Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dni wolne nadgodziny

 • 11.10.2019Szkolenia w Warszawie: Rozliczanie czasu pracy - aspekty praktyczne
  Przepisy dotyczce czasu pracy nale do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy. Jednoczenie s jedn z najwaniejszych grup przepisów. Ich przestrzeganie jest zarówno chtnie kontrolowane przez PIP, jak te czsto przepisy te s podstaw dochodzenia roszcze finansowych przez pracowników. Wiele problemów praktycznych powstaje w zwizku z rozliczaniem czasu pracy - przede wszystkim prac w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy wynikajcych z zasady przecitnie piciodniowego tygodnia pracy, niedziele i wita, tworzeniem harmonogramów czasu pracy, kwalifikowaniem poszczególnych przedziaów czasu aktywnoci pracownika.
  • 09.10.2019Pracodawcy nie chc paci za nadgodziny
   Sporzdzony w 2018 r. raport Pastwowej Inspekcji Pracy wskazuje, e polscy pracodawcy czsto nie respektuj przepisów prawa pracy i uchylaj si od obowizku prowadzenia ewidencji czasu pracy swoich pracowników lub te prowadz go w nierzetelny sposób. Zachowaniem tym ukazuj niech do wypacania swoim pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za prac w godzinach nadliczbowych. Zjawiska takie najczciej obserwuje si w brany przemysowej, handlu, a take w mniejszym stopniu w transporcie i budownictwie.
   • 29.05.2019Przepisy zniechcaj do prowadzenia e-dokumentacji pracowniczej
    Wymogi techniczne, konieczno cigej digitalizacji i niedostosowane przepisy zniechcaj pracodawców do cyfryzacji dokumentacji pracowniczej. Wyrubowane warunki techniczne, które musz spenia elektroniczne akta, to jeden z gównych powodów niewielkiego zainteresowania pen digitalizacj dokumentacji. Do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej zniechca te to, e nie wszystkie przepisy Kodeksu pracy uatwiaj jej stosowanie. W efekcie bardzo niewiele firm korzysta z istniejcej od 1 stycznia br. moliwoci.
    • 28.02.2019Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy - rozpoczynamy w najbliszy pitek
     Przy zatrudnianiu pracowników czsto pojawiaj si problemy ze skadkami, zasikami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnie, które musi pozna i opanowa pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzylimy e-kurs "Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy." Uczestniczcy w kursie przejd drog od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnie z ubezpiecze spoecznych i prawa pracy. W pitek rozpoczynamy kolejn edycj - zapraszamy do zapoznania si z programem.
     • 01.03.2017Przychody pracownika: Zabezpieczenie przed gryp z PIT
      Pytanie podatnika: Czy pokrywane przez spók koszty szczepie na gryp dla pracowników stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
      • 22.01.2014Dodatki za nadgodziny dla pracownikw samorzdowych - wyrok TK
       Obecne regulacje, dotyczce prawa pracownikw samorzdowych do dodatkw za nadgodziny nadliczbowe, nie s sprzeczne z ustaw zasadnicz – orzek we wtorek Trybuna Konstytucyjny. Sdziowie stwierdzili, e suba publiczna nie powinna oczekiwa w takich przypadkach szczeglnej rekompensaty, szczeglnie i – w porwnaniu do pracownikw sektora prywatnego – otrzymuje inne korzyci, w tym np. nagrody jubileuszowe.
       • 12.11.2013Zmiany w Kodeksie pracy: Elastyczny czas pracy zamiast nadgodzin
        Interpelacja nr 20964 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie wycofania zmian w Kodeksie pracy wprowadzajcych 12-miesiczne okresy rozliczeniowe czasu pracy i elastyczny czas pracy
        • 17.07.2013Zmiana Kodeksu pracy – 12-miesiczny okres rozliczeniowy czasu pracy
         Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza moliwo stosowania w kadym systemie czasu pracy (wic rwnie - co wane - w systemie rwnowanym) przeduonego do nawet 12 miesicy okresu rozliczeniowego czasu pracy. Nad nowymi przepisami koczy prace parlament.
         • 05.07.2013Czas wolny za nadgodziny – zasady udzielania
          Pracownik zoy wniosek o udzielenie czasu wolnego za prac w godzinach nadliczbowych wskazujc w nim dat wykorzystania tego wolnego przypadajc pod koniec przyszego miesica (to ju jednak kolejny okres rozliczeniowy czasu pracy). Do kiedy mona odda pracownikowi wolne za prac w godzinach nadliczbowych? Czy moe to nastpi w kolejnym okresie rozliczeniowym czasu pracy?
          • 09.02.2012Przepisy o czasie pracy wymagaj zmiany
           Obowizujce przepisy dotyczce czasu pracy s przestarzae i nie odpowiadaj potrzebom polskich przedsibiorcw – twierdz Pracodawcy RP, organizatorzy debaty pn. „Problemy ze stosowaniem przepisw o czasie pracy. Propozycja zmian”, ktra odbya si w ostatni wtorek. W trakcie spotkania eksperci przedstawili wiele propozycji dotyczcych ewentualnych zmian w Kodeksie pracy.
           • 20.06.2011Delegowanie pracownikw do Niemiec – minimalne wynagrodzenie
            Z dniem 1 maja 2011 r. Niemcy otworzyy swj rynek pracy dla Polakw. Tym samym nasi rodacy bez problemw i adnych ogranicze mog podejmowa prac za zachodni granic. Rwnie polscy pracodawcy mog bez adnych przeszkd delegowa swoich pracownikw do Niemiec. Zakaz stosowania ogranicze w delegowaniu pracownikw do Niemiec oznacza w praktyce konieczno dostosowania si do minimalnych wymogw, ktre musz mie zapewnione wszyscy pracujcy w Niemczech. W szczeglnoci znajd tu zastosowanie przepisy wsplnotowe.
            • 08.12.2009Wysanie pracownika za granic – o czym naley pamita
             Pracodawca, ktry deleguje pracownikw do pracy za granic musi pamita o tym, e z takim wyjazdem wie si wiele kwestii podatkowych i ubezpieczeniowych. Wykonywanie pracy za granic powoduje, e konieczne staje si stosowanie nie tylko przepisw polskich, lecz rwnie przepisw umw o unikaniu podwjnego opodatkowania, przepisw wsplnotowych oraz przepisw wewntrznych danego kraju. Pracodawca musi zadba wic o odpowiednie przygotowanie pracownikw zajmujcych si naliczaniem wynagrodze oraz odprowadzaniem zaliczek na podatek i skadek ubezpieczeniowych. Ewentualne bdy skutkowa mog nie tylko zalegociami podatkowymi czy ubezpieczeniowymi w Polsce, ale take w kraju, w ktrym praca jest wykonywana. Czasem jednak konieczno wyjazdu pracownika pojawia si nagle, zanim ktokolwiek w firmie zdy przygotowa si merytorycznie do prawidowego rozliczenia jego wynagrodzenia. Niniejszy artyku stanowi may poradnik dla pracodawcw, ktrzy po raz pierwszy wysyaj pracownika za granic: na co trzeba zwrci uwag, jakich formalnoci dopeni przed wyjazdem.
             • 01.04.2009Okresy dobowego i tygodniowego wypoczynku kierowcw
              W odniesieniu do odpoczynku niektrych kierowcw obowizuj dwie regulacje – wynikajce z przepisw polskiej ustawy dotyczcej kwestii czasu pracy kierowcw oraz rozporzdzenia UE. Przepisy unijne s w tym zakresie bardziej „plastyczne”, pozwalaj dzieli i skraca dobowy wypoczynek oraz – bez koniecznoci zaistnienia szczeglnych okolicznoci – skraca wypoczynek tygodniowy za ekwiwalentnym udzieleniem czasu wolnego w terminie pniejszym.
              • 30.03.2009Czas pracy i jego dostosowanie do potrzeb pracodawcy – zmiany rozkadu w trakcie podroy subowej
               W wielu firmach stosujcych tzw. podstawowy system czasu pracy wystpuj stae godziny i dni pracy. Niekiedy jest to uregulowane w przepisach wewntrzzakadowych w na tyle sztywny sposb, e pracodawca nie ma rzeczywistej moliwoci wprowadzenia okresowej zmiany godzin pracy pracownika. W odniesieniu do podry subowych moe to prowadzi bezporednio do wzrostu kosztw pracy.
               • 21.11.2008Delegowanie pracownikw za granic (1)
                W dobie coraz mocniejszej integracji Polski z Uni Europejsk i znikaniem kolejnych barier w dostpie do rynkw zbytu i pracy wysyanie pracownikw za granic przez polskich pracodawcw staje si coraz powszechniejsze. Wysanie pracownika do pracy za granic powoduje powstanie wielu dodatkowych obowizkw po stronie pracodawcy. Naley mie na uwadze fakt, e oprcz przepisw polskich trzeba rwnie uwzgldnia przepisy wsplnotowe oraz przepisy umw o unikaniu podwjnego opodatkowania.
                • 01.10.2008Orzecznictwo: Za zaatwianie spraw prywatnych w czasie pracy mona straci prac
                 Pracownik narusza podstawowe obowizki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych na prac wykonuje inne czynnoci. Jeeli dziaanie takie nie jest sporadyczne moe stanowi to cikie naruszenie tych obowizkw w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p.
                 • 18.07.2008Orzecznictwo: Gdy pracownik ma kopot z udowodnieniem wysokoci dania
                  Stosujc art. 322 k.p.c. (tj. ustalajc wysoko szkody wedle oceny sdu opartej na okolicznociach sprawy) do rozliczeniu wynagrodzenia za czas pracy nie mona pomija przepisw o pracy w godzinach nadliczbowych, dodatku nocnym, dodatku za prac w dzie wolny i wzrostach podstaw wymiaru wynagrodzenia urlopowego oraz za czas niezdolnoci do pracy.
                  • 18.07.2008Dodatkowa praca w soboty i niedziele
                   Interpelacja nr 2739 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie czasu pracy pracownikw handlu detalicznego w soboty i niedziele
                   • 14.02.2008Czas pracy: Dodatek dla pracownika zwalnianego w trakcie okresu rozliczeniowego
                    Pytanie: Jak rozliczy si z pracownikiem, ktry w poowie okresu rozliczeniowego czasu pracy zosta zwolniony, a nadpracowa zgodnie z rozkadem czasu pracy czas ponad 40 godzinn norm tygodniow (by zatrudniony w rwnowanym czasie pracy)?
                    • 08.02.2008Orzecznictwo: Odszkodowanie wypacone na podstawie ugody
                     Pismem z dnia 9 czerwca 2006 r. Adam K. , zwany dalej „Skarcym", zwrci si do Naczelnika Urzdu Skarbowego Warszawa-Wawer z wnioskiem o udzielenie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, pz. 60, z pn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Przedstawiajc stan faktyczny sprawy Skarcy wyjani, i zawar ugod sdow, w wyniku ktrej otrzyma od swojego pracodawcy kwot 72.000 z tytuem wynagrodzenia za prac oraz kwot 98.000 z tytuem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwizanie umowy o prac bez wypowiedzenia w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Podnoszc, e ugoda sdowa jest zrwnana z wyrokiem Sdu, Skarcy sformuowa pytanie, czy wypacona kwota tytuem odszkodowania jest zwolniona od podatku dochodowego od osb fizycznych.