Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

niewypłacona dywidenda

 • 10.03.2014Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową a skutki podatkowe
  Pytanie podatnika: Czy pod datą przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u Wnioskodawcy osoby fizycznej, dotychczasowego głównego udziałowca spółki z o.o., przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości odpowiadającej niepodzielonemu zyskowi za bieżący rok obrotowy, czy też przychodem będzie dla Wnioskodawcy również kwota zysku spółki za lata ubiegłe podzielona poprzez jej przekazanie na kapitał zapasowy?
  • 31.08.2012Przychody z kapitałów pieniężnych: Skutki przekształcenia spółki
   Pytanie podatnika: Czy na dzień przekształcenia spółki z o.o. powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika w związku z przeniesieniem kapitału podstawowego i kapitału zapasowego do spółki komandytowo-akcyjnej, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   • 01.07.2011Niewypłacona dywidenda – skutki w podatku dochodowym
    W myśl art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Artykuł 193 § 4 k.s.h. (w brzmieniu obowiązującym od 8 stycznia 2009 r.) wskazuje natomiast, że termin wypłaty dywidendy określa uchwała wspólników, a gdy uchwała takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 193 § 1 k.s.h.).