Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja inwestycji

 • 10.06.2020Najem i amortyzacja: Meble i sprzt AGD nie zwiksz wartoci pocztkowej budynku
  Czy przy oddaniu do uytkowania budynku mieszkalnego wartoci:  mebli wolno stojcych i sprztu AGD,  opraw owietleniowych,   zlewozmywaków, natrysków, umywalek, sedesów, baterii,  wymienników ciepa, kolektorów, regulatorów, grzejników,  przewodów ciepocigowych,  sterowników naciennych do regulacji ogrzewania podogowego,  instalacji RTV i Internet (wiatowody) niewbudowanych w konstrukcj budynku,  naley wliczy do wartoci pocztkowej budynku czy te (zalenie od wartoci jednostkowej lub wartoci zestawu) wliczy do kosztów uzyskania przychodu bd amortyzowa jako odrbny rodek trway?
  • 07.04.2020Amortyzacja budynku na cudzym gruncie
   Przedsibiorca postanowi w celu poprawy warunków pracy wybudowa nowy budynek przeznaczony tylko na potrzeby prowadzonej przez niego dziaalnoci. Firmowy budynek powstanie na dziace budowlanej jego syna. W tym celu zawar z synem bezterminow umow uyczenia tej dziaki. Czy odpisy amortyzacyjne obliczone od wartoci pocztkowej zakoczonej inwestycji przedsibiorca bdzie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodów, mimo e nie bdzie wacicielem gruntu, na którym zostanie postawiony budynek?
   • 02.09.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
    Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
    • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
     Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
     • 22.08.2019Amortyzacja podatkowa i bilansowa to nie to samo
      Nie ma koniecznoci stosowania stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych w wysokoci powizanej z faktycznym okresem ekonomicznej uytecznoci rodków trwaych. Stawki amortyzacyjne stosowane przez przedsibiorców mog by ksztatowane na dowolnym, uznanym przez nich za odpowiedni poziomie, z jednym istotnym warunkiem - nie mog przekracza stawek okrelonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowicym zacznik do ustawy.
      • 21.08.2019Co mona amortyzowa odrbnie od budynku?
       Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w zakresie sprzeday i serwisu samochodów. W celu zwikszenia przestrzeni salonu oraz serwisu prowadzi inwestycj majc na celu rozbudow budynku mieszczcego salon samochodowy. W budynku oraz na dachu i cianach budynku umieszczone zostan m.in. nastpujce skadniki majtkowe: elementy wyposaenia wewntrznego i zewntrznego, system wentylacji oraz klimatyzacji, instalacja elektryczna, system video, windy, drzwi zewntrzne oraz bramy wjazdowe i garaowe. Czy ww. skadniki majtkowe stanowi odrbne pojedyncze lub kompleksowe rodki trwae i jako takie mog podlega amortyzacji podatkowej odrbnie od budynku?
       • 16.08.2019Spóka jawna: wycofanie skadników majtku z jednej spóki w celu wniesienia ich do innej
        Aporty wnoszone do spóek osobowych, niezalenie od tego jak maj posta (jednego skadnika majtku, zespou skadników majtkowych itp.) zwolnione s z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieodpatne przekazanie uprzednio wniesionego aportu do majtku osobistego wspólnika równie jest neutralne w kontekcie podatku dochodowego od osób fizycznych.
        • 29.05.2019Amortyzacja wyodrbnionych lokali
         Pytanie: Wnioskodawca w 2007 roku zakupi nieruchomo wielorodzinn. Od dnia zakupu zalicza w koszty amortyzacj w wysokoci 1/120 miesicznie. W latach 2007-2008 dokona znacznych inwestycji (ciany dziaowe, nowe azienki, kuchnie, wykonanie nowych instalacji wod-kan), które doprowadziy do powstania 11 samodzielnych lokali. Czy utworzenie 11 lokali moe by powodem do rozpoczcia nowej amortyzacji?
         • 03.01.2019Odpisy amortyzacyjne dokonywane przez podatników CIT
          Ministerstwo Finansów przedstawio wyjanienia, dotyczce ogólnych zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych i wartoci niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
          • 27.08.2018Amortyzacja budynku oddanego czciowo do uytku
           Pytanie: Czy po otrzymaniu pisma od Pastwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 16 grudnia 2015 r. niezgaszajcego sprzeciwu do przystpienia do uytkowania Spóka moga przyj budynek mieszkalny jednorodzinny z czci gospodarczo-magazynow do uytkowania w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, wprowadzi go do ewidencji rodków trwaych i rozpocz jego amortyzacj poczynajc od 1 stycznia 2016 r.?
           • 23.11.2017Opaty eksploatacyjne i czynsz z najmu a warto inwestycji
            Spóka rozpocza roczn inwestycj w dwóch najmowanych lokalach majc na celu przystosowanie tych lokali do planowanej w tym miejscu przyszej siedziby spóki. Oprócz wydatków bezporednio zwizanych z pracami budowlano-remontowymi, spóka ponosi co miesic koszty zwizane z utrzymaniem lokalu, tj. czynsz najmu dla najemcy oraz koszty opat eksploatacyjnych. Czy ww. wydatki stanowi koszty w dacie poniesienia, czy bd podwyszay warto inwestycji w obcym rodku trwaym?
            • 13.10.2017Rozbiórka budynku - amortyzacja jednorazowo w koszty
             1. Czy niezamortyzowana warto rozbieranych budynków moe zosta zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie zakoczenia likwidacji? 2. Czy koszty rozbiórki budynków bd kosztami bezporednio zwizanymi z budow nowych budynków, a zatem bd skadow wartoci pocztkowej nowo wytworzonych budynków stanowicych zarówno rodki trwae Spóki, jak i produkty?
             • 21.08.2017NSA. Kiedy rodek trway jest kompletny i zdatny do uytku?
              Z uzasadnienia: Warunki kompletnoci i zdatnoci do uytku rodka trwaego s spenione wówczas, gdy moe on by legalnie przyjty do uytkowania w dziaalnoci gospodarczej. Niespenienie okrelonych wymogów prawnych, od których uzaleniona jest moliwo legalnego wykorzystania "rodka trwaego" powoduje, e taki rodek nie moe by uznany za "zdatny do uytku".
              • 24.04.2017Jak rozlicza ulg na dziaalno badawczo-rozwojow?
               Pytanie podatnika: Czy Spóka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej dziaalnoci badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostay faktycznie poniesione, niezalenie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych?
               • 28.09.2016Amortyzacja budynku wybudowanego na cudzym gruncie
                Pytanie podatnika: Czy dokonywane odpisy amortyzacyjne, w zwizku z uytkowaniem budynku niemieszkalnego - trwale zwizanego z gruntem, bdcego inwestycj na dzierawionym (obcym) gruncie, a wic w obcym rodku trwaym, mieszcz si w katalogu normy prawnej sygnowanej artykuem 16j ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych i skutkowa bd moliwoci zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokoci 10% rocznie?
                • 28.04.2016Koszty uzyskania przychodw. Rozliczenie wydatkw z dofinansowaniem
                 Z uzasadnienia: Nie moe za by tak, aby podatnik, ktremu zwrcono wydatek na zakup rodka trwaego poprzez pozostawienie w jego dyspozycji czci rodkw, jakie winny by odprowadzone do budetu pastwa, mg jednoczenie zaliczy ten wydatek do kosztw uzyskania przychodw poprzez dokonanie odpisw amortyzacyjnych.
                 • 14.04.2016Bilans: Zakup i jednorazowa amortyzacja rodka trwaego w grudniu
                  Przedsibiorstwa, realizujc inwestycje w postaci zakupu maszyn, urzdze, samochodw ciarowych bd innych skadnikw majtku zaliczajcych si do rodkw trwaych, chciayby, moliwie przez najkrtszy okres, ujmowa odpisy amortyzacyjne w koszty podatkowe i bilansowe. W sytuacji gdy jednostka gospodarcza spenia warunki okrelone dla maego podatnika, tzn.:
                  • 13.04.2016Bilans: Zakup i jednorazowa amortyzacja rodka trwaego w grudniu
                   Przedsibiorstwa, realizujc inwestycje w postaci zakupu maszyn, urzdze, samochodw ciarowych bd innych skadnikw majtku zaliczajcych si do rodkw trwaych, chciayby, moliwie przez najkrtszy okres, ujmowa odpisy amortyzacyjne w koszty podatkowe i bilansowe. W sytuacji gdy jednostka gospodarcza spenia warunki okrelone dla maego podatnika, tzn.:
                   • 12.11.2015VAT. Wycofanie budynku z dziaalnoci gospodarczej na potrzeby najmu
                    Pytanie podatnika: W zwizku z planowanym zamkniciem dziaalnoci gospodarczej budynek wraz z gruntem zostanie wycofany z ewidencji rodkw trwaych i przekazany na cele prywatne Wnioskodawcy. Wnioskodawca, jako osoba fizyczna nieprowadzca dziaalnoci, bdzie wynajmowa budynek na podstawie najmu ewidencjonowanego. Czy w przypadku wycofania budynku wraz z gruntem z dziaalnoci Wnioskodawca bdzie zmuszony opodatkowa nieruchomo podatkiem VAT wg stawek waciwych tak jak przy sprzeday danego towaru?
                    • 15.10.2015Rachunkowo. Inwestycja w obcym majtku rodkw trwaych
                     Ustawa o rachunkowoci kwestie inwestycji w obcy rodek trway nazywa ulepszeniem tego skadnika majtku.
                     • 14.10.2015Rachunkowo. Inwestycja w obcym majtku rodkw trwaych
                      Ustawa o rachunkowoci kwestie inwestycji w obcy rodek trway nazywa ulepszeniem tego skadnika majtku.
                      • 10.09.2015Amortyzacja skadnikw majtku kupionych ze rodkw zwrotnej poyczki
                       Pytanie: Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz w postaci szkoy taca. Otrzymaem poyczk zwrotn, opodatkowan na preferencyjnych zasadach. rodki te nie s dofinansowaniem. Poyczka zostanie przeznaczona na zamontowanie klimatyzacji w salach tanecznych, zakup wyposaenia, remontu azienki i prysznica. Lokal ten wynajmuj. Wydatki remontowo-inwestycyjne bd miay charakter modernizacji, a klimatyzacja bdzie traktowana jako cz skadowa budynku. Pozostae wydatki podnios standard uytkowania sal oraz azienki. Czy wydatki te mog zosta zaliczone do kosztw uzyskania przychodw w postaci amortyzacji?
                       • 09.09.2015Amortyzacja skadnikw majtku kupionych ze rodkw zwrotnej poyczki
                        Pytanie: Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz w postaci szkoy taca. Otrzymaem poyczk zwrotn, opodatkowan na preferencyjnych zasadach. rodki te nie s dofinansowaniem. Poyczka zostanie przeznaczona na zamontowanie klimatyzacji w salach tanecznych, zakup wyposaenia, remontu azienki i prysznica. Lokal ten wynajmuj. Wydatki remontowo-inwestycyjne bd miay charakter modernizacji, a klimatyzacja bdzie traktowana jako cz skadowa budynku. Pozostae wydatki podnios standard uytkowania sal oraz azienki. Czy wydatki te mog zosta zaliczone do kosztw uzyskania przychodw w postaci amortyzacji?
                        • 24.07.2015NSA. Wydatki na ulepszenie zamortyzowanego rodka trwaego w kosztach podatkowych
                         Z uzasadnienia: Na skutek ulepszenia zamortyzowanego rodka trwaego proces amortyzacji niejako "aktualizuje si" i podlega kontynuacji, nie mona zatem przyj e w analizowanym przypadku doszo do "penego zamortyzowania danego rodka trwaego". W konsekwencji, wobec jednoznacznego brzmienia art. 16h ust. 2 in fine ustawy o CIT podatnik nie jest uprawniony do zmiany metody amortyzacji.
                         • 05.05.2015Rachunkowo i podatki chodz wasnymi ciekami
                          Prawo podatkowe i prawo bilansowe rzdz si swoimi prawami. Szkoda tylko, e do wielu kwestii podchodz skrajnie odmiennie. Osoby zajmujce si ksigami rachunkowymi musz chociaby prowadzi podwjne ewidencje. Jedn dla potrzeb podatkowych, drug – dla rachunkowych. Moe przy okazji nowelizacji przepisw warto byoby przynajmniej cz regulacji ujednolici?
                          • 04.05.2015Rachunkowo i podatki chodz wasnymi ciekami
                           Prawo podatkowe i prawo bilansowe rzdz si swoimi prawami. Szkoda tylko, e do wielu kwestii podchodz skrajnie odmiennie. Osoby zajmujce si ksigami rachunkowymi musz chociaby prowadzi podwjne ewidencje. Jedn dla potrzeb podatkowych, drug – dla rachunkowych. Moe przy okazji nowelizacji przepisw warto byoby przynajmniej cz regulacji ujednolici?
                           • 03.03.2015Amortyzacja budynku wybudowanego na cudzym gruncie
                            Pytanie podatnika: Czy po zakoczeniu inwestycji polegajcej na wybudowaniu budynku biurowo-magazynowego, ktrego budow rozpoczto, gdy wacicielem gruntu by jeszcze Wnioskodawca, w sytuacji gdy zakoczenie inwestycji i oddanie ww. budynku nastpi w momencie, gdy wacicielem gruntu bdzie ju podmiot trzeci (spka komandytowa, do ktrej wnioskodawca wniesie grunt w formie aportu), bdzie mg amortyzowa ten budynek po wprowadzeniu go do ewidencji rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych, jako budynek wybudowany na cudzym gruncie, stosownie do art. 16a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                            • 05.12.2014Jednorazowa amortyzacja inwestycji
                             Po przeprowadzeniu inwestycji, montau w wynajmowanym lokalu klimatyzatora, stanowicego odrbny rodek trway, przedsibiorca po spenieniu pewnych warunkw bdzie mg skorzysta z jednorazowej amortyzacji na zasadach okrelonych w ustawie o PIT.
                             • 04.12.2014Jednorazowa amortyzacja inwestycji
                              Po przeprowadzeniu inwestycji, montau w wynajmowanym lokalu klimatyzatora, stanowicego odrbny rodek trway, przedsibiorca po spenieniu pewnych warunkw bdzie mg skorzysta z jednorazowej amortyzacji na zasadach okrelonych w ustawie o PIT.
                              • 14.11.2014Inwestycja w obcym rodku trwaym w kosztach podatkowych
                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni moe zaliczy odsetki od kredytu hipotecznego, zacignitego na adaptacj wynajtego lokalu w Galerii oraz zakup wyposaenia, przeznaczonego na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej do kosztw uzyskania przychodw? Czy wydatki na nabycie rodkw trwaych i amortyzacja nakadw w obcych rodkach trwaych sfinansowane poyczk hipoteczn zabezpieczon na majtku Wnioskodawczyni mog stanowi koszty uzyskania przychodw?
                               • 18.06.2014NSA: Mona amortyzowa tylko cz budynku
                                W wietle art. art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w przypadku uzyskiwania przychodu z dziaalnoci gospodarczej w postaci najmu lokali usugowych, o ktrym to przychodzie mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, w budynku, ktry jest czciowo oddany do uytkowania (a tym samym w tej czci jego budowa jest zakoczona) moliwe jest dokonanie odpisu amortyzacyjnego rodka trwaego w postaci czci budynku, ktra jest „kompletna i zdatna do uytku”, zgodnie z art. 22f ust. 4 ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                • 06.06.2014Podatek miedziowy hamuje rozwj brany wydobywczej
                                 Wprowadzony w 2012 r. podatek miedziowy negatywnie wpywa na moliwoci rozwoju brany zajmujcej si wydobyciem miedzi oraz srebra – uwaaj przedsibiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje o wprowadzenie zacht dla nowych inwestycji.
                                 • 04.11.2013Prawo podatkowe a ustawa o rachunkowoci. Zbyt wiele rnic
                                  Prawo podatkowe i prawo bilansowe rzdz si swoimi prawami. Szkoda tylko, e do wielu kwestii podchodz odmiennie. Rozbienoci powoduj, e osoby zajmujce si ksigami rachunkowymi maj wiele pracy. Musz chociaby prowadzi podwjne ewidencje. Jedn dla potrzeb podatkowych, drug – dla rachunkowych.
                                  • 23.04.2013Inwestycja w obcym rodku trwaym a budowa na cudzym gruncie
                                   Spka dzierawi majtek, w tym grunty. Na ich czci planuje realizacj inwestycji, ktra polega bdzie na remoncie dzierawionego budynku, a take na wzniesieniu nowego budynku. Bdzie to zwizane z inwestycj w obcym rodku trwaym. Jaki jest podatkowo waciwy sposb rozliczenia planowanych inwestycji?
                                   • 07.01.2013Zmiana indywidualnej stawki amortyzacyjnej
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca do amortyzacji nieruchomoci stosuje metod wynikajc z art. 22j ust. 1 pkt 4, tj. metod indywidualnych stawek nie wynikajcych z Wykazu stawek amortyzacyjnych. Czy podatnik ma prawo do obnienia zastosowanej stawki amortyzacyjnej? Czy w przypadku moliwoci obnienia stawki amortyzacyjnej podatnik bdzie mia moliwo jej pniejszego podwyszenia do pierwotnego poziomu, zastosowanego w okresie wczeniejszym?
                                    • 10.12.2012Amortyzacja inwestycji w obcym rodku trwaym po jego nabyciu
                                     Pytanie podatnika: Czy w przypadku zakoczenia najmu, a nastpnie nabycia, wprowadzenia do ewidencji rodkw trwaych i amortyzowania wczeniej wynajmowanej maszyny, spka mogaby kontynuowa amortyzacj nieumorzonej czci inwestycji w tej maszynie i zaliczy odpisy do kosztw podatkowych na niezmienionych zasadach do koca miesica, w ktrym nastpioby zrwnanie sumy odpisw amortyzacyjnych z jej wartoci pocztkow, pomimo wczeniejszego zakupu maszyny?
                                     • 22.11.2012Warunki zastosowania kosztw autorskich u pracownika
                                      Z uzasadnienia: Dla zastosowania kosztw uzyskania przychodu w wysokoci 50% przychodu - koniecznym jest, by w umowie o prac rozrniono wynagrodzenia na cz zwizan z wykonywaniem obowizkw pracowniczych i cz honoracyjn zwizan z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dziea, nie jest natomiast wystarczajce rozrnienie - wyodrbnienie czasu pracy przeznaczonego na prac twrcz, bo z takiego rozrnienia nie wynika, czy utwr rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium, nie jest take dopuszczalne szacunkowe ustalanie iloci pracy "twrczej".
                                      • 14.11.2012Czasowe wyczenie z uywania a amortyzacja rodkw trwaych
                                       Pytanie podatnika: Czy Spka susznie postpia zaprzestajc podatkowej amortyzacji rodkw trwaych, takich jak urzdzenia do gastro, kostkarki, stoy chodnicze, piec konwekcyjno-parowy, grill, stanowiska barmaskie, sprzt do wizualizacji, zestawy komputerowe 3D, ruchome projektory, sprzt muzyczny, neon itp., ktre w zwizku z likwidacj lokalu (restauracja, club „X”) zmagazynowaa i zamierza wykorzysta w przyszoci w innym lokalu, gdy Spka nie zaprzestaa swojej dziaalnoci?
                                       • 13.11.2012Zasady prowadzenia ewidencji dla inwestycji w nieruchomoci
                                        Nieruchomoci zaliczane do inwestycji to kategoria aktyww, ktra pojawia si w praktyce sprawozda finansowych. Istnieje wiele wtpliwoci, w jaki sposb prowadzi ewidencj w ksigach rachunkowych, aby zapewni waciw wycen i prezentacj w sprawozdaniu finansowym.
                                        • 17.10.2012Amortyzacja: Warto pocztkowa nowo wybudowanego budynku
                                         Pytanie podatnika: Spka realizuje inwestycj w postaci budowy hali magazynowej, powstaje rwnie droga dojazdowa do tej hali, utwardzany jest przylegy do hali magazynowej plac oraz budowane jest ogrodzenie. Droga dojazdowa, przylegy do hali magazynowej plac oraz ogrodzenie s obiektami pomocniczymi. Obiekty t bd obsugiway tylko jeden budynek jakim jest hala magazynowa. Czy ustalajc warto pocztkow obiektu naley zsumowa koszty wytworzenia na budow hali, drogi dojazdowej, placu oraz ogrodzenia?
                                         • 13.07.2012Niezamortyzowana inwestycja w kosztach podatkowych - uchwaa NSA
                                          Strata odpowiadajca niezamortyzowanej wartoci pocztkowej inwestycji w obcym rodku trwaym, niespeniajca przesanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych, moe zosta zaliczona do kosztw uzyskania przychodw, jeeli jej powstanie wynika z dziaa podatnika podjtych dla realizacji celu okrelonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                          • 12.06.2012Podatkowe skutki remontu i ulepszenia rodkw trwaych
                                           Ustawa o podatku dochodowym od osb prawnych nie precyzuje uytych w niej poj przebudowa, adaptacja, rozbudowa, rekonstrukcja, modernizacja. Brak jest take definicji pojcia remont. Przeprowadzenie powyszych czynnoci ma jednak zasadnicze skutki na gruncie rozliczenia podatku dochodowego.
                                           • 03.01.2012Ewidencja ksigowa aktyww i rezerw z tytuu odroczonego podatku dochodowego
                                            Ustawa o rachunkowoci nakada na jednostk obowizek naliczenia rezerw i aktyww z tytuu odroczonego podatku. Podmioty naliczaj podatek odroczony na dzie koczcy rok obrotowy.
                                            • 04.08.2011Podatkowe skutki likwidacji nie w peni umorzonego rodka trwaego
                                             Jeeli likwidacja nie w peni umorzonego rodka trwaego bdzie wynikiem utraty jego przydatnoci gospodarczej w ramach tego samego rodzaju dziaalnoci, to powstaa strata bdzie zawsze kosztem uzyskania przychodw. Na przykad wczeniejsze rozwizanie umowy najmu i zawarcie nowej na innych warunkach, moe skutkowa wikszymi przychodami – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                             • 04.07.2011NSA: Likwidacja rodka trwaego to nie tylko jego fizyczne zniszczenie
                                              Jeeli likwidacja nie w peni umorzonego rodka trwaego jest wynikiem utraty jego przydatnoci gospodarczej w ramach tego samego rodzaju dziaalnoci to powstaa strata, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, jest kosztem uzyskania przychodw.
                                              • 03.02.2011Likwidacja rodka trwaego – nie tylko zniszczenie
                                               Straty powstae w wyniku likwidacji rodkw trwaych, z innych przyczyn anieli wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (tj. utraty przydatnoci gospodarczej na skutek zmiany rodzaju dziaalnoci), w czci niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi podlegaj zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw. Oznacza to, e podatnik wskutek planowanego rozwizania umowy najmu przed upywem okresu amortyzacji poniesie strat w wysokoci niezamortyzowanej cz z tytuu likwidacji nie w peni umorzonego rodka trwaego w postaci inwestycji w obcym rodku trwaym – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy.
                                               • 21.07.2010Amortyzacja pawilonw handlowych wybudowanych na wydzierawionym gruncie
                                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca mia prawo, od dnia 1 stycznia 2005 r. do chwili obecnej, naliczania odpisw amortyzacyjnych wedug stawki amortyzacyjnej w wysokoci 10%, od wartoci pocztkowej przyjtych do uytkowania przedmiotowych pawilonw handlowych nietrwale zwizanych z gruntem, ewidencjowania ich w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw i zaliczania do kosztw uzyskania przychodu danego okresu rozliczeniowego?
                                                • 08.07.2010Orzecznictwo: Amortyzacja – ktre przepisy stosowa?
                                                 1. Decyzja administracyjna jako akt wadczy i jednostronny rodzi zawsze okrelone skutki prawne, sprowadzajce si do wicego rozstrzygnicia o czyich prawach lub/i obowizkach. Moe ona take wico stwierdza (a nie potwierdza) istnienie okrelonego stanu prawnego, czego konsekwencj jest powstanie moliwoci skutecznego powoywania si na dan okoliczno, take dla potrzeb podejmowania innych rozstrzygni. Potwierdzanie istnienia pewnego stanu faktycznego lub prawnego jest natomiast domen zawiadcze, ktre, w przeciwiestwie do decyzji administracyjnej, same przez si nie rodz skutkw prawnych, a jedynie su jako dowd dla celw podejmowanych we waciwych formach i trybach ustale. 2. Nie moe by wtpliwoci co do tego, e dla ustalenia wielkoci dokonywanych odpisw naleao uwzgldni prawo obowizujce w dacie rozpoczcia amortyzacji.