Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dokumentowanie darowizny

 • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
  Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
    Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
    • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
     Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
     • 24.02.2020Rozliczenie roczne 2019: Odliczanie darowizn w zeznaniu za 2019 r.
      Mimo wielu dokonanych w ostatnich latach ogranicze w ulgach i zwolnieniach w podatkach dochodowych, w dalszym cigu podatnicy mog odlicza - rozliczajc podatek za zeszy rok - niektóre darowizny i wiadczenia na rzecz innych osób i organizacji.
      • 21.02.2020Rozliczenie roczne 2019: Odliczanie darowizn w zeznaniu za 2019 r.
       Mimo wielu dokonanych w ostatnich latach ogranicze w ulgach i zwolnieniach w podatkach dochodowych, w dalszym cigu podatnicy mog odlicza - rozliczajc podatek za zeszy rok - niektóre darowizny i wiadczenia na rzecz innych osób i organizacji.
       • 09.04.2019Faktura dla samego siebie
        Przedsibiorca kupi budynek mieszkalny na cele nie zwizanie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz i zamierza go wyremontowa. Ze wzgldu na charakter dziaalnoci gospodarczej, do remontu domu zamierza wykorzysta zasoby wasnej firmy, ewentualnie cz robót podzleci firmie, której jest wacicielem. Czy przedsibiorca, jako osoba fizyczna prowadzca dziaalno, moe za wykonan usug wystawi na swoje nazwisko faktur ze stawk 8%?
        • 08.04.2019Faktura dla samego siebie
         Przedsibiorca kupi budynek mieszkalny na cele nie zwizanie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz i zamierza go wyremontowa. Ze wzgldu na charakter dziaalnoci gospodarczej, do remontu domu zamierza wykorzysta zasoby wasnej firmy, ewentualnie cz robót podzleci firmie, której jest wacicielem. Czy przedsibiorca, jako osoba fizyczna prowadzca dziaalno, moe za wykonan usug wystawi na swoje nazwisko faktur ze stawk 8%?
         • 11.01.2019CIT: Odliczenia darowizn w podatku dochodowym od osób prawnych
          Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegaj darowizny na cele okrelone w ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, darowizny na cele charytatywno-opiekucze oraz darowizny na cele kultu religijnego. Odliczenia mona dokona pod warunkiem, e przekazujc darowizny speni si warunki okrelone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
          • 26.11.2018Zrozumie PKPiR - ostatnia w tym roku edycja e-kursu
           Wydaje si, e PKPiR to prosta ewidencja i ksigowanie w niej nie powinno sprawia nikomu problemów. Nic bardziej mylnego. Osoby potrafice biegle porusza si w zagadnieniach dotyczcych PKPiR - i ogólniej podatku dochodowego - w zakresie ustalania kosztów i przychodów s bardzo poszukiwane na rynku pracy, nie ma ich bowiem zbyt wiele. Tymczasem zagadnienia zwizane z prowadzeniem PKPiR mona zrozumie i w cigu zaledwie paru miesicy sta si ekspertem w prowadzeniu tej ewidencji. Wystarczy po prostu zapoznawa si z zagadnieniami w logicznej kolejnoci. W sytuacji, w której mamy podstawy do zdobycia nastpnej porcji wiedzy, jej przyswojenie jest proste, skuteczne i - co istotne - trwae. Dzisiaj koczymy przyjmowa zapisy na ostatni w tym roku edycj e-kursu.
           • 11.10.2018Poyczka w obrbie rodziny moe by zwolniona od podatku PCC
            Pytanie: Mam zamiar poyczy od brata do du kwot, z przeznaczeniem na budow nieruchomoci. Czy od tej poyczki bd musiaa zapaci podatek PCC? Czy powinnam dopeni jakich formalnoci? Jak naley postpowa, jeli poyczka bdzie wypacana w ratach?
            • 08.10.2018Prawidowe dokumentowanie darowizny pieninej w obrbie rodziny
             Chcemy przekaza córce darowizn w gotówce (ok. 40 000 z) - w intencji sfinansowania przez ni pierwszej wpaty na mieszkanie. Czy od takiej darowizny zapacimy podatek od czynnoci cywilno-prawnych? Jak dokumentowa tak darowizn, abymy ani my (ani córka) nie musieli paci podatku od spadków i darowizn? 
             • 05.10.2018Prawidowe dokumentowanie darowizny pieninej w obrbie rodziny
              Chcemy przekaza córce darowizn w gotówce (ok. 40 000 z) - w intencji sfinansowania przez ni pierwszej wpaty na mieszkanie. Czy od takiej darowizny zapacimy podatek od czynnoci cywilno-prawnych? Jak dokumentowa tak darowizn, abymy ani my (ani córka) nie musieli paci podatku od spadków i darowizn? 
              • 20.09.2018Faktura dla samego siebie
               Przedsibiorca kupi budynek mieszkalny na cele nie zwizanie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz i zamierza go wyremontowa. Ze wzgldu na charakter dziaalnoci gospodarczej, do remontu domu zamierza wykorzysta zasoby wasnej firmy, ewentualnie cz robót podzleci firmie, której jest wacicielem. Czy przedsibiorca, jako osoba fizyczna prowadzca dziaalno, moe za wykonan usug wystawi na swoje nazwisko faktur ze stawk 8%?
               • 18.05.2018Przekazanie rodka trwaego na potrzeby osobiste a VAT
                Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón.zm.) za dostaw towaru uznawane jest równie nieodpatne przekazanie przez podatnika towarów nalecych do jego przedsibiorstwa. Warunkiem jest przysugiwanie podatnikowi w caoci lub w czci prawa do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu. Dotyczy to take ich czci skadowych. Przepis ten zawiera przykadowy katalog przekaza nieodpatnych, wród których mieci si te przekazanie na cele osobiste podatnika.
                • 16.05.2018Przekazanie rodka trwaego na potrzeby osobiste a VAT
                 Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón.zm.) za dostaw towaru uznawane jest równie nieodpatne przekazanie przez podatnika towarów nalecych do jego przedsibiorstwa. Warunkiem jest przysugiwanie podatnikowi w caoci lub w czci prawa do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu. Dotyczy to take ich czci skadowych. Przepis ten zawiera przykadowy katalog przekaza nieodpatnych, wród których mieci si te przekazanie na cele osobiste podatnika.
                 • 12.03.2018PIT za 2017: Odliczanie darowizn
                  Podatnik, który w roku podatkowym przekazywa darowizny:  na cele: okrelone w art. 4 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równowanym organizacjom okrelonym w przepisach regulujcych dziaalno poytku publicznego obowizujcych w innym ni Polska pastwie czonkowskim Unii Europejskiej lub innym pastwie nalecym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzcym dziaalno poytku publicznego w sferze zada publicznych, realizujcym te cele [1],  kultu religijnego,  krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej subie krwi, w wysokoci iloczynu kwoty rekompensaty okrelonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równowanej iloci jej skadników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy  - moe dokona odliczenia od dochodu (przychodu) kwoty dokonanej darowizny, nie wicej jednak ni kwoty stanowicej 6% dochodu [2];  na cele charytatywno-opiekucze kocioa – moe dokona odliczenia w penej kwocie dokonanej darowizny.
                  • 21.02.2018Podstawa opodatkowania VAT przy przekazaniu samochodu na potrzeby osobiste
                   Pytanie: W marcu 2017 r. Wnioskodawczyni wykupia samochód osobowy z leasingu operacyjnego. Kwota wykupu samochodu wynosia 56,42 z netto, 12,98 zotych VAT oraz 69,40 zotych brutto. Samochód zosta wprowadzony do rodków trwaych. Wnioskodawczyni planuje wycofa ten samochód na cele prywatne. Czy wycofujc ww. samochód z firmy na cele prywatne faktur wewntrzn musi Pani wygenerowa na kwot 56,42 zotych netto (zgodnie z faktur zakupu)?
                   • 25.10.2017Faktura dla samego siebie
                    Przedsibiorca kupi budynek mieszkalny na cele nie zwizanie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz i zamierza go wyremontowa. Ze wzgldu na charakter dziaalnoci gospodarczej, do remontu domu zamierza wykorzysta zasoby wasnej firmy, ewentualnie cz robót podzleci firmie, której jest wacicielem. Czy przedsibiorca, jako osoba fizyczna prowadzca dziaalno, moe za wykonan usug wystawi na swoje nazwisko faktur ze stawk 8%?
                    • 27.06.2017Najem prywatny wycofanych z dziaalnoci nieruchomoci a obowizek korekty VAT
                     Pytanie podatnika: Czy wycofanie z dziaalnoci gospodarczej nieruchomoci, maszyn produkcyjnych i rodków transportu (wykrelenie ich z ewidencji rodków trwaych przedsibiorstwa), od nabycia których odliczono VAT i dalsze ich wynajmowanie w ramach najmu prywatnego spowoduje, e naley naliczy podatek naleny od wycofanych nieruchomoci, ruchomoci lub korygowa odliczony wczeniej podatek VAT, w sytuacji gdy ten najem prywatny bdzie nadal czynnoci opodatkowan VAT?
                     • 02.03.2017PIT za 2016 r. Odliczanie darowizn
                      Darowizny na cele poytku publicznego, na cele kultu religijnego i krwiodawstwa podlegaj odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, cznie nie wicej jednak ni w wysokoci stanowicej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. Darowizny na cele charytatywno-opiekucze kocioa podlegaj odliczeniu w penej kwocie dokonanej darowizny.
                      • 30.12.2016NSA. Dokumentowanie darowizny na koció
                       Sprawozdanie, o którym mowa w art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokumentem prywatnym, który nie jest objty domniemaniem prawdziwoci przedstawionych w nim owiadcze. W zwizku z tym informacje wynikajce z wymienionego dokumentu winny by na tyle konkretne i sprawdzalne, aby na ich podstawie mona byo oceni i ustali, e w rzeczywistoci sprawozdaje on przeznaczenie darowizny na kocieln dziaalno charytatywno-opiekucz, zgodnie z art. 55 ust. 7 cyt. ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                       • 27.04.2016NSA. Dokumentowanie darowizny na koci: Nie kade sprawozdanie daje prawo do ulgi
                        Z uzasadnienia: Sprawozdanie dotyczce przeznaczenia darowizny na cele charytatywno-opiekucze powinno zawiera dane na tyle dokadne i konkretne, aby umoliwi podatnikowi w samoobliczeniu podatku, a nastpnie organowi podatkowemu w pniejszym postpowaniu podatkowym ustalenie, sprawdzenie, zweryfikowanie danych o wykorzystaniu darowizny.
                        • 29.03.2016Rozliczenie roczne. Dokumentowanie darowizn na cele kocielne
                         Interpelacja nr 1374 do ministra finansw w sprawie darowizn na kocieln dziaalno charytatywno-opiekucz
                         • 01.12.2015VAT. Podstawa opodatkowania przy przekazaniu lokalu na cele osobiste
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca naby nieruchomo stanowic dziak terenw mieszkaniowych. Na tej dziace Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej wybudowa budynek mieszkalny wolnostojcy jednorodzinny dwulokalowy. Wnioskodawca podj decyzj o przekazaniu jednego z lokali na cele prywatne. Jak prawidowo powinna by ustalona podstawa opodatkowania na fakturze wewntrznej?
                          • 28.08.2014Podmioty powizane. Dokumentowanie transakcji dla potrzeb PIT
                           Pytanie podatnika: Czy dla ww. umowy Wnioskodawca, jako wynajmujcy, bdzie zobowizany sporzdza dokumentacj podatkow w myl art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                           • 14.03.2014NSA: Dokumentowanie darowizny na koci
                            Brak po stronie kocielnych osb prawnych prawnego obowizku prowadzenia dokumentacji dla celw podatkowych, w zwizku z ich dziaalnoci niegospodarcz (art. 55 ust.2 ustawy o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w RP), nie wycza umownego zobowizania takiej osoby do przedstawienia waciwego rozliczenia sposobu spoytkowania uzyskanej darowizny. Rozliczenie takie (sprawozdanie), w wietle art. 55 ust. 7 Ustawy kocielnej, rzutuje wszake wycznie na zakres obowizku podatkowego darczycy, a nie obdarowanej kocielnej osoby prawnej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                            • 13.12.2013Darowizna do rk wasnych a zwolnienie dla najbliszej rodziny
                             Uyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadkw i darowizn wyraenie „udokumentowanie - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytuem darowizny lub polecenia darczycy s rodki pienine (...) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy” naley rozumie w ten sposb, e dowd ten dokumentuje dokonanie wpaty lub przelewu rodkw pieninych, bdcych przedmiotem czynnoci prawnej darowizny (art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego), przez darczyc na rachunek obdarowanego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                             • 16.04.2013Amortyzacja mieszkania: Dokumentowanie wydatkw remontowych paragonami
                              Ustawodawca nie nakada na wynajmujcych szczeglnych wymogw w zakresie dokumentowania wydatkw uznawanych za koszty uzyskania przychodw z najmu. W zwizku z tym za ich udokumentowanie naley przyj kady dokument, z ktrego bdzie wynika fakt poniesienia i zwizek z uzyskanym przychodem. Dokumentami takimi mog by zarwno faktury VAT jak i paragony fiskalne wraz z wycigami bankowymi potwierdzajcymi zapat.
                              • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
                               Od 1 kwietnia 2013 r. wchodz w ycie zmiany zarwno przepisw ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw o VAT, jak i aktw wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikaj przede wszystkim z:
                               • 25.01.2010Ulga podatkowa z tytuu dokonanej darowizny
                                Jedn z niewielu ulg, jakie podatnicy mog uwzgldnia w rozliczeniu rocznym, jest ulga z tytuu darowizn. Podstaw prawn dla ulgi stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (dalej: pdof). Zgodnie z tym przepisem podstaw obliczenia podatku, po spenieniu wymogw okrelonych w ustawie o pdof, mona zmniejszy o kwoty darowizn przekazanych na cele:
                                • 30.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie darowizny pieninej
                                 Przekazanie w formie darowizny rodkw pieninych bezporednio na rzecz osoby trzeciej (w rozpoznawanej sprawie dewelopera), skutkuje niespenieniem warunku zwolnienia okrelonego w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., tj. udokumentowania, i rodki pienine stanowice przedmiot umowy darowizny zostay przekazane obdarowanemu na jego rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, lub za porednictwem poczty w drodze przekazu pocztowego.
                                 • 05.02.2009Rozliczenie roczne – Ulga z tytuu dokonanej darowizny
                                  Jedn z niewielu ulg, jakie podatnicy mog uwzgldnia w rozliczeniu rocznym jest ulga z tytuu darowizn. Podstaw prawn dla ulgi stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Podstaw obliczenia podatku, po spenieniu wymogw okrelonych w ustawie o pdof, mona zmniejszy o kwoty darowizn przekazanych na cele:
                                  • 25.01.2008Rozliczenie roczne – Ulga podatkowa z tytuu dokonanej darowizny
                                   Jedn z niewielu ulg, jakie podatnicy mog uwzgldnia w rozliczeniu rocznym jest ulga z tytuu darowizn. Podstaw prawn dla ulgi stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Podstaw obliczenia podatku, po spenieniu wymogw okrelonych w ustawie o pdof, mona zmniejszy o kwoty darowizn przekazanych na cele:
                                   • 15.10.2007Dokumentowanie wydatkw – przychody nieznajdujce pokrycia w ujawnionych rdach lub pochodzce ze rde nieujawnionych
                                    Podstawow zasad obowizujc na gruncie prawa podatkowego, rwnie w podatku dochodowym, jest zasada samoopodatkowania. Wyraa si ona tym, e podatnicy sami dokonuj zgoszenia do opodatkowania rde przychodw oraz obliczaj i odprowadzaj naleny podatek. W celu zapobieenia moliwoci omijania lub unikania opodatkowania przez podatnikw, wprowadzono do ustawy szczeglny rodzaj przychodw kwalifikowanych do innych rde, tzw. przychody z nieujawnionych rde, o ktrych mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pn. zm.).
                                    • 27.07.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz V
                                     Dokumentowanie wydatkw podlegajcych odliczeniu od dochodu – darowizny Darowizna w myl przepisw prawa cywilnego jest umow, na podstawie ktrej darczyca zobowizuje si do bezpatnego i nieekwiwalentnego wiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majtku. Zatem cech darowizny jest jej nieodpatno, ktra oznacza, e darczyca nie spodziewa si i nie oczekuje adnego wiadczenia wzajemnego ze strony osoby obdarowanej. Zgodnie z art. 889 Kodeksu cywilnego nie stanowi darowizny bezpatne przysporzenie, gdy zobowizanie do bezpatnego wiadczenia wynika z umowy uregulowanej w innych przepisach kodeksu.