Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pracownik tymczasowy

 • 20.06.2016Delegowanie pracowników – nowe obowiązki dla pracodawców
  W sobotę weszła w życie nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. W efekcie organy mogą badać, czy dane przedsiębiorstwo prowadzi znaczącą działalność w państwie siedziby i czy delegowanie pracownika jest tymczasowe. Pracodawca musi natomiast m.in. przechowywać dokumentację ws. delegowania oraz ustanowić osobę do kontaktu z organami państwa przyjmującego pracowników delegowanych.
  • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
   Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
   • 23.12.2015Parametry i wskaźniki 2016: Pracownik
    Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
    • 21.12.2015PIP przeprowadzi w 2016 r. aż 80 tys. kontroli
     W przyszłym roku plany Państwowej Inspekcji Pracy zakładają przeprowadzenie aż 80 tys. kontroli. Inspektorzy mają koncentrować się m.in. na kwestiach związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych oraz przestrzeganiem zmienianych w 2016 r. regulacji ws. umów terminowych. 
     • 18.12.2015PIP przeprowadzi w 2016 r. aż 80 tys. kontroli
      W przyszłym roku plany Państwowej Inspekcji Pracy zakładają przeprowadzenie aż 80 tys. kontroli. Inspektorzy mają koncentrować się m.in. na kwestiach związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych oraz przestrzeganiem zmienianych w 2016 r. regulacji ws. umów terminowych. 
      • 02.12.2015Obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotem powiązanym
       Pytanie podatnika: Czy Spółka powinna sporządzać dokumentację cen transferowych także w odniesieniu do takich umów, w których kwoty do zapłaty nie osiągnęły limitu 30.000 EURO, jednakże wszystkie, zawarte w roku podatkowym, z tym samym podmiotem powiązanym transakcje, (suma należności wynikająca z wszystkich umów), dające się zaklasyfikować łącznie jako sprzedaż lub udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych, przekroczyły ten limit?
       • 13.11.2015Praca tymczasowa. Nowe regulacje mogą zdestabilizować rynek
        Proponowane przez resort pracy i polityki społecznej zmiany dotyczące przepisów ws. pracy tymczasowej nie uporządkują rynku, ale raczej go zdestabilizują – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak przy tym wskazują, istnieje duże ryzyko ograniczenia zatrudnienia w formie pracy tymczasowej i zwiększenia szarej strefy.
        • 03.11.2015Koszt wytworzenia środka trwałego
         Pytanie podatnika: Wnioskodawca rozpoczął inwestycję w zakresie przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku administracyjnego, która będzie obejmowała roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne oraz wykonanie związanej infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Wnioskodawca podjął decyzję o wynajmie budynku tymczasowego, dzierżawie kontenerów biurowych, socjalnych oraz adaptacji pomieszczenia garażu i warsztatu na cele biurowe. Czy ma prawo zakwalifikować wydatki związane z przebudową, rozbudową oraz termoizolacją budynku administracyjnego, jako koszty wytworzenia środka trwałego?
         • 10.09.2015Pracownicy tymczasowi. Zatrudnienie tylko na czas określony?
          Czy agencja pracy tymczasowej może zawierać dowolną ilość umów na czas określony? Czy pracownika tymczasowego można zatrudnić na czas nieokreślony?
          • 27.05.2015Szkolenie BHP pracownika tymczasowego
           Zapytanie nr 8161 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności przeprowadzenia badań wstępnych bhp dla pracowników tymczasowych
           • 13.02.2015Uproszczone zaliczki po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową
            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będący jednoosobową spółką z o.o. powstałą na skutek przekształcenia podatnika z jednoosobowej działalności, który to przed przekształceniem oraz w pierwszym roku po przekształceniu w spółkę z o.o. rozliczał podatek dochodowy w formie zaliczek kwartalnych, ma prawo w kolejnym roku obrotowym dokonywać rozliczenia podatku dochodowego w formie uproszczonej i wpłacać zaliczki miesięczne za ten rok podatkowy w uproszczonej formie?
            • 29.01.2015Terminowe umowy o pracę do zmiany?
             Interpelacja nr 29984 w sprawie terminowych umów o pracę
             • 24.12.2014Parametry i wskaźniki 2015: Pracownik
              Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
              • 23.12.2014Parametry i wskaźniki 2015: Pracownik
               Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
               • 08.12.2014PIP skontroluje blisko 90 tys. podmiotów
                W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza skontrolować ok. 88 tys. podmiotów. Nacisk położony zostanie m.in. na zatrudnianie pracowników sklepów wielkopowierzchniowych i agencji ochrony. Inspektorzy zajmą się też np. zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz wypłatami wynagrodzeń.
                • 05.12.2014PIP skontroluje blisko 90 tys. podmiotów
                 W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza skontrolować ok. 88 tys. podmiotów. Nacisk położony zostanie m.in. na zatrudnianie pracowników sklepów wielkopowierzchniowych i agencji ochrony. Inspektorzy zajmą się też np. zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz wypłatami wynagrodzeń.
                 • 10.10.2014Praca tymczasowa – PIP wykryła liczne nieprawidłowości w agencjach
                  Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) skontrolowała przestrzeganie prawa względem pracowników tymczasowych. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły najczęściej warunków pracy oraz wypłat wynagrodzeń. Inspekcja proponuje zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
                  • 02.10.2014Działalność na własny rachunek a dyrektywa UE o delegowaniu pracowników
                   Interpelacja nr 26681 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przepisów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej delegowania pracowników
                   • 22.08.2014Odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej za szkodę wyrządzoną przez pracownika tymczasowego
                    Odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej jest analogiczna do odpowiedzialności pracownika nietymczasowego. Istotne będą więc kwestie winy pracownika tymczasowego (wina umyślna lub nieumyślna) i związku przyczynowego.
                    • 19.08.2014Umowa pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym
                     Mimo że cechą zatrudnienia tymczasowego jest swoista trójstronność relacji, to umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym nadal pozostaje odpłatną dwustronną czynnością prawną zobowiązującą. Do zawarcia umowy dochodzi więc przez złożenie zgodnych oświadczeń woli.
                     • 10.07.2014Programy motywacyjne dla pracowników. Skutki podatkowe
                      Pytanie podatnika: Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę akcji „B” jest przychodem ze stosunku pracy lub innych źródeł? Czy też jest to przychód z kapitałów pieniężnych? Czy dochody związane z otrzymaniem akcji „B” będą podlegały opodatkowaniu dwukrotnie; pierwszy raz w momencie ich nieodpłatnego otrzymania i kolejny raz w momencie ich zbycia? Czy też dochód zrealizuje się jednokrotnie dopiero na etapie zbycia akcji spółki „B”?
                      • 09.07.2014Składki ZUS: Nocleg dla pracowników za cenę niższą niż rynkowa
                       Wartość świadczenia w naturze z tytułu udostępnienia lokalu mieszkalnego stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zasady jej ustalania reguluje § 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.
                       • 14.04.2014Urlop dla pracowników tymczasowych
                        Interpelacja nr 24651 w sprawie sposobu wyliczania należności za urlop wypoczynkowy pracownikom agencji pracy tymczasowej.
                        • 26.02.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
                         Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                         • 24.01.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
                          Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                          • 16.12.2013Nowy plan PIP. W 2014 r. inspektorzy przeprowadzą 88 tys. kontroli
                           W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi ok. 88 tys. kontroli – wynika z przedstawionego przez PIP planu na 2014 r. Kontrolerzy mają zwracać szczególną uwagę na kwestię zawierania umów cywilnoprawnych (tzw. umowy śmieciowe), kiedy spełnione są warunki odpowiednie dla umowy o pracę.
                           • 11.12.2013Zatrudnienie na czas określony - Polska unijnym liderem
                            W Polsce aż 27 proc. pracowników zatrudnionych jest na czas określony, podczas gdy średnia unijna wynosi zaledwie 14,2 proc. – wynika z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Ochrona pracowników przed nadużywaniem atypowych form zatrudnienia w Polsce i w wybranych krajach EU”, prowadzonego przez Komisję Europejską i m.in. NSZZ „Solidarność”.
                            • 05.09.2013Skutki podatkowe objęcia akcji własnych przez jedynego akcjonariusza
                             W świetle art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 363 § 3 Kodeksu spółek handlowych pokrycie ceny emisyjnej nowoutworzonych akcji kapitałem zapasowym spółki akcyjnej nie spowoduje u jedynego akcjonariusza tej spółki przychodu podatkowego, podlegającego opodatkowaniu, o ile w ciągu roku od nabycia akcji przez spółkę zostaną one przekazane pracownikom spółki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                             • 02.07.2013Obowiązek odczytu z kas rejestrujących
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni od lipca 2008 r. prowadziła działalność gospodarczą - sklep odzieżowy. W sklepie zostały zainstalowane dwie kasy rejestrujące. Z uwagi na zły stan zdrowia w listopadzie 2012 r. Wnioskodawczyni zamknęła działalność gospodarczą. Czy niezbędny jest odczyt kas fiskalnych, które Wnioskodawczyni posiadała w prowadzonej przed chorobą działalności skoro w najbliższym czasie zamierza wrócić do wykonywanej przed chorobą pracy?
                              • 16.05.2013Finansowanie dojazdu do miejsca pracy pracownikom tymczasowym a koszty uzyskania przychodów
                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów kwoty wypłacone za pokwitowaniem lub wypłacone przelewem pracownikom tymczasowym w celu pokrycia wydatków na dojazd pracowników tymczasowych do miejsca wykonywania pracy?
                               • 01.03.2013Parametry i wskaźniki 2013: Pracownik
                                Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                • 18.01.2013Praca tymczasowa a umowy na czas określony
                                 Pytanie: Czy agencja pracy tymczasowej może zawierać dowolną ilość umów na czas określony?
                                 • 06.12.2012Plany PIP na 2013 rok – prawie 100 tys. kontroli
                                  W 2013 r. Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić dokładnie 88 tys. kontroli. Różnego rodzaju działaniom prewencyjnym poddanych zostanie co najmniej 200 tys. przedsiębiorców, rolników, pracowników oraz uczniów i studentów. Na celowniku PIP znajdą się m.in. umowy o dzieło i zlecenia.
                                  • 13.11.2012Stawki PIT wzrosły na świecie średnio o 0,3 pkt proc.
                                   Średnia stawka najwyższego progu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wzrosła na świecie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy o 0,3% – wynika z raportu pn. „Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2012”, opublikowanego przez firmę doradczą KPMG. Polska wypada pod tym względem wciąż nienajlepiej – nadal posiada bowiem jedną z najwyższych stawek efektywnej stopy podatku PIT w regionie.
                                   • 07.11.2012Podróż służbowa pracowników tymczasowych w kosztach firmy
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca będzie wypłacał pracownikowi tymczasowemu należności na pokrycie kosztów podróży służbowej. Obowiązek taki wynika z zawartej umowy pomiędzy nim a agencją pracy tymczasowej. Czy Wnioskodawca będzie mógł wliczyć w koszty uzyskania przychodu należycie obliczone i udokumentowane koszty podróży służbowej pracownika tymczasowego?
                                    • 17.09.2012Ochrona praw pracowników tymczasowych
                                     Interpelacja nr 7580 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
                                     • 01.08.2012Parametry i wskaźniki 2012: Pracownik
                                      Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                      • 24.07.2012Ustalanie wymiaru urlopu proporcjonalnego
                                       W niektórych sytuacjach konieczne jest dokonanie wymiaru urlopu pracowniczego na zasadach tzw. urlopu proporcjonalnego. Sprawdźmy, w jakich przypadkach będzie to wymagane.
                                       • 16.05.2012Kodeks pracy: Czas pracy wciąż nieelastyczny
                                        Interpelacja nr 3368 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie mało elastycznego prawa pracy
                                        • 10.04.2012Przepisy blokują rozwój pracy tymczasowej
                                         Złe przepisy blokują rozwój pracy tymczasowej w Polsce – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Organizacja wskazuje m.in. na ograniczenie do 18 miesięcy długości zatrudnienia oraz dyskryminację pracowników tymczasowych przy wyliczaniu wysokości zasiłku chorobowego.
                                         • 23.03.2012Rośnie liczba pracowników tymczasowych
                                          W ostatnim roku wyraźnie wzrosło zainteresowanie pracownikami tymczasowymi. Obroty agencji zatrudnienia zrzeszonych w Polskim Forum HR wzrosły w 2011 r. o 16% w porównaniu do 2010 r. Liczba pracowników tymczasowych zwiększyła się w tym okresie o 21%.
                                          • 16.03.2012Określenie miejsca prowadzenia działalności dla potrzeb VAT
                                           Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z zaprezentowanym modelem działalności prowadzonej w Polsce, Wnioskodawca nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności?
                                           • 13.12.2011Wynagrodzenie za wykonaną pracę
                                            Jedną z podstawowych cech stosunku pracy jest odpłatność. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie przysługuje jednak zasadniczo za pracę wykonaną. Odstępstwa od tej zasady wynikać muszą z konkretnego przepisu prawa pracy, np. wynagrodzenie przysługiwać będzie za czas przestoju, gdy pracownik nie może wykonywać pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy (np. brak zamówień na usługi firmy).
                                            • 14.11.2011NIK negatywnie o stoczniach
                                             Starania Ministra Skarbu Państwa o znalezienie inwestora, który zagwarantowałby restrukturyzację Stoczni Szczecińskiej Nowa i Stoczni Gdynia SA oraz zapewnił ich funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku skończyły się niepowodzeniem. Komisja Europejska nie zaakceptowała żadnego z przekazanych jej planów restrukturyzacji i zdecydowała, że udzielona wcześniej stoczniom pomoc publiczna musi zostać zwrócona.
                                             • 23.09.2011Tymczasowi pracownicy wyprą zatrudnionych na stałe?
                                              Elastyczne formy zatrudnienia (m.in. poprzez umowy cywilnoprawne) cieszą się na świecie coraz większą popularnością. Pracodawcy zaczynają sięgać po rozwiązania pozwalające im na szybką reakcję na zmieniającą się koniunkturę, co jest szczególnie istotne w okresach niepewnej sytuacji ekonomicznej. – Nie oznacza to jednak, że pracownicy tymczasowi wyprą zatrudnionych na stałe – uważają eksperci Polskiego Forum HR.
                                              • 09.08.2011Nawet o 50% więcej zatrudnionych cudzoziemców do końca roku- raport EWL
                                               Analitycy zakładają nawet 50-procentowy wzrost zatrudnienia obcokrajowców w Polsce do końca bieżącego roku. W raporcie agencji EastWestLink o stanie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce w pierwszej połowie 2011 przedstawione zostały zmiany na rynku pracy, wzrost zapotrzebowania na zasoby ludzkie wśród polskich pracodawców i pozostałe czynniki, które stoją za zwiększonym napływem pracowników z zagranicy.
                                               • 24.06.2011Wygaśnięcie umowy o pracę
                                                Przepisy prawa pracy przewidują sytuacje, w których stosunek pracy kończy się bez konieczności czynienia jakichkolwiek działań przez pracodawcę czy pracownika. Poza upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, dotyczy to wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach uregulowanych w przepisach Kodeksu pracy i innych ustaw.
                                                • 22.02.2011Wyższe obroty agencji pracy tymczasowej
                                                 Obroty agencji zrzeszonych w Polskim Forum HR wyniosły w 2010 r. 1 mld 658 mln zł, co w porównaniu do 2009 r., kiedy całkowite obroty agencji wyniosły 1 mld 130 mln zł, oznacza wzrost o 47 proc. Forum przewiduje, że tendencja wzrostowa utrzyma się również w 2011 r., a obroty będą wyższe o około 30 proc. 19 agencji zrzeszonych w Forum reprezentuje 40 proc. rynku pracy tymczasowej w Polsce.  
                                                 • 11.02.2011Usługa wynajmu pracowników jest usługą kompleksową
                                                  Pytanie podatnika: Spółka zawarła z hiszpańskim kontrahentem umowę na podstawie, której wynajęła temu kontrahentowi zatrudnionych przez spółkę pracowników tymczasowych na okres określony w umowie. Spółka ponosi koszty zatrudnienia pracowników i obciąża kontrahenta miesięcznymi opłatami za wynajem pracowników skalkulowanymi na podstawie kosztów wynagrodzeń i ZUS powiększonymi o określoną marżę. Wnioskodawca ponosi także koszty ściśle związane z zatrudnionymi pracownikami w szczególności koszty szkoleń (BHP i innych) badań lekarskich, podróży służbowych itp. na podstawie umowy spółka obciąża poniesionymi kosztami kontrahenta. Czy na potrzeby podatku VAT spółka może uznać zwrot przez kontrahenta wydatków ściśle związanych z pracownikami tymczasowymi jako część usługi głównej i potraktować podatkowo analogicznie do usługi głównej (opodatkowanie w miejscu siedziby odbiorcy usługi)?
                                                  • 15.12.2010Rośnie optymizm branży motoryzacyjnej
                                                   Blisko 75% firm polskiego sektora motoryzacyjnego planuje rozpoczęcie w 2011 r. nowych inwestycji, ponad 30% ma zamiar zwiększyć zatrudnienie – wynika z raportu firmy doradczej Deloitte, opracowanego na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej. Nastawienie firm tego sektora jest optymistyczne, nie brak jednak obaw przed szkodliwymi dla ich interesu zmianami legislacyjnymi.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »