Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ewidencja przebiegu pojazdu

 • 03.04.2013Koszy uzyskania przychodw: Wydatki na najem albo dzieraw samochodu osobowego
  Pytanie podatnika: Czy spka powinna zalicza wydatki z tytuu czynszu za najem albo dzieraw samochodw osobowych w caoci do kosztw uzyskania przychodw, czy te powinna to robi zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy podatku dochodowym od osb prawnych do wysokoci limitu wynikajcego z tzw. kilometrwki?
  • 01.03.2013Parametry i wskaniki 2013: Pracownik
   Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
   • 21.02.2013Zwrot kosztw podry osobie niebdcej pracownikiem a zwolnienie z PIT
    Pytanie podatnika: Czy zwrot wydatkw dokonany przez Wnioskodawc na rzecz osb zatrudnionych na dziaalnoci gospodarczej z tytuu odbytych podry w celu realizacji zlecenia na rzecz Wnioskodawcy bdzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych i wydatki te nie bd stanowiy przychodu z ich wasnej dziaalnoci?
    • 25.01.2013Najem samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodw
     Pytanie podatnika: Spka, podpisaa umow najmu samochodu osobowego bdcego wasnoci jednego ze wsplnikw. Samochd ten jest wpisany do ewidencji rodkw trwaych waciciela. Zgodnie z umow najmu Spka ponosi koszty uytkowania samochodu - obejmujce koszty eksploatacyjne tj. wydatki na paliwo, drobne naprawy, czci zamienne, koszty konserwacji i mycia, opaty parkingowe, opaty za korzystanie z autostrad. Spka rwnie otrzymuje zgodnie z umow rachunki miesiczne za czynsz najmu samochodu, ktre dla wystawcy s przychodem z dziaalnoci. Czy warto kwoty czynszu naley rozlicza zgodnie z art. 22 ustawy z ograniczeniami wynikajcymi z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
     • 30.11.2012Wydatki na wynajem samochodw a koszty uzyskania przychodw
      Pytanie podatnika: Czy opisane powyej koszty wynajmu samochodw osobowych wykorzystywanych do dziaalnoci gospodarczej Spki mog zosta zaliczone do kosztw uzyskania przychodw w caoci na zasadach oglnych poza limitem tzw. „kilometrwki, jako wydatki poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania bd zabezpieczenia rde przychodw?
      • 03.09.2012Koszty uzyskania przychodw: Najem samochodu a ewidencja przebiegu pojazdu
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej korzysta i ma zamiar korzysta z usug najmu samochodw osobowych bez kierowcy, w szczeglnoci podczas podry zagranicznych majcych na celu prowadzenie negocjacji i rozmw z dotychczasowymi, jak rwnie potencjalnymi klientami. Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw wydatki z tytuu najmu samochodw dla potrzeb dziaalnoci gospodarczej przez pracownikw bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomoc ewidencji przebiegu pojazdu, wykazujc koszt uzyskania przychodu na zasadach oglnych?
       • 09.08.2012Limit kilometrwki a czynsz za wynajem samochodu
        Z uzasadnienia: Czynsz najmu samochodu jest kosztem ponoszonym w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw, nie mieci si w kategorii wydatkw, o ktrych mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych i zgodnie ze stanowiskiem podatnika moe by zaliczony do kosztw uzyskania przychodw na zasadach okrelonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
        • 01.08.2012Parametry i wskaniki 2012: Pracownik
         Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
         • 19.01.2012Wynajem samochodu osobowego w kosztach podatkowych
          Pytanie: Czy koszty wynajmu samochodw osobowych powinny by uznawane za koszty uywania samochodw w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, a w konsekwencji bd mogy zosta zaliczone do kosztw podatkowych tylko do wysokoci tzw. kilometrwki, czy te mog by uznane za koszty podatkowe na zasadach oglnych okrelonych w art. 15 ust. 1 ww. ustawy?
          • 30.11.2011Diety z tytuu zagranicznej podry subowej w PKPiR
           Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi w Polsce dziaalno gospodarcz w zakresie usug konstrukcyjnych, doradztwa technicznego. Zainteresowany usugi wiadczy w Niemczech dla firmy z Niemiec, z ktr podpisa umow o wspprac. Firma, z ktr podpisa umow wskazuje miejsce wiadczenia usug. Podre z miejsca zamieszkania (Polska) do miejsca wiadczenia usug (Niemcy) odbywaj si samochodem prywatnym kilka razy w tygodniu. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczy do kosztw diety z tytuu zagranicznej podry subowej? Czy podstaw do ujcia kosztw diety w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw jest dowd wewntrzny?
           • 19.10.2011Ewidencja przebiegu pojazdu a koszty podatkowe
            Z uzasadnienia: Nawet jeli podatnik faktycznie wykorzystuje samochd osobowy niewprowadzony do ewidencji rodkw trwaych w dziaalnoci gospodarczej, to brak wymaganej przepisami prawa ewidencji przebiegu pojazdu, sporzdzonej zgodnie z wymogami zawartymi w art. 23 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, wyklucza moliwo zaliczenia kosztw jego eksploatacji, w tym wydatkw na zakup paliwa do kosztw podatkowych, o ktrych mowa w art. 22 tej ustawy.
            • 13.05.2011Wydatki na wynajem samochodw w kosztach firmy
             Do kosztw uzyskania przychodw mona zaliczy poniesione i udokumentowane wydatki z tytuu wynajmu samochodw osobowych, tj. czynsz, jak i opaty parkingowe, jednak tylko do wysokoci nie wyszej ni odpowiadajcej kwocie wynikajcej z pomnoenia liczby kilometrw faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, okrelonej w odrbnych przepisach – stwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 21 kwietnia 2011 r. nr ILPB3/423-232/07/11-S/M.
             • 02.11.2010NSA i delegacje: Podatnik powinien uprawdopodobi zwizek wyjazdw subowych z prowadzon dziaalnoci

              Tezy informacyjne: I. W ramach swobodnej oceny dowodw na podstawie art. 233 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) w zwizku z art. 106 § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wojewdzki sd administracyjny moe krytycznie podej do kadego dowodu zebranego przez organy podatkowe i do kadego twierdzenia na ich temat, ktre zostao sformuowane w kontrolowanej decyzji administracyjnej. II. Obowizek naoony na organy podatkowe przez art. 122 w zwizku z art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie ma charakteru bezwzgldnego, lecz musi uwzgldnia konstytucyjn zasad sprawiedliwoci wyraon w art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
              • 06.10.2010Wydatki na wynajcie samochodu za granic s limitowane
               Pytanie podatnika: Czy Spka moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw wydatki z tytuu wynajmu samochodw osobowych dla potrzeb dziaalnoci gospodarczej przez pracownikw w trakcie zagranicznych podry subowych bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomoc ewidencji przebiegu pojazdu, wykazujc koszt uzyskania przychodu na zasadach oglnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
               • 01.09.2010Dzierawa samochodu a podatkowe rozliczanie uywania pojazdu
                Podatnik, ktry dzierawi samochd osobowy, powinien prowadzi ewidencj przebiegu pojazdu i rozlicza czynsz dzierawny w formie kilometrwki. Brak ewidencji przebiegu pojazdu oznacza, e wydatki z tytuu uywania samochodu nie stanowi kosztu uzyskania przychodw – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                • 16.06.2010Wymg prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
                 Pytania podatnika: Czy wymagane jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu i kosztw eksploatacji samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji rodkw trwaych, wykorzystywanego dla potrzeb dziaalnoci gospodarczej? Czy po wpisaniu samochodu osobowego do ewidencji rodkw trwaych mona odliczy od podatku dochodowego jednoczenie koszty paliwa oraz inne koszty zwizane z eksploatacj samochodu osobowego?
                 • 04.02.2010PKPiR krok po kroku – odcinek 17
                  Zajm si dzisiaj omwieniem ewidencji przebiegu pojazdu – wanej ewidencji, ktrej brak moe spowodowa istotne skutki podatkowe. Przepisy ustawy o pdof stanowi bowiem, e w razie braku ewidencji przebiegu pojazdu podatnik traci moliwo zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw pewnej grupy wydatkw, zwizanych z eksploatacj samochodu osobowego.
                  • 08.12.2009Prywatny samochd wsplnika w firmie
                   Pytania podatnika: 1. Czy sposb rozliczenia i dokumentowania kosztw eksploatacji prywatnego samochodu uywanego do dziaalnoci gospodarczej w spce cywilnej jest prawidowy? 2. Czy u pozostaych wsplnikw powoduje przychd w zwizku z uywaniem wasnego samochodu na potrzeby spki?
                   • 23.11.2009Samochodem prywatnym subowo
                    Pytania podatnika: 1. Czy wydatki poniesione przez pracownika z tytuu opat za autostrady oraz parkingi stanowi koszt uzyskania przychodw dla Spki? 2. Czy powysze wydatki s uznawane za koszty uywania przez pracownika samochodu na potrzeby podatnika w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych i konsekwentnie czy uznanie takich wydatkw za koszt uzyskania przychodu jest limitowane do wysokoci limitu wynikajcego z „kilometrwki”?
                    • 29.10.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 2
                     Czy zastanawialicie si kiedy, jaka jest rola ewidencji ksigowych? Czemu i komu su, dlaczego dokonywanie zapisw jest cile sformalizowane, a dokumenty, na podstawie ktrych dokonujemy wpisw, musz spenia okrelone warunki? Pierwsza odpowied, jaka si nasuwa, to funkcja fiskalna ewidencji. Poprzez cise regulowanie techniki dokonywania wpisw, cech, jakie musz mie dokumenty ksigowe, sposobu oznaczania dokumentw i ich wzajemnych powiza fiskus uzyskuje zbir danych, dziki ktremu moe dokona kontroli poprawnoci rozlicze podatkowych i ustalenia wyniku finansowego.
                     • 14.09.2009Orzecznictwo: Delegacje trzeba waciwie dokumentowa
                      Z uzasadnienia: Odnonie do zaksigowanych w koszty uzyskania przychodw spornych wydatkw z tytuu podry subowych pracownikw spki organ wskaza, e wystawione w zwizku z nimi dokumenty ksigowe obrazuj fikcyjne operacje i s niezgodne ze stanem rzeczywistym. Nie pozwala to na zaliczenie tych wydatkw do kosztw uzyskania przychodw w myl art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i ust. 5 p.d.o.p.
                      • 28.08.2009Samochd wsplnika w spce cywilnej – rozliczanie wydatkw
                       Pytanie podatnika: Czy faktury dotyczce eksploatacji samochodu winny by wystawione na wsplnika spki i jego nr NIP czy na spk i jej nr NIP, aby spka moga uzna je za koszt uzyskania przychodu spki podlegajcy wpisowi do ksigi przychodw i rozchodw spki?
                       • 17.08.2009Krajowe podre subowe – przejazd, noclegi, inne wydatki w kosztach uzyskania
                        rodek transportu waciwy do odbycia podry subowej okrela pracodawca. Zwrot kosztw przejazdu obejmuje cen biletu okrelonego rodka transportu, z zastosowaniem przysugujcej pracownikowi ulgi na dany rodek transportu, bez wzgldu na to, z jakiego tytuu ulga ta przysuguje. Na wniosek pracownika pracodawca moe wyrazi zgod na przejazd w podry samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebdcym wasnoci pracodawcy.
                        • 12.08.2009Orzecznictwo: Przekroczenie limitu kosztw wynikajcego z kilometrwki a prawo do odliczenia VAT
                         Przedmiotem sporu pomidzy organami a stron skarc byy zagadnienia dotyczce prawa do odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji nie uwzgldnienia poniesionych przez Spk wydatkw, jako kosztw uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osb prawnych.
                         • 17.07.2009Amortyzacja starych samochodw
                          Pytanie podatnika: Czy wprowadzajc samochd osobowy do rodkw trwaych Wnioskodawczyni moe przyj jako warto pocztkow tego rodka trwaego cen nabycia wynikajc z oryginalnego rachunku, tj. 40.135,00 z?
                          • 24.06.2009Wydatki na wynajem samochodu w zagranicznej podry subowej a koszty firmy
                           Pytania podatnika: 1. Czy wydatki zwizane z wynajmem i eksploatacj samochodu bez kierowcy (koszty paliwa, parkingw, myjni, napraw – wymiana sprzga, k, filtrw) poniesione w celu realizacji zada w trakcie odbywania zagranicznej podry subowej s kosztem uzyskania przychodu dla Spki? Czy Spka moe w penej wysokoci zaliczy powysze koszty do kosztw uzyskania przychodw? Czy istnieje w tym przypadku obowizek prowadzenia ewidencji pojazdu i porwnywanie do limitu „kilometrwki”? Czy do ewidencji przebiegu pojazdu porwnuje si tylko koszty np. myjni, napraw itd. czy koszty i najem samochodu? Czy wystpuje rnica w okreleniu wysokoci kosztw podczas delegacji subowej i oddelegowania (korespondencji)?
                           • 03.06.2009Umowa dzierawy jako umowa leasingu
                            Pytania podatnika: 1. Czy biorc pod uwag elementy zawarte w umowie dzierawy mona uzna, e spenia ona warunki umowy leasingu i na podstawie art. 16 ust. 3b odstpi od prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? 2. Czy otrzymanie od wydzierawiajcego owiadczenia stwierdzajcego warto pocztkow dzierawionych samochodw jest wystarczajcym dokumentem stanowicym podstaw ustalenia spenienia warunku okrelonego w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy?
                            • 20.05.2009Opaty za parking i autostrady mog by kosztem
                             Pytanie: Pracownicy mojego przedsibiorstwa odbywaj, za moj zgod, podre subowe na terenie kraju swoimi prywatnymi samochodami osobowymi i ponosz przy tym szereg kosztw, takich jak: koszty zakupu paliwa, koszty opat za przejazdy autostradami czy te koszty opat parkingowych. Do chwili obecnej rozliczaem pracownikw korzystajcych z prywatnego samochodu do celw subowych tylko wedug tzw. kilometrwki. Postanowiem jednak, e obecnie bd zwraca pracownikom rwnie pozostae poniesione przez nich wydatki w podry subowej. Czy dokonywany pracownikom zwrot kosztw opat za przejazd autostrad oraz opat parkingowych bd mg uzna za koszt uzyskania przychodu firmy?
                             • 26.03.2009Dokumentowanie wydatkw ponoszonych w zwizku z eksploatacj samochodu osobowego
                              Dla udokumentowania wydatkw ponoszonych w zwizku z eksploatacj samochodu osobowego nieujtego w ewidencji rodkw trwaych podatnik powinien prowadzi nie tylko ewidencj przebiegu pojazdu, ale te powinien posiada dokumentacj rdow, tj. faktury VAT, rachunki oraz dowody zapat czy polis. Naley przy tym pamita, by dokumenty te zawieray wszystkie dane wymagane przepisami prawa.
                              • 26.03.2009Wydatki na wynajem samochodu z limitem
                               Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest stanowisko Spki, w ktrym koszty zwizane z wynajmem i uywaniem podczas podry zagranicznej samochodu osobowego w caoci stanowi koszty uzyskania przychodw?
                               • 13.11.2008Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej za granic
                                Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane od firmy H. w Irlandii, ramach podpisanego kontraktu na wykonywanie usug medycznych mog pomniejszy o koszty zwizane z moim pobytem w Irlandii tj. koszty czynszu za wynajte mieszkanie, energii elektrycznej, opaty za zezwolenie na wykonywanie zawodu w Irlandii, bilety lotnicze na dojazd i powrt do kraju, koszty uywania prywatnego samochodu w celu dojazdu do kliniki itp.?
                                • 14.10.2008Wydatki na samolot i hotel wsplnikw jako koszt uzyskania przychodw
                                 Pytanie podatnika: W zwizku z poszukiwaniem terenw pod przysze inwestycje wsplnicy jed z Irlandii do wielu miejscowoci w Polsce. Wyjazdy generuj wydatki w postaci kosztw biletw lotniczych, koszty wynajmu samochodw osobowych oraz koszty noclegw w hotelach. Czy wydatki te s kosztami uzyskania przychodw spki jawnej?
                                 • 01.08.2008Moment ujcia kosztw w PKPiR
                                  Podstawow metod rozliczania kosztw uzyskania przychodw jest metoda okrelona w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOF, zgodnie z ktr koszty mona potrci wycznie w roku, w ktrym zostay poniesione. Ustawodawca daje te moliwo wyboru drugiej metody – rozliczania kosztw zgodnie z zasad memoriaow, ktra mwi, i koszty ewidencjonuje si w powizaniu z przychodami danego roku, ktrych one dotycz. Dla niektrych kosztw ustawodawca wprowadzi jednak szczeglne zasady ich ewidencji.
                                  • 04.07.2008Dokumentowanie podry subowej
                                   Interpelacja nr 2471 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie uproszczenia zasad zwrotu pracownikom sfery budetowej kosztw podry bez koniecznoci dokumentowania jej biletami
                                   • 25.03.2008Rzd rozway uproszczenie zasad rozliczania kosztw podry subowej
                                    Interpelacja nr 638 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie rozliczania kosztw podry subowej na terenie kraju przez pracownikw zatrudnionych w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej i obowizku zaczania rachunkw potwierdzajcych poszczeglne wydatki
                                    • 23.10.2007Sprzeda prywatnego samochodu wykorzystywanego w dziaalnoci
                                     Czy sprzeda prywatnego samochodu wykorzystywanego w dziaalnoci generuje przychd z dziaalnoci czy z tytuu odpatnego zbycia innych rzeczy?
                                     • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
                                      W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytuu uywania samochodw osobowych, ktre nie s rodkami trwaymi ani nie s uytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowi kosztu uzyskania przychodw.
                                      • 27.06.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach - cz II
                                       Pytanie: Jak dokumentowa wydatki sfinansowane funduszami unijnymi?
                                       • 04.06.2007Przedsibiorca w podry subowej a koszty uzyskania przychodw
                                        Rozpatrujc skutki podatkowe w podatku dochodowym od osb fizycznych kosztw podry subowej przedsibiorcy naley przypomnie, e zgodnie z art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pn. zm.) przedsibiorc jest kada osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebdca osob prawn, a ktrej ustawa przyznaje zdolno prawn (quasi osoba prawna), prowadzca we wasnym imieniu dziaalno gospodarcz lub zawodow. Mimo to, podre subowe moe odbywa jedynie przedsibiorca bdcy osob fizyczn. Przedsibiorca, ktry zarazem nie jest osob fizyczn – czyli jest fikcj prawn, przyjt tylko w celu usprawnienia obrotu, nie moe podrowa. Z uwagi na powysze, zagadnieniem podry subowej przedsibiorcy zajmuj si jedynie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.; dalej: p.d.o.f.U) – natomiast przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 54, poz. 654, z pn. zm.) w ogle nie zajmuj si tym zagadnieniem.
                                        • 02.02.2007Ewidencja kosztw podatkowych przy leasingu operacyjnym samochodu
                                         Podatkowy leasing operacyjny ma miejsce wtedy, a przedmiot umowy leasingu winien znale si wrd rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych, od ktrych podatkowych odpisw amortyza-cyjnych dokonuje finansujcy (leasingodawca), jeeli zawarta umowa spenia nastpujce warunki:
                                         • 05.10.2006Ewidencja przebiegu pojazdw samochodw dzierawionych i koszty uzyskania
                                          Pytanie podatnika: Czy ewidencja przebiegu pojazdw jest konieczna, aby zaliczy koszty zwizane z wydzierawionymi samochodami do kosztw uzyskania przychodw?
                                          • 17.01.2006Bez dokumentw i ewidencji nie bdzie kosztu.
                                           Kiedy uywasz w firmie samochodu osobowego nie wprowadzonego do ewidencji rodkw trwaych musisz pamita o kilku rzeczach, aby wydatki na jego eksploatacj zaliczy do kosztw uzyskania przychodw. Dobra wiadomo – samochd nie musi by Twoj wasnoci. Moe to by samochd wynajty, wydzierawiony lub uywany na zasadzie uyczenia. Moe to te by samochd stanowicy wspwasno – i nie ma znaczenia w jakim stopniu uywajcy jest jego wacicielem. Wiadomo nieco gorsza - nie wystarczy dokumentowanie wydatkw prawidowymi dowodami ksigowymi. Trzeba jeszcze systematycznie prowadzi ewidencj przebiegu pojazdu.
                                           • 15.01.2006Ewidencja przebiegu pojazdu
                                            Ewidencja suy do zapisu faktycznego przebiegu pojazdu zwizanego z wykonywan dziaalnoci gospodarcz. Na podstawie znajomoci przebiegu i maksymalnej stawki za jeden kilometr przebiegu ustala si limit wydatkw, ktre mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw - w przypadku, kiedy podatnik wykorzystuje w dziaalnoci gospodarczej samochd osobowy nie wprowadzony do ewidencji rodkw trwaych, czy zwraca koszty eksploatacji pracownikowi (z pewnym wyjtkiem – zwrotu zryczatowanego, o ktrym piszemy w artykule Pracownik i samochd osobowy).
                                            • 15.01.2006Ryczat i ewidencja przebiegu bez rachunkw i faktur
                                             Pytanie: Czy pracownik uywajcy swojego samochodu dla celw pracodawcy powinien dokumentowa swoje wydatki rachunkami i fakturami?
                                             • 15.01.2006Pracownik i samochd osobowy
                                              Samochd nie jest ju tak luksusowym dobrem jak kiedy – i znaczna cz pracownikw dysponuje lepszym lub gorszym pojazdem. Pracodawca moe z pracownikiem umwi si, e ten bdzie wykorzystywa swj samochd na jego potrzeby, w zamian za zwrot kosztw eksploatacji.
                                              • 15.01.2006Ryczat czy ewidencja przebiegu
                                               Czy dla rozliczenia jazd lokalnych mona stosowa rozliczenie wedug faktycznie przejechanej przez pracownika iloci kilometrw, a nie wedug ryczatu?
                                               • 14.01.2006Urzd Skarbowy w widnicy – sygnatura PDII-415/28/04 – odpowied z dnia 29.10.2004 r.
                                                1) Czy maonek moe pobiera na samochd zakupiony na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej przez drugiego z maonkw ryczat i rozlicza delegacje w jednostce pastwowej i samorzdowej? 2) Czy dojazd do pracy wasnym samochodem w jednostce pastwowej bd samorzdowej moe by traktowany jako uywanie samochodu do potrzeb zakadu pracy? 3) Czy samochd zakupiony na potrzeby dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez jednego z maonkw stanowi wspwasno obu maonkw, jeeli midzy maonkami istnieje wsplno majtkowa? 4) W jaki sposb naley rozlicza koszty zwizane z uywaniem samochodu, ktry jest wykorzystany zarwno na cele dziaalnoci gospodarczej jak i na cele prywatne?
                                                • 15.11.2005Samochd w firmie (2) Bez dokumentw i ewidencji nie bdzie kosztu.
                                                 Kiedy uywasz w firmie samochodu osobowego nie wprowadzonego do ewidencji rodkw trwaych musisz pamita o kilku rzeczach, aby wydatki na jego eksploatacj zaliczy do kosztw uzyskania przychodw. Dobra wiadomo – samochd nie musi by Twoj wasnoci. Moe to by samochd wynajty, wydzierawiony lub uywany na zasadzie uyczenia. Moe to te by samochd stanowicy wspwasno – i nie ma znaczenia w jakim stopniu uywajcy jest jego wacicielem. Wiadomo nieco gorsza - nie wystarczy dokumentowanie wydatkw prawidowymi dowodami ksigowymi. Trzeba jeszcze systematycznie prowadzi ewidencj przebiegu pojazdu.

                                                « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]