Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

diety noclegi

 • 17.07.2020Diety pracowników w kosztach firmy
  Wydatki z tytuu diet, których wysoko bdzie indywidualnie ustalana z pracownikiem w oparciu o zawart umow o prac bd w caoci stanowi koszt uzyskania przychodu. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
  • 16.07.2020Diety pracowników w kosztach firmy
   Wydatki z tytuu diet, których wysoko bdzie indywidualnie ustalana z pracownikiem w oparciu o zawart umow o prac bd w caoci stanowi koszt uzyskania przychodu. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
   • 07.11.2018WSA. Wydatki na imprezy integracyjne ze wspópracownikami mog by kosztem
    Z uzasadnienia: Tylko wydatek na zakup tych usug gastronomicznych, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewntrz podlega wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) Jako bdny naley odrzuci taki wynik wykadni, który zdaje si afirmowa organ, e dziaania spóki (wydatki gastronomiczne) na rzecz kontrahentów czy osób trzecich, a wic niejako w sferze zewntrznej, implikuj przypisanie im przymiotu reprezentacji, a wic odnoszcych si do wydatków determinowanych wycznie celem kreowania swojego wizerunku.
    • 19.10.2018Rozliczanie podróy subowej przedsibiorcy
     W trakcie podróy subowej, jako przedsibiorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwizane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostay poniesione w celu osignicia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu róda przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dziaalnoci.
     • 15.10.2018Rozliczanie podróy subowej przedsibiorcy
      W trakcie podróy subowej, jako przedsibiorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwizane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostay poniesione w celu osignicia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu róda przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dziaalnoci.
      • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
       W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
       • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
        Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
        • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
         Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
         • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
          W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
          • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
           Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
           • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
            Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
            • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
             Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
             • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
              Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
              • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
               Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
               • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
                Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
                • 20.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
                 Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
                 • 19.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
                  Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
                  • 17.03.2017Ryczaty za noclegi kierowców w kosztach firmy
                   Pytanie podatnika: Z tytuu wykonywania podróy subowych kierowcom s wypacane przysugujce im diety oraz ryczaty za noclegi. Ryczaty za noclegi s wypacane kierowcom w sytuacji, kiedy kierowcy nie maj zapewnionego hotelu, czy innej noclegowni na nocleg, a dostp do zaplecza sanitarnego odbywa si w ich wasnym zakresie. Czy wypacona kwota ryczatów za noclegi stanowi u Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów pracodawcy?
                   • 29.11.2016Podró subowa prywatnym samochodem: Zwrot za parkingi i autostrady a przychód pracownika
                    Pytanie podatnika: Czy zwrot dodatkowych kosztów podróy subowych, tj. opaty za patne parkingi i autostrady, zwizanych z wykorzystaniem w podróy subowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w zwizku z tym, czy spóka jest zobowizana do obliczania, pobrania i odprowadzania podatku?
                    • 30.05.2016Uczestnictwo w konferencji a przychd w PIT
                     Tezy: Opata za uczestnictwo w konferencji (kongresie) nie jest nalenoci za czas podry osoby niebdcej pracownikiem, objt zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z pn. zm.).
                     • 26.04.2016Zakwaterowanie i dowz pracownikw w kosztach dziaalnoci
                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodw wydatkw z tytuu zakwaterowania i dowozu pracownikw do miejsca pracy, ktre s bezpatnie udostpniane pracownikom, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                      • 13.04.2016WSA. Zwrot wydatkw za nocleg a przychd pracownika
                       Z uzasadnienia: Zwrot wydatkw poniesionych przez pracownika w zwizku z wykonywaniem wynikajcych z umowy o prac obowizkw subowych nie naley traktowa jako przychodu ze stosunku pracy i odprowadza z tego tytuu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.
                       • 18.02.2016Nocleg dla oddelegowanych pracownikw a przychd w PIT
                        Pytanie podatnika: Czy Spka powinna zalicza do przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych warto kwater noclegowych nieodpatnie udostpnionych pracownikom w czasie ich delegowania za granic, z ktrych pracownicy bd korzysta w zwizku ze wiadczon prac na kontraktach?
                        • 22.01.2016Nieodpatne wiadczenia w PIT. Zwrot wydatkw kandydatom na pracownikw
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca zaprasza kandydatw na pracownikw na rozmowy kwalifikacyjne, w trakcie ktrych pracownicy rozwizuj testy logiczne oraz testy programistyczne z wymaganego jzyka programowania. Z uwagi na obecny brak biura, kandydaci s zapraszani do sal konferencyjnych w hotelu, ktre Spka wynajmuje na te spotkania. Czy koszty podry zwracane przez Wnioskodawc kandydatom na pracownikw korzystaj ze zwolnienia z PIT i w zwizku z tym Spka jako patnik nie ma obowizku poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek)?
                         • 08.01.2016WSA. Podre subowe: Zwrot kosztw wyywienia a przychd pracownika
                          Z uzasadnienia: Limity zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT nie maj zastosowania w przypadkach, kiedy pracodawca nie rozlicza kosztw podry subowej, w tym diet, w formie ryczatowej, a ponosi bezporednio cae koszty podry subowej. Poza tym, zdaniem sdu, nie mona przypisa jako przychd pracownika wydatkw ponoszonych przez pracodawc na jego wyywienie w czasie podry subowej, jeeli przekraczaj one limity z rozporzdzenia, poniewa realizuje on zadania skarcej, a nie wasne.
                          • 23.09.2015Noclegi i diety zleceniobiorcy w kosztach dziaalnoci
                           Pytanie: Czy jako prowadzcy dziaalno gospodarcz mog do kosztw uzyskania przychodu zaliczy koszty noclegw oraz diety przysugujce w danym kraju, zarwno swoje jak i pracownika zatrudnionego na umow zlecenie?
                           • 22.09.2015Noclegi i diety zleceniobiorcy w kosztach dziaalnoci
                            Pytanie: Czy jako prowadzcy dziaalno gospodarcz mog do kosztw uzyskania przychodu zaliczy koszty noclegw oraz diety przysugujce w danym kraju, zarwno swoje jak i pracownika zatrudnionego na umow zlecenie?
                            • 17.08.2015Zagraniczne szkolenie a przychd podlegajcy PIT
                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwao prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w zwizku z otrzymaniem nieodpatnych wiadcze opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku?
                             • 27.07.2015Zwrot kosztw podry osobom niebdcym pracownikami a PIT
                              Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy – jako patniku – bdzie ciy obowizek poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek) w zwizku z wypaceniem zaproszonym gociom krajowym i zagranicznym nalenoci z tytuu zwrotu kosztw i wydatkw za wyywienie oraz nocleg, czy te Wnioskodawca nie ma takiego obowizku z racji tego, e nalenoci te bd korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                              • 14.07.2015Przychody pracownika. Zwrot kosztw wyywienia w podry subowej ponad limit
                               Pytanie podatnika: U pracodawcy zwrot wydatkw na wyywienie w trakcie podry subowych krajowych i zagranicznych nastpuje na podstawie faktur, paragonw bd owiadczenia pracownika. Warto faktur za wyywienie w trakcie podry subowej, przewysza warto obowizujcej stawki ryczatowej diety. Czy w przypadku zwrotu pracownikowi nalenoci z tytuu podry subowych w kwotach wyszych ni ustalone w przepisach rozporzdzenia MPiPS z 29 stycznia 2013 r. nadwyka winna podlega opodatkowaniu wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy?
                               • 01.06.2015Dieta wysza ni limit. Podatkowe skutki u pracownika
                                Pytanie podatnika: Jakie s skutki podatkowe zwrotu pracownikowi nalenoci z tytuu podry subowej, ktrych warto przekracza limity okrelone w rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spoecznej?
                                • 28.05.2015Podre subowe. Zwrot za nocleg ze niadaniem a PIT
                                 W przypadku korzystania przez pracownika z usugi hotelarskiej, w ramach ktrej zapewniono wyywienie, zarwno w przypadku gdy na fakturze nocleg i niadanie s wykazane w jednej wsplnej pozycji jak i w przypadku gdy s wykazane w dwch pozycjach, naley zmniejszy warto diety o wskazan przepisami warto bezpatnego wyywienia w postaci niadania. Bez znaczenia pozostaje fakt czy pracownik skonsumowa zapewnione mu w danej podry subowej niadanie czy te ze wzgldu na przyczyny niezalene od niego tego nie uczyni. Liczy si jedynie fakt zapewnienia pracownikowi odbywajcemu podr subow niadania, a nie jego konsumpcja.
                                 • 27.05.2015Podre subowe. Zwrot za nocleg ze niadaniem a PIT
                                  W przypadku korzystania przez pracownika z usugi hotelarskiej, w ramach ktrej zapewniono wyywienie, zarwno w przypadku gdy na fakturze nocleg i niadanie s wykazane w jednej wsplnej pozycji jak i w przypadku gdy s wykazane w dwch pozycjach, naley zmniejszy warto diety o wskazan przepisami warto bezpatnego wyywienia w postaci niadania. Bez znaczenia pozostaje fakt czy pracownik skonsumowa zapewnione mu w danej podry subowej niadanie czy te ze wzgldu na przyczyny niezalene od niego tego nie uczyni. Liczy si jedynie fakt zapewnienia pracownikowi odbywajcemu podr subow niadania, a nie jego konsumpcja.
                                  • 26.03.2015Rozliczenie diety i podry subowej przedstawiciela handlowego
                                   Pytanie podatnika: Czy diety i inne nalenoci za czas podry subowych pracownika (przedstawiciela handlowego) s wolne od podatku dochodowego od osb fizycznych do wysokoci okrelonej w rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej?
                                   • 13.03.2015Wyywienie w trakcie podry subowej a przychd pracownika
                                    Z uzasadnienia: W sytuacji, w ktrej pracownicy odbywaj podre subowe i nabywaj w imieniu i na rzecz pracodawcy posiki, ktre spoywaj w trakcie podry, nie wystpi przychd opodatkowany po stronie pracownikw, nawet jeeli wydatki te przekraczaj kwotowo okrelone limity zawarte w odpowiednich rozporzdzeniach dotyczcych rozliczania diet i innych kosztw zwizanych z podrami subowymi.
                                    • 06.03.2015NSA. Ubezpieczenie w podry subowej a przychd pracownika
                                     Z uzasadnienia: Nie jest uzasadnione twierdzenie, e pracownik otrzymujc ubezpieczenie od pracodawcy zaoszczdzi, bo nie musi sam ponosi wydatkw zwizanych z ubezpieczeniem. Bez wzgldu bowiem na to, czy spka ubezpieczenie wykupi, jej pracownicy nie bd musieli ponosi kosztw leczenia z wasnych rodkw. Zatem, skoro pracownik nie uzyskuje przysporzenia majtkowego, nie moe by mowy ani o przychodzie, ani w konsekwencji o dochodzie.
                                     • 28.01.2015Podre subowe: Kierowca kierowcy nie rwny?
                                      Interpelacja nr 29921 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie przepisw dotyczcych podry subowych kierowcw w aspekcie zapewnienia bezpatnego noclegu i ich skutkw dla rynku pracy w wietle orzeczenia Sdu Najwyszego (sygn. akt I PZP 3/14)
                                      • 25.04.2014PIT: Korzystanie przez pracownikw mobilnych z noclegw sfinansowanych przez pracodawc
                                       Pytanie podatnika: Czy korzystanie z noclegw „w terenie” przez pracownikw mobilnych na koszt pracodawcy bdzie stanowi dla nich przychd ze stosunku pracy podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? W przypadku odpowiedzi twierdzcej, czy przychd ten bdzie zwolniony od opodatkowania PIT, a w konsekwencji Wnioskodawca nie bdzie zobowizany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek w zakresie wydatkw poniesionych na pokrycie noclegu pracownika mobilnego „w terenie”?
                                       • 11.04.2014Skutki w PIT ponoszenia przez pracodawc kosztw wyywienia pracownika podczas podry subowych
                                        Pytanie podatnika: Czy zwrot poniesionych wydatkw na wyywienie dla zatrudnionych pracownikw - zarwno w sytuacji, kiedy pracownikom wypacono zaliczk na wyywienie, jak i w sytuacji kiedy tej zaliczki nie wypacono - stanowicy nadwyk ponad limity okrelone w rozporzdzeniu MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej - powinien by opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                        • 03.04.2014Wydatki na rzecz przedstawicieli handlowych a koszty podatkowe firmy
                                         Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z wykonywan przez przedstawicieli handlowych prac w terenie stanowi dla Spki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                         • 12.02.2014Podre subowe: Zwrot kosztw wyywienia a zwolnienie z PIT
                                          Pytanie podatnika: Czy kwota zapaconego przez pracodawc na podstawie faktury wyywienia pracownika delegowanego, obejmujcej jednodniowe, jak rwnie kilkudniowe zakwaterowanie na szkolenie, kurs, warsztaty, itp. podlega zwolnieniu na postawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? Czy w przykadowej sytuacji pracownikowi powinno opodatkowa si kwot posikw zapewnionych przez pracodawc ponad limit diety i co w zwizku z tym z wypacon czci diety w wysokoci 25% za kolacj?
                                          • 02.01.2014Dieta ujemna a podatek dochodowy od osb fizycznych
                                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie obowizany do realizacji obowizkw patnika podatku dochodowego od osb fizycznych dla przychodw ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej” zdefiniowanej w czci G., poz. 68 niniejszego wniosku, do ktrej zwrotu pracownik nie zosta zobowizany?
                                           • 09.12.2013Podre subowe: Wysoko diety przy czciowo odpatnych posikach
                                            Pytanie podatnika: Czy w przypadku rozliczania podry subowych pracownikw budowlanych, wypata penej diety (100%) w wysokoci okrelonej rozporzdzeniem w sprawie podry subowych korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 (jeeli chodzi o przychd pracownikw) jeli pracodawca zapewniaby pracownikom inne ni profilaktyczne posiki, ale w czci patne przez pracownika (np. 5%)?
                                            • 30.09.2013Koszty uzyskania przychodw. Rozliczenie wydatkw na noclegi w hotelach
                                             Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione z tytuu noclegw w hotelach stanowi dla Spki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                             • 24.09.2013PIT: Szerokie okrelenie miejsca wiadczenia pracy w umowie o prac a podr subowa pracownika
                                              Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu zamian w umowach o prac w zakresie miejsca wykonywania pracy, zwrot wymienionych kosztw na rzecz pracownikw bdzie stanowi dla nich przychd ze stosunku pracy opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                              • 08.05.2013Opacenie noclegu w podry a przychd pracownika
                                               Pytanie podatnika: Czy warto noclegu finansowanego przez pracodawc bdzie stanowia dla pracownika przychd ze stosunku pracy, jeeli pracownik nie odbywa podry subowej w rozumieniu przepisw prawa pracy, ale potrzeba noclegu jest bezporednio zwizana z czynnociami subowymi wykonywanymi przez tego pracownika poza siedzib pracodawcy i poza miejscem zamieszkania pracownika?
                                               • 23.01.2013Podr subowa prywatnym samochodem: Zwrot kosztw opat za parkingi i autostrady a zwolnienie z PIT
                                                Pytanie podatnika: Pracownicy Wnioskodawcy odbywaj krajowe podre subowe. Zdarza si, e na wniosek pracownika wyraa on zgod na odbycie podry subowej prywatnym samochodem. Czy zwrot kwot wydatkowanych przez pracownika na opaty parkingowe oraz opaty za przejazd autostrad podlegaj zwolnieniu z podatku dochodowego od osb fizycznych, czy te naley je uzna jako przekroczenie kilometrwki, uzna za przychd ze stosunku subowego i opodatkowa?
                                                • 14.01.2013Wydatki na organizacj spotka szkoleniowo-integracyjnych dla pracownikw w kosztach podatkowych
                                                 Pytanie podatnika: Czy wydatki na organizacj spotka o charakterze szkoleniowo-integracyjnym z elementami zabawy/gry majcej na celu wytworzenie atmosfery sprzyjajcej szkoleniu lub bdcej elementem szkolenia, w ktrym uczestnicz pracownicy spki stanowi koszt uzyskania przychodw w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                                 • 11.01.2013Imprezy firmowe a koszty uzyskania przychodw
                                                  Przedsibiorca, organizujc dla pracownikw okrelon imprez, musi jako cel tej imprezy przyj zintegrowanie pracownikw z firm oraz pomidzy sob. Jeeli nie przyjmie takiego zaoenia, to samo spotkanie polegajce midzy innymi na konsumpcji nie bdzie kosztem uzyskania przychodw – stwierdzi dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 2 listopada 2012 r., nr IBPBI/2/423-937/12/MS.
                                                  • 10.01.2013Wydatki prezesa zarzdu w kosztach podatkowych spki
                                                   Pytanie podatnika: Czy koszty bezporednio zwizane z penionymi przez prezesa zarzdu obowizkami, tj. m.in. koszty przejazdw subowych (bilety lotnicze, taxi, komunikacja publiczna), koszty noclegw, diety, koszty samochodu do przejazdw subowych w sprawach spki, telefon subowy - stacjonarny w siedzibie spki oraz komrkowy, koszt kursu jzykowego i innych kursw zawodowych, koszt prowizji zwizanych z korzystaniem z rachunku bankowego oraz kart patniczych w sprawach subowych, korzystanie z komputera, notebooka, innych narzdzi biurowych w sprawach subowych, stanowi koszty uzyskania przychodw dla spki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »