Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ewidencja przebiegu pojazdu

 • 09.02.2018Po wyroku NSA w sprawie odliczenia VAT od samochodów: zmiana na korzy podatnika
  NSA wyda wany dla wielu podatników wyrok - w efekcie organ podatkowy zosta skoniony do zmiany interpretacji na korzy podatnika. Fiskus kwestionowa pogld, zgodnie z którym firma - pod pewnymi  warunkami - moe zezwoli pracownikom na parkowanie samochodu subowego poza siedzib, uznajc jednoczenie, e samochód wykorzystywany jest wycznie na potrzeby dziaalnoci. Teraz ju ten pogld aprobuje.
  • 25.01.2018Opaty za parkowanie: KUP w ramach limitu kilometrówki
   Z uzasadnienia: ...opaty za parkingi wi si nierozerwalnie z uywaniem samochodu, s to wydatki dotyczce eksploatacji samochodu osobowego, a zatem wydatki te objte s limitem wynikajcym z art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie mog by zaliczone do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych okrelonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
   • 17.01.2018Parametry i wskaniki 2018: Pracownik
    Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
    • 10.01.2018Zapata za napraw samochodu z polisy a prawo do odliczenia VAT
     Jestem czynnym podatnikiem VAT. W swojej dziaalnoci uywam samochodu osobowego (rodek trway). Podczas kradziey opon samochód zosta powanie uszkodzony. Niezbdna bya kosztowna naprawa. Pojazd by ubezpieczony i ubezpieczyciel zapaci specjalistycznemu serwisowi wiksz cz dwóch faktur za napraw. Czy mam prawo do odliczenia 50% VAT z faktur za napraw samochodu, których wiksza cz zapacona zostaa przez ubezpieczyciela pojazdu?
     • 09.01.2018Sprzeda w ramach dropshippingu w PKPiR
      Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w oparciu o model logistyczny sprzeday aukcyjnej odziey dziecicej przez internet tzw. dropshipping. Czy podstawa zapisów przychodów w ksidze przychodów i rozchodów dokonana w oparciu o dzienne zestawienie zrealizowanych transakcji wraz z zaczonymi rachunkami moe by uznana za wystarczajc podstaw do wyliczenia podatku? Czy mona potraktowa ponoszone koszty przejazdów prywatnym samochodem, koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika, koszty postpowania reklamacyjnego za koszty uzyskania przychodu?
      • 03.01.2018NSA. Parkowanie pod domem a prawo do penego odliczenia VAT
       Pojazd samochodowy powierzony tzw. pracownikowi mobilnemu (np. przedstawicielowi handlowemu) w celu realizacji zada subowych, w tym m.in. przejazdów do klientów oraz powrotu do miejsca zamieszkania, naley uzna za wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) w zwizku z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug, o ile okrelone przez podatnika zasady jego uywania, dodatkowo potwierdzone prowadzon przez podatnika dla tego pojazdu ewidencj przebiegu pojazdu, wykluczaj jego uycie do innych celów, niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
       • 13.11.2017Dugoterminowy najem samochodu w kosztach podatkowych
        Czy koszty eksploatacji samochodów uywanych na podstawie umowy najmu dugoterminowego, która spenia przesanki umoliwiajce do uznania jej za umow leasingu o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy o CIT, mona w caoci zaliczy do kosztów uzyskania przychodów? Czy w zwizku z uznaniem umowy najmu za umow leasingu nie ma obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu gdy, koszty eksploatacyjne bd w caoci stanowi koszty uzyskania przychodu?
        • 08.11.2017Dugoterminowy najem samochodu w kosztach podatkowych
         Czy koszty eksploatacji samochodów uywanych na podstawie umowy najmu dugoterminowego, która spenia przesanki umoliwiajce do uznania jej za umow leasingu o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy o CIT, mona w caoci zaliczy do kosztów uzyskania przychodów? Czy w zwizku z uznaniem umowy najmu za umow leasingu nie ma obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu gdy, koszty eksploatacyjne bd w caoci stanowi koszty uzyskania przychodu?
         • 19.09.2017Odliczenie 100% VAT od wydatków na samochód: Ewidencja i GPS to za mao?
          Spóka chce dokonywa najmu aut osobowych na rzecz swoich pracowników po godzinie 16:00 od poniedziaku do pitku oraz weekendy i dni wolne. Najem odbywaby si odpatnie wedug stawki za przejechany kilometr - wystawiana bdzie faktura VAT w rozliczeniu miesicznym. Bdzie prowadzona szczegóowa ewidencja przebiegu samochodów. Dodatkowo samochody bd wyposaone w urzdzenia GPS. Czy spóka bdzie miaa moliwo dokona odliczenia 100% wartoci podatku VAT wedug przyjtej stawki?
          • 18.09.2017Odliczenie 100% VAT od wydatków na samochód: Ewidencja i GPS to za mao?
           Spóka chce dokonywa najmu aut osobowych na rzecz swoich pracowników po godzinie 16:00 od poniedziaku do pitku oraz weekendy i dni wolne. Najem odbywaby si odpatnie wedug stawki za przejechany kilometr - wystawiana bdzie faktura VAT w rozliczeniu miesicznym. Bdzie prowadzona szczegóowa ewidencja przebiegu samochodów. Dodatkowo samochody bd wyposaone w urzdzenia GPS. Czy spóka bdzie miaa moliwo dokona odliczenia 100% wartoci podatku VAT wedug przyjtej stawki?
           • 21.08.2017Ewidencja przebiegu pojazdu - jedna, dwie czy wicej?
            Samochody osobowe, uywane w dziaalnoci gospodarczej od zawsze znajduj si pod szczególn piecz fiskusa. Trudno stwierdzi dlaczego tak jest - czasy, w których samochód by oznak niebywaego luksusu miny miejmy nadziej bezpowrotnie, samochód jest w dziaalnoci wykorzystywany powszechnie, jest niezbdny osobom, zajmujcym si jakkolwiek aktywnoci gospodarcz, a mimo to w dalszym cigu na samochód w firmie spoglda si podejrzliwie. I chyba musimy na razie si z tym pogodzi.
            • 18.08.2017Ewidencja przebiegu pojazdu - jedna, dwie czy wicej?
             Samochody osobowe, uywane w dziaalnoci gospodarczej od zawsze znajduj si pod szczególn piecz fiskusa. Trudno stwierdzi dlaczego tak jest - czasy, w których samochód by oznak niebywaego luksusu miny miejmy nadziej bezpowrotnie, samochód jest w dziaalnoci wykorzystywany powszechnie, jest niezbdny osobom, zajmujcym si jakkolwiek aktywnoci gospodarcz, a mimo to w dalszym cigu na samochód w firmie spoglda si podejrzliwie. I chyba musimy na razie si z tym pogodzi.
             • 09.08.2017WSA. VAT od samochodu: Potencjalna moliwo nie moe ogranicza preferencji
              Warunek przewidziany w treci art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug naley interpretowa, stosujc wykadni, zgodn z prawem unijnym, tj. w taki sposób, który nie niweczyby spenienia przez podatnika warunku materialnego, tj. faktycznego uywania przez niego pojazdów do celów zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Tym samym podatnik powinien ustali takie zasady korzystania z pojazdów samochodowych, które stwarzaj okolicznoci dla rzeczywistego uywania pojazdów samochodowych jedynie do celów dziaalnoci gospodarczej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
              • 08.08.2017Bez ewidencji przebiegu dla samochodu z silnikiem elektrycznym
               "W przedstawionej sytuacji, zwizanej z najmem w celu realizacji usug taksówkowych, samochodu elektrycznego (typu EV) nie bd miay zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 51) oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ograniczajce moliwo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków z tytuu uywania dla potrzeb dziaalnoci gospodarczej samochodów osobowych niestanowicych skadników majtku podatnika do czci wynikajcej z pomnoenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr" - odpowiedzia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na pytanie zadane przez podatnika.  
               • 04.07.2017Podróe subowe pracownika. Opaty parkingowe i za autostrad w kosztach firmy
                Pytanie podatnika: Czy koszty opat za przejazd patn autostrad, innymi patnymi drogami, koszty poniesione w zwizku z postojem w strefie patnego parkowania oraz opaty parkingowe bd podlegay zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach ogólnych wynikajcych z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do wysokoci nie przekraczajcej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu (czyli do wysokoci kwoty tzw. kilometrówki)?
                • 21.04.2017NSA. Parkowanie pod domem a prawo do 100-proc. odliczenia VAT
                 Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych, z uwzgldnieniem spenienia wymogów wynikajcych z art. 86a ust. 4 pkt 1 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                 • 21.03.2017WSA. Wynajem samochodu pracownikowi a prawo do penego odliczenia VAT
                  Z uzasadnienia: Moliwo wykorzystywania samochodów osobowych przez pracowników spóki, na ich potrzeby prywatne, ale na podstawie odpatnej umowy najmu zawartej ze spók, nie oznacza, e to spóka bdzie wykorzystywa samochody na swoje potrzeby prywatne. Zasadne naley uzna twierdzenie, e samochody osobowe spóka zamierza wykorzystywa wycznie do swojej dziaalnoci gospodarcze zwizanej z wynajmowaniem pojazdów samochodowych.
                  • 02.03.2017Kto ma prawo do penego odliczenia VAT przy zakupie samochodu?
                   Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 86a ust. 4 pkt 2 naley uzna, e konstrukcja pojazdu, który ma zamiar naby Wnioskodawca wyklucza jego uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz lub powoduje, e jego uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz jest nieistotne, przez co Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego w zwizku z nabyciem pojazdu bez obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu?
                   • 09.02.2017CIT pracodawcy. Skutki zwrotu kosztów uywania prywatnego samochodu
                    Pytanie podatnika: Czy zwrot pracownikom kosztów uywania prywatnego samochodu dla celów odbycia podróy subowej (w kwocie ustalonej przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu), oraz zwrot dodatkowych kosztów poniesionych podczas podróy subowej, takich jak opaty za parkingi oraz autostrady (zwracanych pracownikom w penej wysokoci bez uwzgldniania limitu Kilometrówki), stanowi dla Spóki koszt uzyskania przychodu?
                    • 03.02.2017Parametry i wskaniki 2017: Pracownik
                     Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                     • 02.02.2017Odliczenie penego VAT przy zakupie samochodu
                      Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 86a ust. 4 pkt 2 naley uzna, e konstrukcja pojazdu, który ma zamiar naby Wnioskodawca wyklucza jego uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz lub powoduje, e jego uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz jest nieistotne, przez co Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego w zwizku z nabyciem pojazdu bez obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu?
                      • 27.01.2017Wydatki na wynajem mieszkania i uyczony samochód w kosztach dziaalnoci
                       Pytanie podatnika: Czy rachunek za najem lokalu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy zbiorczy rachunek, wystawiony na koniec roku, za rzeczywiste zuycie mediów bdzie stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie kosztów podróy subowej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie wykorzystania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji rodków trwaych stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
                       • 07.11.2016Rekompensata za rezygnacj ze subowego samochodu w kosztach dziaalnoci
                        Pytanie podatnika: Czy Spóka moe zaliczy na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów, jako kosztów zwizanych z zachowaniem róda przychodu, ca kwot wypacon pracownikom jako dodatek z tytuu rezygnacji z samochodu subowego?
                        • 08.09.2016Dwa samochody w jednoosobowej firmie a prawo do odliczenia 100 proc. VAT
                         Pytanie: Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz. Chciabym w swojej dziaalnoci posiada dwa samochody (osobowe), z ktrych jeden byby uywany tylko do celw zwizanych z dziaalnoci, natomiast drugi zarwno do dziaalnoci jak i dodatkowo do celw prywatnych. Oba auta zamierza Pan naby w leasing. Czy auto prywatno-subowe moe by rozliczane w 50% podatku od towarw i usug, a drugie auto, ktre jest tylko subowe, moe by rozliczane w 100% podatku do towarw i usug?
                         • 07.09.2016Dwa samochody w jednoosobowej firmie a prawo do odliczenia 100 proc. VAT
                          Pytanie: Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz. Chciabym w swojej dziaalnoci posiada dwa samochody (osobowe), z ktrych jeden byby uywany tylko do celw zwizanych z dziaalnoci, natomiast drugi zarwno do dziaalnoci jak i dodatkowo do celw prywatnych. Oba auta zamierza Pan naby w leasing. Czy auto prywatno-subowe moe by rozliczane w 50% podatku od towarw i usug, a drugie auto, ktre jest tylko subowe, moe by rozliczane w 100% podatku do towarw i usug?
                          • 04.08.2016Odliczenie VAT od samochodu subowego
                           Pytanie podatnika: Czy auto prywatno-subowe moe by rozliczane w 50% podatku od towarw i usug, a drugie auto, ktre jest tylko subowe, moe by rozliczane w 100% podatku do towarw i usug?
                           • 25.07.2016Samochody dostawcze a odliczenie VAT. Decyduje rzd siedze?
                            Interpelacja nr 4454 w sprawie prawa przedsibiorcy posiadajcego auta dostawcze z podwjnymi rzdami siedze (tzw. dubel kabina) do penego odliczenia podatku VAT.
                            • 21.06.2016WSA. Parkowanie firmowego samochodu przy domu pracownika a odliczenie VAT
                             Z uzasadnienia: Ocena sposobu wykorzystania samochodw subowych powinna by dokonana z uwzgldnieniem tego, czy stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, e nie tylko zachodzi potencjalna moliwo uycia samochodw subowych do uytku prywatnego, ale czy w rzeczywistoci samochody te s wykorzystywane dla celw niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz podatnika. Dopki mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" zawsze istnieje potencjalne zagroenie, e dany pojazd moe zosta wykorzystany do celw innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz spki. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa, chodzi zatem jedynie o stworzenie takich mechanizmw i wprowadzenie takich zasad uywania pojazdw, ktre dadz maksymaln gwarancj wykorzystania ich wycznie w dziaalnoci podatnika.
                             • 17.06.2016Wynajem samochodu pracownikowi bez penego odliczenia VAT?
                              Pytanie podatnika: Czy planowany odpatny wynajem pojazdw pracownikom i osobom trzecim wg cennika speniajcego wymogi okrelone w art. 32 ustawy o VAT, bdce czynnoci (usug) opodatkowan stawk podstawow (23%) i usug udokumentowan faktur, bdzie zwizany z dziaalnoci gospodarcz pozwalajc na uznanie, i te samochody s wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej, co warunkuje pene prawo do odliczenia podatku VAT? Czy wypenianie ewidencji przebiegu pojazdu za czas najmu komercyjnego na podstawie dokumentacji najmu bdzie spenieniem wymogw do uznania pojazdu jako wykorzystywanego wycznie do dziaalnoci?
                              • 17.05.2016Nieodliczony VAT od wydatkw na samochd jako koszt podatkowy
                               Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest postpowanie Spki, polegajce na zaliczaniu w ciar kosztw podatkowych w podatku dochodowym od osb prawnych, nieodliczonego podatku VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi?
                               • 22.04.2016Odliczenie VAT od rat leasingowych zapaconych w okresie zawieszenia dziaalnoci
                                Pytanie podatnika: Czy jeeli Wnioskodawca zlikwiduje dziaalno gospodarcz bez jej wczeniejszego odwieszenia, to zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od rat leasingowych opaconych w okresie zawieszenia dziaalnoci, zgodnie z art. 86 ustawy o VAT?
                                • 25.03.2016Wydatki na uyczony samochd w kosztach podatkowych
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca nie posiada wasnego samochodu, a czsto zdarza si, e potrzebuje go w zwizku z prowadzon przez niego dziaalnoci gospodarcz. Dlatego uycza samochd osobowy od osoby trzeciej, a rwnie bdzie zmuszony uycza go w przyszoci. Wnioskodawca bierze faktury za paliwo, ktre zuywa w zwizku z prowadzon przez niego dziaalnoci gospodarcz. Czy Wnioskodawca moe kwot netto z faktur za paliwo wliczy w koszty prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
                                 • 09.03.2016Koszty uzyskania przychodw: Najem i usuga serwisowa poza kilometrwk
                                  Pytanie podatnika: Czy koszty wynajmu samochodu osobowego, a take koszty poniesione na zapat za usugi serwisowe, takie jak serwis ogumienia oraz assistance, powinny by uznawane za koszty uywania samochodw w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, a w konsekwencji bd mogy zosta zaliczone do kosztw podatkowych tylko do wysokoci tzw. kilometrwki?
                                  • 08.03.2016Samochd w leasingu a koszty uzyskania przychodw
                                   Obowizek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i ograniczenia kwoty kosztw z tytuu eksploatacji samochodw do limitu tzw. kilometrwki nie dotyczy samochodw osobowych uywanych na podstawie umowy leasingu.
                                   • 07.03.2016Samochd w leasingu a koszty uzyskania przychodw
                                    Obowizek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i ograniczenia kwoty kosztw z tytuu eksploatacji samochodw do limitu tzw. kilometrwki nie dotyczy samochodw osobowych uywanych na podstawie umowy leasingu.
                                    • 23.12.2015Parametry i wskaniki 2016: Pracownik
                                     Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                                     • 09.12.2015Odliczenie VAT od wydatkw na samochd. Kolizja drogowa w czasie chorobowego
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jest wacicielem pojazdu samochodowego. Od 16 lutego 2015 roku Wnioskodawca przebywa do dnia dzisiejszego na zwolnieniu chorobowym ze wzgldu na ci. W czerwcu 2015 r. Wnioskodawca uczestniczy w kolizji drogowej, nie z jego winy. Samochd postanowiono naprawi bezgotwkowo w autoryzowanym serwisie. Naprawa bya opacana z OC sprawcy. Czy Wnioskodawcy naley si zwrot VAT od kosztw naprawy samochodu oraz od kosztw wypoyczenia samochodu zastpczego?
                                      • 06.11.2015WSA. Odliczenie 100% VAT od wydatkw na samochd - wystarczy odpowiedni regulamin
                                       Z uzasadnienia: Dopki mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" zawsze istnieje potencjalne zagroenie, e dany pojazd moe zosta wykorzystany do celw innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz spki. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa, chodzi zatem jedynie o stworzenie takich mechanizmw i wprowadzenie takich zasad uywania pojazdw, ktre dadz maksymaln gwarancj wykorzystania ich wycznie w dziaalnoci gospodarczej podatnika. Wydaje si zatem, e sporzdzenie stosownego regulaminu obwarowanego sankcjami za nieprzestrzeganie zapisw w nim zawartych, zapoznanie z nim uytkownikw pojazdw, kontrola okresowa oraz kontrola w czasie rzeczywistym stanowi wystarczajce i obiektywne rodki dla zabezpieczenia wykorzystania przedmiotowych pojazdw dla celw dziaalnoci gospodarczej.
                                       • 23.09.2015Nieodpatne udostpnienie pracownikowi samochodu do celw prywatnych a VAT
                                        Pytanie podatnika: Czy wiadczenie polegajce na nieodpatnym udostpnieniu samochodu pracownikom do celw prywatnych podlega bdzie opodatkowaniu VAT? Kiedy Wnioskodawca bdzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu samochodw subowych oraz towarw i usug zwizanych eksploatacj samochodw subowych? Czy Wnioskodawca uprawniony bdzie do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodw subowych oraz towarw i usug zwizanych z obsug i korzystaniem z samochodw subowych udostpnianych odpatnie pracownikom do uywania w celach prywatnych?
                                        • 21.09.2015Miejsce parkowania samochodu subowego a odliczenie VAT
                                         Z uzasadnienie: Przejazdy z miejsca garaowania czy przechowywania samochodu (czyli miejsca zamieszkania) do siedziby Spki, czy te do klientw, zwizane s realizacj celu subowego, czyli zwizane s wycznie z prowadzon przez wnioskodawc dziaalnoci gospodarcz. W opinii Sdu parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, tak jak to przyj organ, e samochd nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej.
                                         • 03.09.2015Wykorzystywanie samochodw w dziaalnoci a rozliczenia VAT
                                          Z uzasadnienia: Pojazdy samochodowe s uznawane za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jeeli: sposb wykorzystywania tych pojazdw przez podatnika, zwaszcza okrelony w ustalonych przez niego zasadach ich uywania, dodatkowo potwierdzony prowadzon przez podatnika dla tych pojazdw ewidencj przebiegu pojazdu, wyklucza ich uycie do celw niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz. Stosownie jednak do regulacji zawartej w art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o VAT warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje si w przypadku pojazdw samochodowych: przeznaczonych wycznie do oddania w odpatne uywanie na podstawie umowy najmu, dzierawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - jeeli odprzeda, sprzeda lub oddanie w odpatne uywanie tych pojazdw stanowi przedmiot dziaalnoci podatnika.
                                          • 08.06.2015Sprzeda samochodw wykupionych z leasingu. Nowe stanowisko fiskusa
                                           Pytanie podatnika: Czy przychd ze sprzeday samochodw, stanowi przychd z dziaalnoci gospodarczej, o ktrym mowa w art. 14 powoanej ustawy?
                                           • 29.05.2015Samochd subowy do celw prywatnych: Ryczat nie obejmuje kosztw eksploatacji
                                            W sytuacji, gdy pracodawca zdecyduje si dodatkowo pokrywa wydatki pracownika na paliwo zuyte w innych celach ni subowych, wwczas warto tego paliwa bdzie stanowi opodatkowany przychd pracownika ze stosunku pracy - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 20 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBII/1/4511-51/15/A.
                                            • 15.05.2015VAT. Termin podpisania ewidencji przebiegu pojazdu
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi ewidencj przebiegu pojazdu w formie elektronicznej. Ewidencj prowadzi osoba wyznaczona przez dyrektora zarzdu. Kiedy powinna by podpisana przez pracodawc ewidencja przebiegu pojazdu czy koniecznie w nastpujcym dniu po zakoczeniu miesica jako okresu rozliczeniowego dla spki? Czy wpisu w ewidencji przebiegu pojazdu moe dokona osoba prowadzca ewidencj przebiegu pojazdu? Czy ewidencja w rubryce cel wyjazdu moe by prowadzona w formie legendy, gdzie cel wyjazdu wpisany jest w ewidencji skrtowo np. zaopatrzenie a szczegowo w legendzie oznacze?
                                             • 05.05.2015WSA. Pene odliczenie VAT od samochodw testowych
                                              Z uzasadnienia: Samochody demonstracyjne z samej definicji nie s wycznie przeznaczone do odsprzeday, dlatego te nie znajdzie zastosowania przepis art. 86a ust. 5 lit. a ustawy o VAT. W konsekwencji w celu dokonania penego odliczenia podatku VAT od wydatkw zwizanych z samochodami demonstracyjnymi podatnik musi speni cznie dwa warunki okrelone w art. 86 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy: musi ustali sposb wykorzystywania pojazdw, np. poprzez sporzdzenie zasady korzystania z pojazdw oraz prowadzi dla tych pojazdw ewidencj przebiegu pojazdw.
                                              • 04.05.2015Samochd w dzierawie a koszty podatkowe. Pene czy z limitem?
                                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo odniesienia ww. wydatkw w ciar kosztw dziaalnoci gospodarczej w penej wysokoci?
                                               • 20.04.2015Odliczenie VAT od zakupu samochodu osobowego
                                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z zakupem samochodw osobowych? Czy na Wnioskodawcy ciy obowizek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdw?
                                                • 10.03.2015Prawo do odliczenia VAT z tytuu naprawy samochodu
                                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma moliwo odliczy podatek VAT z tytuu naprawy pojazdu zakupionego w kwocie bez podatku VAT, czy takiej moliwoci nie ma?
                                                 • 05.03.2015Pene odliczenie VAT od samochodu. Jak szczegowa powinna by ewidencja?
                                                  Moliwe jest dokonanie jednego wpisu w ewidencji przebiegu pojazdu dla caej trasy z punktami porednimi. Niemniej jednak w rubryce dotyczcej opisu trasy (skd - dokd) powinien si znale dokadny opis tej trasy ze wskazaniem adresw punktw porednich np. poczty, sklepw czy urzdw, a w rubryce "cel wyjazdu" powinien by wskazany kady, powizany z tymi punktami porednimi, cel wyjazdu - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
                                                  • 04.03.2015Pene odliczenie VAT od samochodu. Jak szczegowa powinna by ewidencja?
                                                   Z uzasadnienia: Moliwe jest dokonanie jednego wpisu w ewidencji przebiegu pojazdu dla caej trasy z punktami porednimi. Niemniej jednak w rubryce dotyczcej opisu trasy (skd - dokd) powinien si znale dokadny opis tej trasy ze wskazaniem adresw punktw porednich np. poczty, sklepw czy urzdw, a w rubryce "cel wyjazdu" powinien by wskazany kady, powizany z tymi punktami porednimi, cel wyjazdu.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »