Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

integracyjna impreza

 • 22.12.2016Czy udzia w imprezie firmowej jest przychodem pracownika?
  Organizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników nie jest koniecznoci wynikajc z przepisów powszechnie obowizujcego prawa. Czy to oznacza, e uczestnictwo w spotkaniu trzeba bdzie opodatkowa PIT z tytuu wiadcze nieodpatnych?
  • 18.07.2016Opodatkowanie imprez integracyjnych cigle pene wtpliwoci
   Pytanie podatnika: Czy udzia pracownikw w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez Wnioskodawc prowadzi do powstania u pracownikw przychodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? Czy Wnioskodawca jest obowizany do pobrania i wpacenia zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych?
   • 20.11.2015Wycieczka z ZFS a przychd pracownika
    Pytanie podatnika: Czy kwota dofinansowania z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych do wycieczki dla pracownikw i osb uprawnionych zwolniona bdzie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych, jako warto nieodpatnie otrzymanego wiadczenia? Czy dofinansowanie z zfs do spotkania integracyjnego dla osb uprawnionych zwolnione bdzie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych, jako warto nieodpatnie otrzymanego wiadczenia?
    • 02.09.2015Koszty dziaalnoci. Impreza integracyjna dla pracownikw i ich rodzin
     Pytanie podatnika: Czy koszty zwizane z organizacj spotkania integracyjnego w formie pikniku rodzinnego bd stanowi dla Spki koszty uzyskania przychodw w zakresie zarwno wydatkw zwizanych bezporednio z pracownikami Spki, jak i dziemi pracownikw oraz osb im towarzyszcych?
     • 13.04.2015Impreza firmowa a przychd pracownika
      Nieodpatne wiadczenie jest przychodem pracownika, gdy korzy jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi, tj. nie jest dostpna w sposb oglny dla wszystkich podmiotw. Zobaczmy, czy udzia w imprezie firmowej bdzie przychodem pracownika.
      • 23.12.2014Impreza integracyjna jako przychd pracownika
       Pytanie podatnika: Czy moliwe jest identyfikowanie przychodu w rozumieniu przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych po stronie pracownika z tytuu udziau pracownika w imprezie integracyjnej/firmowej? Czy w zwizku z takim udziaem pracownika w imprezie integracyjnej/firmowej Spka (pracodawca) powinien zidentyfikowa przychd pracownika z tego tytuu i pobra zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych? Czy poprawne jest obliczenie wysokoci przychodu pracownika poprzez dziaanie arytmetyczne polegajce na podzieleniu kosztw tego spotkania przez liczb pracownikw, ktrzy zgosili swj udzia w spotkaniu?
       • 23.09.2014Impreza integracyjna jako przychd pracownika
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupi artykuy spoywcze ze rodkw Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracownikw. Impreza zorganizowana zostaa w miejscu pracy. Ponadto Wnioskodawca zorganizowa imprez integracyjn ze rodkw ZFS dla pracownikw w restauracji. W przypadku ww. imprez obecno pracownikw mona ustali na podstawie listy. Czy udzia w imprezach integracyjnych naley potraktowa jako przychd pracownika i opodatkowa w sytuacji, gdy nie mona okreli ile dany pracownik „zjad i wypi”?
        • 14.01.2014Szwedzki st jako przychd pracownika
         Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy pracodawca nie posiada informacji o iloci osb uczestniczcych w imprezie oraz gdy brak jest moliwoci indywidualizacji wiadczenia konkretnemu pracownikowi, poczstunek w formie szwedzkiego stou naley uzna jako przychd ze stosunku pracy i opodatkowa podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
         • 03.07.2013Wyjazd szkoleniowo-integracyjny a przychd pracownika
          Pytanie podatnika: Czy wiadczenia zwizane z organizacj spotka i wyjazdw szkoleniowych oraz integracyjnych stanowi przychd dla pracownikw lub czonkw ich rodzin opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych, a jeli tak, to jakie s zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz poboru podatku?
          • 27.05.2013Impreza integracyjna a przychd pracownika. NSA rozstrzygnie wtpliwoci
           Rzecznik praw obywatelskich zoya wniosek do Naczelnego Sdu Administracyjnego w sprawie przychodu pracownikw z uczestnictwa w imprezach integracyjnych. Sd ma m.in. rozstrzygn, czy koszty udziau w imprezie stanowi dla pracownika przychd z innego nieodpatnego wiadczenia.
           • 03.08.2012Impreza integracyjna w firmie – skutki dla pracownika
            Nieistotne jest, co i ile uczestnicy skonsumowali, gdy koszty zakupu poszczeglnych wiadcze ponoszone byy niezalenie od tego czy uprawnione osoby z nich skorzystay w penym zakresie, czy te nie. O powstaniu przychodu ze stosunku pracy decyduje sam fakt nieodpatnego uczestnictwa w imprezie integracyjnej. Stanowisko to potwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 17 lipca 2012 r. nr IPTPB1/415-254/12-4/ASZ.
            • 13.06.2012Organizacja zagranicznej imprezy integracyjnej a koszty firmy
             Pracodawcy coraz czciej organizuj imprezy dla pracownikw. Czasami zdarza si, e takie spotkania odbywaj si za granic, co dodatkowo ma uatrakcyjni wyjazd pracownikom. Ponoszc wydatki na organizacj tego typu imprez, pracodawcy powinni rozway, czy poniesione na ten cel wydatki mog zosta uznane za koszty uzyskania przychodw.
             • 05.03.2012Impreza integracyjna jako przychd pracownika
              Z uzasadnienia: Gdy wartoci wiadcze nie mona przyporzdkowa do wiadcze uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, gdzie wysoko ponoszonych wydatkw nie moe by przypisana do konkretnego pracownika bez wzgldu na to, czy skorzysta on z poczstunku bd innych atrakcji czy te nie (ewentualnie w jakim zakresie to nastpio), brak jest podstaw do ustalenia przychodu z tytuu wiadcze nieodpatnych w zwizku z organizacj przez pracodawc imprezy integracyjnej.
              • 30.09.2011Kiedy impreza integracyjna jest przychodem pracownika
               Dla opodatkowania istotne jest to, czy danemu pracownikowi mona przypisa konkretny, a nie statystyczny, czy potencjalny przychd. Nie mona bowiem ustala przychodu w drodze arytmetycznego dziaania polegajcego na podzieleniu kosztw imprezy integracyjnej przez liczb pracownikw biorcych w niej udzia. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych nie daj podstaw do wykonania takiego dziaania. Ponadto podkreli naley, e otrzymanie nieodpatnego wiadczenia musi dotyczy konkretnego pracownika, gdy zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy podatnikiem jest osoba fizyczna, a nie grupa osb - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
               • 15.06.2011WSA: Pracownicy nie musz paci PIT za udzia w imprezie integracyjnej
                Z uzasadnienia: Gdy wartoci wiadcze nie mona przyporzdkowa do wiadcze uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, gdzie wysoko ponoszonych wydatkw nie moe by przypisana do konkretnego pracownika bez wzgldu na to, czy skorzysta on z poczstunku czy te nie (ewentualnie w jakim zakresie to nastpio), brak jest podstaw do ustalenia przychodu z tytuu wiadcze nieodpatnych w zwizku z organizacj przez pracodawc imprez integracyjnych. Nie sposb bowiem stwierdzi, czy pracownik rzeczywicie otrzyma owe wiadczenie i jaka jest jego warto.
                • 18.02.2011Organizacja imprez integracyjnych dla pracownikw oraz szkole dla kontrahentw – zaliczenie wydatkw do kosztw
                 Imprezy integracyjne to skuteczne narzdzie wykorzystywane przez pracodawcw w celu zwikszenia efektywnoci pracy. Mimo, i w oglnym rachunku ekonomicznym dziaanie takie przynosi wymierne korzyci finansowe, to jednak organizacja tego typu spotka wie si czsto ze znacznymi nakadami finansowymi. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku przeprowadzenia szkole dla kontrahentw. Moliwo zaliczenia wskazanych wydatkw do kosztw uzyskania przychodw naley rozpatrywa przez pryzmat obowizujcych przepisw prawa oraz aktualnego podejcia organw podatkowych.
                 • 13.03.2008Czas pracy i impreza integracyjna ze szkoleniem
                  Pytanie: Pracodawca zorganizowa w czasie weekendu wyjazd integracyjny dla pracownikw, podczas ktrego ma zosta przeprowadzone trzygodzinne szkolenie z zakresu wewntrznych procedur obowizujcych w firmie. Wyjazd nie jest obowizkowy, ale osoby, ktre nie bd uczestniczyy w szkoleniu musz je odby w innym terminie poza godzinami pracy (pracodawca zapewni ten dodatkowy termin). Czy czas tego szkolenia bdzie czasem pracy?
                  • 10.05.2007Impreza integracyjna finansowana ze rodkw obrotowych
                   Pytanie podatnika: Czy warto wynikajcych z udziau w imprezie wiadcze dla pracownikw jest zwolniona z opodatkowania?
                   • 15.02.2007Wyjazd pracownikw na imprez integracyjn
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca w wybranych miejscowociach na terenie kraju, znajdujcych si poza miejscowoci bdc siedzib firmy, dla wybranej grupy pracownikw organizuje spotkania integracyjne. W spotkaniach tych uczestnicz pracownicy, wyselekcjonowani stosownie do celu planowanej integracji. Na spotkaniach firma kadzie nacisk na komunikacj interpersonaln, wspdziaanie w zespole, podejmowanie decyzji. W tym celu organizowane s wycieczki, gry sportowe lub logiczne. Kada z imprez poczona jest z uroczyst kolacj oraz wspln zabaw. Takie spotkania mog spenia take zadania motywacyjne dla pracownikw, ktrzy czuj si wyrnieni zaproszeniem na imprez. Czy wydatki poniesione w zwizku z udziaem pracownika w tego typu spotkaniach (koszty dojazdu, zakwaterowania, wyywienia) winny by zwolnione spod opodatkowania?