Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dt-1

 • 07.08.2020ZUS: Polski Bon Turystyczny – pomocne informacje
  Od 1 sierpnia na Platformie Usug Elektronicznych (PUE) ZUS mona aktywowa Polski Bon Turystyczny. Osoby, które s uprawnione do wiadczenia wychowawczego 500+ (skaday wniosek o to wiadczenie), na swoim profilu na PUE ZUS w zakadce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] maj wszystkie informacje o przyznanym im bonie i mog go aktywowa. Od 1 sierpnia tym bonem mog dokonywa patnoci za usugi hotelarskie i imprezy turystyczne w podmiotach turystycznych, wpisanych na list podmiotów uprawnionych do obsugi patnoci bonem. Tak list publikuje Polska Organizacja Turystyczna.
  • 07.08.2020Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
   Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
   • 07.08.2020Tarcza finansowa PFR: Prowadzenie kilku dziaalnoci pod tym samym numerem NIP
    Przez mikrofirm rozumie si przedsibiorstwo zatrudniajce do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. W praktyce jednak kontrola liczby zatrudnionych dotyczy liczby pracowników ustalonej na podstawie deklaracji przypisanych do danego numeru NIP, a nie do przedsibiorstwa. Polski Fundusz Rozwoju nie ma informacji w chwili, gdy na jednym numerze NIP s skumulowani pracownicy z dwóch niezalenych przedsibiorstw. Czy ministerstwo planuje wprowadzi zmiany w tarczy, aby umoliwi takim przedsibiorcom korzystanie z pomocy? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rozwoju.
    • 07.08.2020O ile w 2021 r. wzrosn skadki ZUS?
     W 2021 r. czna wysoko miesicznych skadek ZUS na ubezpieczenia spoeczne przedsibiorców moe wynie 1115,15 z – wynika z szacunków firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Eksperci wskazuj, e oznaczaoby to w praktyce podwyk o 46,01 z w skali miesica. Wicej paci bd prawdopodobnie take przedsibiorcy korzystajcy z preferencyjnych stawek.
     • 07.08.2020Dopuszczalno rezygnacji z kasy rejestrujcej
      Obowizek stosowania kas rejestrujcych obejmuje wszystkich przedsibiorców dokonujcych sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolników ryczatowych. Podatnik uytkujcy kas fiskaln musi dokonywa rejestracji wszystkich czynnoci zrealizowanych na rzecz takich podmiotów. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
      • 07.08.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury z zawyon stawk VAT
       Dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajcego z faktury, obok fundamentalnych przesanek takich jak status odliczajcego jako czynnego, zarejestrowanego podatnika VAT i zwizek zakupionych towarów i usug z czynnociami opodatkowanymi (u odliczajcego) i faktycznie zrealizowana transakcja, to równie najistotniejsze jest to, by nabyta usuga lub towar podlegay opodatkowaniu i nie korzystay przy tym ze zwolnienia od tego podatku. Kwestia stawki - z punktu widzenia podmiotu dokonujcego odliczenia - ma drugorzdne znaczenie.
       • 07.08.2020WSA. Podatek od nieruchomoci dla cakowicie zamortyzowanych budowli
        Po zakoczeniu dokonywania odpisów amortyzacyjnych podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomoci jest identyczna, jak w trakcie amortyzowania tej rzeczy jako rodka trwaego - stanowi j warto rozumiana jako podstawa obliczania amortyzacji z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego - uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Kielcach w lipcowym wyroku. 
        • 07.08.2020Zomowanie odpadów nie pozbawi prawa do karty podatkowej
         Czy incydentalne (jeden raz w roku) przekazanie metalowych odpadów zomu, tj. metalowych wiórów, przez osob prowadzc dziaalno gospodarcz w zakresie usug lusarskich oraz usug w zakresie mechaniki maszyn i wystawienie na t okoliczno faktury sprzeday, spowoduje utrat warunków opodatkowania w formie karty podatkowej na podstawie przepisów ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne?
         • 06.08.2020O ile w 2021 r. wzrosn skadki ZUS?
          W 2021 r. czna wysoko miesicznych skadek ZUS na ubezpieczenia spoeczne przedsibiorców moe wynie 1115,15 z – wynika z szacunków firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Eksperci wskazuj, e oznaczaoby to w praktyce podwyk o 46,01 z w skali miesica. Wicej paci bd prawdopodobnie take przedsibiorcy korzystajcy z preferencyjnych stawek.
          • 06.08.2020Podatki 2020: Wzór PIT-40A/11A do zmiany
           W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie resortu finansów, które okrela wzór rocznego obliczenia podatku wraz z informacj o wysokoci dochodu, do sporzdzenia których obowizane s organy rentowe (PIT-40A/11A). Formularz dostosowano do zmian na poziomie ustawowym.
           • 06.08.2020Korekta NIP na fakturze
            W praktyce rzadko zdarza si aby sprzedawca na fakturze poda swój bdny NIP. Zwykle bywa tak, e to NIP nabywcy okazuje si tym, który zawiera bd. Nabywca czsto nie zauwaa nieprawidowoci i ksiguje dokumenty w otrzymanej postaci. Dopiero po pewnym czasie - czsto przypadkiem - dochodzi do odkrycia pomyki. Bdny numer NIP moe by poprawiony przez sprzedawc faktur korygujc. Ale to nie jedyny sposób. Moe to uczyni take nabywca za pomoc noty korygujcej.
            • 06.08.2020Uznanie przesania faktury w formacie PDF za wydanie faktury
             Przedsibiorca zamierza wprowadzi patnoci mobilne, które bd dostpne jedynie dla tych nabywców, którzy pobior i zainstaluj na smartfon specjaln aplikacj mobiln udostpnion przez X suc realizacji patnoci mobilnych (aplikacja na smartfony podczone do sieci Internet) po spenieniu warunków okrelonych w regulaminie. Czy przesyajc wystawion e-faktur (PDF), z wykorzystaniem i za porednictwem infrastruktury X zwizanej z aplikacj mobiln, na adres e-mail podany przez nabywc moe uzna, e jest to wydanie faktury?
             • 06.08.2020ZUS: Polski Bon Turystyczny – pomocne informacje
              Od 1 sierpnia na Platformie Usug Elektronicznych (PUE) ZUS mona aktywowa Polski Bon Turystyczny. Osoby, które s uprawnione do wiadczenia wychowawczego 500+ (skaday wniosek o to wiadczenie), na swoim profilu na PUE ZUS w zakadce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] maj wszystkie informacje o przyznanym im bonie i mog go aktywowa. Od 1 sierpnia tym bonem mog dokonywa patnoci za usugi hotelarskie i imprezy turystyczne w podmiotach turystycznych, wpisanych na list podmiotów uprawnionych do obsugi patnoci bonem. Tak list publikuje Polska Organizacja Turystyczna.
              • 06.08.2020Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
               Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
               • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                • 06.08.2020Tarcza finansowa PFR: Prowadzenie kilku dziaalnoci pod tym samym numerem NIP
                 Przez mikrofirm rozumie si przedsibiorstwo zatrudniajce do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. W praktyce jednak kontrola liczby zatrudnionych dotyczy liczby pracowników ustalonej na podstawie deklaracji przypisanych do danego numeru NIP, a nie do przedsibiorstwa. Polski Fundusz Rozwoju nie ma informacji w chwili, gdy na jednym numerze NIP s skumulowani pracownicy z dwóch niezalenych przedsibiorstw. Czy ministerstwo planuje wprowadzi zmiany w tarczy, aby umoliwi takim przedsibiorcom korzystanie z pomocy? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rozwoju.
                 • 06.08.2020Ulga rehabilitacyjna:  Wydatki na zakup telefonu, komputera i zegarka mona odliczy
                  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej w odliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych podatniczka moe odliczy wydatki poniesione na zakup: telefonu (smartfona) komputera (laptopa) oraz zegarka (smartwatcha, które su do cigego monitorowania glukozy we krwi i uatwiaj leczenie cukrzycy u jej syna, chociaby przez moliwo zdalnego kontrolowania poziomu glikemii oraz podawania dziecku insuliny, co zwizane jest z uatwieniem czynnoci yciowych?
                  • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Delegowanie pracowników za granic - jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian
                   Ju od 31 lipca 2020 r. zaczynaj obowizywa nowe zasady delegowania pracowników do pastw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic to najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany w wikszoci s niekorzystne dla firm - na przykad skrócone zostaj maksymalne okresy delegowania, naoone zostaj równie nowe obowizki w zakresie koordynacji ubezpiecze. Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ogranicza swobod delegowania pracowników i podwysza koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. 
                   • 05.08.2020Emerytura po zmarym maonku
                    Obecnie - zgodnie z przepisami - jeeli jeden z maonków bdcych na emeryturze zmar, to druga osoba ma prawo do 85% emerytury zmarego maonka w zamian za niepobieranie swojej emerytury. Czy moliwe jest przyznanie prawa zastosowania przelicznika 100% emerytury po zmarym maonku w zamian za niepobieranie swojej emerytury? - pyta pose w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                    • 05.08.2020Korekta NIP na fakturze
                     W praktyce rzadko zdarza si aby sprzedawca na fakturze poda swój bdny NIP. Zwykle bywa tak, e to NIP nabywcy okazuje si tym, który zawiera bd. Nabywca czsto nie zauwaa nieprawidowoci i ksiguje dokumenty w otrzymanej postaci. Dopiero po pewnym czasie - czsto przypadkiem - dochodzi do odkrycia pomyki. Bdny numer NIP moe by poprawiony przez sprzedawc faktur korygujc. Ale to nie jedyny sposób. Moe to uczyni take nabywca za pomoc noty korygujcej.
                     • 05.08.2020Uznanie przesania faktury w formacie PDF za wydanie faktury
                      Przedsibiorca zamierza wprowadzi patnoci mobilne, które bd dostpne jedynie dla tych nabywców, którzy pobior i zainstaluj na smartfon specjaln aplikacj mobiln udostpnion przez X suc realizacji patnoci mobilnych (aplikacja na smartfony podczone do sieci Internet) po spenieniu warunków okrelonych w regulaminie. Czy przesyajc wystawion e-faktur (PDF), z wykorzystaniem i za porednictwem infrastruktury X zwizanej z aplikacj mobiln, na adres e-mail podany przez nabywc moe uzna, e jest to wydanie faktury?
                      • 05.08.2020Zbiorniki na wod deszczow bez pozwolenia na budow
                       W obecnym stanie prawnym (Prawo budowlane, art. 29) budowa zbiorników na wod deszczow wymaga zezwolenia na budow. Pociga to za sob powany wzrost kosztów inwestycji, niejednokrotnie nawet o 100%. Naley przy tym zauway, e bardziej zoone technicznie konstrukcje zbiorników na nieczystoci cieke wymagaj jedynie zgoszenia. Powysza sytuacja jest niezrozumiaa wobec trudnej i coraz trudniejszej sytuacji hydrologicznej naszego kraju, coraz czstszych susz oraz obniania poziomu wód gruntowych.
                       • 05.08.2020NSA. Parabanki bez prawa do kosztów dopiero od 2018 r.
                        Bez wtpienia ustawa o kredycie konsumenckim jest jedn z ustaw regulujcych zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych uprawnionych do udzielania kredytów (poyczek) w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) ustawy o CIT w brzmieniu obowizujcym do koca 2017 r., poniewa reguluje w szczególnoci zasady ustrojowe funkcjonowania podmiotów udzielajcych kredyty (poyczki), jak równie zasady prowadzenia dziaalnoci przez te podmioty - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                        • 04.08.2020Podatki i opaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w gór
                         Od 1 stycznia 2021 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i s wysze w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2020 r. w stosunku do I pórocza 2019 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,8%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
                         • 04.08.2020Skan lub zdjcie faktury pozwala odliczy VAT
                          W stosunku do faktur, które zostan przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a nastpnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysanych do spóki bdzie przysugiwao jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostaych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                          • 04.08.2020Dostawa budynku na terytorium RP przez nierezydenta jako czynno zwolniona z VAT
                           Sprzeda nieruchomoci jako dostawa towarów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usug. S jednak pewne przypadki, w których zwolniona z podatku jest dostawa nieruchomoci budynkowej. A moe zasad jest jednak zwolnienie z opodatkowania? Kiedy zwolnienie znajdzie zastosowanie? Czy jeli dostaw realizuje nierezydent, transakcja moe skorzysta ze zwolnienia?
                           • 04.08.2020Emerytura po zmarym maonku
                            Obecnie - zgodnie z przepisami - jeeli jeden z maonków bdcych na emeryturze zmar, to druga osoba ma prawo do 85% emerytury zmarego maonka w zamian za niepobieranie swojej emerytury. Czy moliwe jest przyznanie prawa zastosowania przelicznika 100% emerytury po zmarym maonku w zamian za niepobieranie swojej emerytury? - pyta pose w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                            • 04.08.2020WSA. VAT: Dostawa moe by czasem usug
                             Poczenie indywidualnych elementów organicznych ludzkich, tj. mleka matki i/lub wosów dziecka, z surowcem jubilerskim, prowadzce do wytworzenia pery i jej osadzenia w materiale biuteryjnym, w ramach transakcji zoonej, obejmujcej usug wykonania niepowtarzalnej i nieseryjnej biuterii oraz jej dostaw na rzecz zamawiajcego stanowi wiadczenie usug, a nie dostaw towarów, gdy czynnoci usugowe maj charakter dominujcy wobec dostawy wytworzonego towaru, bowiem w tej usudze kompleksowej chodzi o wytworzenie biuterii na specjalne potrzeby konsumenta, a nie dostarczenie standardowej biuterii.
                             • 04.08.2020Zwolnienie z PIT otrzymanej nagrody przy uldze dla modych
                              Podatniczka jest osob, która nie ukoczya 26. roku ycia. W roku 2019 bya zatrudniona na podstawie umowy o prac. Dla pracowników punktu sprzeday organizowany jest co miesic konkurs (program lojalnociowy). Przychód opodatkowany wg skali podatkowej 18%, który pracownik ma zapaci po rozliczeniu w zeznaniu rocznym. W PIT-11 przychód jest ujty jako “prowizja”. Czy przychód osigany z konkursu organizowanego dla pracowników podlega zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148?
                              • 03.08.2020Podatki i opaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w gór
                               Od 1 stycznia 2021 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i s wysze w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2020 r. w stosunku do I pórocza 2019 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,8%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
                               • 03.08.2020Nie mona bada trzewo pracownika bez uzasadnienia i koniecznoci
                                Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej nie kwestionuje potrzeby pracodawców w zakresie przeprowadzania kontroli pracowników na obecno alkoholu lub rodków dziaajcych podobnie do alkoholu w ich organizmach. Naley jednak pamita, i poszanowanie dóbr osobistych pracownika naley do podstawowych obowizków pracodawcy. Pracodawca jest bowiem obowizany szanowa godno i inne dobra osobiste pracownika. Oznacza to, i stosowanie takiej kontroli przez pracodawc powinno mie swoje uzasadnienie i by stosowane w przypadkach koniecznych - czytamy w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                • 03.08.2020WSA. Umowa deweloperska uprawnia do ulgi mieszkaniowej
                                 Kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy ustawy o PIT. Lokal ten wprawdzie w momencie ich poniesienia nie stanowi jeszcze wasnoci podatnika (bo nie istnieje), jednake wydatki s indywidualnie wyliczone w odniesieniu do konkretnego przyszego lokalu, którego wasno podatnik ma naby, znane jest miejsce pooenia lokalu, jego rozkad, powierzchnia i inne cechy indywidualizujce, rodki wpacane deweloperowi s na rachunku powierniczym i s mu przekazywane stosownie do postpów budowy.
                                 • 03.08.2020Skan lub zdjcie faktury pozwala odliczy VAT
                                  W stosunku do faktur, które zostan przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a nastpnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysanych do spóki bdzie przysugiwao jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostaych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                  • 03.08.2020Ulga dla modych w PIT: Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia
                                   Podatnik w 2019 r. wykonywa zlecenie na podstawie umowy zlecenia. Czy moe zastosowa zryczatowane (20%) koszty uzyskania przychodu równie za okres od sierpnia do grudnia 2019 r. kiedy korzysta ze zwolnienia w zwizku z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                   • 31.07.2020Zasiek opiekuczy po 26 lipca 2020 r.
                                    Dodatkowy zasiek opiekuczy wprowadzony zosta ustaw z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z pón. zm.), jako szczególne wiadczenie z powodu COVID-19. Zasiek ten przysugiwa w okresie od 12 marca do 26 lipca 2020 r.
                                    • 31.07.2020Pomykowe wystawienie faktury do paragonu bez NIP
                                     Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug obowizek ewidencjonowania sprzeday w kasie rejestrujcej dotyczy podatników dokonujcych sprzeday na na rzecz osób prywatnych. Z tej treci zapisu wynika, e obowizek ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy nie zaistnieje w przypadku sprzeday na rzecz przedsibiorców. Jednake przepisy nie stawiaj bezwzgldnej przeszkody zaewidencjonowaniu sprzeday na rzecz podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz w kasie fiskalnej.
                                     • 31.07.2020Adnotacja „mechanizm podzielonej patnoci” na fakturze
                                      W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny by umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”. Zatem wpisywanie na kadej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej patnoci”, niezalenie od tego czy faktura jest wystawiana za usugi podlegajce pod obowizkowy split payment czy te nie oraz niezalenie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyk prawidow. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                      • 31.07.2020Co daje nowa matryca stawek VAT?
                                       Dotychczasowy system okrelania stawek VAT oparty by o Polsk Klasyfikacj Wyrobów i Usug z 2008 r. By on skomplikowany ze wzgldu na swe rozbudowanie. Nowy system polega na odejciu od dotychczasowych metod a wic PKWiU z 2008 r. w zakresie towarów, na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) a PKWiU z 2015 r. w przypadku usug. Pierwotnie nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r. Jednake w zwizku z sytuacj epidemiologiczn termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
                                       • 31.07.2020Niszy VAT na usugi kosmetyczne?
                                        Brana beauty opracowaa i przedstawia rzdowi rozwizania, które maj zniwelowa cho cz skutków przestoju wywoanego pandemi. Zostay one opracowane na podstawie dyskusji w ponad 30-tysicznym gronie specjalistów tej brany. Obnienie stawki VAT do 8 proc. na usugi kosmetyczne to sztandarowy postulat, który ma zapobiec m.in. zwolnieniom w salonach kosmetycznych. Obnienie stawki VAT przeoy si bezporednio na pynno finansow 15 proc. przedsibiorstw beauty. Dugoterminowo ten krok pozwoli ochroni nawet 45 tys. miejsc pracy - uwaaj specjalici tej brany.
                                        • 31.07.2020WSA. Ulga rehabilitacyjna: Niepenosprawno to nie wszystko
                                         Z przepisów ustawy o PIT nie mona wywodzi, i ulga rehabilitacyjna przysuguje z samego faktu niepenosprawnoci. Wydatki musz by faktycznie poniesione przez osob niepenosprawn na okrelone cele, przy spenieniu okrelonych w nich warunków. Organ podatkowy ma prawo kwestionowania wydatku w takim samym stopniu jak w wypadku wykorzystywania przez kadego z podatników ulgi podatkowej, a podatnik musi uwiarygodni swoje twierdzenie - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
                                         • 31.07.2020Odsetki za opónienie w transakcjach handlowych jako przychód podatkowy
                                          Klienci przedsibiorcy dokonuj patnoci z opónieniem w stosunku do uzgodnionych terminów patnoci. W zwizku z tym nabywa on uprawnienie do odsetek za opónienie w transakcjach handlowych. Co jest podstaw do rozpoznania przychodu podlegajcego opodatkowaniu z tytuu ww. odsetek? W którym miesicu naley zwikszy podstaw opodatkowania o ten przychód (czy obowizuje ogólna zasada kasowa, tzn. przychód powstaje z chwil otrzymania odsetek)?
                                          • 31.07.2020Korekta VAT po wczeniejszym rozwizaniu umowy leasingu
                                           W momencie zakoczenia umowy leasingu (lub rozwizania tej umowy przed jej zakoczeniem) brak jest koniecznoci korygowania dokonanych odlicze kwot podatku naliczonego od opat leasingowych za okresy rozliczeniowe, kiedy samochód suy prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                           • 30.07.2020Bdzie nowe Prawo komunikacji elektronicznej
                                            Polskie prawo zostanie dostosowane do unijnej dyrektywy ustanawiajcej Europejski kodeks cznoci elektronicznej – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wikszo przepisów nowego Prawa komunikacji elektronicznej, które zastpi obecne Prawo telekomunikacyjne, ma wej w ycie 21 grudnia 2020 r. Ustawa kompleksowo ureguluje kwestie dotyczce komunikacji elektronicznej.
                                            • 30.07.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
                                             Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
                                             • 30.07.2020Powstanie obowizku podatkowego przy refakturowaniu mediów
                                              Wynajmowi nieruchomoci czsto towarzysz dodatkowe usugi, z reguy jest to dostawa elektrycznoci, wody, gazu, potocznie nazywanych mediami. Najemca moe ich koszty ponosi osobicie, uprzednio przepisujc na siebie liczniki, lub te regulowa nalenoci za nie na podstawie faktur od dystrybutorów, przedoonych mu przez wynajmujcego. Moe te czyni to na podstawie faktur wystawianych przez wynajmujcego, który ma w tym zakresie dwie moliwoci. Moe naleno za media wkalkulowa do opat czynszowych bd te dokonywa ich refakturowania.
                                              • 30.07.2020Pomykowe wystawienie faktury do paragonu bez NIP
                                               Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug obowizek ewidencjonowania sprzeday w kasie rejestrujcej dotyczy podatników dokonujcych sprzeday na na rzecz osób prywatnych. Z tej treci zapisu wynika, e obowizek ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy nie zaistnieje w przypadku sprzeday na rzecz przedsibiorców. Jednake przepisy nie stawiaj bezwzgldnej przeszkody zaewidencjonowaniu sprzeday na rzecz podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz w kasie fiskalnej.
                                               • 30.07.2020Tarcza finansowa: PFR bezzasadnie odmawia wypaty subwencji?
                                                Przepis § 10 ust. 9 Regulaminu ubiegania si o udzia w programie rzdowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Maych i rednich Firm przewiduje, e PFR jest uprawniony do odmowy wypaty subwencji finansowej na rzecz beneficjenta w przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie wystpienia jakiegokolwiek rodzaju naduy. Jakie kryteria pochodzce z MF lub KAS przekazywane s do PFR w celu dokonania oceny dyskwalifikacji podmiotu ubiegajcego si o dofinansowanie z ww. programu? - pytaj posowie Ministra Finansów.
                                                • 30.07.2020NSA. Wydatki bezporednio zwizane ze wiadczeniem usug bez limitu
                                                 Uyty przez ustawodawc zwrot "bezporednio" oznacza, e wydatki na nabycie usug niematerialnych ponoszone przez podatnika na rzecz kontrahentów nie podlegaj wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 w zw. z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeeli wydatki te pozostaj w takim zwizku przyczynowo-skutkowym, e warunkuj, w przyjtym modelu biznesowym, nabycie lub wytworzenie danego rodzaju towarów bd wiadczenie konkretnego typu usugi.
                                                 • 30.07.2020Adnotacja „mechanizm podzielonej patnoci” na fakturze
                                                  W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny by umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”. Zatem wpisywanie na kadej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej patnoci”, niezalenie od tego czy faktura jest wystawiana za usugi podlegajce pod obowizkowy split payment czy te nie oraz niezalenie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyk prawidow. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                                  • 30.07.2020Przychody maonków z najmu w PIT-28 po rozwodzie
                                                   Podatniczka we wrzeniu 2010 r. wspólnie z mem zawarli umow najmu czci mieszkania, stanowicego ich wspówasno majtkow. Mieszkanie byo wynajmowane w celu prowadzenia dziaalnoci najemcy. Zeznania podatkowe PIT-28 skadane byy przez oboje maonków. Od 11 lutego 2019 r. podatniczka jest rozwódk na podstawie prawomocnego wyroku sdu. Wraz z rozwodem nie zosta przeprowadzony podzia majtku dorobkowego maonków. Czy podatniczka bya zobowizana do zoenia zeznania PIT-28 za 2019 r.?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 549 ] nastpna strona »