Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opodatkowanie spadku

 • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
  Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
   Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
   • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
    Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
    • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
     Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
     • 21.07.2020Wspólnik wynajmuje prywatny samochód spóce. Czy moliwy jest ryczat?
      Przychody uzyskane z tytuu najmu samochodu osobowego stanowicego majtek prywatny wspólnika, w czci jaka przypada proporcjonalnie od pozostaych wspólników spóki mog zosta opodatkowane w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, wedug stawki 8,5%. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
      • 09.06.2020WSA. Dziedziczenie praw autorskich
       Skoro przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn stosuje si do nabycia praw majtkowych w drodze dziedziczenia, za nabyte przez spadkobierców roszczenie o otrzymanie spaty równowartoci wierzytelnoci zmarej wchodzi do spadku po zmarej, to przychody z tytuu nabycia tego prawa majtkowego podlegaj opodatkowaniu na podstawie powyszej ustawy. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny Gdasku.
       • 25.05.2020Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 z
        Przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wedug skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, e w przypadku niektórych z tych przychodów, speniajcych okrelone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczatowe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytuu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera si zryczatowany podatek dochodowy w wysokoci 17% tego przychodu, jeeli kwota nalenoci okrelona w umowie zawartej z osob niebdc pracownikiem patnika nie przekracza 200 z.
        • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
         Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
         • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
          Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
          • 08.04.2020Najem firmowych lokali uytkowych po likwidacji dziaalnoci
           W 2007 r. Pani Katarzyna wraz z mem do majtku wspólnego nabya dwa lokale uytkowe, które byy wykorzystywane wycznie przez Pani Katarzyn w ramach jej dziaalnoci gospodarczej. Zostay one ujte w ewidencji rodków trwaych i byy przedmiotem najmu. W lipcu 2019 r. Pani Katarzyna zakoczya dziaalno, a od sierpnia kontynuowaa najem lokali na rzecz dotychczasowego najemcy poza dziaalnoci. Czy przychody uzyskane od 1 stycznia 2020 r. z tytuu najmu lokali bd mogy by opodatkowane ryczatem od przychodów ewidencjonowanych?
           • 02.04.2020WSA. Zniesienie wspówasnoci: Bez spat i dopat nie ma PCC
            Poza zakresem ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych znajduj si te umowy (orzeczenia) o zniesieniu wspówasnoci, w ramach których spat lub dopat nie przewidziano. Czynno nieprzewidujca zatem dopat ani spat nie podlega opodatkowaniu powyszym podatkiem - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy.
            • 27.03.2020Obowizki patnika: Drobne zlecenie na czas nieokrelony
             Jestem przedsibiorc prowadzcym may sklep spoywczy. Zawarem umow cywilnoprawn z osob niebdc moim pracownikiem. Umowa zostaa zawarta na czas nieokrelony, okrelono w niej naleno z tytuu wykonania umowy na kwot 150 z miesicznie. Od wypacanej nalenoci, co miesic, naliczam i odprowadzam zaliczk na podatek na zasadach ogólnych z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Czy prawidowo obliczam zaliczk na podatek dochodowy od ww. umowy?
             • 16.03.2020Obowizki patnika: Drobne zlecenie na czas nieokrelony
              Jestem przedsibiorc prowadzcym may sklep spoywczy. Zawarem umow cywilnoprawn z osob niebdc moim pracownikiem. Umowa zostaa zawarta na czas nieokrelony, okrelono w niej naleno z tytuu wykonania umowy na kwot 150 z miesicznie. Od wypacanej nalenoci, co miesic, naliczam i odprowadzam zaliczk na podatek na zasadach ogólnych z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Czy prawidowo obliczam zaliczk na podatek dochodowy od ww. umowy?
              • 13.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
               Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.    Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
               • 12.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.  Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
                • 24.02.2020Przedsibiorstwo w spadku a wspólny PIT z maonkiem
                 Przedsibiorca zmar w marcu 2019 r. Przez spadkobierców zosta powoany notarialnie i wpisany w CEIDG zarzdca sukcesyjny, którym zostaa córka zmarego. Dziaalno gospodarcza jest obecnie prowadzona na tych samych zasadach, tylko jako firma w spadku. Czy prowadzc firm w spadku mona rozliczy dochody osignite w 2019 r. na wspólny wniosek maonków?
                 • 05.02.2020Ryczat: Przedsibiorca moe prowadzi najem prywatny
                  Od listopada 2018 r. przedsibiorca prowadzi jednoosobow dziaalno w ramach której m.in. wynajmuje innym przedsibiorcom na podstawie dugoterminowych umów najmu lokale biurowe, nieprzeznaczone do celów mieszkalnych. Przed rozpoczciem dziaalnoci, w latach 2015-2017 przedsibiorca naby za prywatne rodki 3 mieszkania (kawalerki). Czy przychody osignite z tytuu wynajmu ww. lokali mieszkalnych mona rozlicza jako tzw. najem prywatny, a tym samym opodatkowywa je ryczatem od przychodów ewidencjonowanych?
                  • 22.01.2020Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 z
                   Przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wedug skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, e w przypadku niektórych z tych przychodów, speniajcych okrelone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczatowe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytuu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera si zryczatowany podatek dochodowy w wysokoci 17% tego przychodu, jeeli kwota nalenoci okrelona w umowie zawartej z osob niebdc pracownikiem patnika nie przekracza 200 z.
                   • 14.01.2020PCC od umowy zniesienia wspówasnoci
                    Z uzasadnienia: Celem zawartego w przepisie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych okrelenia "w czci dotyczcej spat lub dopat" byo objcie opodatkowaniem wycznie umów (orzecze) o zniesieniu wspówasnoci, które skutkuj odpatnymi przysporzeniami majtkowymi dla przynajmniej jednej ze stron. "A contrario", zapis ten skutkuje tym, e poza zakresem ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych znajduj si te umowy (orzeczenia) o zniesieniu wspówasnoci, w ramach których takich spat lub dopat nie przewidziano. Czynno nieprzewidujca zatem dopat ani spat nie podlega opodatkowaniu powyszym podatkiem.
                    • 16.12.2019Ryczat wyklucza ulg IP BOX
                     Wybór przez Wnioskodawczyni ryczatu ewidencjonowanego dla opodatkowania w 2019 r. przychodów z dziaalnoci gospodarczej, pozbawia j moliwoci skorzystania z preferencyjnej stawki podatku w wysokoci 5% od dochodu osignitego w 2019 r. z kwalifikowanego prawa wasnoci intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                     • 06.12.2019Opodatkowane i nieopodatkowane wiadczenia dla zleceniobiorców z Ukrainy
                      Zatrudniajc na umowach cywilnoprawnych cudzoziemców i analizujc, czy udostpniane im wiadczenia w postaci sprztu, pomieszcze itp. s opodatkowane i w jaki sposób, trzeba rozstrzygn, czy zleceniobiorcy s dla celów podatkowych rezydentami i czy charakter wiadcze nakazuje ich opodatkowanie. Szczegóowe wyjanienia w tej sprawie zawiera publikowana dzisiaj interpretacja.
                      • 18.11.2019Podatki 2020: Brana piwowarska ostrzega przed skutkami podniesienia akcyzy
                       Podniesienie akcyzy na piwo o 10 proc. doprowadzi do wikszej podwyki cen, ni szacuje Ministerstwo Finansów – twierdzi Zwizek Pracodawców Przemysu Piwowarskiego – Browary Polskie (ZPPP – Browary Polskie). Firmy z tej brany wskazuj, e ju teraz akcyza jest zdecydowanie wysza ni np. w Niemczech i Czechach. Zmiany dotyczce stawki podatku maj wej w ycie z pocztkiem przyszego roku.
                       • 16.10.2019WSA. Sprzeda czci dziaki nabytej w spadku bez VAT
                        Z uzasadnienia: Dziaania podatnika, w stosunku do stanowicych jego wasno skadników majtkowych (w tym mienia nieruchomego), wykazuj cechy zorganizowania i cigoci charakteryzujce dziaalno gospodarcz, gdy podejmowane przez niego czynnoci, zwizane z zagospodarowaniem tego mienia i jego rozporzdzaniem, bd istotnie odbiegay od normalnego wykonywania prawa wasnoci, a nadto podatnik z operacji tych uczyni sobie lub ma zamiar uczynienia staego (a nie okazjonalnego) róda zarobkowania.
                        • 02.08.2019PIT dla modych – pytania i odpowiedzi
                         Od wczoraj (01.08.2019 r.) obowizuje zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której, w art. 21, znalazo si nowe zwolnienie podatkowe. Art. 21 ust. 1 pkt 148 zwalnia od podatku dochodowego przychody ze stosunku subowego, stosunku pracy, pracy nakadczej, spódzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W zwizku z nowym zwolnieniem pojawio si wiele wtpliwoci, postaramy si je zwile wyjani.
                         • 01.08.2019PIT dla modych – pytania i odpowiedzi
                          Od dzisiaj (01.08.2019 r.) obowizuje zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której, w art. 21, znalazo si nowe zwolnienie podatkowe. Art. 21 ust. 1 pkt 148 zwalnia od podatku dochodowego przychody ze stosunku subowego, stosunku pracy, pracy nakadczej, spódzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W zwizku z nowym zwolnieniem pojawio si wiele wtpliwoci, postaramy si je zwile wyjani.
                          • 18.07.2019Objanienia podatkowe do ulgi IP Box
                           Przepisy przyznajce preferencyjne opodatkowanie 5% stawk podatkow dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw wasnoci intelektualnej obowizuj od 1 stycznia 2019 r. Stopie skomplikowania przepisów spowodowa, i natychmiast pojawiy si liczne wtpliwoci interpretacyjne, a podatnicy w wikszoci w dalszym cigu zastanawiaj si, czy korzysta z ulgi - i jak to prawidowo zrobi. 15.07.2019 r. MF udostpnio obszerne objanienia podatkowe, dotyczce korzystania z ulgi IP box - te do skomplikowane. 
                           • 28.06.2019Kontynuacja metody opodatkowania podatkiem jednolitym 19% przez spadkobierc
                            Wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej na zasadach okrelonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawem, które podlega sukcesji na gruncie prawa podatkowego. Jest to bowiem prawo, które przysugiwao spadkodawcy, a skorzystanie z niego przez spadkodawc powodowao konkretny skutek podatkowy w postaci zapaty tzw. podatku liniowego, a nie wedug skali podatkowej.
                            • 28.05.2019WSA. Kolejny korzystny wyrok ws. ulgi meldunkowej
                             Rol i celem owiadczenia o spenieniu przesanek do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT jest potwierdzenie faktu zamieszkiwania przez podatnika przez okres 12 miesicy w zbywanym lokalu, przy czym organ podatkowy posiada moliwo samodzielnej weryfikacji tej informacji poprzez moliwo zasignicia do pastwowych zasobów informatycznych. W sytuacji, w której nie budzi wtpliwoci, e podatnik zamieszkiwa pod danym adresem i by zameldowany w tym miejscu przez wymagane co najmniej 12 miesicy, uzalenianie uprawnienia do skorzystania z przedmiotowej ulgi od zoenia owiadczenia o spenianiu warunków do takiej ulgi, nie czyni zado konstytucyjnej zasadzie proporcjonalnoci - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                             • 14.05.201914.05.2019: E-szkoa podatkowa
                              Od podstaw do biegoci - taki cel przywieca autorom i trenerom, którzy tworzyli e-szko podatkow. To wyjtkowy e-kurs, poniewa pozwala na zdobycie wiedzy podatkowej tym, którzy dopiero zaczynaj swoj przygod z podatkami. Ale i ci z Was, którzy ju maj pewien sta, nie powinni rezygnowa z udziau w kursie. Dziki niemu nie tylko usystematyzuj i utrwal posiadane wiadomoci, lecz take zdobd now wiedz, a przede wszystkim - dziki wielu praktycznym przykadom, omówieniom i analizom - naucz si, jak stosowa j w praktyce.
                              • 09.05.2019Opodatkowanie spadku z Wielkiej Brytanii
                               Midzy Polsk a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pónocnej nie zostaa zawarta umowa midzynarodowa, która regulowaaby kwestie opodatkowania spadków transgranicznych. W zwizku z powyszym, spadek z Wielkiej Brytanii bdzie podlega ogólnym zasadom opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Podatek od spadków i darowizn zapacony w Wielkiej Brytanii nie podlega przy tym odliczeniu od wartoci nabytej masy spadkowej.
                               • 23.04.2019Usugi biurowe na ryczacie
                                Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej. Zgodnie z wpisem do CEIDG gównym przedmiotem dziaalnoci jest „dziaalno usugowa zwizana z administracyjn obsug biura” (82.11.Z). Czy przychody, które Wnioskodawca osiga w zwizku ze wiadczeniem ww. usug moe opodatkowa w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, a jeeli tak, to wg jakiej stawki?
                                • 29.03.2019MF: Nabycie tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
                                 Ministerstwo Finansów udostpnio broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczcy nieodpatnego nabycia rzeczy lub praw majtkowych tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nastpiy po 31.12.2015 r.
                                 • 15.03.2019Jubileuszowa karta podarunkowa dla pracownika - darowizna czy przychód ze stosunku pracy?
                                  wiadczenia, wypacane lub udostpniane w postaci rzeczowej pracownikom, zwizane z zatrudnieniem tych pracowników, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, rodzc w zwizku z tym okrelone skutki podatkowe, ubezpieczeniowe i obowizki po stronie pracownika i pracodawcy. Czy jednak jest tak zawsze? W przedstawionej interpretacji mamy do czynienia z sytuacj, w której firma, z okazji jubileuszu, obdarowuje pracowników karkami podarunkowymi.
                                  • 28.02.2019Opodatkowanie rodków wypacanych po mierci czonka Pracowniczej Kasy Zapomogowo-poyczkowej
                                   rodki z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-poyczkowej otrzymane przez osob uprawnion, wczeniej wskazan (oznaczon) przez zmarego czonka PKZP w deklaracji nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, stanowic przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. .
                                   • 22.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
                                    Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
                                    • 21.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
                                     Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
                                     • 28.01.2019WSA. Darowizna w gotówce bez zwolnienia z podatku
                                      Z uzasadnienia: Warunku udokumentowania otrzymania rodków pieninych w sposób, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie spenia otrzymanie rodków gotówk "do rki". Przepis ten wyranie bowiem wskazuje, e otrzymanie rodków ma by udokumentowane dowodem ich przekazania na rachunek bankowy nabywcy, na jego rachunek, inny ni patniczy, w banku lub spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.
                                      • 22.01.2019WSA. Termin zgoszenia spadku a prawo do zwolnienia dla najbliszej rodziny
                                       Z uzasadnienia: Wykadnia literalna art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn daje podstawy do stwierdzenia, e powoany przepis dotyczy nie tylko sytuacji, gdy spadkobierca nie wie, e przysuguj mu prawa do spadku, poniewa nie bra udziau w postpowaniu spadkowym ale równie sytuacji, gdy spadkobierca bra udzia w postpowaniu spadkowym, jednak w terminie 6 miesicy od dnia uprawomocnienia si postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie uzyska wiedzy dotyczcej okrelonego skadnika majtkowego wchodzcego w skad masy spadkowej.
                                       • 18.01.2019Rozliczenie roczne 2018 - Opodatkowanie odpatnego zbycia nieruchomoci
                                        Podatnik, który w roku podatkowym dokona odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spódzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uytkowania gruntów przed upywem piciu lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomoci lub praw, i zbycie to nie nastpio w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, podlega z tego tytuu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
                                        • 17.01.2019Rozliczenie roczne 2018 - Opodatkowanie odpatnego zbycia nieruchomoci
                                         Podatnik, który w roku podatkowym dokona odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spódzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uytkowania gruntów przed upywem piciu lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomoci lub praw, i zbycie to nie nastpio w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, podlega z tego tytuu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
                                         • 11.01.2019W poniedziaek rozpoczynamy byskawiczny e-kurs: Zmiany w podatkach i rachunkowoci 2019
                                          Osiem lekcji w osiem dni - tyle czasu zajmie poznanie wszystkich zmian w podatkach i rachunkowoci, które ustawodawca wprowadzi do przepisów - czsto na ostatni chwil. Wród wanych tematów znajd si omówienia dotyczce zmian w rozliczaniu firmowych i prywatnych samochodów, podatku u róda i obszerna lekcja powicona kolejnej rewolucji w cenach transferowych. E-kurs stanowi alternatyw dla tych z Was, którzy nie maj czasu na udzia w szkoleniach stacjonarnych.
                                          • 02.01.2019Wynajem kilku mieszka nie wyklucza ryczatu
                                           Pytanie: Wnioskodawca jest osob fizyczn zatrudnion w firmie budowlanej w Norwegii i nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej. Niedawno sprzeda dom w Norwegii, a uzyskany kapita zainwestowa w lokale mieszkalne, które nastpnie ma zamiar odda w najem. Obecnie zakupi pi mieszka. Czy najem tych mieszka mona traktowa jako najem prywatny i opodatkowa jak dotychczas 8,5% stawk ryczatu od przychodów ewidencjonowanych?
                                           • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
                                            VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
                                            • 24.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz II
                                             Zbliajce si wejcie w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej stao si okazj, aby omówi zagadnienia zwizane z przekazaniem sukcesorowi lub sukcesorom firmy, prowadzonej w formie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. W pierwszej czci zastanawialimy si nad sposobami postpowania w przypadkach, w których z rónych powodów nie mona wskaza sukcesora. Dzisiaj jednym ze sposobów postpowania w sytuacji znacznie korzystniejszej - w której osoba lub firma sukcesora jest znana, i firm mona przekaza lub do przekazania przygotowa.
                                             • 21.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz II
                                              Zbliajce si wejcie w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej stao si okazj, aby omówi zagadnienia zwizane z przekazaniem sukcesorowi lub sukcesorom firmy, prowadzonej w formie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. W pierwszej czci zastanawialimy si nad sposobami postpowania w przypadkach, w których z rónych powodów nie mona wskaza sukcesora. Dzisiaj o jednym ze sposobów postpowania w sytuacji znacznie korzystniejszej - w której osoba lub firma sukcesora jest znana, i firm mona przekaza lub do przekazania przygotowa.
                                              • 20.08.2018NSA. Postpowanie o wypat zachowku zawiesza przedawnienie
                                               Rozstrzygnicie prawomocnym wyrokiem sprawy dotyczcej roszczenia o zachowek jest, w ocenie Naczelnego Sdu Administracyjnego, zagadnieniem wstpnym w rozumieniu przepisu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Konieczno jego rozstrzygnicia stanowi bowiem przesank obligatoryjnego zawieszenia postpowania podatkowego majcego na celu prawidowe opodatkowanie spadkobiercy z tytuu nabycia spadku - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                               • 11.07.2018NSA. Umowa przedwstpna nie moe by sposobem na niszy podatek
                                                Fakt zawarcia przez strony sprzeday rzeczy umowy przedwstpnej na podstawie art. 389 i 390 Kodeksu cywilnego, okrelajcej cen sprzeday nieruchomoci, która bdzie obowizywaa strony tej umowy w umowie sprzeday, jako umowie przyrzeczonej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zwizku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o PCC nie ma wpywu na zakres i wysoko podstawy opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych tej umowy sprzeday nieruchomoci na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                • 13.06.2018WSA. Opodatkowanie majtku nabytego w spadku od osoby objtej opiek
                                                 Samo sprawowanie opieki nad spadkodawc przez wymagany okres nie uprawnia jeszcze do uzyskania ulgi mieszkaniowej. Niezbdne jest bowiem przedstawienie take stosownej umowy zawartej ze spadkodawc na pimie z podpisem notarialnie powiadczonym - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                                                 • 16.04.2018Podatki na wiecie: Podatek od sodkich napojów moe by skuteczny
                                                  Wprowadzenie w Filadelfii podatku od sodkich napojów (tzw. soda tax) doprowadzio do zmniejszenia spoycia tego rodzaju produktów – wynika z badania przeprowadzonego przez Drexel University. Szacuje si, e nowa danina doprowadzia w tym przypadku do spadku dziennej konsumpcji a o 40 proc.
                                                  • 28.02.2018Prywatny najem domu dla firmy na ryczacie
                                                   Pytanie: Wnioskodawca jest wacicielem domu, który otrzyma w spadku po rodzicach. Ma podpisan umow z firm na wynajem dla pracowników, w której kwota zostaa ustalona od jednego óka. Czy Wnioskodawca bdzie móg w stosunku do osignitych przychodów zastosowa form ich opodatkowania w postaci ryczatu? Czy ww. wynajem stanowi dziaalno gospodarcz w rozumieniu przepisów podatkowych?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »