Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakup działki przez dewelopera

 • 28.03.2019NSA: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych posiadanych przez przedsiębiorcę
  Obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości w najwyższej stawce wiąże się co do zasady z samym faktem posiadania gruntu (budynku lub jego części) przez przedsiębiorcę (sposób wykorzystania gruntu nie ma tu znaczenia). Jednak w przypadku gruntów sklasyfikowanych m.in. jako grunty rolne lub leśne, do objęcia ich podatkiem od nieruchomości konieczne jest spełnienie dodatkowej przesłanki, tj. zajęcia (wykorzystania) tychże gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • 13.05.2013PIT: Ulga odsetkowa na zakup budynku w stanie surowym
  „Zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego”, o którym mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r., oznacza nabycie przez podatnika bezpośrednio od podmiotu wskazanego w dalszej części ww. przepisu budynku mieszkalnego, który przedtem nie istniał. Skorzystanie z ulgi odsetkowej uregulowanej w tym przepisie ww. ustawy nie jest uzależnione od dokonania zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, oddanego do użytkowania w myśl Prawa budowlanego, ponieważ wystarczające jest nabycie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w tzw. „stanie surowym” - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 01.03.2010Orzecznictwo: Kupno budynku w stanie surowym zamkniętym nie pozbawia ulgi
  1. Interpretator dokonujący wykładni przepisów dotyczących ulg i zwolnień podatkowych nie może - zasłaniając się zasadą powszechności opodatkowania (art. 84 Konstytucji RP) - poprzestać na wykładni gramatycznej określonego przepisu (przepisów) prawa, wybierając spośród kilku jego znaczeń wersję najmniej korzystną dla podatnika. Winien podjąć próbę odczytania normy prawnej przy zastosowaniu pozostałych rodzajów wykładni prawa, zwłaszcza wykładni celowościowej. 2. Wykładnia celowościowa art. 26b ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. prowadzi do wniosku, że użyty w tym przepisie zwrot "nowo wybudowany budynek mieszkalny" miał na celu wyłączenie z możliwości korzystania z ulgi odsetkowej przypadków nabywania budynków mieszkalnych w tzw. wtórnym obrocie. Natomiast w żaden sposób nie wynika z tego przepisu, że chodzi w nim o budynki, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie lub zostały zgłoszone do użytkowania.
 • 29.08.2007Orzecznictwo — Umowa przedwstępna nie przenosi własności
  Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach określił Tadeuszowi i Marii R. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie 164.043,80 zł.
 • 31.07.2007Orzecznictwo - Spór o pojęcie "kontynuacji inwestycji" po jej odkupieniu 
  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 13 stycznia 2005 r. (SA/Sz 1969/03) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, po rozpatrzeniu skargi Hanny i Bolesława K na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie z dnia 25 września 2003 r., Nr ZPB-4117-93/03, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 rok, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie z dnia 11 lipca 2003 r, Nr UP-ll-2-2/4110-309/2003, stwierdził, iż zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu oraz zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie na rzecz skarżących kwotę 274 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
 • 19.06.2007Rodzina na swoim?
  Interpelacja nr 7084 do ministra budownictwa w sprawie rządowego programu „Rodzina na swoim”