Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opodatkowanie progresywne

 • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
  Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
  • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
   Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
   • 16.07.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
    Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
    • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
     Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik zdecyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego.
     • 23.08.2018NSA: Ustalajc dochód dziecka dla celów ulgi prorodzinnej mona uwzgldni strat ze róda przychodów
      Z uzasadnienia: Aby osoba samotnie wychowujca dziecko moga skorzysta z preferencyjnego opodatkowania spenione musz by zwizane z dzieckiem przesanki pozytywne (wiek dziecka, wykonywanie w stosunku do niego wadzy rodzicielskiej, pobieranie nauki) oraz nie moe by speniona przesanka negatywna w postaci osignicia dochodu przekraczajcego ustalony w ustawie limit.
      • 06.08.2018Zakoczenie i ponowne rozpoczcie dziaalnoci a prawo wyboru formy opodatkowania
       Czy jeeli podatnik w cigu roku podatkowego zlikwiduje dotychczasow dziaalno i zarejestruje na nowo dziaalno gospodarcz, bdzie mu przysugiwao prawo wyboru opodatkowania podatkiem na zasadach ogólnych, którego to wyboru bdzie móg dokona zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako podmiotowi rozpoczynajcemu prowadzenie dziaalnoci gospodarczej?
       • 02.05.2018Wypadek przy pracy: Ugoda pozasdowa zobowizuje do zapaty PIT
        W sytuacji gdy pracodawca zawar z poszkodowanym w wypadku przy pracy ugod pozasdow, na podstawie której dokonuje na rzecz poszkodowanego rónego rodzaju wiadcze, ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy PIT korzysta wycznie odszkodowanie w postaci renty, o której mowa w art. 444 § 2 lub 3 Kodeksu cywilnego. Pozostae wiadczenia, jeeli nie mieszcz si w zakresie adnego ze zwolnie przedmiotowych, podlegaj opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej - wyjanio Ministerstwo Finansów.
        • 03.04.2018NSA o obrocie bitcoinem: Kryptowaluta to prawo majtkowe
         Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji RP. wyczne prawo emisji pienidza przysuguje Narodowemu Bankowi Polskiemu. Z kolei art. 31 i art. 32 ustawy o Narodowym Banku Polskim stanowi, e znakami pieninymi Rzeczpospolitej Polskiej s banknoty i monety opiewajce na zote i grosze. Dlatego bitcoin nie jest obiegow postaci pienidza, gdy nie przysuguj mu atrybuty prawnego rodka patniczego w wietle obowizujcego porzdku prawnego.  W praktyce stosunków cywilnoprawnych bitcoin stanowi rodzaj mienia w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego.  Z treci przepisu art. 18 ustawy o PIT, stanowicego rozwinicie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, wynika, e za przychód z praw majtkowych uwaa si przychód ze sprzeday zakupionej kryptowaluty bitcoin  - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
         • 06.03.2018PIT od dochodów z najmu, dzierawy osiganych poza dziaalnoci gospodarcz
          Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odrbne ródo przychodów:  najem, podnajem, dzieraw, poddzieraw oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym równie dzieraw, poddzieraw dziaów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skadników na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaów specjalnych produkcji rolnej, z wyjtkiem skadników majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
          • 05.03.2018PIT od dochodów z najmu, dzierawy osiganych poza dziaalnoci gospodarcz
           Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odrbne ródo przychodów:  najem, podnajem, dzieraw, poddzieraw oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym równie dzieraw, poddzieraw dziaów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skadników na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaów specjalnych produkcji rolnej, z wyjtkiem skadników majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
           • 22.01.2018Podatki 2018: Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia
            Podatnicy, którzy w 2018 r. chc wybra opodatkowanie podatkiem liniowym, czy decyduj si np. na ryczat, musz zoy do 22 stycznia br. stosowne owiadczenie w urzdzie skarbowym. Owiadczenia nie skadaj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. W tym terminie naley równie zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu, czy o sposobie ustalania daty powstania przychodu. Do 22 stycznia skada si take owiadczenie o opodatkowaniu caoci przychodów z najmu prywatnego przez jednego z maonków.
            • 17.01.2018Podatki 2018: Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia
             Podatnicy, którzy w 2018 r. chc wybra opodatkowanie podatkiem liniowym, czy decyduj si np. na ryczat, musz zoy do 22 stycznia br. stosowne owiadczenie w urzdzie skarbowym. Owiadczenia nie skadaj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. W tym terminie naley równie zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu, czy o sposobie ustalania daty powstania przychodu. Do 22 stycznia skada si take owiadczenie o opodatkowaniu caoci przychodów z najmu prywatnego przez jednego z maonków.
             • 04.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
              Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
              • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
               Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
               • 07.09.2017Dziaalno maonka moe wykluczy opodatkowanie kart
                Podatnicy podlegaj opodatkowaniu w formie karty podatkowej jeeli m.in. maonek podatnika nie prowadzi dziaalnoci w tym samym zakresie. Wprowadzone przez ustawodawc wyczenie ma na celu uniknicie przypadków mogcych narusza przepisy prawa podatkowego. Przykadem takich dziaa moe by generowanie kosztów podatkowych z dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez maonka opacajcego podatek dochodowy w formie karty podatkowej – na rzecz maonka prowadzcego dziaalno gospodarcz w tym samym zakresie, z której dochód, ustalany po uwzgldnieniu kosztów podatkowych, opodatkowany jest na ogólnych zasadach.
                • 01.09.2017NSA: Dochody dziecka uzyskane za granic mog wyczy moliwo wspólnego rozliczenia
                 Z uzasadnienia: Racjonalny ustawodawca nie rónicuje podatników chccych korzysta z ulgi prorodzinnej, uzaleniajc korzystanie z odliczenia od faktu, czy jego dziecko uzyskuje dochody w Polsce, czy za granic oraz jaka metoda zapobiegajca podwójnemu opodatkowaniu ma zastosowanie do dochodów dziecka.
                 • 04.08.2017Podatki 2019: Ryczat od najmu prywatnego nie dla wszystkich
                  Zgodnie z projektem tzw. duej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, od 2019 r. ma obowizywa limit w wysokoci 100 tys. z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                  • 28.03.2017Optymalizacja podatkowa. Zmiana umowy z pracownikiem: Samozatrudnienie
                   Oszczdnoci podatkowe moe przynie zastpienie stosunku pracy innymi formami wykonywania pracy: samozatrudnieniem, umowami cywilnoprawnymi. Najwiksze korzyci pod tym wzgldem daje samozatrudnienie, czyli wiadczenie usug dla „pracodawcy” w ramach jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Korzyci dla samozatrudnionego to nisze skadki na ubezpieczenia, moliwo skorzystania z liniowej zamiast progresywnej stawki podatku oraz moliwo zastosowania rzeczywistych kosztów uzyskania przychodu.
                   • 23.02.2017Unikanie podwójnego opodatkowania. Metoda wyczenia z progresj
                    Taki sposób unikania podwójnego opodatkowania przewiduj umowy zawarte z wikszoci krajów europejskich, midzy innymi z: Albani, Austri, Cyprem, Chorwacj, Czechami, Dani, Estoni, Finlandi, Francj, Grecj, Litw, otw, Niemcami, Portugali, Rumuni, Sowacj, Soweni, Szwecj, Turcj, Wielk Brytani i Wochami. To metoda stosowana w wikszoci umów, jest te korzystniejsza dla podatników.
                    • 13.01.201720 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                     Podatnicy, którzy w 2017 r. chc opaca podatek od przychodów z tzw. najmu prywatnego w formie ryczatu, musz zoy owiadczenie w urzdzie skarbowym do 20 stycznia 2017 r. Ten sam termin obowizuje, gdy chc zrezygnowa z ryczatu. Owiadczenie nie skadaj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu. W tym terminie skada si równie owiadczenie o opodatkowaniu caoci dochodów przez jednego z maonków. Dotyczy to maonków midzy którymi istnieje wspólno majtkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu naley do ich wspólnego majtku.
                     • 14.11.2016Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci gospodarczej
                      Przedsibiorcy, zarówno rozpoczynajcy jak i kontynuujcy dziaalno gospodarcz (indywidualnie lub w formie spóki osobowej) w zalenoci od rodzaju wykonywanej dziaalnoci, maj moliwo opodatkowania wg:  zasad ogólnych - tj. wg skali progresywnej;  podatku liniowego - tj. wg stawki jednolitej;  zryczatowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych - tj. wg stawek zryczatowanych;  karty podatkowej - tj. wg stawek karty okrelonych obwieszczeniem Ministra Finansów;  podatku tonaowego - tj. wg stawki jednolitej.
                      • 10.11.2016Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci gospodarczej
                       Przedsibiorcy, zarówno rozpoczynajcy jak i kontynuujcy dziaalno gospodarcz (indywidualnie lub w formie spóki osobowej) w zalenoci od rodzaju wykonywanej dziaalnoci, maj moliwo opodatkowania wg:  zasad ogólnych - tj. wg skali progresywnej;  podatku liniowego - tj. wg stawki jednolitej;  zryczatowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych - tj. wg stawek zryczatowanych;  karty podatkowej - tj. wg stawek karty okrelonych obwieszczeniem Ministra Finansów;  podatku tonaowego - tj. wg stawki jednolitej.
                       • 18.03.2016NSA. Dochody dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
                        Z uzasadnienia: Uwzgldnienie, przy obliczaniu wysokoci dochodw dziecka podatnikw podlegajcych opodatkowaniu, odliczenia na skadki ubezpieczenia spoeczne, okrelajce w ten sposb limit dochodw podlegajcych opodatkowaniu, a nastpnie odliczenia od podatku pomniejszonego o kwot skadki na ubezpieczenie zdrowotne, powoduje w istocie kumulacj ulg podatkowych. Dochd podlegajcy opodatkowaniu, o ktrym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT, naley rozumie wic jako dochd, o ktrym stanowi art. 9 ust. 2 ustawy. Wyjcie poza to pojcie dochodu prowadzioby do odmiennych konsekwencji interpretacyjnych.
                        • 15.02.2016Jak opodatkowa przychody z reklam? Fiskus zmienia zdanie
                         Pytanie podatnika: Czy wybrana przez Wnioskodawc forma opodatkowania przychodu z reklam jest prawidowa i czy prawidowo okrela moment powstania przychodu? Czy przychd ze sprzeday aplikacji Wnioskodawca prawidowo zakwalifikowa jako przychd z tytuu udzielenia licencji do korzystania z praw autorskich?
                         • 25.01.2016Podatki na wiecie: Wgry przeciwne progresywnemu systemowi
                          Wgierski rzd zamierza zignorowa rekomendacje Organizacji Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ktra postulowaa zmiany majce uczyni z wgierskiego systemu podatkowego system bardziej progresywny. Wrd zawartych w nowym raporcie postulatw znalazo si te m.in. zwikszenie roli podatkw porednich.
                          • 20.01.2016NSA. Rozliczenie roczne: Skadki ZUS bez wpywu na wysoko dochodu dziecka
                           Z uzasadnienia: Dochd podlegajcy opodatkowaniu, o ktrym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT, naley rozumie jako dochd, o ktrym stanowi art. 9 ust. 2 ustawy. Tak rozumianym dochodem posuguje si ustawodawca w art. 26 ust. 1 mwic o dochodzie ustalonym zgodnie z art. 9. Wyjcie poza pojcie dochodu rozumianego zgodnie z art. 9 ust 2 ustawy prowadzioby do odmiennych konsekwencji interpretacyjnych. Pomniejszenie tego dochodu o okrelone kwoty prowadzi bowiem do ustalenia podstawy wymiarowej a nie ustalania limitu dla stosowania prawa ulgi na dziecko. Do niej z kolei stosuje si przepisy art. 27 ustawy w celu obliczenia podatku.
                           • 18.01.201620 stycznia. Wybr formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                            Podatnicy, ktrzy w 2016 r. chc opaca podatek od przychodw z tzw. najmu prywatnego w formie ryczatu, musz zoy owiadczenie w urzdzie skarbowym do 20 stycznia 2016 r. Ten sam termin obowizuje, gdy chc zrezygnowa z ryczatu. Owiadczenie nie skadaj podatnicy, ktrzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu. W tym terminie skada si rwnie owiadczenie o opodatkowaniu caoci dochodw przez jednego z maonkw. Dotyczy to maonkw midzy ktrymi istnieje wsplno majtkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu naley do ich wsplnego majtku.
                            • 15.01.201620 stycznia. Wybr formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                             Podatnicy, ktrzy w 2016 r. chc opaca podatek od przychodw z tzw. najmu prywatnego w formie ryczatu, musz zoy owiadczenie w urzdzie skarbowym do 20 stycznia 2016 r. Ten sam termin obowizuje, gdy chc zrezygnowa z ryczatu. Owiadczenie nie skadaj podatnicy, ktrzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu. W tym terminie skada si rwnie owiadczenie o opodatkowaniu caoci dochodw przez jednego z maonkw. Dotyczy to maonkw midzy ktrymi istnieje wsplno majtkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu naley do ich wsplnego majtku.
                             • 28.12.2015Podatki 2016: Podatek od handlu naruszy prawo UE?
                              Przygotowywany przez rzd podatek od handlu (tzw. podatek od hipermarketw) bdzie najprawdopodobniej sprzeczny z unijnym prawem – wynika z raportu pn. „Podatek od handlu w kontekcie regulacji i zasad unijnych”, ktry przygotowali eksperci Crido Taxand.
                              • 30.11.2015Jak opodatkowa PIT wiadczenie usug doradczych?
                               Pytanie podatnika: Czy moliwe jest opodatkowanie podatkiem liniowym dochodw, ktre Wnioskodawca bdzie uzyskiwa z tytuu pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej w zakresie wykonywania doradztwa i marketingu na rzecz spki z ograniczon odpowiedzialnoci, z ktr jednoczenie bdzie zwizany umow cywilnoprawn o zarzdzanie za wynagrodzeniem (w rozumieniu przepisw Kodeksu spek handlowych o obowizkach i kompetencjach zarzdu spki z ograniczon odpowiedzialnoci)?
                               • 04.11.2015Zbycie udziaw. Skutki podatkowe dla zbywcy/nabywcy - PIT i CIT
                                Podatek dochodowy od osb fizycznych  1. Przychd  Przychody z odpatnego zbycia udziaw pochodz w zakresie podatku dochodowego od osb fizycznych co do zasady z odrbnego rda przychodw – „Kapitay pienine”. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm., dalej „ustawa o PIT”), za przychody ze rda kapitay pienine, uwaa si m.in. nalene, choby nie zostay faktycznie otrzymane, przychody z odpatnego zbycia udziaw (odpatnym zbyciem jest niewtpliwie sprzeda, ale te zamiana).
                                • 03.11.2015Zbycie udziaw. Skutki podatkowe dla zbywcy/nabywcy - PIT i CIT
                                 Podatek dochodowy od osb fizycznych  1. Przychd  Przychody z odpatnego zbycia udziaw pochodz w zakresie podatku dochodowego od osb fizycznych co do zasady z odrbnego rda przychodw – „Kapitay pienine”. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm., dalej „ustawa o PIT”), za przychody ze rda kapitay pienine, uwaa si m.in. nalene, choby nie zostay faktycznie otrzymane, przychody z odpatnego zbycia udziaw (odpatnym zbyciem jest niewtpliwie sprzeda, ale te zamiana).
                                 • 02.10.2015Opodatkowanie sportowcw. Zmiana regu gry
                                  Po korzystnej rewolucyjnej uchwale siedmiu sdziw NSA sportowcy mog by opodatkowani wg stawki 19% jako osoby prowadzce pozarolnicz dziaalno gospodarcz.
                                  • 01.10.2015Opodatkowanie sportowcw. Zmiana regu gry
                                   Po korzystnej rewolucyjnej uchwale siedmiu sdziw NSA sportowcy mog by opodatkowani wg stawki 19% jako osoby prowadzce pozarolnicz dziaalno gospodarcz.
                                   • 07.09.2015Opodatkowanie najmu prywatnego
                                    Ustawa o podatku dochodowym od osb fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odrbne rdo przychodw: najem, podnajem, dzieraw, poddzieraw oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym rwnie dzieraw, poddzieraw dziaw specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skadnikw na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaw specjalnych produkcji rolnej, z wyjtkiem skadnikw majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz
                                    • 24.03.2015Najem mieszkania na cele niemieszkalne a zwolnienie z VAT
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni rozwaa moliwo najmu mieszkania nieuciliwej firmie o charakterze biurowo-usugowym (ksigowo, kancelaria, ubezpieczenia, biuro rachunkowe). Czy bdc podatnikiem VAT mona skorzysta ze zwolnienia z VAT przy najmie nieruchomoci na cele niemieszkalne w ramach prowadzonej dziaalnoci? A czy nie bdc podatnikiem VAT mona skorzysta ze ww. zwolnienia z VAT?
                                     • 11.02.2015Opodatkowanie najmu prywatnego
                                      Ustawa o podatku dochodowym od osb fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odrbne rdo przychodw: najem, podnajem, dzieraw, poddzieraw oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym rwnie dzieraw, poddzieraw dziaw specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skadnikw na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaw specjalnych produkcji rolnej, z wyjtkiem skadnikw majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                                      • 07.01.2015Sposb opodatkowania najmu zaley od urzdnika?
                                       Interpelacja nr 29455 do ministra finansw w sprawie opodatkowania umw najmu i dzierawy
                                       • 17.01.201420 stycznia. Wybr formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                                        Podatnicy, ktrzy w 2014 r. chc opaca podatek od przychodw z tzw. najmu prywatnego w formie ryczatu, musz zoy owiadczenie w urzdzie skarbowym do 20 stycznia 2014 r. Ten sam termin obowizuje, gdy chc zrezygnowa z ryczatu. Owiadczenie nie skadaj podatnicy, ktrzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu. W tym terminie skada si rwnie owiadczenie o opodatkowaniu caoci dochodw przez jednego z maonkw. Dotyczy to maonkw midzy ktrymi istnieje wsplno majtkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu naley do ich wsplnego majtku.
                                        • 15.03.2013Opodatkowanie wynagrodzenia dyrektora spki zagranicznej
                                         Coraz wicej osb bdcych polskimi rezydentami podatkowymi zasiada w zarzdach lub radach nadzorczych spek zagranicznych. W interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe mona zauway, e Cypr jest najpopularniejsz jurysdykcj. Jednake w ostatnim okresie pojawiy si rwnie interpretacje dotyczce penienia funkcji dyrektorskich w spkach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA).
                                         • 08.03.2013Ulgi podatkowe a polityka prorodzinna pastwa
                                          Interpelacja nr 13499 do ministra finansw w sprawie ulg podatkowych
                                          • 14.01.2013Opodatkowanie najmu prywatnego
                                           Ustawa o podatku dochodowym od osb fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odrbne rdo przychodw: najem, podnajem, dzieraw, poddzieraw oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym rwnie dzieraw, poddzieraw dziaw specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skadnikw na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaw specjalnych produkcji rolnej, z wyjtkiem skadnikw majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                                           • 17.12.2012Podatki na wiecie: Rosja wprowadzi podatek od luksusu
                                            W przyszym roku Rosja wprowadzi podatek od luksusu. Opodatkowane nim bd m.in. drogie samochody oraz nieruchomoci o duej powierzchni – donosi portal pravda.ru. Bez zmian pozostanie natomiast obecny system podatku dochodowego.
                                            • 23.10.2012Kaucja pobierana przez wynajmujcego a podatek dochodowy
                                             Problematyk najmu lokali mieszkalnych uregulowano w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z pn. zm., dalej: K.c.) oraz w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., nr 31, poz. 266, z pn. zm., dalej: ustawa o ochronie praw lokatorw).
                                             • 28.05.2012Fikcyjne samozatrudnienie jako forma uchylania si od PIT i ZUS
                                              Interpelacja nr 3962 do ministra finansw w sprawie rozwizania podatkowego dla osb prowadzcych samodzieln pozarolnicz dziaalno gospodarcz
                                              • 19.10.2011Opodatkowanie trenerw sportowych
                                               Od duszego czasu kwestia opodatkowania osb fizycznych zwizanych ze sportem budzi liczne kontrowersje wrd podatnikw. Wikszo jednak interpretacji oraz komentarzy dotyczy opodatkowania sportowcw. Natomiast kolejn grup, oprcz samych sportowcw, ktra moe mie wtpliwoci odnonie sposobu opodatkowania s trenerzy sportowi. Trenerzy sportowi prowadzcy jednoosobowe dziaalnoci gospodarcze czsto nie wiedz, czy mog rozlicza si jak przedsibiorcy wedug 19% stawki podatku dochodowego czy te ich dochody powinny zosta zakwalifikowane do tzw. dziaalnoci wykonywanej osobicie i opodatkowane wedug skali podatkowej (obecnie 18-32%).