Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

asfalt

 • 01.09.2017Podatek VAT w gminach - Gmina nie zawsze działa w charakterze podatnika VAT
  Z uzasadnienia: Gmina realizując przedmiotowe zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej nie będzie działała w charakterze podatnika VAT, gdyż jak wskazała w treści wniosku, przebudowa drogi nie będzie służyła działalności Gminy opodatkowanej podatkiem VAT.
  • 02.03.2017Czy gmina jest podatnikiem VAT?
   Tezy: Aby uznać, że gmina jest opodatkowana VAT należy poczynić analizę, która składa się z dwóch etapów: 1/ należy stwierdzić czy daną czynność należy zakwalifikować jako czynność wchodzącą w zakres działalności gospodarczej i tym samym przypisać gminie status podatnika VAT; 2/ w sytuacji uznania gminy za podatnika VAT należy ocenić, czy mamy wówczas do czynienia z działaniem gminy jako organu władzy publicznej a jeżeli tak, to czy pomimo to istnieją argumenty w postaci znaczącego zakłócenia konkurencji przemawiające za koniecznością opodatkowania gminy VAT. Co więcej owo zakłócenie konkurencji musi mieć charakter rzeczywisty.
   • 14.04.2016Odliczanie VAT przez jednostki samorządu terytorialnego
    Pytanie podatnika: Czy powiat ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT przy realizowanym zadaniu polegającym na przebudowie drogi powiatowej?
    • 10.03.2014Nowy system zwrotu VAT - wykaz materiałów budowlanych
     Zgodnie z ustawą z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, osoby, które od początku tego roku poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych mają prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków. Dokładnie o nowym systemie zwrotu VAT pisaliśmy parę dni temu. Dzisiaj natomiast publikujemy nowy wykaz materiałów budowlanych, który obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.
     • 18.02.2014Nowy system zwrotu VAT - wykaz materiałów budowlanych
      Zgodnie z ustawą z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, osoby, które od początku tego roku poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych mają prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków. Dokładnie o nowym systemie zwrotu VAT pisaliśmy parę dni temu. Dzisiaj natomiast publikujemy nowy wykaz materiałów budowlanych, który obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.
      • 17.12.2013Podatek od budynku z częściowym dachem
       Definicja budynku, o której mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje cztery przesłanki, zaistnienie których warunkuje opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. Musi być to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Przyjęcie, że obiekt posiadający 50% dachu, stanowi budynek w rozumieniu powołanego przepisu, rozszerza jasną literalnie jednoznaczną definicję budynku, na budynki, które posiadają cześć dachu, tworząc tym samym dodatkowy przedmiot opodatkowania.
       • 16.12.2013Ważny wyrok: Przedmiot opodatkowania musi być określony w ustawie a nie w interpretacji
        W prawie podatkowym obowiązuje nakaz wykładni ścisłej, a w szczególności zakaz takiej wykładni rozszerzającej przepisów prawa podatkowego, która zwiększałaby zakres obciążeń podatkowych podatnika. Dopuszczalna jest jednak wykładnia rozszerzająca na korzyść podatnika.
        • 11.06.2013Koszty uzyskania przychodów: Rekonstrukcja. Remont czy ulepszenie?
         Z uzasadnienia: Rekonstrukcja jest to odtworzenie całkowicie lub częściowo zniszczonych przedmiotów na podstawie zachowanych elementów. Przy rozstrzyganiu czy dane prace dotyczące środka trwałego stanowią tzw. remont kapitalny czy też rekonstrukcję należy pamiętać, że ulepszenie charakteryzować musi wzrost wartości użytkowej środków trwałych w stosunku do wartości z dnia przyjęcia ich do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Jeśli w wyniku danych prac odtworzeniowych nastąpi wzrost wartości użytkowej, prace te stanowić będą rekonstrukcję, a więc będą pracami ulepszeniowymi. Jeżeli natomiast skutek taki nie wystąpi, to będziemy mieli do czynienia z remontem.
         • 10.11.2011Stawka podatku od gruntu a względy techniczne
          Z uzasadnienia WSA: Wskazywane przez podatnika przeszkody nie uzasadniały przyjęcia braku możliwości wykorzystania spornej działki do działalności gospodarczej ze względów technicznych skoro działka, wprawdzie nie jest uzbrojona, ale położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia terenu w wodę, kanalizację i energię elektryczną. Podatnik nie wykazał, iż brak uzbrojenia terenu jest niemożliwy do zrealizowania z przyczyn leżących po stronie gminy. Ponadto podnoszona okoliczność braku dostępu działki do drogi publicznej ma charakter prawny i ekonomiczny, a nie techniczny i pozostaje bez wpływu na klasyfikację tych gruntów dla potrzeb podatku od nieruchomości.
          • 27.01.2011Zwrot VAT przy zakupie materiałów budowlanych – baza powiązań wyrobów w starej i nowej klasyfikacji PKWiU
           Zmiana stosowanej dla celów podatku VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z PKWiU 1997 na PKWiU 2008 może przysparzać wielu praktycznych problemów osobom, które starają się o zwrot VAT związany z zakupem materiałów budowlanych. Częsta będzie sytuacja, w której osoby starajace się o zwrot VAT będą dysponować fakturami, na których wyroby będą opisane według symboliki pochodzących z róznych klasyfikacji. Wszystkim, którzy mogą mieć tego rodzaju problemy polecamy porównywarkę (bazę powiązań), w której bez problemu można ustalić powiązania nowych symboli i opisów ze starszymi symbolami PKWiU.  
           • 11.01.2011Zwrot VAT na materiały budowlane dla osób fizycznych w 2011 roku
            Od początku roku obowiązują nowe, niższe limity zwrotu podatku od towarów i usług od zakupów materiałów budowlanych. Ich obniżenie ma związek z podwyższeniem stawki podatku VAT do 23 %. Od stycznia obowiązuje również nowy wykaz materiałów budowlanych, od których można odliczyć VAT.
            • 02.07.2010Czy przenośny pawilon handlowy podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
             Niezależnie od tego, czy dany obiekt będzie uznany za tymczasowy z uwagi na jego czasowe przeznaczenie, aby być przedmiotem podatku od nieruchomości, musi spełniać warunki budowli. Przesłanką niezbędną uznania obiektu za budowlę jest jego trwałe związanie z gruntem. Skoro zaś związania tego w przypadku przenośnego pawilonu handlowego nie ma, to pawilon ten nie może być uznany za budowlę, a w konsekwencji za przedmiot podatku od nieruchomości – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
             • 14.06.2010Eurovia może przejąć Tarmac w Polsce i w Niemczech
              Komisja Europejska zatwierdziła część proponowanej transakcji dotyczącej nabycia przez przedsiębiorstwo Eurovia, należące do francuskiej grupy Vinci, części działalności przedsiębiorstwa Tarmac, wchodzącego w skład brytyjskiej grupy Anglo American, w zakresie kruszyw. Komisja uważa, że nabycie przez Eurovię niemieckiej i polskiej części działalności przedsiębiorstwa Tarmac nie ograniczy znacząco skutecznej konkurencji na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
              • 10.06.2010Bezrobocie: Aktywizacja przynosi efekty
               Sytuacja na rynku pracy w maju tego roku poprawiła się w dużej mierze dzięki aktywizacji zawodowej bezrobotnych – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W porównaniu z kwietniem stopa bezrobocia spadła o 0,3 pkt proc. Chociaż stało się to przede wszystkim dzięki pracom sezonowym, np. w ogrodnictwie, budownictwie, leśnictwie i rolnictwie, w opinii Lewiatana, znaczącą rolę odegrały także szkolenia, staże i dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej finansowane przez urzędy pracy zarówno z Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.
               • 05.05.2010UOKiK zezwolił na kolejne koncentracje
                Przejęcia na rynkach produktów mrożonych, przemysłu ciężkiego, budowy dróg oraz usług inżynieryjnych nie naruszą konkurencji na terenie Polski – uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wydała kolejne zgody na koncentracje przedsiębiorców.
                • 05.11.2009Umowa na budowę ostatniego odcinka A4 - do granicy z Ukrainą
                 Grecka firma J&P Avax za prawie 820 mln zł wybuduje ostatni odcinek autostrady A4 do granicy z Ukrainą. W rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) została podpisana umowa na budowę 22-kilometrowego odcinka Radymno - Korczowa. „Czwórka” ma być przejezdna na całej długości wiosną 2012 roku.
                 • 13.08.2009Zgoda na fuzję producentów materiałów budowlanych
                  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na przejęcie przez firmę Atlas, lidera na polskim rynku materiałów chemii budowlanej, kontroli nad przedsiębiorstwem Izolmat. Zdaniem UOKiK, planowane połączenie nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji.
                  • 17.09.2008Strabag może przejąć spółkę Kirchner
                   Komisja Europejska zezwoliła austriackiej spółce Strabag SE na przejęcie kontroli nad niemieckim przedsiębiorstwem Kirchner Holding GmbH. Obydwie spółki prowadzą działalność na rynkach budowlanych, w tym na rynku budownictwa drogowego i na rynkach kilku rodzajów materiałów budowlanych.