Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizny pieniężne

 • 09.07.2014Podatki 2014: Nowy wzór zgłoszenia SD-Z2
  Wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (formularz SD-Z2) zostanie dostosowany do niedawnej nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw – wynika z przedstawionego w tym tygodniu przez resort finansów projektu.
  • 03.07.2014Darowizny i środki z pomocy społecznej. Z podatkiem czy bez?
   Świadczenia przekazywane na rzecz beneficjentów co do zasady są przychodami z innych źródeł. Mogą one jednak korzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT. Sprawdźmy, jakie warunki muszą być spełnione, aby świadczenia te były wolne od podatku.
   • 12.06.2014Otrzymanie darowizny. Jakie skutki podatkowe?
    Otrzymanie darowizny zazwyczaj powoduje konieczność zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Przepisy podatkowe przewidują jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w kręgu najbliższej rodziny. Zobaczmy, jakie warunki trzeba spełnić.
    • 04.06.2014Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci a termin złożenia SD-Z2
     Pytanie podatnika: Zmarła w dniu 17 lipca 2013 r. matka Wnioskodawcy złożyła w banku „dyspozycję wkładem na wypadek śmierci”. Wnioskodawca odkrył ww. dyspozycję w grudniu 2013 r., po czym założył w banku konto, na które w dniu 3 grudnia 2013 r. przelano środki z kont matki. Czy nabycie w dniu 3 grudnia 2013 r. i zgłoszenie przed dniem 3 czerwca 2014 r. nie zwalnia Wnioskodawcy od podatku?
     • 03.06.2014Podatki 2014: Zmiany w rozporządzeniu ws. zwolnień od VAT
      Rozporządzenie dotyczące zwolnień od podatku od towarów i usług (VAT) zostanie dostosowane do nowej ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Zmianie ulegną m.in. poszczególne definicje oraz niektóre warunki stosowania zwolnień. Nowe regulacje wejdą w życie 18 lipca 2014 r.
      • 03.06.2014Podatki 2014: Zmiany w rozporządzeniu ws. zwolnień od VAT
       Rozporządzenie dotyczące zwolnień od podatku od towarów i usług (VAT) zostanie dostosowane do nowej ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Zmianie ulegną m.in. poszczególne definicje oraz niektóre warunki stosowania zwolnień. Nowe regulacje wejdą w życie 18 lipca 2014 r.
       • 03.06.2014Data powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
        Pytanie podatnika: Czy przychód podatkowy w podatku od osób fizycznych powstanie z chwilą podpisania aktu notarialnego warunkowego czy dopiero z chwilą podpisania aktu przyrzeczonego po spełnieniu się warunków w akcie warunkowym?
        • 15.05.2014Nabycie akcji w celu umorzenia. Skutki podatkowe
         Tezy: 1. Nabycie przez spółkę akcyjną własnych akcji celem ich umorzenia niezależnie od formy zapłaty (gotówkowej lub rzeczowej) nie powoduje powstania przychodu w tej spółce, o którym stanowi art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Tezy: 1. Nabycie przez spółkę akcyjną własnych akcji celem ich umorzenia niezależnie od formy zapłaty (gotówkowej lub rzeczowej) nie powoduje powstania przychodu w tej spółce, o którym stanowi art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
         • 23.04.2014Darowizna pieniędzy w obrębie wspólnego konta małżonków
          Pytanie: Mąż podarował mi do majątku odrębnego i pozostawił do mojej wyłącznej dyspozycji pieniądze znajdujące się na naszym wspólnych rachunku bankowym. Czy w przypadku posiadania przez małżonków wspólnego rachunku bankowego podstawą do uznania darowizny wolnej od podatku będzie umowa między małżonkami? Czy niezbędne są operacje finansowe na wspólnym rachunku bankowym, jeżeli małżonkowie zgodnie potwierdzili przekazanie i przyjęcie darowizny w ramach wspólnego rachunku bankowego?
          • 22.04.2014Opodatkowanie darowizn udzielanych przez OPP
           Zapytanie nr 6238 do ministra finansów w sprawie planowanego opodatkowania darowizn przekazywanych przez organizacje pożytku publicznego osobom fizycznym
           • 18.04.2014Konkubinat: Likwidacja wspólnej lokaty a podatek od darowizny
            Z uzasadnienia: Przepisy prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa podatkowego nie regulują kwestii dotyczących stosunków majątkowych (i ich skutków podatkowych) pomiędzy konkubentami, dlatego przypadku likwidacji lokaty - jeżeli środki na założenie tej lokaty pochodziły rzeczywiście z odrębnych majątków stron, to również w tej samej części (proporcji) stanowią ich majątek odrębny. Darowiznę w takiej sytuacji stanowiłoby więc jedynie przekazanie do majątku środków pochodzących z części stanowiącej własność konkubenta.
            • 11.04.2014NSA: Długiem spadkowym jest tylko zachowek wypłacony
             Przyjęcie poglądu, że niewypłacony zachowek jest już długiem spadku, a obowiązek podatkowy u uprawnionego do zachowku z tego tytułu powstałby dopiero po jego wypłaceniu, prowadzić mogłoby do unikania opodatkowania. Zgodnie zatem z art. 7 ust. 1-3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku od spadków i darowizn w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r. - długiem spadku był tylko zachowek wypłacony - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
             • 07.04.2014PIT roczny. Ulga na krew
              Rozliczając roczny PIT, warto pamiętać o możliwości skorzystania z tzw. ulgi na krew. Odliczenie przysługuje krwiodawcom. Sprawdźmy, jakie warunki muszą spełnić.
              • 04.04.2014Darowizna mieszkania przez siostrę przyrodnią
               Pytanie: Moja siostra zamierza darować mi mieszkanie. Siostra miała innego ojca, po jego śmierci nasza wspólna matka powtórnie wyszła za mąż i moim biologicznym ojcem jest inny mężczyzna. Czy w tym przypadku ja wraz z siostrą zaliczamy się do I grupy podatkowej (rodzeństwo) oraz co za tym idzie, w świetle obowiązujących przepisów, możemy w obecności notariusza sporządzić umowę darowizny, co będzie skutkowało zniesieniem obowiązku zgłoszenia darowizny mieszkania, złożenia deklaracji i wniesienia opłaty podatkowej?
               • 02.04.2014Rozliczenie zwrotu nakładów stanowiących inwestycje w obcym środku trwałym
                Pytanie podatnika: Czy w związku z zakończeniem umowy dzierżawy i rozliczeniem (zwrotem) przez Wydzierżawiającego nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na dzierżawiony majątek - Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę odpowiadającą niezamortyzowanej wartości poszczególnych inwestycji w obcym środku trwałym (stanowiącą stratę związaną z likwidacją nie w pełni umorzonej inwestycji) i czy powinien rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu i w jakiej części otrzymanego zwrotu?
                • 17.03.2014Wartość masy spadkowej a podatek od spadków i darowizn
                 Teza: Tylko przyjęcie przez spadkobiercę całego przysługującego mu prawa do rzeczy i praw majątkowych stanowi o powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie ma żadnej podstawy normatywnej do przyjęcia, że nabycie części spadku jest tożsame z przyjęciem spadku.
                 • 14.03.2014NSA: Dokumentowanie darowizny na kościół
                  Brak po stronie kościelnych osób prawnych prawnego obowiązku prowadzenia dokumentacji dla celów podatkowych, w związku z ich działalnością niegospodarczą (art. 55 ust.2 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP), nie wyłącza umownego zobowiązania takiej osoby do przedstawienia właściwego rozliczenia sposobu spożytkowania uzyskanej darowizny. Rozliczenie takie (sprawozdanie), w świetle art. 55 ust. 7 Ustawy kościelnej, rzutuje wszakże wyłącznie na zakres obowiązku podatkowego darczyńcy, a nie obdarowanej kościelnej osoby prawnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                  • 04.03.2014Opodatkowanie umowy nieodpłatnej renty
                   Pytanie podatnika: Po śmierci ojca Wnioskodawcy, który był wspólnikiem spółki jawnej, udziały objął Jego brat. Aktualnie Spółka przynosi dochody i brat czuje się zobowiązany do przekazywania Wnioskodawcy części dochodów w formie nieodpłatnej renty, która zostałyby ustanowiona w formie aktu notarialnego. Czy ustanowienie nieodpłatnej renty podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
                   • 27.02.2014Umowa darowizny nieruchomości a opodatkowanie VAT
                    Pytanie podatnika: Czy przy zawieraniu notarialnej umowy darowizny nieruchomości podatnik będzie zwolniony z podatku VAT, czy też podatek musi zostać uiszczony?
                    • 20.02.2014Darowizna akcji oraz udziałów na rzecz żony a podatek dochodowy
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest właścicielem akcji oraz udziałów w spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium Polski. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny aktywów na rzecz swojej żony do jej majątku odrębnego spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                     • 07.02.2014Podatki 2014: Koszty z tytułu automatycznego bądź przymusowego umorzenia udziałów
                      Pytanie podatnika: Czy w przypadku umorzenia automatycznego bądź przymusowego udziałów Spółki nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                      • 06.02.2014Przekazanie weksla a podatek od spadków i darowizn
                       Pytanie podatnika: Czy przekazanie weksla będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn? Czy obowiązek podatkowy w podatku od spadku i darowizn powstanie w momencie przekazania weksla? Czy w przypadku jeżeli Wnioskodawca zgłosi fakt otrzymania weksla będzie od zwolniony od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?
                       • 28.01.2014PIT za 2013: Ulga dla honorowych krwiodawców
                        Kim jest honorowy krwiodawca? Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
                        • 21.01.2014PIT za 2013: Limity ulg i odliczeń
                         Każda osoba planująca w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wykorzystanie ulg podatkowych powinna pamiętać, że prawie wszystkie odliczenia są limitowane. Oznacza to, że dochód albo podatek może zostać pomniejszony jedynie do wysokości kwoty określonej w przepisach ustawy o PIT. Sprawdź jakie limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązywały w 2013 r. Jakiego procentu dochodu nie mogą przekroczyć przekazane darowizny, jaki jest roczny limit wydatków na Internet, jaką kwotę możesz odliczyć z tytułu ulgi na dzieci.
                         • 17.01.201420 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                          Podatnicy, którzy w 2014 r. chcą opłacać podatek od przychodów z tzw. najmu prywatnego w formie ryczałtu, muszą złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym do 20 stycznia 2014 r. Ten sam termin obowiązuje, gdy chcą zrezygnować z ryczałtu. Oświadczenie nie składają podatnicy, którzy nie zamierzają zmieniać dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia należy także złożyć zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opłacania ryczałtu. W tym terminie składa się również oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów przez jednego z małżonków. Dotyczy to małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu należy do ich wspólnego majątku.
                          • 20.12.2013Umowa nieodpłatnej renty a podatek od spadków i darowizn
                           Pytanie: Po śmierci męża, który był wspólnikiem spółki jawnej, udziały objął jeden z dwóch moich synów. Aktualnie spółka przynosi dochody i w związku z tym syn czuje się w obowiązku przekazywania mi części dochodów w formie nieodpłatnej renty, która zostałyby ustanowiona w formie aktu notarialnego. Wysokości renty byłaby zależna od dochodu uzyskiwanego przez syna. Czy będę musiała płacić podatek od pieniędzy otrzymywanych z tego tytułu?
                           • 13.12.2013Darowizna do rąk własnych a zwolnienie dla najbliższej rodziny
                            Użyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn wyrażenie „udokumentowanie - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne (...) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy” należy rozumieć w ten sposób, że dowód ten dokumentuje dokonanie wpłaty lub przelewu środków pieniężnych, będących przedmiotem czynności prawnej darowizny (art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego), przez darczyńcę na rachunek obdarowanego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                            • 12.12.2013Podatek dochodowy od sprzedaży garażu
                             Pytanie podatnika: Czy dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w garażu wielostanowiskowym w wysokości 20.000,00 zł zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku przeznaczenia tego dochodu w ciągu dwóch lat od sprzedaży, na zakup lokalu mieszkalnego?
                             • 11.12.2013Przekazywanie pieniędzy w związku partnerskim. Darowizna czy wspólne utrzymanie?
                              Do partnerów z konkubinatu nie mogą być stosowane przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odnoszące się do osób pozostających w związku małżeńskim. Zatem, jeżeli osoby żyjące w związkach partnerskich nie będą posiadały dowodów, że pieniądze przekazywane przez nie idą na wspólne utrzymanie, to środki te zostaną uznane za darowiznę podlegającą opodatkowaniu.
                              • 29.11.2013PIT od przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny
                               Pytanie podatnika: Czy w przypadku umorzenia przymusowego (automatycznego) udziałów otrzymanych w drodze darowizny przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w formie rzeczowej uzyskany przez Wnioskodawczynię może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych Udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy o PIT?
                               • 28.11.2013Ustna umowa nieodpłatnego użyczenia lokalu użytkowego a przychód w PIT
                                Pytanie podatnika: Czy zawarta umowa ustna pomiędzy Wnioskodawczynią a jej mężem (dotycząca bezpłatnego użyczenia lokalu użytkowego) jest akceptowana przez organy urzędu skarbowego i czy podlega opodatkowaniu?
                                • 18.11.2013VAT od dywidendy w formie niepieniężnej
                                 Dywidenda niepieniężna w spółce komandytowo-akcyjnej, należna akcjonariuszom, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przedmiotem opodatkowania w takiej sytuacji nie jest bowiem dywidenda, lecz nieodpłatna dostawa towarów (art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub nieodpłatne świadczenie usług (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                 • 14.11.2013Przelew na konto dewelopera a zwolnienie darowizny z podatku
                                  Aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania darowizny podatkiem od spadków i darowizn, trzeba spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest dokonanie darowizny w formie przelewu bankowego. Sprawdźmy, czy w przypadku przelania darowanych środków pieniężnych wprost na rachunek bankowy np. dewelopera można skorzystać ze zwolnienia z podatku.
                                  • 05.11.2013Rozdzielność majątkowa a darowizna na wspólne konto
                                   Pytanie podatnika: Czy w związku z uczynieniem współmałżonka współwłaścicielem konta lub kont współmałżonkowie staną się właścicielami połowy środków finansowych znajdujących się na kontach i Wnioskodawca będzie zobowiązany do zgłaszania do urzędu skarbowego darowizny w wysokości połowy znajdujących się na kontach środków w celu uzyskania zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
                                   • 31.10.2013Przychód ze zbycia papierów wartościowych a PIT
                                    Teza: Przychód z odpłatnego zbycia zdematerializowanych papierów wartościowych powstaje z chwilą zawarcia umowy zobowiązującej do ich przeniesienia na nabywcę i dokonania odpowiedniego zapisu o tym zbyciu na rachunku papierów wartościowych nabywcy.
                                    • 15.10.2013Zachowek a opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn
                                     Z uzasadnienia: Do długów spadkowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn należy już sam obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego przez spadkodawcę na rzecz osoby uprawnionej do zachowku. Natomiast z chwilą jego zapłaty przestaje być długiem, gdyż obowiązek świadczenia wygasa, a zatem zapłacony zachowek na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy nie mógłby być zaliczony do długów spadku pomniejszających podstawę opodatkowania, jednakże wskazanie go wprost w przepisie art. 7 ust. 3 ma ten skutek, że wypłacony zachowek również zaliczany jest do długów spadkowych uwzględnianych przy wyliczeniu podstawy opodatkowania.
                                     • 11.10.2013VAT od dostaw towarów przez organizacje charytatywne
                                      Interpelacja nr 19689 do ministra finansów w sprawie zwolnienia działalności charytatywnej z podatku VAT
                                      • 19.09.2013Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług a VAT
                                       Pytanie podatnika: Czy udostępnienie artykułów spożywczych należy traktować jako nieodpłatne przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby osobiste pracowników lub kontrahentów, a w przypadku usługi cateringowej lub gastronomicznej jako nieodpłatne świadczenie usług na potrzeby osobiste pracowników, kontrahentów lub jako inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika?
                                       • 02.09.2013Zwolnienie z opodatkowania darowizny pieniężnej
                                        Pytanie podatnika: Czy na podstawie przytoczonego stanu faktycznego, po spełnieniu warunku w postaci złożenia zgłoszenia SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz dołączenia potwierdzenia przelewu przedmiotu darowizny do formularza SD-Z2, Wnioskodawczyni, jako Obdarowana, jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku od otrzymanej w drodze darowizny kwoty pieniędzy będącej przedmiotem darowizny od Darczyńcy będącej Jej biologiczną matką?
                                        • 26.06.2013Spadki i darowizny: Zaświadczenie z urzędu skarbowego a zbycie nieruchomości
                                         Interpelacja nr 17215 do ministra finansów w sprawie zasadności przedstawiania niektórych zaświadczeń
                                         • 24.06.2013Ważny wyrok NSA: Spotkanie opłatkowe a przychód pracownika
                                          Opłatek wigilijny, którym tradycyjnie dzielą się pracownicy przed świętami Bożego Narodzenia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód tego pracownika - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                          • 17.06.2013Zachowek a podatek od spadków i darowizn
                                           Sama możliwość żądania zachowku przez uprawnioną osobę, wynikająca z art. 991 Kodeksu cywilnego, czyli istnienie roszczenia o wypłatę zachowku, przesądza o istnieniu długu, który stosownie do art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn powinien być odliczony od wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych w spadku, stanowi bowiem tzw. dług spadku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                           • 03.06.2013Podatek od spadków i darowizn. Darowizny od najbliższej rodziny
                                            Otrzymanie darowizny co do zasady wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Przepisy podatkowe wprowadzają jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w kręgu najbliższej rodziny. Aby z niego skorzystać, trzeba zgłosić otrzymanie darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy.
                                            • 10.05.2013Przychód ze sprzedaży nieruchomości a forma zapłaty
                                             Ponieważ przychodem ze sprzedaży nieruchomości jest wartość nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie, to bez znaczenia jest okoliczność, czy cena ta została zapłacona gotówką, czy też w inny sposób. Dla wystąpienia przychodu wystarczy bowiem samo zawarcie umowy sprzedaży, która musi, z mocy art. 535 Kodeksu cywilnego, określać cenę.
                                             • 06.05.2013Ważny wyrok: Darowizny od najbliższej rodziny a zwolnienie z podatku
                                              Zwolnienie od podatku nabycia w drodze darowizny środków pieniężnych od członków rodziny jest uzależnione tylko od udokumentowania otrzymania tych środków dowodem ich przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową lub przekazem pocztowym. Brak przy tym wskazania, że z dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego wynikać powinno, że wpłacającym kwotę darowizny powinien być darczyńca.
                                              • 25.04.2013Rozliczenie roczne: Darowizny na Kościół
                                               Interpelacja nr 15099 do ministra finansów w sprawie wysokości odliczeń podatkowych w związku z darowiznami na rzecz Kościoła katolickiego i kościelnych osób prawnych
                                               • 24.04.2013Darowizna pożyczki a zwolnienie dla najbliższej rodziny
                                                Pytanie: Wiele lat temu otrzymałem pożyczkę od siostry. Umowa pożyczki została zgłoszona w urzędzie skarbowym. Pożyczka ta nie została jeszcze spłacona. W chwili obecnej siostra zaproponowała, że cała kwota wraz z odsetkami zostanie przekazana mi w formie darowizny. Czy będę miał prawo do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn?
                                                • 23.04.2013PIT: Forma zapłaty a przychód przy sprzedaży mieszkania
                                                 Ponieważ przychodem ze sprzedaży nieruchomości jest wartość nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, to bez znaczenia dla celów podatkowych jest okoliczność, czy cena ta została zapłacona gotówką, czy też w inny sposób. Tak więc, wskazanie w akcie notarialnym, że sprzedaż następuje za kwotę 60 000, 00 zł "w celu uzyskania w zamian prawa najmu komunalnego lokalu mieszkalnego", nie pozbawia zawartej umowy charakteru, "odpłatnego zbycia". Dla wystąpienia przychodu wystarczy bowiem samo zawarcie umowy sprzedaży, która musi, z mocy art. 535 Kodeksu cywilnego, określać cenę - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
                                                 • 17.04.2013Wpłata darowizny na konto jako warunek zwolnienia z podatku
                                                  Z uzasadnienia: W art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolnienie od podatku nabycia w drodze darowizny środków pieniężnych, od członków rodziny w przepisie tym wymienionych, uzależnił tylko od udokumentowania otrzymania tych środków dowodem ich przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową lub przekazem pocztowym. Brak przy tym wskazania, że z dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego wynikać powinno, że wpłacającym kwotę darowizny powinien być darczyńca. Zatem, warunkiem skorzystania ze zwolnienia nie jest osobista wpłata kwoty darowizny przez darczyńcę na rachunek bankowy obdarowanego.
                                                  • 29.03.2013Spłata długu przez małżonka jako darowizna prawa majątkowego
                                                   Pojęcie praw majątkowych w ujęciu art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie należy interpretować wyłącznie jako aktywa, których nabycie powoduje powiększenie majątku nabywcy, lecz należy przyjąć, że chodzi o korzyść w jakiejkolwiek postaci uzyskanej przez ten majątek. W przypadku darowizny należy przyjąć, że art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy dotyczy darowizny wyłącznie jako umowy nazwanej, uregulowanej w art. 888-902 Kodeksu cywilnego, zaś nabycie praw majątkowych tytułem darowizny może polegać na świadczeniu na rzecz obdarowanego, sprowadzającego się również do zmniejszenia pasywów obdarowanego poprzez zapłatę długu obdarowanego na rzecz osoby trzeciej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] następna strona »