Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pracownik tymczasowy

 • 14.10.2010Praca tymczasowa: Rekordowy wzrost obrotów agencji zatrudnienia
  W pierwszej połowie br. o 53 proc., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wzrosły obroty agencji zatrudnienia zrzeszonych w Polskim Forum HR. Pracodawcy coraz chętniej korzystają z pracowników tymczasowych. Od stycznia do czerwca agencje zatrudniły prawie 120 tys. osób, w większości do 26 roku życia.
  • 27.05.2010Opodatkowanie przychodów pracowników oddelegowanych
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest agencją pracy tymczasowej, która zatrudnia polskich obywateli, mających miejsce zamieszkania i rezydencję podatkową w Polsce. Wnioskodawca ma podpisaną umowę z włoskim pracodawcą użytkownikiem. Koszty wynagrodzenia pokrywa Wnioskodawca. Wypłata wynagrodzenia pracowników jest w walucie polskiej. Wnioskodawca wskazuje również, iż nie wypłaca dodatkowo diet pracownikom za pobyt za granicą. Czy Wnioskodawca prawidłowo ocenia możliwość zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. zwolnienia z opodatkowania części przychodu pracowników czasowo przebywających za granicą w kwocie odpowiadającej 30% diety)?
   • 17.03.2010Definicja podróży służbowej kierowcy - ważna zmiana ustawy o czasie pracy kierowców
    Ubiegły rok dla wielu pracodawców zatrudniających kierowców upłynął pod znakiem zapytania w zakresie kwalifikowania wyjazdów kierowców jako podróży służbowych. Najnowsza zmiana przepisów ustawy o czasie pracy kierowców powinna usunąć wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Wprowadzono do ustawy definicję podróży służbowej kierowcy, która określa tę podróż zasadniczo jako każdy wyjazd służbowy poza siedzibę pracodawcy bądź inne miejsce prowadzenia przez niego działalności.
    • 15.01.2010Orzecznictwo WSA: Definicja podróży służbowej przedsiębiorcy
     Z uzasadnienia: Organy podatkowe naruszyły art. 23 ust. 1 pkt 52 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonując ich błędnej wykładni, uznając, że jedynie podróże mające na celu czynności incydentalne spełniają wymogi podróży służbowych, natomiast realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypadku usług konsultacji i doradztwa w zakresie zarządzania produkcją z obszaru przetwórstwa mięsnego dla firmy (zleceniodawcy) mającej siedzibę na Ukrainie) nie wchodzi w zakres podróży służbowych.
     • 23.12.2009Praca tymczasowa bez barier
      17 grudnia 2009 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, która ma szanse znieść główne bariery rozwoju pracy tymczasowej w Polsce. Główne bariery w rozwoju pracy tymczasowej w Polsce, to:
      • 24.11.2009Tylko wynagrodzenie wypłacone jest kosztem
       Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć koszty wynagrodzeń pracowników tymczasowych z tytułu umów zleceń do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu za który są należne?
       • 20.11.2009Zezwolenie na pracę typu A
        Mimo wielu ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy wciąż wielu cudzoziemców musi uzyskiwać zezwolenie na pracę. Z dniem 1 lutego 2009 r. istotnie zmieniły się zasady wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (w sytuacji gdy cudzoziemiec musi je uzyskać). Dwuetapową procedurę obejmującą uzyskanie w pierwszej kolejności przyrzeczenia pracy, a następnie zezwolenia uproszczono, rezygnując z konieczności uzyskiwania przyrzeczenia pracy. Kwestie dotyczące zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane są w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).
        • 29.10.2009Przegląd regulacji lobbingu w UE
         Z pierwszego rocznego przeglądu funkcjonowania rejestru grup interesu wynika, że liczba dobrowolnie zarejestrowanych w nim organizacji i osób prywatnych przekroczyła 2100 i stale wzrasta. Do rejestru wpisało się więcej organizacji niż osób prywatnych. Komisja stworzyła rejestr przedstawicieli grup interesu, czyli spis wszystkich grup próbujących wywrzeć wpływ na kształtowanie polityki, w 2008 r., w ramach polityki zwiększenia przejrzystości procesu decyzyjnego UE.
         • 07.10.2009Większość firm nie zamierza zwalniać pracowników
          Z badania planów pracodawców przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP wynika, że 84 proc. firm nie zamierza zmniejszać zatrudnienia pracowników stałych, a 90 proc. – tymczasowych. Randstad zaprezentował rezultaty najnowszej, czwartej edycji sondażu podczas konferencji współorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
          • 21.09.2009Szkolenia BHP i badania pracownika tymczasowego
           Interpelacja nr 10064 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku regulacji dotyczących badań lekarskich i szkoleń BHP w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
           • 18.08.2009Miejsce pracy pracownika firmy budowlanej
            Pytanie: Czy pracownicy firmy budowlanej, którzy mają wskazane jako miejsce pracy „Poznań i inne miejscowości, w których pracodawca będzie realizował inwestycje budowlane”, wyjeżdżając na budowy na terenie kraju, są w podróży służbowej?
            • 24.06.2009Miejsce pracy a podróż służbowa
             Uchwała Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r., II PZP 11/08 (Biul. SN 2008/11/21), w której wskazano, że kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy, wywołała wiele kontrowersji.
             • 19.06.2009Orzecznictwo: Odpowiedzialność członków zarządu i likwidatorów w spółce z o.o.
              Odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji określonego zobowiązania wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych osoby będące członkami jej zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zobowiązania.
              • 17.06.2009Będą zmiany w pracy tymczasowej?
               Rezygnacja z ograniczenia maksymalnego okresu współpracy pracownika tymczasowego z pracodawcą użytkownikiem do 12 miesięcy w okresie 3 lat, zniesienie zakazu zatrudniania pracowników tymczasowych w zakładach, które w okresie poprzednich 6 miesięcy przeprowadziły zwolnienia grupowe bez względu na charakter stanowisk tych pracowników i odmienną lokalizację oddziału firmy oraz likwidacja części biurokratycznych obowiązków agencji – to najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, nad którą pracuje Sejm.
               • 29.04.2009Brak porozumienia w sprawie dyrektywy o czasie pracy
                Parlamentowi Europejskiemu i Radzie nie udało się uzgodnić wspólnego projektu nowej dyrektywy o czasie pracy. Rozbieżności dotyczyły m.in. kwestii opt-out i czasu dyżurowania. Główną przeszkodą w osiągnięciu porozumienia okazał się brak zgody w pierwszej z nich.
                • 07.04.2009Zmiany w administracji podatkowej i skarbowej
                 Interpelacja nr 7462 do ministra finansów w sprawie strategii i planów rozwoju administracji podatkowej i skarbowej oraz jej roli w zwalczaniu szarej strefy gospodarczej
                 • 18.03.2009Orzecznictwo: Podróż służbowa musi mieć charakter incydentalny
                  Kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 k.p.
                  • 11.03.2009Ustalenie terminu decydującego o kwalifikowaniu zwolnienia jako grupowe
                   Konsekwencją uznania danego zwolnienia za zwolnienia grupowe jest m.in. obowiązek zachowania określonej przepisami procedury konsultacyjno-informacyjnej przez pracodawcę. To przykładowo odróżnia te zwolnienia od zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników.
                   • 02.03.2009Miejsce pracy
                    Prawidłowe określenie miejsca pracy staje się istotne m.in. ze względu na ścisły związek tego pojęcia z pojęciem podróży służbowej. Zgodnie z art. 77 (5) k.p. podrożą służbową jest bowiem wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika lub w której znajduje się siedziba pracodawcy. Warto w tym zakresie zwrócić uwagę na wydaną pod koniec 2008 r. uchwałę SN.
                    • 20.02.2009UE walczy z zatrudnianiem nielegalnych imigrantów
                     Parlament Europejski zatwierdził treść dyrektywy przewidującej kary dla pracodawców nielegalnie zatrudniających obywateli państw trzecich przebywających na terenie Wspólnoty. Dyrektywa przed wejściem w życie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Radę.
                     • 18.02.2009UE: Raport w sprawie zatrudnienia i sytuacji społecznej
                      Komisja Europejska opublikowała pierwszy raport z nowej serii miesięcznych analiz służących monitorowania zatrudnienia w UE. Na podstawie aktualnych danych z wielu źródeł, przedstawiona została sytuacja na rynku pracy i tendencje w restrukturyzacji zatrudnienia na tle rozwoju gospodarki i jej poszczególnych sektorów.
                      • 29.01.2009Coraz większy pesymizm konsumentów
                       Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, w styczniu 2009 r. zmniejszył się do poziomu minus 18,9 pkt. i w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku obniżył się o 14 pkt. proc. W IV kwartale 2008 r. wskaźnik ten kształtował się na poziomie minus 13,7 pkt. i był o 6,2 pkt. proc. niższy niż w poprzednim kwartale.
                       • 27.11.2008Nie można zwolnić z VAT posiłków w stołówkach szkolnych
                        Interpelacja nr 4913 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku VAT obiadów w stołówkach szkolnych
                        • 15.10.2008Podleganie ubezpieczeniom społecznym podczas wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG i Szwajcarii
                         Wraz z wejściem Polski z dniem 01.05.2004 r. do Unii Europejskiej, powstały nowe możliwości przemieszczania się w celu wykonywania aktywności zawodowej na obszarze innych państw członkowskich. Jednakże swoboda ta stwarza również zagrożenia dla osób, które przed wyjazdem nie zapoznały się z przepisami unijnymi obowiązującymi w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Często zdarza się, że dopiero w sytuacji kierowania roszczenia do ZUS o wypłatę jakiegoś świadczenia okazuje się, że składki były odprowadzane do niewłaściwego systemu, ponieważ zainteresowany powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym w innym państwie. Z naszej praktyki wynika, że zwłaszcza pracownicy nie interesują się tą kwestią, chociaż takie przypadki nie są rzadkie także wśród pracodawców i osób prowadzących działalność na własny rachunek.
                         • 13.10.2008BCC: Zapowiedź weta przejawem polityki egoizmu społecznego
                          Business Centre Club wyraził rozczarowanie z powodu deklaracji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że zrobi wszystko, by projekt ustawy o emeryturach pomostowych nie wszedł w życie. Przedsiębiorcy oceniają tę wypowiedź jako populistyczną, szkodzącą państwu i obliczoną na odzyskanie elektoratu. – Jest jeszcze czas, by zrezygnować z polityki egoizmu społecznego na rzecz propaństwowej polityki solidarności społecznej – apelują do prezydenta.
                          • 26.09.2008Pracownicy tymczasowi popracują dłużej u jednego pracodawcy
                           Wydłużenie z 12 do 18 miesięcy okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego zakłada projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera tę zmianę, ponieważ realizuje ona wysuwane od kilku lat postulaty przedsiębiorców.
                           • 11.08.2008Szkoda wyrządzona przez pracownika tymczasowego
                            Pytanie: Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu przez niego pracy?
                            • 08.08.2008Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników tymczasowych
                             Pytanie: Jakie obowiązki ma pracodawca użytkownik – pracodawca korzystający z pracy pracowników tymczasowych?
                             • 07.08.2008Rezygnacja z pracy pracownika tymczasowego przed terminem
                              Pytanie: Czy pracodawca, który korzysta z pracy pracowników tymczasowych może zrezygnować z ich pracy przez terminem, na jaki opiewa umowa z agencją pracy tymczasowej – czy w takiej sytuacji umowy o pracę z pracownikami tymczasowymi ulegają automatycznemu skróceniu?
                              • 21.07.2008Zatrudnianie pracowników tymczasowych
                               Interpelacja nr 2775 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zmiany ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
                               • 14.07.2008Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
                                Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji zajmowała się zmianami do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Przyjęła zasadę, że wydłużenie lub skrócenie okresu wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego nie będzie wymagało zgody związków zawodowych.
                                • 17.06.2008Jaka umowa z agencją pracy tymczasowej
                                 Pytanie: Czy agencja pracy tymczasowej może "wysyłać" do pracy do innych firm tylko pracowników tymczasowych zatrudnianych na podstawie umów o pracę?
                                 • 10.06.2008U kogo mogą pracować pracownicy tymczasowi
                                  Pytanie: Czy każda firma może korzystać z pracy pracowników tymczasowych?
                                  • 09.06.2008Ciąża pracownicy zatrudnionej tymczasowo
                                   Pytanie: Czy umowa pracownicy zatrudnionej tymczasowo ulega przedłużeniu do dnia porodu?
                                   • 15.05.2008Pytanie: Czy pracownicy tymczasowi uprawnieni są do korzystania ze środków ZFŚS?
                                    Pytanie: Czy pracownicy tymczasowi uprawnieni są do korzystania ze środków ZFŚS?
                                    • 06.12.2007Kontrowersje w sprawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
                                     Interpelacja nr 7793 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Szanowna Pani Minister! W obecnym czasie na rynku pracy można zaobserwować znaczny wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych. W wielu przedsiębiorstwach na Śląsku może zdaje się nawet następować wypieranie zatrudnienia na stałych etatach przez tę formę. Niepokojące jest również to, że dla znacznej liczby spośród osób pracujących tymczasowo podstawą świadczenia pracy jest umowa cywilnoprawna, a nie stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
                                     • 05.12.2007KPP chce poprawek w projektach dyrektyw
                                      Konfederacja Pracodawców Polskich domaga się zmian w projektach unijnych dyrektyw dotyczących czasu pracy i pracy tymczasowej. Dokumenty są przedmiotem środowego posiedzenia Rady UE ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych.
                                      • 28.11.2007Wyniki kontroli agencji pracy
                                       Nieprawidłowości w umowach o pracę tymczasową, w treści świadectw pracy oraz naliczaniu wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych - to najczęstsze uchybienia, jakie zostały wykryte podczas kontroli agencji pracy tymczasowej przeprowadzonych przez PIP.
                                       • 02.11.2007Pracodawcy chcą ratyfikacji 181. konwencji MPO
                                        Konfederacja Pracodawców Polskich apeluje, by polskie władze ratyfikowały konwencję dotyczącą prywatnych biur pośrednictwa pracy. Dokument został przyjęty w czerwcu 1997 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy (MPO).
                                        • 19.07.2007Ułatwienia dla pracowników z Białorusi, Rosji i Ukrainy
                                         — 20 lipca 2007 r. wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie pozwalające Rosjanom, Ukraińcom i Białorusinom pracować w Polsce bez zezwolenia. Będą oni mogli zatrudniać się u polskich przedsiębiorców dwa razy w roku na trzymiesięczne okresy — powiedział podsekretarz stanu w MPiPS Kazimierz Kuberski podczas konferencji prasowej, która odbyła się 18 lipca 2007 r. W konferencji wziął udział również zastępca dyrektora Departamentu Migracji Janusz Grzyb.
                                         • 16.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (1)
                                          Ustalenie wartości początkowej samochodu będącego środkiem trwałym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.