Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizny pieniężne

 • 16.02.2012Skutki podatkowe wystawienia weksla
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca (osoba fizyczna) wystawił weksel z kwotą i określonym terminem wykupu. W zamian za wystawienie i wydanie weksla Wnioskodawca otrzymał określoną sumę pieniędzy. Weksel zostanie wykupiony w określonym na wekslu terminie. Do weksla brak jest pisemnego porozumienia wekslowego, jak również brak deklaracji wekslowej. Czy po wystawieniu weksla i otrzymaniu kwoty pieniężnej Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
  • 07.02.2012Darowizna przedsiębiorstwa a rozliczenie i korekta VAT
   Pytanie podatnika: Czy opisana darowizna przedsiębiorstwa nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT? Czy w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek korekty naliczonego podatku VAT?
   • 06.02.2012PIT 2011: Ulga dla honorowych krwiodawców
    Kim jest honorowy krwiodawca? Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
    • 30.01.2012Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2011 rok
     Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
     • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
      FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
      • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
       Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
       • 30.01.2012UOKiK karze za reklamy wprowadzające w błąd
        Reklama, która wprowadza w błąd, niepełne informacje w loteriach smsowych, bezprawne wysyłanie zaproszeń do konkursów – Telecom Media, P4, PTC znalazły się za te praktyki pod lupą UOKiK. I zostały ukarane.
        • 24.01.2012Dochód z tytułu umorzenia udziałów a PIT
         Pytanie podatnika: W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
         • 12.01.2012Opodatkowanie umowy forfaitingu – skutki w CIT, VAT i PCC
          Etymologia terminu „forfaiting” jest niejednoznaczna. Nazwa ta została wypromowana w USA, ale niestety nie wywodzi się z kręgu angielskiej kultury językowej. W języku angielskim rzeczownik „the forfeit” oznacza: grzywnę, zastaw. Nazwa forfaitingu wywodzi się z języka francuskiego. Francuski rzeczownik „le forfait” ma trojakie znaczenie. Po pierwsze, oznacza on zbrodnię, po drugie, grzywnę, a po trzecie , ryczałt, umowę ryczałtową.
          • 30.12.2011Zmiana zasad zwolnień z VAT organizacji pożytku publicznego
           Zmianie ulegną niektóre przepisy dotyczące korzystania przez organizacje pożytku publicznego (OPP) ze zwolnienia z podatku VAT przy dostawach towarów nabytych przez nie jako darowizny pochodzące ze zbiórek publicznych lub za środki z nich pozyskane – zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia (z 28 grudnia 2011 r.) Ministra Finansów ws. wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
           • 19.12.2011Limity odliczeń obowiązujące w PIT w 2012 r.
            Poniżej przedstawiamy wykaz limitów odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2012 r. przygotowany przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm., zwanej dalej ustawą):
            • 31.10.2011Skutki podatkowe przymusowego umorzenia akcji
             Pytanie podatnika: Czy Spółka poprawnie zakwalifikowała przychody z tytułu umorzenia udziałów jako zdefiniowane w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. jako „kapitały pieniężne”? Czy Spółka poprawnie uznała się za płatnika podatku dochodowego od wypłaconej należności?
             • 17.10.2011Darowizna między małżonkami w separacji bez podatku
              Pytanie podatnika: W 1995 r. wnioskodawca zawarł związek małżeński, natomiast w maju 2008 r. sąd orzekł separację między małżonkami. Wnioskodawca jest właścicielem lokalu mieszkalnego, który to lokal zamierza podarować żonie. Czy będąc z żoną w separacji wnioskodawca może podarować jej lokal mieszkalny i czy ta darowizna będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a tej ustawy?
              • 23.09.2011Niewykonany zapis testamentowy jest długiem spadkowym
               Zapis i polecenie testamentowe nie są pojęciami tożsamymi. Polecenie stanowi ciężar spadku lub darowizny, o ile zostało ono wykonane. Rzecz ma się zupełnie inaczej w przypadku zapisu. Sama możliwość żądania wykonania zapisu przez zapisobiercę (powództwo o wykonanie zapisu) przesądza o długu, który stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn powinien być odliczony od wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych w spadku - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
               • 19.08.2011Przekazanie nagród w konkursach i programach lojalnościowych a VAT
                Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Spółkę towarów (nagród w programie lojalnościowym), realizowane w ramach kompleksowej usługi obsługi programu lojalnościowego podlega odrębnemu od tej usługi opodatkowaniu VAT? Czy wydanie przez Spółkę nagród w ramach organizowanych przez nią konkursów służących promocji programu lojalnościowego i realizowanych w oparciu o umowę na kompleksową obsługę programu lojalnościowego podlega odrębnemu od tej usługi opodatkowaniu VAT?
                • 11.08.2011Podział majątku małżeńskiego a podatek od spadków i darowizn
                 Pytanie podatnika: Małżonkowie przed rokiem 2000 nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Prawo to zostało nabyte do majątku wspólnego małżonków. W styczniu 2010 r. Sąd orzekł rozwód małżonków. W chwili obecnej istnieje konieczność dokonania podziału majątku byłych małżonków, na podstawie sądowego podziału majątku. Lokal mieszkalny stanowiący współwłasność w częściach ułamkowych na skutek podziału przypadnie byłemu małżonkowi, który tytułem spłaty nabywanej części o wartości 450.000 zł dokona zapłaty kwoty 150.000 zł na rzecz Wnioskodawczyni. Będzie to całość świadczenia pieniężnego jaka zostanie zapłacona drugiej stronie. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn?
                 • 29.07.2011Przekazanie firmy dziecku nie jest opodatkowane VAT
                  Pytanie podatnika: Czy przekazanie synowi w formie darowizny całego przedsiębiorstwa włącznie ze wszystkimi środkami trwałymi, zobowiązaniami i należnościami jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
                  • 04.07.2011Zachowek jest zwolniony z podatku jak spadek
                   Pytania podatnika: 1. Czy otrzymując zachowek po dziadku będzie Wnioskodawca zaliczony do tzw. grupy 0? 2. Czy Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia podatkowego od spadków i darowizn? 3. Czy datą powstania obowiązku podatkowego będzie dzień otrzymania środków pieniężnych na rachunek?
                   • 28.06.2011Ulga dla honorowych krwiodawców - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
                    Interpelacja nr 20968 do ministra finansów w sprawie ulgi podatkowej dla honorowych dawców krwi przewidzianej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
                    • 27.06.2011Wpłata na konto wierzyciela obdarowanego a prawo do zwolnienia
                     Rekonstruowanie treści art. 4a o podatku od spadków i darowizn jedynie przy zastosowaniu wykładni językowej może prowadzić do przyjęcia, że przez "rachunek bankowy obdarowanego" należy rozumieć wyłącznie rachunek prowadzony na jego nazwisko. Tymczasem cel, dla którego ten warunek wprowadzono, stanowiło zapobieżenie fikcyjnym umowom darowizny sporządzanym m.in. dla zmniejszenia obciążeń podatkowych. Cel ten jest osiągnięty także w sytuacji, gdy środki pieniężne zostaną przekazane przez darczyńcę na rachunek innego niż obdarowany - podmiotu ale na jego rzecz. Zatem wpłata na rzecz obdarowanego należności pieniężnej na konto bankowe jego wierzyciela spełnia wymóg, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ww. ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                     • 27.05.2011WSA: Powołując się na oszczędności, należy przedstawić dowody ich przechowywania
                      Tezy: W postępowaniu dotyczącym nieujawnionych źródeł przychodów podatnik chcąc uchronić się od opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o p.d.o.f. zobowiązany jest do wykazania poniesienia zakwestionowanych w trybie tego przepisu wydatków z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Jeśli środki te pochodzą z oszczędności legalnych (opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania) winien przedstawić wiarygodne dowody świadczące o ich przechowywaniu. Środki finansowe uzyskane ze źródła opodatkowanego lub wolnego od podatku aż do momentu ich wydatkowania winny cechować się legalnością. Brak ciągłości w tym zakresie może zasadnie implikować tezę o pokryciu wydatków ze źródeł nielegalnych.
                      • 23.05.2011Zapis testamentowy nie jest opodatkowany PIT
                       Pytanie podatnika: Czy w związku z otrzymaniem świadczenia pieniężnego w kwocie 47.000,00 zł w miejsce wykonania zapisu testamentowego polegającego na przeniesieniu udziału w nieruchomości Wnioskodawca będzie obciążony podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                       • 16.05.2011Podział majątku wspólnego a podatek od spadków i darowizn
                        Podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją typową dla prawa rodzinnego i opiekuńczego. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 17 marca 2011 r. nr IPPB2/436-497/10-7/AF wyjaśnił, czy dokonanie podziału majątku jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.
                        • 13.05.2011Zachowek - czyli jak daleko sięga wola zmarłego
                         W poprzednich artykułach z tego cyklu przekonywałem Czytelników do instytucji testamentu. Pozostawienie testamentu ułatwia najbliższym wiele spraw, a w niektórych sytuacjach, na przykład w tak zwanych wolnych związkach, jest jedyną drogą do dziedziczenia.
                         • 27.04.2011Ulga na krew bez zmian od 2007 r.
                          Interpelacja nr 21048 do ministra finansów w sprawie zmian przepisów dotyczących sytuacji podatkowej honorowych dawców krwi
                          • 11.04.2011Darowizna od teściów a podatek od spadków i darowizn
                           Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn dotyczy nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Nie dotyczy zatem nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez synową lub zięcia. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 24 marca 2011 r. nr IPPB2/436-4/11-2/AF.
                           • 31.03.2011Opodatkowanie podatkiem VAT aportu przedsiębiorstwa
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wraz z 3 osobami fizycznymi (będącymi jednocześnie udziałowcami spółki) zamierza założyć spółkę komandytową. Czy wniesienie swojego przedsiębiorstwa do nowej spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                            • 07.03.2011WSA: Darowizna nie musi być przekazana na konto dziecka
                             Z uzasadnienia: Jeżeli przedmiotem darowizny były środki pieniężne, to podlega zwolnieniu ich nabycie, jeżeli zostało ono zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania - nawet na rachunek bankowy prowadzony dla innego niż obdarowany podmiotu, ale na rzecz obdarowanego. Warunek o jakim mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. przekazania środków na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, jest wymogiem wyłącznie technicznym, związanym z przewidzianą przez ustawodawcę potrzebą udokumentowania faktycznego przeprowadzenia darowizny; warunek ten nie może być utożsamiany z istotą przedmiotowego zwolnienia podatkowego.
                             • 24.02.2011Opodatkowanie darowizny wierzytelności z tytułu pożyczki
                              Pytanie: Mój mąż zawarł ze spółką z o.o. umowę pożyczki, w której pożyczył spółce określoną kwotę. Zgodnie z tą umową naliczanie i płatność odsetek od kwoty pożyczki następuje w okresach miesięcznych, do czasu spłaty pożyczki, co nastąpić ma jednorazowo przed upływem terminu oznaczonego w umowie. Mąż planuje przenieść nieodpłatnie ogół swoich praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki na mnie, w drodze trójstronnego porozumienia - aneksu do umowy pożyczki. Dodam, że posiadam obywatelstwo polskie i mieszkam na terenie Polski oraz nie prowadzę działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek. Czy nieodpłatne nabycie praw majątkowych (wierzytelności z tytułu umowy pożyczki) podlegać będzie podatkowi od spadków i darowizn?
                              • 14.02.2011Hipoteka nie ma wpływu na podstawę opodatkowania PCC
                               Pytanie podatnika: W 2007 r., jeszcze przed zawarciem małżeństwa, wnioskodawczyni wraz z byłym mężem nabyła nieruchomość. Na zakup przedmiotowej nieruchomości zaciągnięty został przez nich wspólnie kredyt hipoteczny. W 2008 r. zawarty został związek małżeński, jednakże ww. nieruchomość nie weszła w skład majątku dorobkowego i nadal pozostała przedmiotem współwłasności. Po rozwiązaniu związku małżeńskiego w 2009 r. podjęto decyzję o zniesieniu współwłasności nieruchomości nabytej wspólnie w ten sposób, by wyłączna własność całej nieruchomości przypadła na rzecz wnioskodawczyni, ze spłatą na rzecz byłego męża w wysokości uwzględniającej fakt przejęcia przez wnioskodawczynię spłaty kredytu hipotecznego w całości. Jak obliczyć podstawę opodatkowania przy zniesieniu współwłasności ze spłatą?
                               • 21.01.2011Darowizny dla gminy nie odliczysz w zeznaniu rocznym
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza wpłacić pieniądze na konto Gminy, która ucierpiała w tegorocznej powodzi. Gmina utworzyła specjalne konto przeznaczone do wpłat dla powodzian. Czy Wnioskodawczyni może odliczyć ww. wpłatę od dochodu jako darowiznę na cele pożytku publicznego?
                                • 18.01.2011Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2010 rok
                                 Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
                                 • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                  MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                                  • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                   FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                   • 14.01.2011Zachowek
                                    Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza to, że spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższych krewnych. Wydaje się to być sprzeczne z podstawowym odczuciem moralnym, zgodnie z którym bliscy zmarłego, zwykle pomagający mu gromadzić majątek, powinni także odnieść jakąkolwiek korzyść ze spadku. Zabezpieczeniem interesów osób najbliższych spadkodawcy jest właśnie zachowek.
                                    • 13.01.2011Roczny PIT: Komu przysługuje ulga na krew
                                     Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Osoba taka ma prawo skorzystać z odliczenia tzw. ulgi na krew. Rozliczenia tego dokonuje się w rocznym PIT.
                                     • 05.01.2011Limity odliczeń obowiązujące w PIT w 2011 r.
                                      Poniżej przedstawiamy wykaz limitów odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2011 r. przygotowany przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm., zwanej dalej ustawą):
                                      • 03.01.2011Odpłatne zniesienie współwłasności a PIT
                                       Pytanie podatnika: Po śmierci dziadków i zakończonym postępowaniu spadkowym rodzina postanowiła dokonać zniesienia współwłasności tej nieruchomości. Po przeprowadzonym postępowaniu sąd zdecydował o wyodrębnieniu dziewięciu lokali mieszkalnych oraz dwóch użytkowych i o ich przydziale współwłaścicielom, a także o spłatach w celu wyrównania wartości przyznawanych nieruchomości. Spłata na rzecz podatniczki wyniosła od jednego z wnioskodawców postępowania o zniesienie współwłasności 9625 zł 38 gr, a od drugiego 4771 zł 38 gr. Czy w związku z otrzymaną spłatą, wystąpił obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
                                       • 31.12.2010Podatek VAT 2011: Zestawienie zwolnień i stawek obniżonych podatku VAT stosowanych od 1 stycznia 2011 r.
                                        Zmiany w ustawie o podatku VAT, nowe rozporządzenie wykonawcze, przepisy przejściowe – prawie wszystkie przepisy ukazały się w ostatnich dniach starego roku. Konieczność stosowania ujednoliconych i nowych przepisów powoduje, że stawki VAT 2011 są dla wielu podatników trudne do określenia. Przygotowaliśmy zestawienie stawek podatku VAT, które będą obowiązywały już od jutra. Jednocześnie prezentujemy nowe rozporządzenie wykonawcze VAT oraz ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług.
                                        • 30.12.2010Spadki: Spis inwentarza nie jest warunkiem zwolnienia
                                         Pytanie podatnika: Czy zaniechanie spisu inwentarza i nie przedstawienie go do Urzędu Skarbowego stwarza zagrożenie dla zwolnienia Wnioskodawcy i jego siostry, spadkobierców od podatków od spadku? Czy Urząd Skarbowy ma prawo żądać od Wnioskodawcy i jego siostry spisu inwentarza, ponieważ jest on wymieniony w postanowieniu Sądu o stwierdzenie praw do spadku?
                                         • 22.12.2010WSA: Aby odliczyć darowiznę na Kościół należy wpłacić pieniądze na konto
                                          "Odrębną ustawą" w rozumieniu art. 26 ust. 6d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest m.in. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP. Od dnia 1 stycznia 2006 r. prawo do skorzystania z tzw. nielimitowanej ulgi podatkowej, polegającej na odliczeniu przez darczyńcę od podstawy opodatkowania całej kwoty darowizny pieniężnej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, uzależnione jest od spełnienia nie tylko warunków określonych w art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, ale również - przez odesłanie zawarte w art. 26 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od warunków wymienionych w art. 26 ust. 7 tej ostatniej ustawy. Odpowiednie stosowanie art. 26 ust. 7 oznacza, że warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej, przewidzianej odrębną ustawą, polegającej na odliczeniu od dochodu (podstawy opodatkowania) darowizny, jest udokumentowanie wysokości darowizny dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny.
                                          • 15.12.2010Darowizna mieszkania obciążonego hipoteką
                                           Pytanie podatnika: Rodzice chcą przekazać Wnioskodawcy w formie umowy darowizny mieszkanie własnościowe, które w części obłożone jest hipoteką, ponieważ na jego zakup rodzice zaciągnęli kredyt hipoteczny. Wnioskodawca nie ma zdolności kredytowej i nie może przejąć spłacania ww. kredytu. Jakie są skutki podatkowe dla Wnioskodawcy jako obdarowanego, w tej sytuacji, tzn. że rodzice Wnioskodawcy nadal będą spłacać kredyt, a mieszkanie zostanie przekazane Wnioskodawcy?
                                           • 07.12.2010Najbliższa rodzina nie musi płacić podatku od darowizn
                                            Otrzymanie darowizny – co do zasady – wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Ustawa zakłada jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w kręgu najbliższej rodziny. Aby z niego skorzystać trzeba zgłosić otrzymanie darowizny do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy.
                                            • 22.11.2010WSA: Sprzedaż rzeczy używanych na aukcjach internetowych
                                             Z uzasadnienia: Używanie towarów w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 2 podatku od towarów i usług należy rozumieć jako korzystanie z nich w sensie fizycznym, a nie wystarczy samo tylko ich posiadanie w sensie cywilistycznym. Chodzi tutaj o używanie przez bezpośredniego zbywcę przez wymagany okres 6-ciu miesięcy. Z art. 120 ust. 1 pkt 2 lit b w związku z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT wynika natomiast wprost, że ustawodawca monety ze złota, srebra lub innego metalu uznał za przedmioty kolekcjonerskie. Gdyby okazało się, że towary sprzedawane nie mają jednak charakteru kolekcjonerskiego to należałoby uznać je za towary używane. Bowiem przez towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 4 ww. ustawy pojęcie „używane” należy rozumieć w dosłownym tego słowa znaczeniu, a więc wyłącznie z ich posiadaniem. Nie istotne jest kto ich używał ani przez jaki okres. W tym znaczeniu za towary używane nie mogły by więc być uznane towary nowe.
                                             • 18.10.2010Zakup ze środków ZFŚS a VAT
                                              Pytania podatnika: Czy wydanie pracownikom towarów lub udostępnienie im usług uprzednio zakupionych na podstawie faktur VAT ze środków ZFŚS przez zakład pracy, bez częściowej odpłatności (partycypacji w kosztach) z ich strony (jak i częściowo odpłatne), winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług z równoczesnym prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu?
                                              • 06.10.2010WSA: Wydanych nagród nie trzeba ewidencjonować w kasie fiskalnej
                                               Z uzasadnienia: W świetle art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług - w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa, na cele wiążące się z tym przedsiębiorstwem, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów. Zatem, czynność nieodpłatnego wydania nagród przez spółkę uczestnikom programu lojalnościowego nie stanowi dostawę towarów i nie ma obowiązku ewidencjonowania jej za pomocą kas rejestrujących.
                                               • 23.08.2010Umowa cesji książeczki mieszkaniowej nie podlega opodatkowaniu
                                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, ponieważ książeczkę mieszkaniową otrzymała drogą cesji w ramach najbliższej rodziny - jeżeli Wnioskodawczyni złoży zgłoszenie na druku SD-Z2 do Urzędu Skarbowego?
                                                • 26.07.2010Zwolnienie z długu a podatek od darowizny
                                                 Pytanie podatnika: Czy podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn w sytuacji otrzymania przysporzenia majątkowego na podstawie podpisanej z ojcem umowy o zwolnienie z długu przyjmującej postać darowizny, jeżeli zgłosi do Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?