Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja mieszkania

 • 16.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
  Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
  • 15.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
   Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
   • 13.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
    To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
    • 10.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
     To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
     • 09.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
      Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
      • 08.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
       Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
       • 18.06.2020Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci
        W celu zmniejszenia kosztu noclegów oraz w celu zapewnienia sobie staych noclegów i alternatywnego miejsca do wykonywania usug przedsibiorca postanowi zakupi mieszkanie, blisko siedziby kontrahenta. Czy wydatki z tytuu zakupu mieszkania bd stanowiy koszty uzyskania przychodu, o które przedsibiorca  bdzie móg pomniejsza przychody uzyskane w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w postaci odpisów amortyzacyjnych wedug stawki amortyzacji 1,5%?
        • 11.05.2020Koronawirus a ulga mieszkaniowa w PIT
         W przypadku podatników, którzy dokonali odpatnego zbycia w 2018 roku, termin wydatkowania uzyskanego przychodu upywa z kocem 2020 roku. Istot przedmiotowej ulgi, jest wic wydatkowanie uzyskanych ju przychodów z odpatnego zbycia, czyli takich, którymi podatnik dysponowa jeszcze przed 2020 rokiem, a wic przed wystpieniem aktualnej sytuacji epidemicznej. Natomiast podejmowane przez rzd dziaania, w tym rozwizania podatkowe, kierowane s w gównej mierze do podmiotów, które ponosz negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 - wyjanio Ministerstwo Finansów.
         • 28.08.2019Amortyzacja: Gdy nie moesz ustali ceny nabycia, ustal warto rynkow
          Pytanie: Czy prawidowe jest przyjcie zgodnie z art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, z uwagi na brak moliwoci ustalenia przez Wnioskodawczyni do amortyzacji wartoci pocztkowej rodka trwaego (mieszkania nabytego w 1995 r. za kwot 6414 z 30 gr, w którym w latach wczeniejszych Wnioskodawczyni bya zmuszona na wasne potrzeby przeprowadzi modernizacj i remonty, a z przyczyn od Niej niezalenych nie posiada dokumentów potwierdzajcych warto poniesionych wydatków) wedug cen rynkowych rodków trwaych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajcego rok (w przypadku Wnioskodawczyni 2018 r.) zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zuycia?
          • 07.08.2019Dziaalno w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego
           Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokona zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie zamieszkiwa. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych jego firmy. Czy ww. lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe podlega bd amortyzacji stanowicej koszty uzyskania przychodów?
           • 23.04.2019MF: Najem kilku mieszka te moe by objty ryczatem
            Wysoko paconego podatku nie jest czynnikiem, który okrela, e dane przychody s zaliczane do okrelonego róda przychodów. Tak samo takim czynnikiem nie powinna by ilo lokali wynajmowanych, czy okres, na jaki te lokale s wynajmowane (najem dugoterminowy, czy najem krótkoterminowy). Zryczatowana forma opodatkowania przychodów z najmu pozwala podatnikom na pacenie podatków w sposób uproszczony, a jednoczenie stanowi ródo dochodów budetu Pastwa. Natomiast pojawiajce si rozbienoci s nieodczne przy stosowaniu prawa w praktyce - wyjanio Ministerstwo Finansów.
            • 22.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
             Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
             • 21.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
              Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
              • 07.11.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
               Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
               • 10.05.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
                Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
                • 13.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
                 Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejd w ycie 1 stycznia 2018 r., nie omin take zwolnie przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a take podniesienie limitu zwolnie w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakadowej organizacji zwizkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarze losowych, wiadcze z ZFS, czy dopat do wypoczynku. W ustawie pojawi si równie nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane byy w rozporzdzeniach, a dotyczce szkole z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych nalenoci zwizanych z lokalem mieszkalnym.
                 • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                  Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                  • 09.11.2017Najem prywatny - indywidualna stawka amortyzacyjna odziedziczonego mieszkania
                   Otrzymaam w spadku mieszkanie po mamie. Rodzice, a potem mama mieszkali w nim ponad 20 lat. Chciaabym teraz to mieszkanie przeznaczy na wynajem prywatny. Rozwaam opodatkowanie na zasadach ogólnych (nie zryczatowane). Bdzie to dla mnie korzystne, jeeli bd moga zaliczy do kosztów amortyzacj, której stawk, jak syszaam, mog ustali indywidualnie. Jakie s zasady ustalenia tej stawki?
                   • 18.10.2017Amortyzacja wyposaenia wynajmowanego mieszkania
                    Pytanie: Wnioskodawczyni wynajmuje lokal mieszkalny rozliczajc si z podatku na zasadach ogólnych. W mieszkaniu znajdowa si bdzie uywane wyposaenie, nabyte na podstawie umowy kupna-sprzeday wraz z wpisan kwot kupna. Warto jednostkowa kadego z elementów wyposaenia nie przekroczy 3500 z. Ponadto wszystkie elementy wyposaenia zostan wprowadzone do ewidencji rodków trwaych. Czy Wnioskodawczyni moe amortyzowa uywane wyposaenie?
                    • 14.08.2017Sprzeda firmowego mieszkania bez podatku od dziaalnoci
                     Z uzasadnienia: Do przychodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) nie zalicza si przychodów z odpatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby zwizane z dziaalnoci gospodarcz m.in. lokalu mieszkalnego stanowicego odrbn nieruchomo lub udziau w takim lokalu. Wobec tego sprzeda t naley zakwalifikowa do róda przychodu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
                     • 11.07.2017Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                      Pytanie: Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                      • 17.05.2017Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w czci w dziaalnoci
                       Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu lokalu do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych Wnioskodawca bdzie móg, zgodnie z art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozpocz jego amortyzacj i na podstawie art. 22j ustawy stosowa stawk amortyzacyjn w wysokoci 10% rocznie od wartoci pocztkowej lokalu, w czci, w jakiej jest wykorzystywany na cele dziaalnoci gospodarczej?
                       • 15.03.2017Amortyzacja lokalu mieszkalnego wykorzystywanego czciowo w dziaalnoci
                        Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu lokalu do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych Wnioskodawca bdzie móg rozpocz jego amortyzacj i stosowa stawk amortyzacyjn w wysokoci 10% rocznie od wartoci pocztkowej lokalu, w czci, w jakiej jest wykorzystywany na cele dziaalnoci gospodarczej?
                        • 09.12.2016PIT. Amortyzacja mieszkania wedug stawki 10 proc.
                         Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mog zastosowa indywidualn stawk amortyzacji wynajmowanego mieszkania w wysokoci 10% w skali roku, przez okres 10 lat?
                         • 07.06.2016Dokumentowanie najmu. Czynsz i opaty za media jako jedno wiadczenie
                          Pytanie podatnika: Czy Spka powinna zastosowa stawk VAT zwolnion zarwno do czynszu najmu lokali mieszkalnych jak i do pozostaych elementw opaty miesicznej tj. rwnie do kosztw mediw, ktrymi obciani s najemcy lokali mieszkalnych? Czy Spka powinna zastosowa 23% stawk VAT, zarwno do czynszu najmu budynkw, gruntw i lokali uytkowych wynajmowanych na cele inne ni mieszkaniowe, jak i pozostaych elementw opaty miesicznej (mediw)? Czy Spka moe wystawi jedn faktur dokumentujc usug najmu ze wskazaniem opaty miesicznej, obejmujcej czynsz najmu i opaty za media?
                          • 13.05.2016Najem. Bdy w amortyzacji a korekta zeznania podatkowego
                           Pytanie: W PIT-36 za rok 2013 r. w wyniku bdnej formuy w arkuszu kalkulacyjnym bdnie naliczyem wysoko amortyzacji w ten sposb, e koszt amortyzacji mieszkania policzyem za 12 miesicy, a nie za 6 miesicy (przychody z najmu uzyskiwa przez okres 6-ciu miesicy). Rozliczajc si za rok 2014 r. oparem si na wyliczeniach z poprzedniego roku i rwnie omykowo wyliczyem nieprawidow wysoko kosztu amortyzacji (dwukrotnie wysz). Czy mog dokona korekty rozliczenia za lata 2013 i 2014 r. aby wskaza faktyczne koszty najmu?
                           • 21.04.2016PIT od najmu. Amortyzacja w okresie, gdy nie ma przychodu
                            Pytanie podatnika: Czy odpisy amortyzacyjne stanowi koszty uzyskania przychodw w miesicach, w ktrych nie uzyskuje Pan przychodw z najmu?
                            • 12.02.2016Najem w ramach dziaalnoci gospodarczej. Co mona wrzuci w koszty podatkowe?
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wacicielem, wraz z maonk, kilku nabytych lokali mieszkalnych. Z dniem 1 stycznia 2016 r. ma zamiar prowadzi dziaalno gospodarcz w przedmiocie ich najmu. Tym samym Wnioskodawca wniesie wskazane lokale owiadczeniem do tej dziaalnoci i ujmie je w rejestrze rodkw trwaych. Czy amortyzacja bdzie kosztem podatkowym? Czy wyposaenie mieszka w niezbdny sprzt bdzie kosztem podatkowym? Czy opata czynszu i poniesienie innych opat np. za prd, bdzie kosztem podatkowym w przypadku braku najemcy?
                             • 17.12.2015Indywidualna stawka amortyzacyjna dla lokalu mieszkalnego
                              Pytanie: Wsplnie z on, na potrzeby prowadzonej przeze mnie dziaalnoci gospodarczej, nabylimy do majtku wsplnego lokal mieszkalny (odrbna nieruchomo). Poniosem nakady w celu zaadaptowania lokalu do wynajmu. W tym roku lokal zosta po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji rodkw trwaych za zgod wspmaonki. Tym samym zgoda maonki odnosi si take do wynajmowania lokalu wprowadzonego do ewidencji T - w ramach prowadzonej przeze mnie dziaalnoci. Dla amortyzacji lokalu przyjto indywidualn stawk amortyzacji w wysokoci 10% rocznie. Czy opisane poniej prace i poniesione wydatki mog zosta uznane w caoci za ulepszenie lokalu i umoliwi zastosowanie ww. stawki amortyzacji?
                              • 16.12.2015Indywidualna stawka amortyzacyjna dla lokalu mieszkalnego
                               Pytanie: Wsplnie z on, na potrzeby prowadzonej przeze mnie dziaalnoci gospodarczej, nabylimy do majtku wsplnego lokal mieszkalny (odrbna nieruchomo). Poniosem nakady w celu zaadaptowania lokalu do wynajmu. W tym roku lokal zosta po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji rodkw trwaych za zgod wspmaonki. Tym samym zgoda maonki odnosi si take do wynajmowania lokalu wprowadzonego do ewidencji T - w ramach prowadzonej przeze mnie dziaalnoci. Dla amortyzacji lokalu przyjto indywidualn stawk amortyzacji w wysokoci 10% rocznie. Czy opisane poniej prace i poniesione wydatki mog zosta uznane w caoci za ulepszenie lokalu i umoliwi zastosowanie ww. stawki amortyzacji?
                               • 03.11.2015Mieszkanie na wynajem mona amortyzowa
                                Rozliczajc dochody z najmu wedug zasad oglnych, mamy prawo do uwzgldniania kosztw uzyskania przychodw. Co wane, mona do nich rwnie zaliczy odpisy amortyzacyjne. Po spenieniu pewnych warunkw rocznie odpisa mona nawet 10% wartoci mieszkania. Dziki temu znacznie obniymy wysoko nalenego podatku.
                                • 02.11.2015Mieszkanie na wynajem mona amortyzowa
                                 Rozliczajc dochody z najmu wedug zasad oglnych, mamy prawo do uwzgldniania kosztw uzyskania przychodw. Co wane, mona do nich rwnie zaliczy odpisy amortyzacyjne. Po spenieniu pewnych warunkw rocznie odpisa mona nawet 10% wartoci mieszkania. Dziki temu znacznie obniymy wysoko nalenego podatku.
                                 • 29.05.2015Amortyzacja mieszkania przeznaczonego na wynajem
                                  Rozliczajc dochody z najmu wedug zasad oglnych, mamy prawo do odliczenia odpisw amortyzacyjnych. Po spenieniu pewnych warunkw do kosztw uzyskania przychodw mona zaliczy nawet 10 proc. wartoci mieszkania rocznie i nie paci podatku. Sprawdmy, jakie to warunki.
                                  • 28.05.2015Amortyzacja mieszkania przeznaczonego na wynajem
                                   Rozliczajc dochody z najmu wedug zasad oglnych, mamy prawo do odliczenia odpisw amortyzacyjnych. Po spenieniu pewnych warunkw do kosztw uzyskania przychodw mona zaliczy nawet 10 proc. wartoci mieszkania rocznie i nie paci podatku. Sprawdmy, jakie to warunki.
                                   • 09.04.2015Firmowe mieszkanie jako rodek trway
                                    Pytanie: Czy zakupione mieszkanie na cele firmowe do zamieszkania przez pracownikw mogoby by przyjte na rodki trwae i amortyzowane zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                    • 24.03.2015Najem mieszkania na cele niemieszkalne a zwolnienie z VAT
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni rozwaa moliwo najmu mieszkania nieuciliwej firmie o charakterze biurowo-usugowym (ksigowo, kancelaria, ubezpieczenia, biuro rachunkowe). Czy bdc podatnikiem VAT mona skorzysta ze zwolnienia z VAT przy najmie nieruchomoci na cele niemieszkalne w ramach prowadzonej dziaalnoci? A czy nie bdc podatnikiem VAT mona skorzysta ze ww. zwolnienia z VAT?
                                     • 13.01.2015Amortyzacja mieszkania jako koszt firmy
                                      Z uzasadnienia: Gdy podatnik nie podj decyzji o amortyzowaniu, to niezalenie od tego czy dokona wpisu do ewidencji rodkw trwaych, jego sytuacja prawna jest analogiczna do sytuacji podatnika, ktry nie wprowadzi rodka trwaego do ewidencji i z tego powodu nie ma prawa do zaliczenia do kosztw odpisw amortyzacyjnych. Ewentualnego kosztu amortyzacji nie mona ustali "wstecznie". Pozostawaoby to w sprzecznoci z zasadami zaliczania odpisw amortyzacyjnych do kosztw uzyskania przychodw. Decyzja o amortyzowaniu lokalu mieszkalnego musi by podjta przed rozpoczciem dokonywania odpisw amortyzacyjnych od tego lokalu.
                                      • 17.10.2014Amortyzacja mieszkania przeznaczonego na wynajem
                                       Rozliczajc dochody z najmu wedug zasad oglnych, mamy prawo do odliczenia odpisw amortyzacyjnych. Po spenieniu pewnych warunkw rocznie odpisa mona nawet 10% wartoci mieszkania. Sprawdmy, jakie to warunki.
                                       • 16.10.2014Amortyzacja mieszkania przeznaczonego na wynajem
                                        Rozliczajc dochody z najmu wedug zasad oglnych, mamy prawo do odliczenia odpisw amortyzacyjnych. Po spenieniu pewnych warunkw rocznie odpisa mona nawet 10% wartoci mieszkania. Sprawdmy, jakie to warunki.
                                        • 08.10.2014Amortyzacja mieszkania otrzymanego w darowinie
                                         Pytanie podatnika: Czy mieszkanie otrzymane na podstawie umowy darowizny mona amortyzowa, a warto odpisw amortyzacyjnych zaliczy do kosztw uzyskania przychodw? Czy po wyodrbnieniu wasnoci lokalu mieszkalnego (zaoeniu ksigi) naley zakoczy amortyzacj spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego w ramach wartoci niematerialnych i prawnych i wprowadzi ten lokal do ewidencji rodkw trwaych i amortyzowa wedug stawki 10% na podstawie indywidualnie ustalonej amortyzacji?
                                         • 21.07.2014Optymalizacja podatkowa. Fiskus zastawia puapk
                                          Wszystko wskazuje na to, e korzystnych podatkowo transakcji nie bdzie mona zawiera. Tzw. klauzula obejcia prawa najprawdopodobniej wejdzie w ycie ju w 2016 roku. Szkoda. Okazuje si bowiem, e podatki trzeba paci jak najwysze. Zlikwidujmy moe zatem wszystkie ulgi, odliczenia, zwolnienia?
                                          • 21.07.2014Optymalizacja podatkowa. Fiskus zastawia puapk
                                           Wszystko wskazuje na to, e nie bdzie mona zawiera korzystnych podatkowo transakcji. Tak zwana klauzula obejcia prawa najprawdopodobniej wejdzie w ycie ju w 2016 roku. Szkoda. Okazuje si bowiem, e trzeba paci jak najwysze podatki. Zlikwidujmy moe zatem wszystkie ulgi, odliczenia i zwolnienia?
                                           • 19.05.2014Optymalizacja podatkowa. Diabe nie taki straszny
                                            Przy okazji dyskusji nad planowanymi zmianami w Ordynacji podatkowej pojawiy si pomysy uniemoliwienia podatnikom korzystania z optymalizacji podatkowej. Skrajne pomysy zakaday nawet karanie podatnikw za prb zapacenia niszych podatkw. Optymalizacja sama w sobie nie jest jednak za i warto o tym pamita.
                                            • 07.04.2014Zwrot podatku. Trudna droga po swoje
                                             Kilka miesicy temu opisywaem przypadek podatnika, ktry nie mg doprosi si zwrotu niesusznie zapaconego podatku. Postpowanie w tej sprawie byo bowiem cigle przeduane. Trwao rok. Sprawa wreszcie znalaza swj fina.
                                             • 18.11.2013Amortyzacja mieszkania przeznaczonego na wynajem
                                              Warto pamita, e opodatkowujc dochody z najmu wedug zasad oglnych, mamy prawo do rozliczania kosztw uzyskania przychodw. Do kosztw uzyskania przychodw mona zaliczy rwnie amortyzacj. Po spenieniu pewnych warunkw rocznie odpisa moemy nawet 10% wartoci mieszkania. Dziki temu znacznie obniymy wysoko nalenego podatku albo nawet nie zapacimy go wcale.
                                              • 31.10.2013Amortyzacja rodkw trwaych. Warto pocztkowa mieszkania
                                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca dokona zakupu lokalu mieszkalnego, w ktrym zamierza prowadzi dziaalno gospodarcz. Czy prawidowo ustalono warto pocztkow lokalu na potrzeby amortyzacji?
                                               • 16.09.2013Zwrot nadpaconego podatku nie do odzyskania? Zabawa w kotka i myszk
                                                Jeli podatnik zapaci podatek w wyszej kwocie lub zapaci go niepotrzebnie, ma prawo do otrzymania zwrotu. Budet pastwa nie powinien przecie korzysta z nienalenych danin. „Nie powinien” nie oznacza niestety, e nie korzysta. Sprawy o zwrot nadpaty cign si bowiem w nieskoczono.
                                                • 18.06.2013PIT: Podatkowe skutki prowadzenia firmy w domu
                                                 Przedsibiorcy, a zwaszcza ci, ktrzy prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz bez zatrudniania pracownikw, niejednokrotnie wykonuj j we wasnym mieszkaniu. Czasem przeznaczaj na ten cel jedynie may fragment powierzchni, jeden pokj, rzadziej cay lokal. W ten sposb zmniejszaj ekonomiczne koszty prowadzonej dziaalnoci. Zainteresowani s jednak tym, by w kosztach uzyskania przychodw mc rozliczy cz wydatkw mieszkaniowych, takich jak opaty eksploatacyjne, czy ewentualnie take cz kosztw zakupu tego lokalu. Powinni pamita o tym, e nie zawsze jest to moliwe.
                                                 • 16.04.2013Amortyzacja mieszkania: Dokumentowanie wydatkw remontowych paragonami
                                                  Ustawodawca nie nakada na wynajmujcych szczeglnych wymogw w zakresie dokumentowania wydatkw uznawanych za koszty uzyskania przychodw z najmu. W zwizku z tym za ich udokumentowanie naley przyj kady dokument, z ktrego bdzie wynika fakt poniesienia i zwizek z uzyskanym przychodem. Dokumentami takimi mog by zarwno faktury VAT jak i paragony fiskalne wraz z wycigami bankowymi potwierdzajcymi zapat.
                                                  • 09.11.2012Amortyzacja uywanego mieszkania przeznaczonego na wynajem
                                                   Rozliczajc dochody z najmu wedug zasad oglnych, mamy prawo do uwzgldniania kosztw uzyskania przychodw. Mona do nich zaliczy rwnie odpisy amortyzacyjne. Po spenieniu pewnych warunkw rocznie odpisa moemy nawet 10% wartoci mieszkania. Dziki temu znacznie obniymy wysoko nalenego podatku.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »