Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

badania okresowe

 • 23.09.2020Podatki 2021: Wicej podatników bdzie mogo by na ryczacie
  Od pocztku przyszego roku, zgodnie z projektem noweli przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, wicej podatników bdzie mogo opodatkowa swoje przychody ryczatem. Ma zosta zwikszony limit uprawniajcy do korzystania z tej formy opodatkowania z 250 tys. do 2 mln euro. Jednoczenie zmniejszy si krg podatników, którzy ustawowo s wykluczeni z moliwoci opodatkowania ryczatem.
  • 22.09.2020Podatki 2021: Wicej podatników bdzie mogo by na ryczacie
   Od pocztku przyszego roku, zgodnie z projektem noweli przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, wicej podatników bdzie mogo opodatkowa swoje przychody ryczatem. Ma zosta zwikszony limit uprawniajcy do korzystania z tej formy opodatkowania z 250 tys. do 2 mln euro. Jednoczenie zmniejszy si krg podatników, którzy ustawowo s wykluczeni z moliwoci opodatkowania ryczatem.
   • 31.08.2020Od wrzenia br. rewolucja w Prawie budowlanym
    Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszcz i przyspiesz proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiksz stabilno decyzji podejmowanych w tym procesie. I tak m.in. projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a take wprowadzone zostanie uproszczone postpowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub czci obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budow, gdy od zakoczenia budowy upyno co najmniej 20 lat. Zmiany wejd w ycie 19 wrzenia 2020 r.
    • 16.06.2020Od wrzenia 2020 r. rewolucja w Prawie budowlanym
     Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszcz i przyspiesz proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiksz stabilno decyzji podejmowanych w tym procesie. I tak m.in. projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a take wprowadzone zostanie uproszczone postpowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub czci obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budow, gdy od zakoczenia budowy upyno co najmniej 20 lat. Zmiany wejd w ycie 19 wrzenia 2020 r.
     • 20.05.2020Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa
      Zatrudniasz pracownika? Kocz Ci si badania okresowe? - w zwizku z zagroeniem zwizanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne. Przeczytaj, jakie zmiany obowizuj w zakresie wykonywania profilaktycznych bada lekarskich pracowników oraz szkole BHP.
      • 24.04.2020Czy VAT z opaty za badania techniczne samochodu podlega odliczeniu?
       Gdy pojazd mieci si w definicji samochodu ciarowego to z faktury za przegld techniczny takiego samochodu moliwe jest pene odliczenie VAT. Inaczej wyglda sprawa w przypadku samochodów osobowych. W myl ogólnych zasad, do odliczenia przyj naley poow VAT naliczonego a pozostaa jego cz niepodlegajca odliczeniu zwiksza koszty uzyskania przychodu. W przypadku jednak, gdy przegld techniczny dotyczy samochodu osobowego zgoszonego w urzdzie skarbowym na druku VAT-26, dla którego podatnik prowadzi szczegóow ewidencj przebiegu pojazdu, vatowiec ma prawo do penego odliczenia naliczonego VAT.
       • 23.04.2020Badania i szkolenia pracowników - stanowisko GIP
        Stanowisko Gównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w zakresie: utraty mocy Stanowiska GIP z dnia 1 kwietnia 2020 roku;  wejcia w ycie przepisów dotyczcych profilaktycznych bada lekarskich pracowników i przeprowadzania szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy.
        • 22.04.2020Badania i szkolenia pracowników - stanowisko GIP
         Stanowisko Gównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w zakresie: utraty mocy Stanowiska GIP z dnia 1 kwietnia 2020 roku;  wejcia w ycie przepisów dotyczcych profilaktycznych bada lekarskich pracowników i przeprowadzania szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy.
         • 25.03.2020Badania profilaktyczne i szkolenia BHP - Stanowisko GIP
          Stanowisko Gównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie:  obowizku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz  obowizku terminowego przeprowadzania szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy.
          • 25.03.2020Badania profilaktyczne i szkolenia BHP - Stanowisko GIP
           Stanowisko Gównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie:  obowizku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz  obowizku terminowego przeprowadzania szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy.
           • 24.03.2020Badania okresowe pracowników zostan czasowo zawieszone
            Tarcza antykryzysowa ma obj m.in. czasowe zawieszenie bada okresowych pracowników na czas pandemii koronawirusa. Odpowiednie modyfikacje maj zosta wprowadzone do Kodeksu pracy. Eksperci oceniaj, e to dobry i oczekiwany krok, poniewa w ostatnich dniach wiele firm zgaszao problemy zwizane z przeprowadzeniem tego rodzaju bada.
            • 23.03.2020Badania okresowe pracowników zostan czasowo zawieszone
             Tarcza antykryzysowa ma obj m.in. czasowe zawieszenie bada okresowych pracowników na czas pandemii koronawirusa. Odpowiednie modyfikacje maj zosta wprowadzone do Kodeksu pracy. Eksperci oceniaj, e to dobry i oczekiwany krok, poniewa w ostatnich dniach wiele firm zgaszao problemy zwizane z przeprowadzeniem tego rodzaju bada.
             • 06.03.2020Wyjanienia PIP w zwizku z koronawirusem
              W zwizku z licznymi wtpliwociami, dotyczcymi stosowania przepisów prawa pracy odnoszcych si do relacji midzy pracodawc a pracownikami w sytuacji zagroenia zaraeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Pastwowa Inspekcja Pracy przygotowaa odpowiedzi na pytania dotyczce tej problematyki. Dodatkowe informacje i zalecenia w zwizku z ryzykiem zaraenia koronawirusem znajduj si take na stronie internetowej Gównego Inspektoratu Sanitarnego:  https://gis.gov.pl/
              • 05.03.2020Wyjanienia PIP w zwizku z koronawirusem
               W zwizku z licznymi wtpliwociami, dotyczcymi stosowania przepisów prawa pracy odnoszcych si do relacji midzy pracodawc a pracownikami w sytuacji zagroenia zaraeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Pastwowa Inspekcja Pracy przygotowaa odpowiedzi na pytania dotyczce tej problematyki. Dodatkowe informacje i zalecenia w zwizku z ryzykiem zaraenia koronawirusem znajduj si take na stronie internetowej Gównego Inspektoratu Sanitarnego:  https://gis.gov.pl/
               • 04.03.2020Ponad 70 proc. firm w Polsce odczuwa skutki koronawirusa
                Niemal wszystkie przedsibiorstwa obawiaj si wpywu rozprzestrzeniania si koronawirusa na ich dziaalno, a 73 proc. badanych firm ju teraz odczuwa skutki ataku wirusa w Wuhan – wynika z badania przeprowadzonego wród firm zrzeszonych w Business Centre Club. Wikszo badanych (86,7 proc.) zakada, e konsekwencje wynikajce z koronawirusa bd obecne przez kilka miesicy.
                • 03.03.2020Ponad 70 proc. firm w Polsce odczuwa skutki koronawirusa
                 Niemal wszystkie przedsibiorstwa obawiaj si wpywu rozprzestrzeniania si koronawirusa na ich dziaalno, a 73 proc. badanych firm ju teraz odczuwa skutki ataku wirusa w Wuhan – wynika z badania przeprowadzonego wród firm zrzeszonych w Business Centre Club. Wikszo badanych (86,7 proc.) zakada, e konsekwencje wynikajce z koronawirusa bd obecne przez kilka miesicy.
                 • 10.01.2020Programici i ulga IP BOX
                  Przedsibiorcy osigajcy dochody generowane przez prawa wasnoci intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mog korzysta z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Podatnicy, opodatkowujcy dochody z kwalifikowanych IP stawk 5%, maj obowizek prowadzenia wyodrbnionej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych zwizanych z uzyskiwaniem tych dochodów, ale przepisy o IP Box nie narzucaj podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarze na cele stosowania preferencji IP Box.
                  • 13.12.2019Tumaczenia finansowe w praktyce. Co warto o nich wiedzie?
                   Tumaczenia finansowe zaliczaj si do specjalistycznych przekadów, które mog by wykonywane w firmie pisemnej lub ustnej. Ich realizacj w profesjonalnych biurach tumacze zajmuj si biegli lingwici, którzy oprócz znakomitej znajomoci jzyka obcego posiadaj take kierunkowe wyksztacenie z zakresu finansów, ekonomii i prawa. Od jakoci oraz poprawnoci tumacze bardzo czsto zale dalsze losy firmy oraz jej kariera, dlatego tumaczenia finansowe warto powierzy sprawdzonej i godnej zaufania firmie.
                   • 19.11.2019NSA. Zakup komputerów i oprogramowania w ramach ulgi B+R
                    Z uzasadnienia: Nie mog zosta objte t ulg wydatki jedynie na nabywanie takich technologii, które wymagaj odpowiedniej modyfikacji w procesie ich wdroenia do potrzeb konkretnego przedsibiorcy. (...) Samo wdraanie do jej potrzeb zaawansowanego, informatycznego systemu planowania nie moe zosta uznane za dziaalno twórcz w zakresie prac rozwojowych. Wydatek na zakup i wdraanie przez przedsibiorc zaawansowanego systemu planowania produkcji APS (z ang. Advanced Planning System), nie moe zosta uznany za „koszt kwalifikowany” w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
                    • 30.10.2019Okresowe badanie maszyn. W jakiej formie przechowywa dane?
                     Zgodnie z przepisami rozporzdzenia z 30 padziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie uytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, wyniki kontroli maszyn rejestruje si i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakoczenia tych kontroli, o ile odrbne przepisy nie stanowi inaczej. Nie ma natomiast przepisów szczegóowo regulujcych kwestie formy przechowywanych danych z tego typu pomiarów - wyjanio Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii.
                     • 28.10.2019NSA. Obowizkowe badania psychologiczne s zwolnione z VAT
                      Z uzasadnienia: Badania psychologiczne stanowi element bada z zakresu medycyny pracy, a tym samym realizuj one cechy profilaktyki zdrowotnej. Dlatego te mieszcz si w pojciu usug z zakresu opieki medycznej, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 -19 ustawie o podatku od towarów i usug. O profilaktycznym charakterze bada psychologicznych wiadczy narzucona regularno bada wstpnych, okresowych i kontrolnych przeprowadzanych w ramach medycyny pracy.
                      • 16.10.2019Czy VAT z opaty za badania techniczne samochodu podlega odliczeniu?
                       Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym waciciel pojazdu samochodowego, cignika rolniczego, pojazdu wolnobienego wchodzcego w skad kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowizany przedstawi go do badania technicznego.  Z kolei w myl art. 81 ust. 6 teje ustawy okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 t przeprowadza si:
                       • 04.09.2019500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
                        wiadczenie uzupeniajce dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponosz stae koszty zwizane z pielgnacj, rehabilitacj i opiek medyczn. Aby otrzyma to wiadczenie musisz speni okrelone warunki.
                        • 29.07.2019Badanie krwi pracownika powinno by obowizkowe?
                         Odsetek pacjentów zgaszajcych si do hematologów w Polsce jest o wiele mniejszy ni w krajach Europy Zachodniej – mówi o tym dane epidemiologiczne – co nie moe by zgodne z faktyczn skal zachorowa na nowotworowe choroby krwi. Poza tym s one rozpoznawane na zaawansowanych etapach rozwoju: rednia liczba krwinek biaych u diagnozowanego polskiego pacjenta wynosi powyej 100 tys., podczas gdy u pacjenta w krajach Europy Zachodniej – 20-30 tys. Std wynika potrzeba propagowania wród pracodawców idei wykonywania morfologii, której nie ma w zestawie bada obowizkowych lekarzy medycyny pracy.
                         • 18.07.2019Objanienia podatkowe do ulgi IP Box
                          Przepisy przyznajce preferencyjne opodatkowanie 5% stawk podatkow dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw wasnoci intelektualnej obowizuj od 1 stycznia 2019 r. Stopie skomplikowania przepisów spowodowa, i natychmiast pojawiy si liczne wtpliwoci interpretacyjne, a podatnicy w wikszoci w dalszym cigu zastanawiaj si, czy korzysta z ulgi - i jak to prawidowo zrobi. 15.07.2019 r. MF udostpnio obszerne objanienia podatkowe, dotyczce korzystania z ulgi IP box - te do skomplikowane. 
                          • 15.07.2019MF cofnie deregulacj zawodu ksigowego?
                           W resorcie finansów rozwaane jest cofnicie deregulacji zawodu ksigowego i wprowadzenie nowego systemu certyfikacji oraz obowizku doksztacania. Eksperci oceniaj, e taka zmiana mogaby zapewni wzrost profesjonalizmu ksigowych, ale jednoczenie doszoby najprawdopodobniej do wzrostu cen takich usug.
                           • 12.07.2019MF cofnie deregulacj zawodu ksigowego?
                            W resorcie finansów rozwaane jest cofnicie deregulacji zawodu ksigowego i wprowadzenie nowego systemu certyfikacji oraz obowizku doksztacania. Eksperci oceniaj, e taka zmiana mogaby zapewni wzrost profesjonalizmu ksigowych, ale jednoczenie doszoby najprawdopodobniej do wzrostu cen takich usug.
                            • 07.03.2019Dziurawe przepisy dotyczce bada okresowych pracowników
                             Zgodnie z prawem pracodawca nie moe dopuci do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza do podjcia pracy, ale nie ma obowizku przechowywania w aktach osobowych pracownika kopii skierowania lekarskiego. Sytuacja ta uniemoliwia inspektorom pracy zweryfikowanie tego, czy w skierowaniu na badania zostay zawarte wyczerpujce informacje na temat specyfiki stanowiska pracy.
                             • 02.01.2019NSA. Moliwo skorygowania sprzeday paragonowej
                              Z uzasadnienia: Podatnik ma moliwo dokonania korekty w sytuacji zawyonej stawki VAT, w przypadku ewidencjonowania sprzeday na kasie fiskalnej – z tym, e powstay wskutek tego przychód opodatkowany bdzie podatkiem dochodowym. Nie mona bowiem odmówi stronie prawa do korekty wówczas, gdy rozliczenie podatku jest niezgodne z obowizujcymi przepisami ustawy o VAT.
                              • 02.01.2019Praktyki urzdników naruszaj zaufanie do KAS
                               Zastpca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skierowa do wszystkich Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej pismo dotyczce niedopuszczalnoci stosowania przez podlegych urzdników praktyk, które naruszaj zaufanie obywateli do dziaa KAS. W ww. zaleceniach wskazane zostao, e administracja publiczna ma wspiera i pomaga przedsibiorcom oraz, e powinna dziaa równie w sposób zgodny z zasad proporcjonalnoci wyraan w Konstytucji. W ww. wystpieniu przypomniane zostao równie, e niedopuszczalne s sytuacje, w których dochodzi do zamania ww. zasad poprzez naduywanie swoich kompetencji, czy nadmierne wkraczanie w sfer prywatn.
                               • 12.10.2018Jak uzyska skierowanie na bezpatn rehabilitacj lecznicz
                                Zakad Ubezpiecze Spoecznych zajmuje si sprawami zwizanymi z rehabilitacj lecznicz dla osób, które z powodu choroby lub urazu mog utraci zdolno do pracy, ale jest szansa, e j odzyskaj po rehabilitacji. Z rehabilitacji mona skorzysta, jeli jest zagroenie utraty zdolnoci do pracy. Musi jednak by szansa, e zdolno t bdzie mona odzyska po rehabilitacji. Konieczne jest spenienie jednego z poniszych warunków:
                                • 11.10.2018Jak uzyska skierowanie na bezpatn rehabilitacj lecznicz
                                 Zakad Ubezpiecze Spoecznych zajmuje si sprawami zwizanymi z rehabilitacj lecznicz dla osób, które z powodu choroby lub urazu mog utraci zdolno do pracy, ale jest szansa, e j odzyskaj po rehabilitacji. Z rehabilitacji mona skorzysta, jeli jest zagroenie utraty zdolnoci do pracy. Musi jednak by szansa, e zdolno t bdzie mona odzyska po rehabilitacji. Konieczne jest spenienie jednego z poniszych warunków:
                                 • 06.08.2018Prawo do odliczenia VAT od bada technicznych pojazdu
                                  W odniesieniu do wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug – co do zasady – kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika. Do wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi nale m.in. dotyczce:
                                  • 03.08.2018Prawo do odliczenia VAT od bada technicznych pojazdu
                                   W odniesieniu do wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug – co do zasady – kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika. Do wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi nale m.in. dotyczce:
                                   • 08.12.2017CIT: Co mona zakwalifikowa jako dziaalno B+R
                                    Prace rozwojowe to nabywanie, czenie, ksztatowanie i wykorzystywanie dostpnej aktualnie wiedzy i umiejtnoci z dziedziny nauki, technologii i dziaalnoci gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejtnoci do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usug, z wyczeniem prac obejmujcych rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejcych usug oraz innych operacji w toku, nawet jeeli takie zmiany maj charakter ulepsze.
                                    • 18.08.2017redni czas kontroli skarbowej to 164 dni
                                     redni czas trwania postepowa kontrolnych wszcztych przez organy kontroli skarbowej po 1 stycznia 2013r. i zakoczonych do dnia 7 czerwca 2017r. wynosi 164 dni (od wszczcia postepowania kontrolnego do dorczenia decyzji lub wyniku, koczcych postepowanie) - wyjani w odpowiedzi na interpelacj poselsk wiceminister finansów Marian Bana.
                                     • 13.07.2017NSA. Badania psychologiczne pracowników zwolnione z VAT
                                      Z uzasadnienia: Badania psychologiczne s czci bada wstpnych, kontrolnych i okresowych wykonywanych przez medycyn pracy. Katalog bada profilaktycznych medycyny pracy nie ma charakteru zamknitego. Jeli badania psychologiczne byy do nich wczone, to podlegaj zwolnieniu z podatku VAT. Nie mona sztucznie rozdziela bada wstpnych, kontrolnych i okresowych, abstrahujc od specyfiki okrelonej pracy. Celem tych bada jest bowiem szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna i zawsze kompleks tych bada koczy si wydaniem zawiadczenia dla pracodawcy, które jest niezbdnym warunkiem zatrudnienia pracownika.
                                      • 26.04.2017Ceny transferowe: Forma dokumentacji
                                       Ustawodawca nie okreli konkretnej postaci dokumentacji podatkowej dla potrzeb cen transferowych, pozostawiajc podatnikom dowolno w jej fizycznym ksztatowaniu.  Taka dokumentacja moe przyj posta dwóch zbiorów danych: dokumentacji o charakterze staym, dokumentacji tworzonej na bieco.
                                       • 25.04.2017Ceny transferowe: Forma dokumentacji
                                        Ustawodawca nie okreli konkretnej postaci dokumentacji podatkowej dla potrzeb cen transferowych, pozostawiajc podatnikom dowolno w jej fizycznym ksztatowaniu.  Taka dokumentacja moe przyj posta dwóch zbiorów danych: dokumentacji o charakterze staym, dokumentacji tworzonej na bieco.
                                        • 24.03.2017Krwiodawca traci na trzynastce
                                         Interpelacja nr 9794 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie wynagrodze za usprawiedliwion nieobecno w zwizku z honorowym oddaniem krwi przy wyliczaniu nagród typu "trzynastka"
                                         • 23.03.2017Ulga na badania i rozwój w praktyce
                                          Pytanie podatnika: Jakich pracowników naley uzna za „zatrudnionych w celu realizacji dziaalnoci badawczo- rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT? 
                                          • 07.03.2017PIT od wiadcze medycznych wykupionych na rzecz pracowników
                                           Pytanie podatnika: Czy koszty abonamentu ponoszone przez pracodawc i pracownika, wiadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy i profilaktyki medycznej ze wzgldu na warunki pracy stanowi przychód pracownika i winny by podstaw naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
                                           • 11.10.2016Badania okresowe a zwolnienie z VAT
                                            Ustawa o VAT w niekrótkim zestawieniu towarów i usug zwolnionych od podatku wymienia równie usugi w zakresie opieki medycznej, suce profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wiadczone w ramach wykonywania zawodu m.in. psychologa. wiadczone przez t grup zawodow usugi w zakresie badania przydatnoci zawodowej kierowców czsto staj si przedmiotem sporu z organami podatkowymi.
                                            • 11.10.2016WSA. Ryczat za subowy samochód obejmuje take paliwo
                                             Z uzasadnienia: wiadczeniem pracodawcy nie jest samo udostpnienie samochodu, lecz zapewnienie moliwoci prawidowego jego uywania, a zatem take ponoszenie niezbdnych wydatków umoliwiajcych takie uywanie. Nie ma przy tym adnego racjonalnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków, jakim s wydatki na paliwo, uzna za jakie szczególnie odrbne wiadczenie. Jest faktem notoryjnym, e nie sposób wykorzystywa samochodu bez zakupu do niego paliwa.
                                             • 18.07.2016Dozr techniczny na nowych zasadach od 2017 r.
                                              Ustawa o dozorze technicznym zostanie znowelizowana, a wprowadzone zmiany powinny uatwi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej – wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. W efekcie noweli zmiana eksploatujcego urzdzenie techniczne nie bdzie ju wymaga wszczcia i przeprowadzenia dwch postpowa administracyjnych. Nowelizacja wejdzie w ycie z pocztkiem 2017 r.
                                              • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
                                               Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
                                               • 11.03.2016Niedopenienie obowizkw dotyczcych sprawozdania finansowego. Jakie sankcje?
                                                Przedsibiorstwa prowadzce pene ksigi rachunkowe maj obowizek sporzdzi i zoy sprawozdanie finansowe obrazujce sytuacj majtkowo-finansow firmy z zachowaniem m.in. zasady rzetelnoci. Zachowanie wysokiej jakoci sprawozdania finansowego jest dla jednostki gospodarczej niezwykle wane nie tylko z punktu widzenia ustawowego, ale rwnie ze wzgldu na odbiorcw kocowych danego sprawozdania, ktrymi mog by m.in.: akcjonariusze, udziaowcy, instytucje finansowe, inwestorzy, kontrahenci, urzdy skarbowe.
                                                • 09.03.2016Niedopenienie obowizkw dotyczcych sprawozdania finansowego. Jakie sankcje?
                                                 Przedsibiorstwa prowadzce pene ksigi rachunkowe maj obowizek sporzdzi i zoy sprawozdanie finansowe obrazujce sytuacj majtkowo-finansow firmy z zachowaniem m.in. zasady rzetelnoci. Zachowanie wysokiej jakoci sprawozdania finansowego jest dla jednostki gospodarczej niezwykle wane nie tylko z punktu widzenia ustawowego, ale rwnie ze wzgldu na odbiorcw kocowych danego sprawozdania, ktrymi mog by m.in.: akcjonariusze, udziaowcy, instytucje finansowe, inwestorzy, kontrahenci, urzdy skarbowe.
                                                 • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
                                                  Interpelacja nr 251 w sprawie zaoe i kierunków planowanych dziaa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w VIII kadencji Sejmu.
                                                  • 22.12.2015Prostytutki bd paciy podatek dochodowy?
                                                   Od nowego roku zmieniaj si zasady opodatkowania dochodw z tzw. nieujawnionych rde. Nowe regulacje, jak to czsto bywa, wprowadz wiele zamieszania. Wszystko przez to, e odwracaj cakowicie podstawow regu opodatkowania PIT. Moe to oznacza, e podatek zapac nawet prostytutki.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »