Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

delegacje diety

 • 09.07.2020Wydatki wliczane do wartoci pocztkowej rodka trwaego
  Przepisy ustaw podatkowych okrelaj definicj wartoci pocztkowej rodka trwaego. S to: art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy okrelaj warto pocztkow rodków trwaych najczciej wedug ceny nabycia – w przypadku zakupu rodka trwaego, oraz wedug kosztu wytworzenia – w przypadku wytworzenia rodka trwaego we wasnym zakresie.
  • 31.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
   Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
   • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
    W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
    • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
     Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
     • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
      Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
      • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
       Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
       • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
        W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
        • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
         Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
         • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
          Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
          • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
           Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
           • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
            Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
            • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
             Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
             • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
              Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
              • 20.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
               Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
               • 19.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
                Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
                • 30.06.2017Wydatki wliczane do wartoci pocztkowej rodka trwaego
                 Przepisy ustaw podatkowych okrelaj definicj wartoci pocztkowej rodka trwaego. S to: art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy okrelaj warto pocztkow rodków trwaych najczciej wedug ceny nabycia – w przypadku zakupu rodka trwaego, oraz wedug kosztu wytworzenia – w przypadku wytworzenia rodka trwaego we wasnym zakresie.
                 • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
                  Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.
                  • 15.05.2017Delegacje i diety. Przychody ze stosunku pracy
                   Z uzasadnienia: W wietle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotne jest, e niezalenie od formy, w jakiej pracodawca zapewnia pracownikom wyywienie podczas wykonywania zada subowych poza miejscowoci, w której znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy, ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz otrzymanego wiadczenia zwizanego z wyywieniem, która nie przekracza wysokoci diety okrelonej w przepisach.
                   • 01.07.2015Podre subowe: Indywidualna polisa dla pracownika a przychd w PIT
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wykupi dla pracownikw indywidualne polisy. Zakres tak planowanego ubezpieczenia obejmowa bdzie: koszty leczenia, pakiet Assistance, ubezpieczenie NNW, OC w yciu prywatnym, ryzyko pracy obejmujce wykonywanie przez ubezpieczonego podczas podry - ryzyko dodatkowe objte polis. Polisy ubezpieczeniowe bd imienne i przypisane do konkretnego pracownika i wane tylko w okresie trwania podry a nabywane bd kadorazowo przed planowan podr. Czy wykupienie indywidualnej polisy dla pracownika stanowi przychd ze stosunku pracy?
                    • 11.04.2014Skutki w PIT ponoszenia przez pracodawc kosztw wyywienia pracownika podczas podry subowych
                     Pytanie podatnika: Czy zwrot poniesionych wydatkw na wyywienie dla zatrudnionych pracownikw - zarwno w sytuacji, kiedy pracownikom wypacono zaliczk na wyywienie, jak i w sytuacji kiedy tej zaliczki nie wypacono - stanowicy nadwyk ponad limity okrelone w rozporzdzeniu MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej - powinien by opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                     • 21.05.2013Podre subowe: Skadki na ubezpieczenie spoeczne w przypadku diet
                      W sytuacji gdy pracodawca wypaca swoim pracownikom wysanym w podr subow poza miasto siedziby spki diety w wysokoci nie przekraczajcej kwoty okrelonej przepisami w/w rozporzdzenia, to ich warto podlega wyczeniu z podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne - wyjani ZUS.
                      • 04.03.2013Delegacje 2013: Zmiany w podrach krajowych krok po kroku
                       1 marca 2013 r. weszo w ycie rozporzdzenie ministra pracy i polityki spoecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Rozporzdzenie reguluje zarwno podre krajowe, jak i zagraniczne. Do najwaniejszych zmian wprowadzonych tym rozporzdzeniem, w przypadku podry krajowych, naley zaliczy: now wysoko diety, zmniejszanie diety przy czciowym wyywieniu oraz wprowadzenie limitu noclegowego. Pozostaa cz zmian ma gwnie charakter porzdkujcy lub ucilajcy.
                       • 01.03.2013Diety, delegacje i wyjazdy subowe – nowe zasady od 1 marca
                        Dzisiaj, 1 marca, zaczynaj obowizywa zmienione przepisy dotyczce rozliczania podry subowych. Przypomnijmy, co o delegacjach – zarwno krajowych, jak i zagranicznych – mwi nowe regulacje.
                        • 11.02.2013Diety i delegacje – od marca 2013 nowe przepisy
                         Po kilku latach prac i publikacji na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej kolejnych projektw w kocu zostao podpisane nowe rozporzdzenie regulujce zarwno rodzaje i wysoko wiadcze z tytuu podry subowych, jak i sposb ich naliczania. Rozporzdzenie MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej obowizywa bdzie od pocztku marca. Zastpi obecne przepisy dotyczce tej tematyki, ujte w dwch rozporzdzeniach z 19 grudnia 2002 r. Od 1 marca problematyka delegacji krajowych i zagranicznych zawarta bdzie w jednym akcie prawnym.
                         • 30.01.2013Diety za delegacje subowe – nowe stawki od 1 marca
                          Z pocztkiem marca 2013 r. zaczn obowizywa nowe stawki diet za delegacje subowe – rozporzdzenie w tej sprawie podpisa ju minister pracy, Wadysaw Kosiniak-Kamysz. Zmiany dotycz zarwno podry krajowych, jak i zagranicznych. Poprzednie stawki obowizyway od 2003 r.
                          • 05.09.2012Delegacje zagraniczne a diety - planowane zmiany
                           Zgodnie z projektem rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej planuje si trzy zasadnicze zmiany w odniesieniu do diet w delegacjach zagranicznych: • stawki diet, • wprowadzenie zapisu, zgodnie z ktrym pracodawca moe okreli wicej ni jedno pastwo docelowe, • wprowadzenie obowizku odpowiedniego obniania nalenej pracownikowi diety o posiki zapewnione w cenie noclegu.
                           • 28.08.2012Czwarta wersja projektu dotyczcego rozliczania delegacji
                            Ministerstwo pracy i polityki spoecznej opublikowao niedawno kolejny ju (czwarty) projekt rozporzdzenia w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci, przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (projekt z 13 lipca 2012 r.), ktre ma zastpi obecnie obowizujce przepisy w tym zakresie.
                            • 23.05.2011Kontynuacja prac nad zmianami w rozliczeniach delegacji
                             Po roku „ciszy” w kwestii zmian w zakresie rozlicze podry subowych Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej opublikowao nowy projekt rozporzdzenia - z 13 maja 2011 r. Uwzgldnia on wiele uwag zgoszonych do projektu przedstawionego w kwietniu 2010 r. Wprowadzenie nowych - czsto znacznie odbiegajcych od obecnych - regulacji planuje si na pocztek 2012 r.
                             • 02.03.2011Podr subowa musi by dokadnie udokumentowana
                              Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatkw na przejazdy takswkami, rodkami transportu publicznego, opaty parkingowe, opaty za przejazd autostrad patn i usugi gastronomiczne ponoszone w zwizku z podr subow pracownikw na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie biecych zada powierzonych przez Spk, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatkw z zaczonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapaty i/lub owiadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia ksigowania (dekretacja) moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw?
                              • 19.10.2010W podr subow samochodem prywatnym
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudnia pracownikw na umow o prac. Pracownicy posiadaj prywatne samochody osobowe, ktrymi udaj si w delegacje zlecone przez Wnioskodawc poza miejsce siedziby firmy, na podstawie polecenia wyjazdu subowego. Czy od obliczonej kwoty kilometrwki naley potrca podatek a uzyskany przychd przez pracownika wykazywa w informacji PIT-11?
                               • 12.05.2010Projektowane zmiany w przepisach dotyczcych rozliczania delegacji
                                Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej przygotowao projekt nowego rozporzdzenia w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Nowe rozporzdzenie – jeli zostanie wprowadzone w brzmieniu wynikajcym z projektu – przyniesie liczne zmiany w dotychczasowych sposobach rozlicze, uszczegowi wiele zagadnie i wyjani kontrowersje rodzce si na tle obecnego stanu prawnego. W oglnym zarysie przedstawiamy najwaniejsze planowane zmiany.
                                • 19.08.2009Czas trwania zagranicznej podry subowej
                                 Regulacj odnoszc si do podry subowej ustawodawca zawar w art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94 z pn. zm). Przepis ten stanowi, e pracownikowi wykonujcemu na polecenie pracodawcy zadanie subowe poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z podr subow. Na t istotn kwesti w odniesieniu do zagranicznych podry subowych zwrci uwag Naczelny Sd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 7 stycznia 1999 r., SA/Sz 793/98, LEX nr 36134, ktrego zdaniem „w wypadku wiadczenia przez pracownika pracy poza granicami kraju moe by ono uznane za wykonywanie zada w ramach 'podry subowej' jedynie wwczas, gdy wykonywanie tego zadania odbywa si w miejscu, ktre nie jest – wedug umowy o prac – miejscem staego jej wykonywania”.
                                 • 10.08.2009Wyjazdy subowe kierowcw i handlowcw
                                  Zgodnie z art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pn. zm.) pracownikowi, ktry wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie subowe poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy, przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z podr subow.
                                  • 09.02.2009Zwrot kosztw wyywienia oraz przejazdw taxi a zwolnienie z PIT
                                   Pytanie podatnika: Czy musi by pisemna zgoda pracodawcy na poniesienie wyszych kosztw delegacji? Czy moliwe jest rozliczenie delegacji na podstawie dokumentw, czy te naley rozliczy delegacje na podstawie limitw, a to co zostao zwrcone ponad limit opodatkowa podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                   • 08.08.2007Wiele krajw w delegacji zagranicznej
                                    Pytanie: W jakiej wysokoci dieta przysugiwa bdzie pracownikowi, ktry jedzie w delegacj samochodem, np. do Hiszpanii przez Niemcy, Francj?
                                    • 07.08.2007Zwrot kosztw zleceniobiorcy i skadki na ubezpieczenie spoeczne
                                     Pytanie: Czy od wypaconych zleceniobiorcy wiadcze z tytuu wyjazdw subowych (w celu wykonania zlecenia) opaca si skadki na ubezpieczenia spoeczne?
                                     • 29.06.2007Kalkulator IP: nowoci
                                      Informujemy, i zakoczylimy prace nad aktualizacj programu Kalkulator IP. Do programu wprowadzilimy wiele zmian, uwzgldniajcych nowelizacj obowizujcych przepisach i sugestie Uytkownikw.
                                      • 27.06.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach - cz II
                                       Pytanie: Jak dokumentowa wydatki sfinansowane funduszami unijnymi?
                                       • 11.06.2007Opodatkowanie wiadcze zwizanych z delegacjami
                                        Pytanie: W jakim zakresie wiadczenia otrzymane przez pracownika za delegacje objte s podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                        • 08.06.2005Delegacje zagraniczne
                                         Pracownikowi wyjedajcemu za granic na polecenie pracodawcy przysuguje zwrot wydatkw w postaci diety, zwrotu kosztw przejazdu i noclegw oraz innych wydatkw, okrelonych przez pracodawc odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Dieta, przeznaczona na pokrycie kosztw wyywienia i inne drobne wydatki rni si wysokoci w zalenoci od pastwa docelowego. Wysokoci diet dla poszczeglnych krajw znajduj si w tabeli bdcej zacznikiem do Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej poza granicami kraju.