Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pracownik tymczasowy

 • 16.05.2012Kodeks pracy: Czas pracy wciąż nieelastyczny
  Interpelacja nr 3368 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie mało elastycznego prawa pracy
  • 10.04.2012Przepisy blokują rozwój pracy tymczasowej
   Złe przepisy blokują rozwój pracy tymczasowej w Polsce – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Organizacja wskazuje m.in. na ograniczenie do 18 miesięcy długości zatrudnienia oraz dyskryminację pracowników tymczasowych przy wyliczaniu wysokości zasiłku chorobowego.
   • 23.03.2012Rośnie liczba pracowników tymczasowych
    W ostatnim roku wyraźnie wzrosło zainteresowanie pracownikami tymczasowymi. Obroty agencji zatrudnienia zrzeszonych w Polskim Forum HR wzrosły w 2011 r. o 16% w porównaniu do 2010 r. Liczba pracowników tymczasowych zwiększyła się w tym okresie o 21%.
    • 16.03.2012Określenie miejsca prowadzenia działalności dla potrzeb VAT
     Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z zaprezentowanym modelem działalności prowadzonej w Polsce, Wnioskodawca nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności?
     • 13.12.2011Wynagrodzenie za wykonaną pracę
      Jedną z podstawowych cech stosunku pracy jest odpłatność. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie przysługuje jednak zasadniczo za pracę wykonaną. Odstępstwa od tej zasady wynikać muszą z konkretnego przepisu prawa pracy, np. wynagrodzenie przysługiwać będzie za czas przestoju, gdy pracownik nie może wykonywać pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy (np. brak zamówień na usługi firmy).
      • 14.11.2011NIK negatywnie o stoczniach
       Starania Ministra Skarbu Państwa o znalezienie inwestora, który zagwarantowałby restrukturyzację Stoczni Szczecińskiej Nowa i Stoczni Gdynia SA oraz zapewnił ich funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku skończyły się niepowodzeniem. Komisja Europejska nie zaakceptowała żadnego z przekazanych jej planów restrukturyzacji i zdecydowała, że udzielona wcześniej stoczniom pomoc publiczna musi zostać zwrócona.
       • 23.09.2011Tymczasowi pracownicy wyprą zatrudnionych na stałe?
        Elastyczne formy zatrudnienia (m.in. poprzez umowy cywilnoprawne) cieszą się na świecie coraz większą popularnością. Pracodawcy zaczynają sięgać po rozwiązania pozwalające im na szybką reakcję na zmieniającą się koniunkturę, co jest szczególnie istotne w okresach niepewnej sytuacji ekonomicznej. – Nie oznacza to jednak, że pracownicy tymczasowi wyprą zatrudnionych na stałe – uważają eksperci Polskiego Forum HR.
        • 09.08.2011Nawet o 50% więcej zatrudnionych cudzoziemców do końca roku- raport EWL
         Analitycy zakładają nawet 50-procentowy wzrost zatrudnienia obcokrajowców w Polsce do końca bieżącego roku. W raporcie agencji EastWestLink o stanie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce w pierwszej połowie 2011 przedstawione zostały zmiany na rynku pracy, wzrost zapotrzebowania na zasoby ludzkie wśród polskich pracodawców i pozostałe czynniki, które stoją za zwiększonym napływem pracowników z zagranicy.
         • 24.06.2011Wygaśnięcie umowy o pracę
          Przepisy prawa pracy przewidują sytuacje, w których stosunek pracy kończy się bez konieczności czynienia jakichkolwiek działań przez pracodawcę czy pracownika. Poza upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, dotyczy to wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach uregulowanych w przepisach Kodeksu pracy i innych ustaw.
          • 22.02.2011Wyższe obroty agencji pracy tymczasowej
           Obroty agencji zrzeszonych w Polskim Forum HR wyniosły w 2010 r. 1 mld 658 mln zł, co w porównaniu do 2009 r., kiedy całkowite obroty agencji wyniosły 1 mld 130 mln zł, oznacza wzrost o 47 proc. Forum przewiduje, że tendencja wzrostowa utrzyma się również w 2011 r., a obroty będą wyższe o około 30 proc. 19 agencji zrzeszonych w Forum reprezentuje 40 proc. rynku pracy tymczasowej w Polsce.  
           • 11.02.2011Usługa wynajmu pracowników jest usługą kompleksową
            Pytanie podatnika: Spółka zawarła z hiszpańskim kontrahentem umowę na podstawie, której wynajęła temu kontrahentowi zatrudnionych przez spółkę pracowników tymczasowych na okres określony w umowie. Spółka ponosi koszty zatrudnienia pracowników i obciąża kontrahenta miesięcznymi opłatami za wynajem pracowników skalkulowanymi na podstawie kosztów wynagrodzeń i ZUS powiększonymi o określoną marżę. Wnioskodawca ponosi także koszty ściśle związane z zatrudnionymi pracownikami w szczególności koszty szkoleń (BHP i innych) badań lekarskich, podróży służbowych itp. na podstawie umowy spółka obciąża poniesionymi kosztami kontrahenta. Czy na potrzeby podatku VAT spółka może uznać zwrot przez kontrahenta wydatków ściśle związanych z pracownikami tymczasowymi jako część usługi głównej i potraktować podatkowo analogicznie do usługi głównej (opodatkowanie w miejscu siedziby odbiorcy usługi)?
            • 15.12.2010Rośnie optymizm branży motoryzacyjnej
             Blisko 75% firm polskiego sektora motoryzacyjnego planuje rozpoczęcie w 2011 r. nowych inwestycji, ponad 30% ma zamiar zwiększyć zatrudnienie – wynika z raportu firmy doradczej Deloitte, opracowanego na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej. Nastawienie firm tego sektora jest optymistyczne, nie brak jednak obaw przed szkodliwymi dla ich interesu zmianami legislacyjnymi.
             • 14.10.2010Praca tymczasowa: Rekordowy wzrost obrotów agencji zatrudnienia
              W pierwszej połowie br. o 53 proc., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wzrosły obroty agencji zatrudnienia zrzeszonych w Polskim Forum HR. Pracodawcy coraz chętniej korzystają z pracowników tymczasowych. Od stycznia do czerwca agencje zatrudniły prawie 120 tys. osób, w większości do 26 roku życia.
              • 27.05.2010Opodatkowanie przychodów pracowników oddelegowanych
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest agencją pracy tymczasowej, która zatrudnia polskich obywateli, mających miejsce zamieszkania i rezydencję podatkową w Polsce. Wnioskodawca ma podpisaną umowę z włoskim pracodawcą użytkownikiem. Koszty wynagrodzenia pokrywa Wnioskodawca. Wypłata wynagrodzenia pracowników jest w walucie polskiej. Wnioskodawca wskazuje również, iż nie wypłaca dodatkowo diet pracownikom za pobyt za granicą. Czy Wnioskodawca prawidłowo ocenia możliwość zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. zwolnienia z opodatkowania części przychodu pracowników czasowo przebywających za granicą w kwocie odpowiadającej 30% diety)?
               • 17.03.2010Definicja podróży służbowej kierowcy - ważna zmiana ustawy o czasie pracy kierowców
                Ubiegły rok dla wielu pracodawców zatrudniających kierowców upłynął pod znakiem zapytania w zakresie kwalifikowania wyjazdów kierowców jako podróży służbowych. Najnowsza zmiana przepisów ustawy o czasie pracy kierowców powinna usunąć wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Wprowadzono do ustawy definicję podróży służbowej kierowcy, która określa tę podróż zasadniczo jako każdy wyjazd służbowy poza siedzibę pracodawcy bądź inne miejsce prowadzenia przez niego działalności.
                • 15.01.2010Orzecznictwo WSA: Definicja podróży służbowej przedsiębiorcy
                 Z uzasadnienia: Organy podatkowe naruszyły art. 23 ust. 1 pkt 52 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonując ich błędnej wykładni, uznając, że jedynie podróże mające na celu czynności incydentalne spełniają wymogi podróży służbowych, natomiast realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypadku usług konsultacji i doradztwa w zakresie zarządzania produkcją z obszaru przetwórstwa mięsnego dla firmy (zleceniodawcy) mającej siedzibę na Ukrainie) nie wchodzi w zakres podróży służbowych.
                 • 23.12.2009Praca tymczasowa bez barier
                  17 grudnia 2009 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, która ma szanse znieść główne bariery rozwoju pracy tymczasowej w Polsce. Główne bariery w rozwoju pracy tymczasowej w Polsce, to:
                  • 24.11.2009Tylko wynagrodzenie wypłacone jest kosztem
                   Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć koszty wynagrodzeń pracowników tymczasowych z tytułu umów zleceń do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu za który są należne?
                   • 20.11.2009Zezwolenie na pracę typu A
                    Mimo wielu ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy wciąż wielu cudzoziemców musi uzyskiwać zezwolenie na pracę. Z dniem 1 lutego 2009 r. istotnie zmieniły się zasady wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (w sytuacji gdy cudzoziemiec musi je uzyskać). Dwuetapową procedurę obejmującą uzyskanie w pierwszej kolejności przyrzeczenia pracy, a następnie zezwolenia uproszczono, rezygnując z konieczności uzyskiwania przyrzeczenia pracy. Kwestie dotyczące zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane są w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).
                    • 29.10.2009Przegląd regulacji lobbingu w UE
                     Z pierwszego rocznego przeglądu funkcjonowania rejestru grup interesu wynika, że liczba dobrowolnie zarejestrowanych w nim organizacji i osób prywatnych przekroczyła 2100 i stale wzrasta. Do rejestru wpisało się więcej organizacji niż osób prywatnych. Komisja stworzyła rejestr przedstawicieli grup interesu, czyli spis wszystkich grup próbujących wywrzeć wpływ na kształtowanie polityki, w 2008 r., w ramach polityki zwiększenia przejrzystości procesu decyzyjnego UE.
                     • 07.10.2009Większość firm nie zamierza zwalniać pracowników
                      Z badania planów pracodawców przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP wynika, że 84 proc. firm nie zamierza zmniejszać zatrudnienia pracowników stałych, a 90 proc. – tymczasowych. Randstad zaprezentował rezultaty najnowszej, czwartej edycji sondażu podczas konferencji współorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
                      • 21.09.2009Szkolenia BHP i badania pracownika tymczasowego
                       Interpelacja nr 10064 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku regulacji dotyczących badań lekarskich i szkoleń BHP w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
                       • 18.08.2009Miejsce pracy pracownika firmy budowlanej
                        Pytanie: Czy pracownicy firmy budowlanej, którzy mają wskazane jako miejsce pracy „Poznań i inne miejscowości, w których pracodawca będzie realizował inwestycje budowlane”, wyjeżdżając na budowy na terenie kraju, są w podróży służbowej?
                        • 24.06.2009Miejsce pracy a podróż służbowa
                         Uchwała Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r., II PZP 11/08 (Biul. SN 2008/11/21), w której wskazano, że kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy, wywołała wiele kontrowersji.
                         • 19.06.2009Orzecznictwo: Odpowiedzialność członków zarządu i likwidatorów w spółce z o.o.
                          Odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji określonego zobowiązania wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych osoby będące członkami jej zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zobowiązania.
                          • 17.06.2009Będą zmiany w pracy tymczasowej?
                           Rezygnacja z ograniczenia maksymalnego okresu współpracy pracownika tymczasowego z pracodawcą użytkownikiem do 12 miesięcy w okresie 3 lat, zniesienie zakazu zatrudniania pracowników tymczasowych w zakładach, które w okresie poprzednich 6 miesięcy przeprowadziły zwolnienia grupowe bez względu na charakter stanowisk tych pracowników i odmienną lokalizację oddziału firmy oraz likwidacja części biurokratycznych obowiązków agencji – to najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, nad którą pracuje Sejm.
                           • 29.04.2009Brak porozumienia w sprawie dyrektywy o czasie pracy
                            Parlamentowi Europejskiemu i Radzie nie udało się uzgodnić wspólnego projektu nowej dyrektywy o czasie pracy. Rozbieżności dotyczyły m.in. kwestii opt-out i czasu dyżurowania. Główną przeszkodą w osiągnięciu porozumienia okazał się brak zgody w pierwszej z nich.
                            • 07.04.2009Zmiany w administracji podatkowej i skarbowej
                             Interpelacja nr 7462 do ministra finansów w sprawie strategii i planów rozwoju administracji podatkowej i skarbowej oraz jej roli w zwalczaniu szarej strefy gospodarczej
                             • 18.03.2009Orzecznictwo: Podróż służbowa musi mieć charakter incydentalny
                              Kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 k.p.
                              • 11.03.2009Ustalenie terminu decydującego o kwalifikowaniu zwolnienia jako grupowe
                               Konsekwencją uznania danego zwolnienia za zwolnienia grupowe jest m.in. obowiązek zachowania określonej przepisami procedury konsultacyjno-informacyjnej przez pracodawcę. To przykładowo odróżnia te zwolnienia od zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników.
                               • 02.03.2009Miejsce pracy
                                Prawidłowe określenie miejsca pracy staje się istotne m.in. ze względu na ścisły związek tego pojęcia z pojęciem podróży służbowej. Zgodnie z art. 77 (5) k.p. podrożą służbową jest bowiem wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika lub w której znajduje się siedziba pracodawcy. Warto w tym zakresie zwrócić uwagę na wydaną pod koniec 2008 r. uchwałę SN.
                                • 20.02.2009UE walczy z zatrudnianiem nielegalnych imigrantów
                                 Parlament Europejski zatwierdził treść dyrektywy przewidującej kary dla pracodawców nielegalnie zatrudniających obywateli państw trzecich przebywających na terenie Wspólnoty. Dyrektywa przed wejściem w życie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Radę.
                                 • 18.02.2009UE: Raport w sprawie zatrudnienia i sytuacji społecznej
                                  Komisja Europejska opublikowała pierwszy raport z nowej serii miesięcznych analiz służących monitorowania zatrudnienia w UE. Na podstawie aktualnych danych z wielu źródeł, przedstawiona została sytuacja na rynku pracy i tendencje w restrukturyzacji zatrudnienia na tle rozwoju gospodarki i jej poszczególnych sektorów.
                                  • 29.01.2009Coraz większy pesymizm konsumentów
                                   Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, w styczniu 2009 r. zmniejszył się do poziomu minus 18,9 pkt. i w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku obniżył się o 14 pkt. proc. W IV kwartale 2008 r. wskaźnik ten kształtował się na poziomie minus 13,7 pkt. i był o 6,2 pkt. proc. niższy niż w poprzednim kwartale.
                                   • 27.11.2008Nie można zwolnić z VAT posiłków w stołówkach szkolnych
                                    Interpelacja nr 4913 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku VAT obiadów w stołówkach szkolnych
                                    • 15.10.2008Podleganie ubezpieczeniom społecznym podczas wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG i Szwajcarii
                                     Wraz z wejściem Polski z dniem 01.05.2004 r. do Unii Europejskiej, powstały nowe możliwości przemieszczania się w celu wykonywania aktywności zawodowej na obszarze innych państw członkowskich. Jednakże swoboda ta stwarza również zagrożenia dla osób, które przed wyjazdem nie zapoznały się z przepisami unijnymi obowiązującymi w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Często zdarza się, że dopiero w sytuacji kierowania roszczenia do ZUS o wypłatę jakiegoś świadczenia okazuje się, że składki były odprowadzane do niewłaściwego systemu, ponieważ zainteresowany powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym w innym państwie. Z naszej praktyki wynika, że zwłaszcza pracownicy nie interesują się tą kwestią, chociaż takie przypadki nie są rzadkie także wśród pracodawców i osób prowadzących działalność na własny rachunek.
                                     • 13.10.2008BCC: Zapowiedź weta przejawem polityki egoizmu społecznego
                                      Business Centre Club wyraził rozczarowanie z powodu deklaracji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że zrobi wszystko, by projekt ustawy o emeryturach pomostowych nie wszedł w życie. Przedsiębiorcy oceniają tę wypowiedź jako populistyczną, szkodzącą państwu i obliczoną na odzyskanie elektoratu. – Jest jeszcze czas, by zrezygnować z polityki egoizmu społecznego na rzecz propaństwowej polityki solidarności społecznej – apelują do prezydenta.
                                      • 26.09.2008Pracownicy tymczasowi popracują dłużej u jednego pracodawcy
                                       Wydłużenie z 12 do 18 miesięcy okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego zakłada projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera tę zmianę, ponieważ realizuje ona wysuwane od kilku lat postulaty przedsiębiorców.
                                       • 11.08.2008Szkoda wyrządzona przez pracownika tymczasowego
                                        Pytanie: Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu przez niego pracy?
                                        • 08.08.2008Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników tymczasowych
                                         Pytanie: Jakie obowiązki ma pracodawca użytkownik – pracodawca korzystający z pracy pracowników tymczasowych?
                                         • 07.08.2008Rezygnacja z pracy pracownika tymczasowego przed terminem
                                          Pytanie: Czy pracodawca, który korzysta z pracy pracowników tymczasowych może zrezygnować z ich pracy przez terminem, na jaki opiewa umowa z agencją pracy tymczasowej – czy w takiej sytuacji umowy o pracę z pracownikami tymczasowymi ulegają automatycznemu skróceniu?
                                          • 21.07.2008Zatrudnianie pracowników tymczasowych
                                           Interpelacja nr 2775 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zmiany ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
                                           • 14.07.2008Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
                                            Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji zajmowała się zmianami do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Przyjęła zasadę, że wydłużenie lub skrócenie okresu wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego nie będzie wymagało zgody związków zawodowych.
                                            • 17.06.2008Jaka umowa z agencją pracy tymczasowej
                                             Pytanie: Czy agencja pracy tymczasowej może "wysyłać" do pracy do innych firm tylko pracowników tymczasowych zatrudnianych na podstawie umów o pracę?
                                             • 10.06.2008U kogo mogą pracować pracownicy tymczasowi
                                              Pytanie: Czy każda firma może korzystać z pracy pracowników tymczasowych?
                                              • 09.06.2008Ciąża pracownicy zatrudnionej tymczasowo
                                               Pytanie: Czy umowa pracownicy zatrudnionej tymczasowo ulega przedłużeniu do dnia porodu?
                                               • 15.05.2008Pytanie: Czy pracownicy tymczasowi uprawnieni są do korzystania ze środków ZFŚS?
                                                Pytanie: Czy pracownicy tymczasowi uprawnieni są do korzystania ze środków ZFŚS?
                                                • 06.12.2007Kontrowersje w sprawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
                                                 Interpelacja nr 7793 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Szanowna Pani Minister! W obecnym czasie na rynku pracy można zaobserwować znaczny wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych. W wielu przedsiębiorstwach na Śląsku może zdaje się nawet następować wypieranie zatrudnienia na stałych etatach przez tę formę. Niepokojące jest również to, że dla znacznej liczby spośród osób pracujących tymczasowo podstawą świadczenia pracy jest umowa cywilnoprawna, a nie stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
                                                 • 05.12.2007KPP chce poprawek w projektach dyrektyw
                                                  Konfederacja Pracodawców Polskich domaga się zmian w projektach unijnych dyrektyw dotyczących czasu pracy i pracy tymczasowej. Dokumenty są przedmiotem środowego posiedzenia Rady UE ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych.
                                                  • 28.11.2007Wyniki kontroli agencji pracy
                                                   Nieprawidłowości w umowach o pracę tymczasową, w treści świadectw pracy oraz naliczaniu wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych - to najczęstsze uchybienia, jakie zostały wykryte podczas kontroli agencji pracy tymczasowej przeprowadzonych przez PIP.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »