Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja pojazdu

 • 13.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
  To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
  • 10.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
   To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
   • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
    Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?
    • 26.09.2019Szybsza amortyzacja samochodu osobowego
     Samochody osobowe nale do tych rodków trwaych, które przez przepisy podatkowe s mocno dyskryminowane. Moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania caego wydatku na zakup w przypadku samochodów nie ma (z drobnym wyjtkiem), i przedsibiorcom pozostaje jedynie amortyzowa je zgodnie z ogólnymi przepisami o amortyzacji, znajdujcymi si w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
     • 25.09.2019Szybsza amortyzacja samochodu osobowego
      Samochody osobowe nale do tych rodków trwaych, które przez przepisy podatkowe s mocno dyskryminowane. Moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania caego wydatku na zakup w przypadku samochodów nie ma (z drobnym wyjtkiem), i przedsibiorcom pozostaje jedynie amortyzowa je zgodnie z ogólnymi przepisami o amortyzacji, znajdujcymi si w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
      • 19.03.2019Rozliczenie wydatków na zakup roweru
       To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
       • 28.01.2019Amortyzacja samochodu: Wasna praca podatnika nie moe by kosztem
        Pytanie: Wnioskodawca prywatnie kupi za granic samochód osobowy, który w dacie zakupu by uszkodzony. Samochód zosta naprawiony przez Wnioskodawc, na napraw oraz zakup czci nie posiada dokumentów, gdy naprawy dokonywa prywatnie, co nie wymagao pobierania dokumentów. Samochód ten Wnioskodawca zamierza wprowadzi jako rodek trway do prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Czy warto pocztkow ww. pojazdu mona ustali na podstawie art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, czyli wedug wyceny Wnioskodawcy?
        • 21.12.2018MF: Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
         Ministerstwo Finansów przedstawio wyjanienia, dotyczce ogólnych zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych i wartoci niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
         • 26.11.2018Zrozumie PKPiR - ostatnia w tym roku edycja e-kursu
          Wydaje si, e PKPiR to prosta ewidencja i ksigowanie w niej nie powinno sprawia nikomu problemów. Nic bardziej mylnego. Osoby potrafice biegle porusza si w zagadnieniach dotyczcych PKPiR - i ogólniej podatku dochodowego - w zakresie ustalania kosztów i przychodów s bardzo poszukiwane na rynku pracy, nie ma ich bowiem zbyt wiele. Tymczasem zagadnienia zwizane z prowadzeniem PKPiR mona zrozumie i w cigu zaledwie paru miesicy sta si ekspertem w prowadzeniu tej ewidencji. Wystarczy po prostu zapoznawa si z zagadnieniami w logicznej kolejnoci. W sytuacji, w której mamy podstawy do zdobycia nastpnej porcji wiedzy, jej przyswojenie jest proste, skuteczne i - co istotne - trwae. Dzisiaj koczymy przyjmowa zapisy na ostatni w tym roku edycj e-kursu.
          • 08.10.2018Koszty dziaalnoci: Prywatny samochód za gotówk przekazany do firmy a limit 15 tys. z
           Pytanie: Wnioskodawca kupi za granic samochód osobowy o wartoci 37 664,40 z na cele prywatne. Wnioskodawca zakupi pojazd od firmy, a za transakcj zapaci gotówk. W czerwcu br. Wnioskodawca przekaza ten samochód na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej jako rodek trway. Czy amortyzacja rodka trwaego (samochodu osobowego) stanowi koszt uzyskania przychodu?
           • 13.08.2018MF: Bd zmiany w leasingu aut osobowych
            W celu ujednolicenia zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej dziaalnoci samochodów osobowych, niezalenie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu, przewiduje si ograniczenie w zaliczaniu opat z tytuu umów leasingu, najmu i dzierawy do kosztów podatkowych. Rozwaane jest ustalenie takiego ograniczenia proporcj wartoci leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 z. Przewiduje si równie zmian zasad rozliczania kosztów uywania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów dziaalnoci gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwizanych z prowadzon dziaalnoci) - poinformowao Ministerstwo Finansów.
            • 02.07.2018Samochód wielozadaniowy typu van a jednorazowa amortyzacja
             Pytanie: Wnioskodawca naby w grudniu 2017 r. samochód Volkswagen Crafter. Z posiadanych przez Niego dokumentów (tj. faktury VAT oraz dowodu rejestracyjnego) wynika, i jest to samochód ciarowy. Czy w przypadku ww. samochodu mona zastosowa przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokona jednorazowej amortyzacji?
             • 11.04.2018Rozliczenie wydatków na zakup roweru
              To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200, dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
              • 03.10.2017Szybsza amortyzacja samochodu osobowego
               Samochody osobowe nale do tych rodków trwaych, które przez przepisy podatkowe s mocno dyskryminowane. Moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania caego wydatku na zakup w przypadku samochodów nie ma (z drobnym wyjtkiem), i przedsibiorcom pozostaje jedynie amortyzowa je zgodnie z ogólnymi przepisami o amortyzacji, znajdujcymi si w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
               • 03.07.2017Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                • 01.06.2017Amortyzacja samochodu a koszty uzyskania przychodów
                 Pytanie podatnika: Czy amortyzacja ww. rodka trwaego bdzie stanowia koszt uzyskania przychodu?
                 • 29.05.2017Zakup odziey motocyklowej oraz kasku w kosztach dziaalnoci
                  Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie usug informatycznych, a ponadto wykonuj prezentacje oraz rónego rodzaju analizy biznesowe. W celu zapewnienia sobie szybkiego dostpu do klienta zamierzam kupi motocykl. Zakup pojazdu wprowadz do ewidencji rodków trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych. Czy bd móg amortyzowa motocykl? I czy bd móg uzna za koszty uzyskania przychodów koszty zwizane z nabyciem kasku oraz odziey ochronnej: rkawiczek, butów, kurtki, spodni?
                  • 26.05.2017Zakup odziey motocyklowej oraz kasku w kosztach dziaalnoci
                   Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie usug informatycznych, a ponadto wykonuj prezentacje oraz rónego rodzaju analizy biznesowe. W celu zapewnienia sobie szybkiego dostpu do klienta zamierzam kupi motocykl. Zakup pojazdu wprowadz do ewidencji rodków trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych. Czy bd móg amortyzowa motocykl? I czy bd móg uzna za koszty uzyskania przychodów koszty zwizane z nabyciem kasku oraz odziey ochronnej: rkawiczek, butów, kurtki, spodni?
                   • 22.06.2016Jednorazowa amortyzacja motocykla - fiskus zmienia zdanie
                    Pytanie podatnika: Od 2013 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. Wnioskodawca zamierza w dziaalnoci gospodarczej wykorzysta motocykl - w celu szybszego dojazdu do pacjentw w razie nagej koniecznoci. Jest maym podatnikiem bowiem nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym rwnowartoci kwoty 1.200.000 euro wyraonej w zotych. Czy kupujc motocykl istnieje moliwo dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?
                    • 07.04.2016PIT. Rozliczenie wydatkw na zakup motocykla
                     Pytanie podatnika: Czy motocykl naley traktowa jako samochd osobowy i tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do jednorazowej amortyzacji, czy te motocykl naley traktowa jako pojazd ujty w grupie 7, rodzaj 740 „Motocykle, przyczepy i wzki motocyklowe” i Wnioskodawcy przysuguje prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji?
                     • 11.09.2015Amortyzacja. Samochd wykorzystywany przez pracownika do celw prywatnych i subowych
                      Pytanie podatnika: Spka posiada flot osobowych samochodw subowych, ktre s przydzielone do uywania dla konkretnej osoby nalecej do kadry kierowniczej. Samochody te maj suy pracownikom przede wszystkim do realizacji celw subowych. Spka zezwala rwnie pracownikom na korzystanie z przydzielonych im samochodw w celach prywatnych. Czy spka jest uprawniona do zaliczania do kosztw uzyskania przychodw odpisw amortyzacyjnych od samochodw subowych, ktre s wykorzystywane przez pracownikw zarwno w celach subowych, jak i w celach prywatnych?
                      • 20.11.2014Czciowe odliczenie VAT a amortyzacja samochodu
                       Czy fakt, e odliczamy jedynie poow VAT od samochodu i potwierdzamy jednoczenie, e pojazd wykorzystywany jest jedynie czciowo w dziaalnoci gospodarczej, uprawnia do zaliczania do kosztw uzyskania przychodw odpisw amortyzacyjnych w caoci? Sprawdmy.
                       • 07.11.2014VAT po 1 kwietnia przy leasingu finansowym samochodu osobowego a amortyzacja
                        Interpelacja nr 28864 do ministra finansw w sprawie podatku VAT od rat leasingowych w wietle nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug
                        • 10.10.2014Wydatki na samochd w kosztach przy braku ewidencji przebiegu pojazdu
                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca od 1 kwietnia 2014 r. nie prowadzc ewidencji pojazdw ma prawo zalicza do kosztw uzyskania przychodu naliczone odpisy amortyzacyjne od opisanych powyej samochodw osobowych oraz wszelkie wydatki eksploatacyjne, w tym te na paliwo, zwizane z uytkowaniem przez Wnioskodawc przy prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej opisanych samochodw osobowych?
                         • 24.09.2014Amortyzacja samochodu uywanego do celw mieszanych po zmianach w VAT
                          Interpelacja nr 27342 do ministra finansw w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug
                          • 13.06.2014Warto pocztkowa samochodu stanowicego wspwasno maesk
                           Pytanie: Kupiem razem z on samochd osobowy, przy czym w naszym zwizku maeskim obowizuje ustrj rozdzielnoci majtkowej. Samochd zosta zaliczony do rodkw trwaych prowadzonej przeze mnie dziaalnoci gospodarczej. Czy ustalajc warto pocztkow rodka trwaego mog przyj, i podstaw naliczania odpisw amortyzacyjnych bdzie pena warto pocztkowa samochodu?
                           • 22.04.2014Samochody. Zmiany w VAT a podatki dochodowe
                            Obowizujce od 1 kwietnia 2014 r. zmiany w zakresie rozliczania VAT od samochodw wprowadziy wiele zamieszania. Tego nie da si ukry. Sprawdmy, w jaki sposb mog one rwnie wpyn na kwestie podatku dochodowego i koszty uzyskania przychodw.
                            • 22.04.2014Samochody. Zmiany w VAT a podatki dochodowe
                             Obowizujce od 1 kwietnia 2014 r. zmiany w zakresie rozliczania VAT od samochodw wprowadziy wiele zamieszania. Tego nie da si ukry. Sprawdmy, w jaki sposb mog one rwnie wpyn na kwestie podatku dochodowego i koszty uzyskania przychodw.
                             • 04.12.2013Podre subowe: Zwrot kosztw noclegu na podstawie rachunku
                              Pytanie podatnika: Czy w sytuacji uzyskania przez pracownika zgody na rozliczenie kosztu noclegu na podstawie rachunku, ktrego wysoko przekracza limity, o ktrych mowa w § 8 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., nalenoci wypacone pracownikowi ponad limit podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, czy te s wolne od obcie podatkowych?
                              • 24.10.2013Prywatna podr samochodem zarejestrowanym na firm a koszty podatkowe
                               Wykorzystujc samochd zarejestrowany na firm do celw prywatnych, przedsibiorca nie moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodu odpisw amortyzacyjnych. Koszty paliwa oraz inne koszty eksploatacji pojazdu mog by natomiast zaliczane do kosztw podatkowych tylko w limitowanej przepisami wysokoci.
                               • 05.06.2013Amortyzacja: Warto pocztkowa wedug wyceny podatnika
                                Z uzasadnienia: Uyte w art. 22g ust. 8 ustawy o PIT pojcie "nie moe ustali" winno by odnoszone do okolicznoci obiektywnych, moe ono wynika z ronych sytuacji, nie zostao bowiem wyranie przez prawodawc okrelone. Organ pomin moliwoci ustalenia wartoci pocztkowej, wprowadzanego po raz pierwszy do ewidencji, rodka trwaego - metod okrelon w tym przepisie w sytuacji, gdy podatnik w odniesieniu do tego skadnika majtku nie mia jeszcze obowizku gromadzi dokumentw ksigowych i nie obcia go obowizek dokumentowania wydatkw w sposb, ktry uzalenia uznanie ich za koszt uzyskania przychodw. Wydaje si, e wanie dla takich przypadkw ustawodawca wprowadzi, jako rozwizanie szczeglne, moliwo oceny wartoci rodka trwaego metod okrelon w art. 22g ust. 8.
                                • 17.04.2013Uywanie firmowego samochodu do celw prywatnych a koszty dziaalnoci
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w ramach dziaalnoci gospodarczej wykorzystuje samochd osobowy, stanowicy rodek trway w firmie. Na zakup tego samochodu zacigna kredyt. Jest to jej jedyny rodek lokomocji, dlatego te czasami wykorzystuje go do celw prywatnych. Czy w przypadku sporadycznego uytkowania samochodu (rodka trwaego) na cele prywatne, poza pomniejszeniem iloci zuytego paliwa, naley pomniejszy amortyzacj, odsetki od kredytu, koszty zakupu czci, remontw i ubezpieczenia?
                                 • 10.09.2012Amortyzacja i koszty ubezpieczenia samochodw osobowych droszych ni 20.000 euro
                                  Sposb rozliczenia zakupu oraz kosztw ubezpieczenia samochodu osobowego, ktry ma stanowi rodek trway w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej uzaleniony jest od ceny nabycia samochodu. Progiem cenowym, ktry ma istotne znaczenie jest rwnowarto 20.000 euro przeliczona na zote wedug kursu redniego euro ogaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do uywania.
                                  • 08.07.2011Samochd zamortyzowany przez ma przekazany firmie ony
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wsplnie z mem, pozostaje w ustawowej wsplnoci majtkowej maeskiej. Jest wacicielk samochodu osobowego, ktry kupia wsplnie z mem. M Wnioskodawczyni prowadzi odrbnie dziaalno gospodarcz. M samochd ten wprowadzi do rodkw trwaych wasnej firmy. Wycznie z niego korzysta i w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej odliczy pen amortyzacj. Obecnie samochd ten chce przekaza nieodpatnie Wnioskodawczyni, ktra chce go wprowadzi do rodkw trwaych swojej firmy i dalej z niego wycznie korzysta. Czy maestwo moe "dwukrotnie" zamortyzowa wsplnie kupiony samochd?
                                   • 18.03.2011Jednorazowa amortyzacja tylko dla ciarwek
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wsplnikiem spki cywilnej. Oprcz tego ze wzgldu na nieprzekroczenie limitu 1.200.000 euro za 2009 r., jest rwnie maym podatnikiem. Zakupi wraz ze wsplnikiem do celw prowadzonej dziaalnoci gospodarczej samochd z homologacj ciarow N1, wielozadaniowy. Pojazd ten ma nastpujce parametry: dwa rzdy siedze, 5 miejsc, adowno 628 kg, adowno cakowita 2197 kg, za drugim rzdem siedze ma zamontowan kratk i posiada homologacj ciarow. Czy w przypadku takiego samochodu mona zastosowa przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i jednorazowo zamortyzowa?
                                    • 17.03.2011Ewidencjonowanie zakupu i amortyzacji samochodu osobowego
                                     Dokonujc zakupu samochodu osobowego w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, naley pamita, i przepisy podatkowe wyczaj dla tego rodzaju wydatkw moliwo jednorazowej amortyzacji. W zwizku z tym konieczne jest dokonywanie comiesicznych odpisw amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowoci, odpisw amortyzacyjnych lub umorzeniowych od rodka trwaego dokonuje si drog systematycznego, planowego rozoenia jego wartoci pocztkowej na ustalony okres amortyzacji.
                                     • 24.11.2010Amortyzacja zmniejsza koszty przy sprzeday samochodu
                                      Pytanie podatnika: Czy niezamortyzowana warto samochodu w czci przewyszajcej rwnowarto 20.000 euro bdzie stanowia w momencie sprzeday koszt uzyskania przychodu oraz czy moliwe jest pomniejszenie wartoci pojazdu w momencie sprzeday proporcjonalnie do rnicy pomidzy jego cen nabycia a rwnowartoci 20.000 euro?
                                      • 01.09.2010Bez zawiadczenia o dodatkowym badaniu technicznym nie skorzystasz z jednorazowej amortyzacji
                                       Interpelacja nr 16902 do ministra finansw w sprawie samochodw ciarowych posiadajcych wiadectwo homologacji z kategori samochodu ciarowego i wpis do dowodu rejestracyjnego, e s samochodami ciarowymi, a nieposiadajcych zawiadczenia z okrgowej stacji kontroli pojazdw w wietle ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych
                                       • 24.06.2010Amortyzacja samochodu metod degresywn
                                        Pytanie podatnika: Czy Spka ma prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodu roku podatkowego 2010 i nastpnych lat podatkowych, od miesica marca 2010 r. odpisw amortyzacyjnych naliczanych wedug metody degresywnej przy 20% stawce amortyzacyjnej podwyszonej o wspczynnik 2, o ktrej to mowa w art. 22k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych - od wartoci pocztkowej samochodu ciarowego ustalonej przez Spk na kwot 53.270,49 z?
                                        • 17.11.2009Amortyzacja samochodu przy najmie prywatnym
                                         Pytanie podatnika: Czy mona samochd wprowadzi do ewidencji rodkw trwaych najmu prywatnego i czy odpisy amortyzacyjne dokonane od jego wartoci pocztkowej, jego ubezpieczenie oraz naprawy i przegldy okresowe bd stanowiy koszty uzyskania przychodw z tytuu najmu prywatnego, czy te wydatki zwizane z jego eksploatacj naley rozlicza na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu do wysokoci nieprzekraczajcej kwoty wynikajcej z przemnoenia liczby kilometrw faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, okrelonej w odrbnych przepisach?
                                         • 14.09.2009Orzecznictwo: Delegacje trzeba waciwie dokumentowa
                                          Z uzasadnienia: Odnonie do zaksigowanych w koszty uzyskania przychodw spornych wydatkw z tytuu podry subowych pracownikw spki organ wskaza, e wystawione w zwizku z nimi dokumenty ksigowe obrazuj fikcyjne operacje i s niezgodne ze stanem rzeczywistym. Nie pozwala to na zaliczenie tych wydatkw do kosztw uzyskania przychodw w myl art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i ust. 5 p.d.o.p.
                                          • 01.09.2009Orzecznictwo: Jednorazowa amortyzacja w przypadku spki cywilnej
                                           Z uzasadnienia: Wprawdzie w ustawie z dnia 5 marca 2009 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. nr 69 poz. 587) ustawodawca wprowadzi w art. 22k ust. 13 w brzmieniu "W przypadku spki niemajcej osobowoci prawnej kwota limitu odpisw amortyzacyjnych, o ktrej mowa w ust. 7, dotyczy spki" to na dzie wydania pisemnej interpretacji - brak byo jakichkolwiek materialnych podstaw do ograniczenia w odliczeniu takiego limitu przez kadego wsplnika spki nie majcej osobowoci prawnej, jak to naley czyni w chwili obecnej.
                                           • 17.08.2009Zaliczenie do KUP odpisw amortyzacyjnych urzdze wykorzystywanych rwnie dla celw osobistych
                                            Z uzasadnienia: "Funkcjonalnie wystarczajce jest wykazanie zwizku uywania okrelonego rodka trwaego z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, w taki sposb, e dany rodek suy przede wszystkim teje dziaalnoci. Z przyczyn prakseologicznych ustawa nie wymaga ani wykazania, ani zaistnienia wycznoci takiego zwizku. Przy ustaleniu gwnego celu wykorzystania rodka trwaego jego osobiste i uboczne wykorzystywanie przez podatnika lub czonkw jego rodziny nie jest wystarczajcym powodem wyczenia".
                                            • 17.07.2009Amortyzacja starych samochodw
                                             Pytanie podatnika: Czy wprowadzajc samochd osobowy do rodkw trwaych Wnioskodawczyni moe przyj jako warto pocztkow tego rodka trwaego cen nabycia wynikajc z oryginalnego rachunku, tj. 40.135,00 z?
                                             • 11.06.2008Jednorazowy odpis rwnie dla firm transportowych
                                              Pytanie podatnika: Czy uwzgldniajc przepisy pomocy de minimis, przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych ma zastosowanie do podatnika-osoby fizycznej prowadzcej dziaalno gospodarcz w zakresie usug transportowych i przewozu rzeczy, w przypadku zakupu samochodu ciarowego, skoro pomoc t jest w tym przypadku przyspieszona amortyzacja, a nie pomoc w nabyciu pojazdu mechanicznego?
                                              • 09.10.2007Amortyzacja jednorazowa w spce jawnej
                                               Pytanie podatnika: Czy podatnicy w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw w kol. 14 maj prawo zaliczy odpisy amortyzacyjne w 100% od samochodu ciarowego w miesicu czerwcu 2007 r. do kosztw uzyskania przychodu?