Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja maszyn

 • 16.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
  Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
  • 15.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
   Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
   • 13.07.2020rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
    Przypomnijmy, e od pocztku 2018 r. obowizuje przepis, zgodnie z którym limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadzia tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, e nowy limit dotyczy skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
    • 09.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
     Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
     • 08.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
      Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
      • 10.06.2020Najem i amortyzacja: Meble i sprzt AGD nie zwiksz wartoci pocztkowej budynku
       Czy przy oddaniu do uytkowania budynku mieszkalnego wartoci:  mebli wolno stojcych i sprztu AGD,  opraw owietleniowych,   zlewozmywaków, natrysków, umywalek, sedesów, baterii,  wymienników ciepa, kolektorów, regulatorów, grzejników,  przewodów ciepocigowych,  sterowników naciennych do regulacji ogrzewania podogowego,  instalacji RTV i Internet (wiatowody) niewbudowanych w konstrukcj budynku,  naley wliczy do wartoci pocztkowej budynku czy te (zalenie od wartoci jednostkowej lub wartoci zestawu) wliczy do kosztów uzyskania przychodu bd amortyzowa jako odrbny rodek trway?
       • 07.04.2020Amortyzacja budynku na cudzym gruncie
        Przedsibiorca postanowi w celu poprawy warunków pracy wybudowa nowy budynek przeznaczony tylko na potrzeby prowadzonej przez niego dziaalnoci. Firmowy budynek powstanie na dziace budowlanej jego syna. W tym celu zawar z synem bezterminow umow uyczenia tej dziaki. Czy odpisy amortyzacyjne obliczone od wartoci pocztkowej zakoczonej inwestycji przedsibiorca bdzie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodów, mimo e nie bdzie wacicielem gruntu, na którym zostanie postawiony budynek?
        • 30.03.2020Amortyzacja lokali uywanych
         Czst praktyk jest obecnie zakup lokali w celach inwestycyjnych. Kupujc nieruchomoci liczymy na wzrost ich wartoci, a jednoczenie mamy zamiar wykorzystywa je albo dla naszych wasnych potrzeb zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, albo traktujc je jako ródo przychodów z najmu. W obu tych przypadkach pojawia si potrzeba ustalenia wartoci pocztkowej i wyboru metody amortyzacji – jeeli chcemy prawidowo obniy pacony podatek dochodowy od osób fizycznych.
         • 06.03.2020Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
          Przypominamy, i przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Ta ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
          • 12.12.2019Podwyszona do 10% stawka amortyzacji lokalu niemieszkalnego - jak udokumentowa uywanie?
           Podatnicy maj prawo w niektórych sytuacjach indywidualnie okreli stawk amortyzacji. W przypadku uywanych lokali niemieszkalnych, dla których maksymalna stawka amortyzacji wynosi nawet 10% (przy normatywnej stawce 2,5%) w gr wchodz spore korzyci podatkowe. Ale ustawa o podatku dochodowym nie reguluje kwestii dokumentowania okresu uywania lokalu niemieszkalnego - a wanie ten okres ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia wysokoci stawki. Jak wobec tego ma fakt i okres uywania udokumentowa podatnik?
           • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
            Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?
            • 05.12.2019Amortyzacja lokali uywanych
             Czst praktyk jest obecnie zakup lokali w celach inwestycyjnych. Kupujc nieruchomoci liczymy na wzrost ich wartoci, a jednoczenie mamy zamiar wykorzystywa je albo dla naszych wasnych potrzeb zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, albo traktujc je jako ródo przychodów z najmu. W obu tych przypadkach pojawia si potrzeba ustalenia wartoci pocztkowej i wyboru metody amortyzacji – jeeli chcemy prawidowo obniy pacony podatek dochodowy od osób fizycznych.
             • 24.10.2019Zakup zorganizowanej czci przedsibiorstwa - amortyzacja dodatniej wartoci firmy
              W przypadku, w którym cena nabycia przedsibiorstwa zostanie ustalona na poziomie wyszym ni warto rynkowa skadników majtku wchodzcych w jego skad, nabywca moe amortyzowa t nadwyk i zalicza odpisy do kosztów podatkowych.
              • 05.09.2019Warto pocztkowa i stawka amortyzacji lokalu mieszkalnego ustalana kilka lat po zakupie
               Zasadnicze znaczenie dla sposobu ustalenia wartoci pocztkowej rodka trwaego ma sposób jego nabycia lub wytworzenia. Moliwo ustalenia wartoci pocztkowej rodka trwaego przez wycen dokonan przez podatnika lub przez biegego dotyczy jedynie tych przypadków, w których rodek trway odpowiednio zosta nabyty przed dniem zaoenia ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych i brak jest moliwoci ustalenia tej wartoci (w przypadku nabycia) lub w przypadku, gdy zosta wytworzony przez podatnika we wasnym zakresie.
               • 21.08.2019Co mona amortyzowa odrbnie od budynku?
                Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w zakresie sprzeday i serwisu samochodów. W celu zwikszenia przestrzeni salonu oraz serwisu prowadzi inwestycj majc na celu rozbudow budynku mieszczcego salon samochodowy. W budynku oraz na dachu i cianach budynku umieszczone zostan m.in. nastpujce skadniki majtkowe: elementy wyposaenia wewntrznego i zewntrznego, system wentylacji oraz klimatyzacji, instalacja elektryczna, system video, windy, drzwi zewntrzne oraz bramy wjazdowe i garaowe. Czy ww. skadniki majtkowe stanowi odrbne pojedyncze lub kompleksowe rodki trwae i jako takie mog podlega amortyzacji podatkowej odrbnie od budynku?
                • 16.08.2019Spóka jawna: wycofanie skadników majtku z jednej spóki w celu wniesienia ich do innej
                 Aporty wnoszone do spóek osobowych, niezalenie od tego jak maj posta (jednego skadnika majtku, zespou skadników majtkowych itp.) zwolnione s z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieodpatne przekazanie uprzednio wniesionego aportu do majtku osobistego wspólnika równie jest neutralne w kontekcie podatku dochodowego od osób fizycznych.
                 • 07.08.2019Dziaalno w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego
                  Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokona zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie zamieszkiwa. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych jego firmy. Czy ww. lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe podlega bd amortyzacji stanowicej koszty uzyskania przychodów?
                  • 29.05.2019Amortyzacja wyodrbnionych lokali
                   Pytanie: Wnioskodawca w 2007 roku zakupi nieruchomo wielorodzinn. Od dnia zakupu zalicza w koszty amortyzacj w wysokoci 1/120 miesicznie. W latach 2007-2008 dokona znacznych inwestycji (ciany dziaowe, nowe azienki, kuchnie, wykonanie nowych instalacji wod-kan), które doprowadziy do powstania 11 samodzielnych lokali. Czy utworzenie 11 lokali moe by powodem do rozpoczcia nowej amortyzacji?
                   • 14.05.2019rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
                    Przypomnijmy, e ju kilkanacie miesicy obowizuje przepis, zgodnie z którym limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadzia tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, e nowy limit dotyczy skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
                    • 03.04.2019Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                     Przypominamy, i przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Ta ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
                     • 28.01.2019Amortyzacja samochodu: Wasna praca podatnika nie moe by kosztem
                      Pytanie: Wnioskodawca prywatnie kupi za granic samochód osobowy, który w dacie zakupu by uszkodzony. Samochód zosta naprawiony przez Wnioskodawc, na napraw oraz zakup czci nie posiada dokumentów, gdy naprawy dokonywa prywatnie, co nie wymagao pobierania dokumentów. Samochód ten Wnioskodawca zamierza wprowadzi jako rodek trway do prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Czy warto pocztkow ww. pojazdu mona ustali na podstawie art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, czyli wedug wyceny Wnioskodawcy?
                      • 03.01.2019Odpisy amortyzacyjne dokonywane przez podatników CIT
                       Ministerstwo Finansów przedstawio wyjanienia, dotyczce ogólnych zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych i wartoci niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
                       • 21.12.2018MF: Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
                        Ministerstwo Finansów przedstawio wyjanienia, dotyczce ogólnych zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych i wartoci niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
                        • 27.11.2018Amortyzacja rodka trwaego otrzymanego w darowinie
                         Pytanie: Wnioskodawca otrzyma od ony w formie darowizny przedsibiorstwo. Wnioskodawca z on posiadaj wspólno majtkow. ona Wnioskodawcy po przekazaniu przedsibiorstwa zlikwidowaa dziaalno. Czy otrzymane w darowinie rodki trwae mog by wprowadzone do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w wartoci pocztkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy dokonywane w firmie ony? Czy dokonane odpisy amortyzacyjne bd stanowiy koszty uzyskania przychodu w dziaalnoci prowadzonej przez Wnioskodawc?
                         • 07.11.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
                          Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
                          • 07.11.2018Jednorazowa amortyzacja hali namiotowej
                           Pytanie: Na dzierawionym gruncie zostaa postawiona hala namiotowa w technologii stalowej. Supy konstrukcyjne zostay przytwierdzone do podoa kotwami na pytach betonowych, co pozwala tak hal rozebra i przenie w inne miejsce. Hala jest nowym rodkiem trwaym, bdzie wprowadzona do ewidencji rodków trwaych w 2018 r. Zostanie ona zaliczona do grupy „8” wg KT (806 Kioski, budki, baraki, domki kampingowe). Czy hal namiotow mona bdzie amortyzowa zgodnie z art. 22k ust. 14-21 ustawy o PIT do 100 000 z?
                           • 08.10.2018Koszty dziaalnoci: Prywatny samochód za gotówk przekazany do firmy a limit 15 tys. z
                            Pytanie: Wnioskodawca kupi za granic samochód osobowy o wartoci 37 664,40 z na cele prywatne. Wnioskodawca zakupi pojazd od firmy, a za transakcj zapaci gotówk. W czerwcu br. Wnioskodawca przekaza ten samochód na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej jako rodek trway. Czy amortyzacja rodka trwaego (samochodu osobowego) stanowi koszt uzyskania przychodu?
                            • 20.09.2018Podatki 2018: Jednorazowa amortyzacja – legalna metoda optymalizacji podatkowej
                             Cz podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla rodków trwaych, których warto jest wysza ni 10 000 z w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwizanie moe by bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzdziem do optymalizacji podatkowej, poniewa umoliwia jednorazowe zaliczenie caego naliczonego odpisu rodka trwaego w ciar kosztów podatkowych bez koniecznoci potwierdzenia organu skarbowego.
                             • 19.09.2018Podatki 2018: Jednorazowa amortyzacja – legalna metoda optymalizacji podatkowej
                              Cz podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla rodków trwaych, których warto jest wysza ni 10 000 z w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwizanie moe by bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzdziem do optymalizacji podatkowej, poniewa umoliwia jednorazowe zaliczenie caego naliczonego odpisu rodka trwaego w ciar kosztów podatkowych bez koniecznoci potwierdzenia organu skarbowego.
                              • 12.09.2018Szybka amortyzacja nowych rodków trwaych do 100 tys. Z
                               Pytanie: Wnioskodawca naby w kwietniu br. fabrycznie nowe rodki trwae (zacieraczki do polerowania posadzek betonowych), po 71 600 z kada. Czy Wnioskodawca mia prawo naliczy od tych rodków trwaych odpisy amortyzacyjne w cznej kwocie 100 000 z oraz czy mia prawo zaliczy kwot naliczonych odpisów amortyzacyjnych w kwocie cznej 100 000 z w miesicu kwietniu 2018 r. do kosztów uzyskania przychodu?
                               • 03.09.2018Amortyzacja naczepy jako odrbnego rodka trwaego
                                Przedsibiorca w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w formie spóki kapitaowej dokona zakupu samochodu ciarowego wraz z naczep. Tym samym powzi wtpliwo, czy naczepa moe by przyjta jako odrbny rodek trway.
                                • 27.08.2018Amortyzacja budynku oddanego czciowo do uytku
                                 Pytanie: Czy po otrzymaniu pisma od Pastwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 16 grudnia 2015 r. niezgaszajcego sprzeciwu do przystpienia do uytkowania Spóka moga przyj budynek mieszkalny jednorodzinny z czci gospodarczo-magazynow do uytkowania w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, wprowadzi go do ewidencji rodków trwaych i rozpocz jego amortyzacj poczynajc od 1 stycznia 2016 r.?
                                 • 25.07.2018Nieodpatne prace jako skadnik wartoci pocztkowej lokalu
                                  Pytanie: Czy na warto pocztkow lokalu skaday si bd take elementy prac remontowych/ulepszeniowych wykonanych samodzielnie przez Wnioskodawc - tj. np., gdy sam pooy glazur, zainstaluje armatur, pomaluje ciany, itd.? Czy jako warto wykonanej przez Wnioskodawc pracy moe On przyj warto odpowiadajcej jej usugi wycenionej przez sklep, w którym zaopatrywa si bdzie w potrzebne do remontu materiay?
                                  • 02.07.2018Samochód wielozadaniowy typu van a jednorazowa amortyzacja
                                   Pytanie: Wnioskodawca naby w grudniu 2017 r. samochód Volkswagen Crafter. Z posiadanych przez Niego dokumentów (tj. faktury VAT oraz dowodu rejestracyjnego) wynika, i jest to samochód ciarowy. Czy w przypadku ww. samochodu mona zastosowa przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokona jednorazowej amortyzacji?
                                   • 06.06.2018Umorzenie poyczki a amortyzacja rodków trwaych
                                    Pytanie: Czy odpisy amortyzacyjne od rodka trwaego, którego budowa sfinansowana zostaa ze rodków pochodzcych z umorzonej poyczki, bd mogy zosta w caoci zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                                    • 10.05.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
                                     Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
                                     • 16.04.2018Podatki 2018: Amortyzacja darowanych rodków trwaych
                                      Pytanie: Czy moliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w przypadku, gdy podmiot dokonujcy tych odpisów naby wasno rodków trwaych, od których dokonuje odpisów na podstawie zwolnionej od podatku od spadków i darowizn darowizny, lecz przed zmian ustawy o PIT wchodzc w ycie z dniem 1 stycznia 2018 i zmieniajcej brzmienie art. 23 ust.1 pkt 45a teje?
                                      • 14.03.2018Podatki 2018: Jednorazowa amortyzacja – legalna metoda optymalizacji podatkowej
                                       Cz podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla rodków trwaych, których warto jest wysza ni 10 000 z w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwizanie moe by bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzdziem do optymalizacji podatkowej, poniewa umoliwia jednorazowe zaliczenie caego naliczonego odpisu rodka trwaego w ciar kosztów podatkowych bez koniecznoci potwierdzenia organu skarbowego.
                                       • 13.03.2018Podatki 2018: Jednorazowa amortyzacja – legalna metoda optymalizacji podatkowej
                                        Cz podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla rodków trwaych, których warto jest wysza ni 10 000 z w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwizanie moe by bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzdziem do optymalizacji podatkowej, poniewa umoliwia jednorazowe zaliczenie caego naliczonego odpisu rodka trwaego w ciar kosztów podatkowych bez koniecznoci potwierdzenia organu skarbowego.
                                        • 07.03.2018Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                                         Od 2017 roku przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Nowa ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
                                         • 06.03.2018Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                                          Od 2017 roku przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Nowa ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
                                          • 01.02.2018Podatki 2018: rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
                                           Od pocztku roku limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z dotychczasowych 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadza tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. poz. 2175). Nowy limit ma zastosowanie do skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
                                           • 20.01.2018Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                                            Ju od 2017 roku przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Nowa ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
                                            • 01.12.2017Podatki 2018: rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
                                             Od nowego roku limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zostanie podwyszony z obecnych 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadza tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. poz. 2175). Nowy limit bdzie mie zastosowanie do skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
                                             • 29.11.2017Podatki 2017: Jednorazowa amortyzacja nowych rodków trwaych do 100 tys. z
                                              Pytanie: W 2017 r. Wnioskodawca naby dwa fabrycznie nowe rodki trwae (zacieraczki do polerowania posadzek betonowych o warto pocztkowej 71 000 z kada, KT: 581). W sierpniu 2017 r. Wnioskodawca dokona jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej tych rodków w wysokoci 100 000 z (71 000 z + 29 000 z). Natomiast od pozostaej wartoci pocztkowej drugiej zacieraczki, tj. 42 000 z, równie od miesica sierpnia nalicza odpisy amortyzacyjne wg metody degresywnej. Czy Wnioskodawca postpi prawidowo?
                                              • 24.11.2017rodki trwae: Brakujc dokumentacj moe zastpi opinia biegego
                                               Osoba fizyczna nieprowadzca dziaalnoci gospodarczej nabya w 1996 r. budynek handlowo-usugowy w stanie surowym. Od tego czasu budynek ten by modernizowany, ale nie zachoway si faktury ani rachunki dokumentujce te prace. Po zakoczeniu prac budowlanych budynek zosta wynajty i uywany jest przez najemc. Za ten okres z tytuu najmu opacany by podatek w formie ryczatu. Od pocztku 2018 r. najem ma by prowadzony na zasadach ogólnych. Czy na podstawie wyceny dokonanej przez biegego mona wprowadzi ww. budynek do ewidencji rodków trwaych i dokonywa odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartoci pocztkowej?
                                               • 18.10.2017Amortyzacja wyposaenia wynajmowanego mieszkania
                                                Pytanie: Wnioskodawczyni wynajmuje lokal mieszkalny rozliczajc si z podatku na zasadach ogólnych. W mieszkaniu znajdowa si bdzie uywane wyposaenie, nabyte na podstawie umowy kupna-sprzeday wraz z wpisan kwot kupna. Warto jednostkowa kadego z elementów wyposaenia nie przekroczy 3500 z. Ponadto wszystkie elementy wyposaenia zostan wprowadzone do ewidencji rodków trwaych. Czy Wnioskodawczyni moe amortyzowa uywane wyposaenie?
                                                • 12.10.2017Powtórna amortyzacja przy leasingu zwrotnym
                                                 W przypadku leasingu zwrotnego bez znaczenia dla moliwoci ujcia skadników majtku wchodzcych w skad nieruchomoci, jako rodki trwae i ich amortyzacji pozostaje fakt, e wczeniej skadniki te byy ju przedmiotem amortyzacji.
                                                 • 21.08.2017NSA. Kiedy rodek trway jest kompletny i zdatny do uytku?
                                                  Z uzasadnienia: Warunki kompletnoci i zdatnoci do uytku rodka trwaego s spenione wówczas, gdy moe on by legalnie przyjty do uytkowania w dziaalnoci gospodarczej. Niespenienie okrelonych wymogów prawnych, od których uzaleniona jest moliwo legalnego wykorzystania "rodka trwaego" powoduje, e taki rodek nie moe by uznany za "zdatny do uytku".
                                                  • 02.08.2017Podatki 2017. Nowa ulga dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                                                   Ju od tego roku przedsibiorcy bd mieli moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia bd mogli skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Nowa ulga ma stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »