Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opodatkowanie kredytu bankowego

 • 17.05.2017Podatki 2018: Podwójne opodatkowanie spóek wyczone do 2023 r.
  Wyczenie tzw. podwójnego opodatkowania spóek kapitaowych i spóek komandytowo-akcyjnych, które s zaangaowane w dziaalno badawczo-rozwojow (B+R), zostanie wyduone do 2023 r. – wynika z projektu przygotowanego w resorcie nauki i szkolnictwa wyszego.
  • 08.07.2016Skutki w PIT transferu rodkw pieninych do Polski
   Pytanie podatnika: Czy powstaje dochd do opodatkowania w sytuacji, gdy Wnioskodawca przelewa z kraju spoza Polski jak okrelon kwot w EUR na konto EUR w Polsce i na dzie tego przelewu (nie dochodzi do przewalutowania na PLN) kurs jest niszy ni w momencie faktycznego przewalutowania tej kwoty?
   • 24.05.2016Poyczki dla pracownikw bez podatku bankowego
    Pytanie podatnika: Czy Spka spenia kryteria uznania jej za instytucj poyczkow, a w konsekwencji za podatnika podatku od niektrych instytucji finansowych, w zwizku z udzielaniem poyczek z ZFS dla byych pracownikw Spki (emerytw i rencistw)?
    • 26.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybra?
     Zgodnie z ustaw o PIT, po zakoczeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku nastpnego - podatnicy podatku dochodowego maj obowizek zoy w urzdzie skarbowym zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowizuj tutaj nastpujce zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim wic formularzu naley rozliczy dochody?
     • 25.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybra?
      Zgodnie z ustaw o PIT, po zakoczeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku nastpnego - podatnicy podatku dochodowego maj obowizek zoy w urzdzie skarbowym zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowizuj tutaj nastpujce zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim wic formularzu naley rozliczy dochody?
      • 18.12.2014Postpowanie dowodowe w sprawach podatkowych
       Z uzasadnienia: Art. 188 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw do odmowy przeprowadzenia dowodu z tego powodu, e w przekonaniu organu podatkowego dowd taki byby niewiarygodny. Ten ostatni element organ ocenia w ramach swobodnej oceny dowodw wyraonej w art. 191 Ordynacji podatkowej, ktra nastpuje dopiero wwczas, gdy uzyskany ju zostanie materia dowodowy w postaci np. protokou przesuchania wiadka czy te opinii biegego.
       • 20.02.2014PIT za 2013. Jaki formularz wybra?
        Zgodnie z ustaw o PIT, po zakoczeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku nastpnego - podatnicy podatku dochodowego maj obowizek zoy w urzdzie skarbowym zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowizuj tutaj nastpujce zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim wic formularzu naley rozliczy dochody?
        • 05.11.2013CIT: Przychd ze zbycia niespaconych kredytw na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego
         Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 15c i art. 12 ust. 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osb prawnych wyczenie z przychodw do opodatkowania nie obejmuje przychodw stanowicych ekwiwalent wartoci odsetek od zbywanej wierzytelnoci z tytuu kredytu albo poyczki - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
         • 12.01.2012Opodatkowanie umowy forfaitingu – skutki w CIT, VAT i PCC
          Etymologia terminu „forfaiting” jest niejednoznaczna. Nazwa ta zostaa wypromowana w USA, ale niestety nie wywodzi si z krgu angielskiej kultury jzykowej. W jzyku angielskim rzeczownik „the forfeit” oznacza: grzywn, zastaw. Nazwa forfaitingu wywodzi si z jzyka francuskiego. Francuski rzeczownik „le forfait” ma trojakie znaczenie. Po pierwsze, oznacza on zbrodni, po drugie, grzywn, a po trzecie , ryczat, umow ryczatow.
          • 27.05.2011WSA: Powoujc si na oszczdnoci, naley przedstawi dowody ich przechowywania
           Tezy: W postpowaniu dotyczcym nieujawnionych rde przychodw podatnik chcc uchroni si od opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o p.d.o.f. zobowizany jest do wykazania poniesienia zakwestionowanych w trybie tego przepisu wydatkw z przychodw opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Jeli rodki te pochodz z oszczdnoci legalnych (opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania) winien przedstawi wiarygodne dowody wiadczce o ich przechowywaniu. rodki finansowe uzyskane ze rda opodatkowanego lub wolnego od podatku a do momentu ich wydatkowania winny cechowa si legalnoci. Brak cigoci w tym zakresie moe zasadnie implikowa tez o pokryciu wydatkw ze rde nielegalnych.
           • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
            MINISTERSTWO FINANSW Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
            • 19.11.2010WSA: Czy brak dowodu jest dowodem?
             Tezy: Za bdne nalezy uzna stanowisko, e brak dowodu wystpienia okrelonych okolicznoci faktycznych jest dowodem stwierdzajcym, e faktycznie nie miay one miejsca, uzasadniajcym odmow uwzgldnienia dania strony przeprowadzenia dowodu, stosownie do art. 188 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).  
             • 17.09.2010WSA: Nie mona uzalenia prawa do ulgi odsetkowej od uzyskania pozwolenia na uytkowanie budynku
              Z uzasadnienia: Skoro do uytkowania obiektu budowlanego mona przystpi po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakoczeniu budowy (jeeli nie wniesie on w odpowiednim terminie sprzeciwu), to w sensie techniczno-budowlanym mona mwi o zakoczeniu budowy, gdy obiekt budowlany odpowiada wymogom, jakie przewiduje Prawo budowlane (u.p.b.), przy zawiadomieniu ww. organu o zakoczeniu budowy (art. 57 u.p.b.). Obiekt powinien by bowiem w takim stanie, by mona byo przekaza go do normalnej eksploatacji i uytkowania. Std te w orzecznictwie nie budzi wtpliwoci, e o zakoczeniu budowy wiadczy spenienie przez inwestora warunkw przystpienia do uytkowania obiektu budowlanego, a zatem zoenie zawiadomienia, o jakim mowa w art. 54 ust. 1 u.p.b., wzgldnie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uytkowanie z art. 55 u.p.b.
              • 20.07.2010Opodatkowanie sprzeday firmowej nieruchomoci
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca od kilku lat prowadzi dziaalno gospodarcz. W marcu 2008 r., jako osoba prywatna wraz z on naby (nie na firm) w drodze aktu notarialnego dom mieszkalny z garaem wolnostojcym, pooonymi na kilkuarowej dziace. Zakup sfinansowany zosta prywatnym kredytem bankowym. Nastpnie Wnioskodawca rozpocz z on jego przebudow prywatnymi rodkami finansowymi - pochodzcymi rwnie z kredytu bankowego. Obecnie budynek jest w trakcie odbioru. Po jego odbiorze Wnioskodawca zamierza wprowadzi go do ewidencji rodkw trwaych jego firmy i amortyzowa. Przy czym do ustalenia jego wartoci pocztkowej zamierza skorzysta z wyceny dokonanej przez biegego. Czy kosztem uzyskania przychodw w momencie opodatkowania sprzeday bdzie warto pocztkowa wpisana do ewidencji rodkw trwaych, ustalona zgodnie z art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, oraz pomniejszona o ewentualnie dokonane odpisy amortyzacyjne?
               • 09.03.2010Ulgi i zwolnienia podatkowe dla bankw: Ministerstwo Finansw o szczeglnym traktowaniu sektora bankowego
                Interpelacja nr 13845 do ministra finansw w sprawie wysokoci pomocy pastwa udzielonej bankom
                • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                 MINISTERSTWO FINANSW Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
                 • 08.05.2009Prawo do ulgi odsetkowej
                  Pytanie podatnika: Czy w zaistniaej sytuacji (posiadania spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego) Wnioskodawca moe po raz pierwszy skorzysta z ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym skadanym za rok 2008?
                  • 30.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie darowizny pieninej
                   Przekazanie w formie darowizny rodkw pieninych bezporednio na rzecz osoby trzeciej (w rozpoznawanej sprawie dewelopera), skutkuje niespenieniem warunku zwolnienia okrelonego w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., tj. udokumentowania, i rodki pienine stanowice przedmiot umowy darowizny zostay przekazane obdarowanemu na jego rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, lub za porednictwem poczty w drodze przekazu pocztowego.
                   • 27.01.2009Opodatkowanie ustanowienia hipoteki
                    Pytania podatnika: 1. Czy zabezpieczenie dugu o okrelonej znanej wartoci (np. 100 jednostek pieninych) hipotek zwyk na dwch nieruchomociach oznacza konieczno zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych od kadej czynnoci ustanowienia hipoteki zwykej, czy tylko od jednej? 2. Czy w przypadku ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie zwrotu nalenoci gwnej wraz z odsetkami prawidowa jest zapata podatku od czynnoci cywilnoprawnych w wysokoci jak w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelnoci o wysokoci nieustalonej? 3. Czy w przypadku ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie zwrotu nalenoci gwnej wraz z odsetkami w razie skorzystania przez Spk z kredytu odnawialnego, czyli tzw. linii kredytowej, prawidowa jest zapata PCC w wysokoci jak w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelnoci o wysokoci nieustalonej?
                    • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                     Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
                     • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                      FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw”, i ktrzy w roku podatkowym:
                      • 26.11.2007Akcje na kredyt
                       W dzisiejszym artykule zajmiemy si skutkami podatkowymi sprzeday akcji zakupionych za rodki pozyskane z kredytw inwestycyjnych. Obecnie jest to do popularna metoda finansowania zakupu akcji. W duym skrcie, jeli przewidujemy, e po jakim czasie uda si nam sprzeda zakupione akcje z zyskiem przewyszajcym koszty zacignitego na ten cel kredytu i koszty transakcji oraz uzyska przy sprzeday stop zwrotu wysz ni przy inwestycji w inne rda, to zacignicie kredytu na ten cel jest jak najbardziej uzasadnione i w pewnych sytuacjach moe by korzystniejsze ni finansowanie zakupu akcji ze rodkw wasnych. Oczywicie, rodzi to pytanie o skutki podatkowe nabycia jak i zbycia akcji zakupionych na kredyt.
                       • 16.05.2007Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu (1)
                        Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu bdcego rodkiem trwaym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (zwan dalej ustaw o PIT) odpisw amortyzacyjnych dokonuje si od wartoci pocztkowej rodkw trwaych wprowadzonych do ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych.
                        • 15.05.2007ABC faktoringu (6) – Faktoring eksportowy i VAT

                         Polscy eksporterzy korzystajcy z faktoringu eksportowego maj problemy z podatkiem VAT od tych usug. Umowa faktoringu przybiera rnorodne formy, gdy w kodeksie cywilnym nie ma regulacji okrelajcych jej istotne cechy. Rnorodno faktoringu stwarza niejasnoci co do podstaw oraz sposobu jej opodatkowania podatkiem od towarw i usug. Ustawa o VAT nie uwzgldnia zoonego charakteru usug faktoringu, ani tym bardziej faktoringu eksportowego. Brak w tej sprawie jednolitego stanowiska organw podatkowych, co niepotrzebnie ogranicza moliwo korzystania z faktoringu przez polskich eksporterw .
                         • 17.01.2007Zwolnienia z podatku od czynnoci cywilnoprawnych w 2007 roku.
                          Zwolnienia z podatku od czynnoci cywilnoprawnych mona podzieli na zwolnienia przedmiotowe (dotycz okrelonych czynnoci) i podmiotowe (te odnosz si do wskazanych w ustawie podmiotw i organizacji. W 2007 r. pozostaje wikszo zwolnie obowizujcych dotychczas, ale cz zwolnie zlikwidowano, a dla czci z nich zostay na nowo okrelone warunki, po spenieniu ktrych mona ze zwolnienia skorzysta. Pojawio si te nowe zwolnienie - poyczek udzielanych w krgu osb bliskich.