Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusze unijne

 • 08.10.2019Indeks konkurencyjności – jak polskie regiony wypadają na tle UE?
  Komisja Europejska opublikowała nowy indeks konkurencyjności regionalnej za 2019 r. Na 268 analizowanych obszarów najlepsze miejsce (105.) wśród polskich regionów zajął region stołeczny, który obejmuje Warszawę i okoliczne powiaty. Pierwsze trzy miejsca zajmują z kolei regiony obejmujące Sztokholm (Szwecja), Londyn (Wielka Brytania) oraz Utrecht (Holandia).
  • 17.05.2019Fundusze unijne dla Polski przekroczyły 164 mld euro
   Dotychczasowa obecność w Unii Europejskiej przyniosła Polsce już ponad 164 mld euro przekazanych w ramach funduszy unijnych – wynika z raportu pn. „15 lat Polski w Unii Europejskiej”, który opublikował Polski Instytut Ekonomiczny. Jednocześnie wejście do UE doprowadziło do masowej emigracji, a w 2017 r. ponad 2 mln Polaków przebywało w innych państwach członkowskich.
   • 01.03.2019Fundusze unijne są niezbędne dla polskiej gospodarki
    Zwiększona aktywność inwestycyjna przekłada się na rosnące wykorzystanie czynnika pracy, a tym samym prowadzi do wzrostu zatrudnienia i stopniowego wzrostu płac. Prowadzi to w konsekwencji do wzrostu dochodu do dyspozycji ludności i pozytywnie wpływa na wielkość popytu konsumpcyjnego. Należy jednak pamiętać, że aby efekt popytowy faktycznie wystąpił, konieczny jest ciągły napływ środków europejskich. Po ich ustaniu (np. w związku z zakończeniem danej perspektywy finansowej), efekt ten bowiem zanika - wyjaśnił przedstawiciel MPiT odpowiadając na interpelację poselską.
    • 22.01.2019Biurokracja przeszkadza w wykorzystywaniu unijnych funduszy na B+R
     Tempo, w jakim wykorzystywane są unijne fundusze na badania i rozwój (B+R), jest bardzo niskie i wyraźnie niższe względem innych obszarów – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Jak oceniają eksperci tej organizacji, kluczowymi przyczynami negatywnego trendu są zbyt duże obciążenie biurokratyczne firm, niepewność prawa oraz problemy z płynnością finansową.
     • 20.07.2018Podatki na świecie: KE wzywa kilka krajów UE do korekt w prawie podatkowym
      W czwartek Komisja Europejska poinformowała o wydaniu uzasadnionych opinii względem czterech krajów – Niemiec, Holandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Bruksela domaga się od władz tych państw zmian w przepisach podatkowych. Sprawy dotyczą m.in. transgranicznego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) oraz opodatkowania transferów kapitału emerytalnego.
      • 04.05.2018Dokumentowanie zakupów dokonywanych przez Radę Rodziców
       Rada rodziców jest częścią placówki oświatowej, tj. szkoły utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (np. gminę) w formie jednostki budżetowej (np. gminnej jednostki budżetowej). Podatnikiem VAT jest wobec tego dana jednostka samorządu terytorialnego. W takim przypadku rady rodziców nie można uznać odrębnego od jednostki samorządowej podatnika VAT.
       • 26.03.2018Czarna lista rajów podatkowych – KE wdraża pierwsze sankcje
        Jurysdykcje podatkowe, które są niechętne współpracy z organami krajów członkowskich Unii Europejskiej, mogą spodziewać się pierwszych sankcji. Pod koniec ubiegłego tygodnia Komisja Europejska wprowadziła nowe unijne środki zaradcze. W efekcie powstrzymany ma zostać przepływ funduszy UE przez jurysdykcje z tzw. unijnej czarnej listy rajów podatkowych.
        • 19.01.2018NSA: Przekształcenie Sp. z o.o. w spółkę jawną i zwolnienie z PCC
         Teza: W przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega nie tylko różnica pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki jawnej lub komandytowej, a wysokością opodatkowanego uprzednio kapitału zakładowego spółki z o.o., lecz również - zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a w związku z art. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41. poz. 399 z późn. zm.) - ta część wkładu, która odpowiada nieopodatkowanemu z mocy ustawy wcześniej kapitałowi zakładowemu w spółce kapitałowej.
         • 18.07.2017Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową a podatek od czynności cywilnoprawnych
          Pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że spółka komandytowa powinna być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki przekształcanej) w spółkę komandytową (spółkę przekształconą), która powinna być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy 2008/7/WE dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
          • 12.06.2017Pożyczka od komandytariusza a kwestia PCC
           Pytanie podatnika: Czy udzielona pożyczka spółce komandytowej przez komandytariusza nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i nie należy jej traktować jako zmianę umowy spółki i w konsekwencji opodatkować zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. stawką 0,5%?
           • 10.04.2017Zwrot i oprocentowanie nadpłaty. Ważny wyrok NSA
            Tezy: Przepisy regulujące zasady stwierdzania, zwrotu i oprocentowania nadpłat, powstałych w wyniku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, należy odpowiednio stosować także do nadpłat, powstałych wskutek sprzeczności prawa krajowego z prawem wspólnotowym (unijnym), która nie została wprawdzie stwierdzona takim orzeczeniem, ale jest potwierdzona nowelizacją prawa krajowego, zmierzającą do jej usunięcia.
            • 24.02.2017Przekształcenie spółki a PCC
             Pytanie podatnika: Czy wskazane w opisie zdarzenia przyszłego przekształcenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
             • 23.02.2017Podatki 2017: Decyzje skarbówki uderzą w projekty unijne?
              Wadliwe decyzje urzędów skarbowych mogą pogrzebać niemal setkę projektów, które finansowane są z unijnego programu POWER 2.2 – alarmują Pracodawcy RP. Organizacja skierowała w tej sprawie pismo do wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
              • 25.08.2016Emerytury z OFE do gruntownej zmiany?
               Interpelacja nr 4682 w sprawie planowanych zmian w OFE.
               • 19.02.2016Uchwała NSA. Moment korekty kosztów po otrzymaniu dotacji
                W przypadku jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków (kosztów) poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które następnie zostały zrefundowane ze środków stanowiących dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 ustawy o CIT, podatnik - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 - zobowiązany jest do zmniejszenia zrefundowanych kosztów uzyskania przychodów w miesiącu otrzymania dofinansowania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                • 08.12.2015Przyjazny system podatkowy ważniejszy od funduszy unijnych?
                 Fundusze unijne nie zastąpią potrzebnych Polsce reform, w tym głównie poprawy w sferze podatków oraz wymiaru sprawiedliwości – uważa Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak oceniają eksperci założonej przez prof. Leszka Balcerowicza fundacji, Polska nadal posiada znaczące rezerwy, których uruchomienie może być źródłem podniesienia jakości życia milionów osób. 
                 • 24.11.2015Fundusze unijne 2007-2013. Polska może stracić aż 9 mld euro
                  Z końcem 2015 r. mija termin tzw. kwalifikowalności wydatków z funduszy europejskich na lata 2007-2013. Do rozliczenia między Polską a Komisją Europejską pozostaje jednak nadal aż 9,717 mld euro. To najwyższa kwota wśród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
                  • 26.06.2015Ulgi podatkowe na B+R – Polska odstaje od innych krajów
                   Polska i Europa mogłyby przyciągnąć nowe inwestycje badawczo-rozwojowe (B+R), ale do tego potrzebny byłby spójny system zachęt podatkowych – wynika z nowego raportu EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2015". Jak się okazuje, system wsparcia preferencjami podatkowymi działań B+R w Polsce należy do najmniej atrakcyjnych w Europie.
                   • 05.06.2015OLAF wykrywa coraz więcej nadużyć w UE
                    W ubiegłym roku Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wydał rekordową liczbę rekomendacji i zalecił odzyskanie środków w wysokości aż 901 mln euro – wynika z rocznego sprawozdania OLAF za 2014 r.
                    • 13.05.2015Unijne fundusze na szkolenia – nowe możliwości dla firm
                     W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zmianie ulegną m.in. zasady dotyczące finansowania szkoleń. Jak przekonuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, o zawartości oferty szkoleniowej decydować ma przede wszystkim rynek, czyli sami przedsiębiorcy.
                     • 18.02.2014Małe firmy nie skorzystają z unijnych funduszy?
                      Zaledwie 13,7 proc. małych firm zapowiada, że będzie starać się o fundusze unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – wynika z nowego badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz serwisu firmy.net. Odsetek takich wskazań okazuje się mniejszy od odsetka firm (17,2 proc.), które skorzystały z funduszy na lata 2007-2013.
                      • 24.07.2013Fundusze unijne 2014-2020 to dla Polski ,,być albo nie być"?
                       Resort rozwoju regionalnego rozpoczął szerokie konsultacje projektu Umowy Partnerstwa 2014-2020, która określa m.in. priorytetowe kierunki wydatkowania funduszy unijnych. Zdaniem prezydenta Komorowskiego, kwestia skuteczności i efektywności wydania tych środków (ok. 72,9 mld euro) to dla Polski swoiste „być albo nie być”.
                       • 21.06.2013Rząd chce przejąć rynek wydawniczy - alarmuje ZPP
                        Przygotowywane przez rząd Donalda Tuska reformy będą mieć bardzo poważne konsekwencje dla rynku wydawniczego i powiązanych z nim sektorów, głównie dystrybucyjnego, poligraficznego i papierniczego – ostrzega Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja szacuje, że działania rządu mogą doprowadzić do wzrostu liczby bezrobotnych nawet o kilkadziesiąt tysięcy.
                        • 18.06.2013Awantura o OFE. Fundusze odpowiadają za dług publiczny?
                         Gdyby nie OFE, państwowy dług publiczny byłby (wg metodologii unijnej) wyraźnie niższy i na koniec ubiegłego roku wyniósłby nie 55,6, ale zaledwie 38,1 proc. – wynika z przecieków nt. głównych tez z rządowego przeglądu emerytalnego, który ma zostać przedstawiony w najbliższym czasie. Organizacje zrzeszające biznes krytykują te wyliczenia, oskarżając przy tym rząd o manipulacje danymi.
                         • 07.06.2013Fundusze europejskie 2014-2020. Są już pierwsze konkrety
                          Kształt i rozmiary unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 nie zostały jeszcze zatwierdzone przez organy unijne. Polski rząd ma już jednak gotowy wstępny plan rozlokowania środków. Wiadomo przykładowo, że w ramach programów krajowych najwięcej środków trafi na Infrastrukturę i Środowisko. Mniejsze wsparcie otrzyma natomiast województwo mazowieckie.
                          • 05.06.2013Fundusze europejskie 2014-2020 – wzrośnie rola samorządów
                           W nowej unijnej perspektywie finansowej (na lata 2014-2020) większy nacisk położony zostanie na działania z poziomu regionów – zapowiada minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska. Jak wskazuje, zmiana podyktowana jest faktem, że samorządy mają lepsze rozeznanie w sytuacji i potrzebach konkretnych terenów.
                           • 21.05.2013Podatki na świecie: Podatek transakcyjny uderzy we wszystkich
                            Wprowadzenie w 11 państwach Unii Europejskiej podatku od transakcji finansowych (financial transaction tax) uderzy nie tylko w bogatych graczy, ale również w przeciętnych zjadaczy chleba – donosi brytyjski „The Economic Voice”. Drugim negatywnym skutkiem ma być utrata konkurencyjności przez unijne rynki finansowe.
                            • 16.04.2013Fundusze unijne na wyczerpaniu - już tylko 3 mld zł dla firm
                             Fundusze unijne z perspektywy finansowej na lata 2007-2013 powoli się kończą. Przedsiębiorcy mogą jeszcze liczyć na łączne wsparcie rzędu 3 mld zł. – Chcemy pomóc polskiemu biznesowi w wykorzystaniu wszystkich dostępnych funduszy dla rozwoju przedsiębiorczości – zapowiada minister gospodarki, Janusz Piechociński.
                             • 23.01.2013Kiedy można liczyć na zasiłek socjalny w UE?
                              Prawo unijne nie gwarantuje każdemu bezrobotnemu prawa do zasiłku w dowolnym państwie UE i EOG – przypomina resort pracy i polityki społecznej. Uzyskanie zasiłku obwarowane jest zazwyczaj kilkoma warunkami.
                              • 31.12.2012Eksperci są pewni. Nadchodzi ciężki rok
                               Przyszły rok będzie okresem postępującego spowolnienia gospodarczego – twierdzi zgodnie przeważająca część ekspertów gospodarczych. Wzrost najprawdopodobniej nie przekroczy poziomu 2% PKB w skali roku, a stopa bezrobocia może sięgnąć nawet 15%.
                               • 30.10.2012Fundusze europejskie – od stycznia nowe zasady
                                Z początkiem 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady dostępu do unijnego finansowania dla przedsiębiorców, miast, regionów oraz naukowców. Nowe rozporządzenie finansowe ma – zdaniem Komisji Europejskiej – znacznie uprościć obecnie stosowane procedury.
                                • 18.10.2012Fundusze unijne – pozostało już niewiele
                                 Ponad 75% wszystkich środków z funduszy europejskich przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013 zostało zagospodarowanych w postaci umów z beneficjentami, a przeszło 40% objęto wydatkami – wynika z tegorocznej edycji raportu pn. „Stan wykorzystania funduszy europejskich”, przygotowanego już po raz szósty przez Business Centre Club.
                                 • 10.08.2012Polska się zmienia dzięki unijnym funduszom
                                  Polska zagospodarowała już ponad 75 proc. puli z blisko 68 mld euro z funduszy europejskich, które ma do dyspozycji na lata 2007-2013 – podkreśla Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
                                  • 24.07.2012Wywóz śmieci – nowa ustawa wykończy małe firmy
                                   Od początku 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która przekazuje na gminy obowiązek regulowania sprawy wywozu śmieci i wprowadza tzw. podatek śmieciowy. Na wprowadzenie nowych przepisów samorządy mają czas do połowy 2013 r. Według analityków firmy doradczej Frost & Sullivan, zmiany doprowadzą do wycofania się z rynku większości małych firm.
                                   • 29.06.2012Zmiany w VAT 2013: Wysokość opodatkowania
                                    Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przygotowany przez resort finansów ma na celu przede wszystkim dostosowanie przepisów ustawy o VAT do przepisów unijnych. Jeżeli chodzi o wysokość opodatkowania (dział VIII ustawy), zmiany w tym zakresie dotyczą podwyższenia stawek podatku na niektóre towary i usługi (m.in. lody, gotowe posiłki i dania, wyroby sztuki), opodatkowanie stawką podstawową (obecnie zwolnionych) usług pocztowych niepowszechnych, świadczonych przez operatora publicznego. Z dniem 1 stycznia 2013 r. planuje się także uelastycznienie stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
                                    • 26.04.2012KE przedstawiła projekt budżetu UE na 2013 r.
                                     Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu UE na rok 2013 – dokument zakłada zamrożenie części przyszłych wydatków oraz budżetu administracyjnego. W przyszłym roku zredukowana zostanie także ilość osób zatrudnionych w unijnej administracji (o 1%). To początek pięcioletniego planu przewidującego redukcję personelu o 5%.
                                     • 16.02.2012Dodatkowe 400 mln euro na PO Infrastruktura i Środowisko
                                      Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko sfinansuje w tym roku więcej inwestycji – Komisja Europejska zatwierdziła zwiększenie wkładu unijnego o przeszło 424 mln euro (ok. 1,8 mld zł). Dodatkowe środki zostaną przeznaczone m.in. na projekty znajdujące się obecnie na liście rezerwowej.
                                      • 12.10.2011Nowe instrumenty finansowe dla polskich firm
                                       Od października polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z nowych instrumentów finansowych – o łącznej wartości 1,3 mld zł preferencyjnych środków finansowych. Polska jest w tej chwili liderem wśród państw, których instytucje finansowe zakontraktowały największą liczbę instrumentów finansowych dla małych i średnich firm (MSP), poręczonych w ramach unijnego programu ramowego CIP.
                                       • 19.08.2011Firmy budowlane rozszerzają obszary swej działalności
                                        Nakłady inwestycyjne w Unii Europejskiej w sektorze budowlanym zostały obniżone w ubiegłym roku o 3,6%. W obecnym roku prognozowany wzrost może wynieść maksymalnie 0,2%. Wiele firm poszukuje sposobu na pokonanie trudności w rozszerzaniu i większym zróżnicowaniu obszarów działalności gospodarczej – oto główne wnioski z raportu pn. „Europejskie Potęgi Budowlane 2010”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.
                                        • 06.07.2011Fundusze unijne pomogą przedsiębiorcom pozyskać inwestorów
                                         Małe i średnie przedsiębiorstwa, które poszukują kapitału na rozwój, mogą uzyskać dofinansowanie kosztów emisji akcji albo debiutu na rynku NewConnect lub Rynku Głównym GPW. Wraz z poprawą koniunktury i lepszymi wskaźnikami giełdowymi, rośnie zainteresowanie tą formą dofinansowania. Zdaniem ekspertów Deloitte, należy się spieszyć, ponieważ nabór (trwający do 30 grudnia br.) może zostać zakończony wcześniej, jeśli wnioskowana wartość dotacji przekroczy 130% planowanego budżetu.
                                         • 09.06.2011Lewiatan: Wzrost inwestycji firm będzie powolny
                                          Pierwszy kwartał 2011 r. przyniósł wzrost inwestycji o 6% w stosunku do ubiegłego roku, w tym inwestycji dużych przedsiębiorstw o 2,6%. Wartości bezwzględne prezentują się jednak gorzej – nominalna wartość inwestycji w I kw. br. była niższa aż o 7,4% w stosunku do I kw. 2008 r. Zdaniem PKPP Lewiatan, w obecnych realiach nie ma co liczyć na gwałtowny wzrost inwestycji polskich firm. – Udział inwestycji w PKB spadł do niewiele ponad 20 proc. Gospodarka ciągle nie stoi na dwóch solidnych nogach. Oparcie ma jedynie w konsumpcji – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Lewiatana.
                                          • 20.05.2011Portugalia otrzyma 52 mld euro pomocy
                                           Europejska Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) zdecydowała o udzieleniu wsparcia finansowego Portugalii w wysokości 52 mld euro. Na spotkaniu, które odbyło się 17 maja br., osiągnięto również ogólne porozumienie w kwestii harmonizacji unijnych zasad dotyczących instrumentów krótkiej sprzedaży.
                                           • 05.05.2011Polska jest liderem w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy
                                            17,3 mld euro funduszy unijnych – tyle pozyskała Polska od momentu przystąpienia do Unii. Trafiło do nas co piąte euro wypłacane państwom członkowskim.
                                            • 29.03.2011Fundusze unijne - dodatkowe środki dla młodych rolników
                                             Według nowelizacji rozporządzenia o podziale środków z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wszyscy wnioskodawcy z 2010 r., którzy spełniali warunki do przyznania premii dla młodych rolników, a otrzymali decyzje odmowne ze względu na brak środków, będą mogli skorzystać ze wsparcia, jeśli nadal spełniają wymagania określone w przepisach – ogłosiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
                                             • 28.03.2011Unijne dofinansowanie dla MŚP
                                              W krajach UE trwa zawieranie umów z podmiotami udzielającymi mikrokredytów w ramach unijnego programu mikrofinansowania działalności gospodarczej. Europejski instrument finansowy Progress ułatwia właścicielom małych przedsiębiorstw pozyskanie funduszy potrzebnych na rozpoczęcie działalności lub na jej rozwinięcie – informuje Komisja Europejska.  
                                              • 22.03.2011Unijne fundusze – NIK skontrolował samorządy
                                               Gminne inwestycje współfinansowane ze środków unijnych są realizowane zgodnie z założeniami projektów, zdarzają się jednak nieprawidłowości przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych – wynika z kontroli współfinansowanych przez Unię Europejską inwestycji samorządów, jaką przeprowadził NIK.  
                                               • 15.03.2011Fundusze unijne: Dotacja na łącznik z Litwą
                                                116 mln zł uzyskają Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na jedną z inwestycji dotyczących budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa – poinformowało Ministerstwo Gospodarki.  
                                                • 02.03.2011Fundusze unijne: Aktualizacja list projektów indywidualnych
                                                 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło kolejną aktualizację list projektów indywidualnych, czyli najważniejszych inwestycji, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Celem aktualizacji był przegląd stanu ich przygotowań. W efekcie z list projektów indywidualnych dla krajowych programów operacyjnych usuniętych zostało 9 projektów i dodano 2 nowe przedsięwzięcia.  
                                                 • 01.03.2011Unijne obligacje infrastrukturalne – projekt Europa 2020
                                                  Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje na temat wprowadzenia obligacji na sfinansowanie projektu Europa 2020, którego celem jest zwiększenie nakładów na inwestycje zgodne z unijnymi priorytetami rozwoju do końca obecnej dekady. Obligacje mają pomóc prywatnym firmom na rynku kapitałowym w przyciągnięciu środków od takich inwestorów jak fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe. Inicjatywa jest wspólnym przedsięwzięciem KE i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.  
                                                  • 25.02.2011Infrastruktura energetyczna wymaga inwestycji wartych setki miliardów złotych
                                                   Polskie elektrownie, sieci przesyłowe i dystrybucyjne są zdekapitalizowane w ponad 70 proc., a ich modernizacja wymaga nakładów rzędu 200 mld zł – podkreślali uczestnicy debaty „Plan Marshalla dla infrastruktury – finansowanie strategicznych inwestycji” zorganizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA oraz Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji.  

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »