Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusze unijne

 • 21.07.2020Fundusze unijne – Polsce przypadnie ponad 775 mld z
  Polska ma otrzyma z funduszy unijnych przeszo 775 mld z (w cenach biecych) – wynika z ustale zakoczonego we wtorek szczytu Rady Europejskiej. W praktyce na dotacje trafi ma 139,4 mld euro (ponad 623 mld z), a na pomoc zwrotn w formie bardzo niskooprocentowanych poyczek kolejne 34,2 mld euro (ponad 152 mld z).
  • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjta przez Sejm
   Czasowa, zwikszona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spady ich wyceny – przed wrogim przejciem przez inwestorów spoza UE;  osona finansowa dla samorzdów;  uatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiajcych;  dopaty z budetu pastwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  atwiejszy dostp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili ródo utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która zoy si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsibiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
   • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
    Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
    • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
     Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
     • 06.04.2020Województwa kieruj rodki unijne na walk z pandemi
      Do tej pory wadze województw przeznaczyy ju prawie 1,8 mld z na ochron zdrowia oraz ratowanie miejsc pracy. Na te cele przeznaczane s unijne dotacje z Regionalnych Programów Operacyjnych, które nie zostay wczeniej wykorzystane. Najwicej takich rodków przekierowano w województwach zachodniopomorskim, maopolskim i kujawsko-pomorskim.
      • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
       Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
       • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
        Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
        • 08.10.2019Indeks konkurencyjnoci – jak polskie regiony wypadaj na tle UE?
         Komisja Europejska opublikowaa nowy indeks konkurencyjnoci regionalnej za 2019 r. Na 268 analizowanych obszarów najlepsze miejsce (105.) wród polskich regionów zaj region stoeczny, który obejmuje Warszaw i okoliczne powiaty. Pierwsze trzy miejsca zajmuj z kolei regiony obejmujce Sztokholm (Szwecja), Londyn (Wielka Brytania) oraz Utrecht (Holandia).
         • 17.05.2019Fundusze unijne dla Polski przekroczyy 164 mld euro
          Dotychczasowa obecno w Unii Europejskiej przyniosa Polsce ju ponad 164 mld euro przekazanych w ramach funduszy unijnych – wynika z raportu pn. „15 lat Polski w Unii Europejskiej”, który opublikowa Polski Instytut Ekonomiczny. Jednoczenie wejcie do UE doprowadzio do masowej emigracji, a w 2017 r. ponad 2 mln Polaków przebywao w innych pastwach czonkowskich.
          • 01.03.2019Fundusze unijne s niezbdne dla polskiej gospodarki
           Zwikszona aktywno inwestycyjna przekada si na rosnce wykorzystanie czynnika pracy, a tym samym prowadzi do wzrostu zatrudnienia i stopniowego wzrostu pac. Prowadzi to w konsekwencji do wzrostu dochodu do dyspozycji ludnoci i pozytywnie wpywa na wielko popytu konsumpcyjnego. Naley jednak pamita, e aby efekt popytowy faktycznie wystpi, konieczny jest cigy napyw rodków europejskich. Po ich ustaniu (np. w zwizku z zakoczeniem danej perspektywy finansowej), efekt ten bowiem zanika - wyjani przedstawiciel MPiT odpowiadajc na interpelacj poselsk.
           • 22.01.2019Biurokracja przeszkadza w wykorzystywaniu unijnych funduszy na B+R
            Tempo, w jakim wykorzystywane s unijne fundusze na badania i rozwój (B+R), jest bardzo niskie i wyranie nisze wzgldem innych obszarów – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Jak oceniaj eksperci tej organizacji, kluczowymi przyczynami negatywnego trendu s zbyt due obcienie biurokratyczne firm, niepewno prawa oraz problemy z pynnoci finansow.
            • 20.07.2018Podatki na wiecie: KE wzywa kilka krajów UE do korekt w prawie podatkowym
             W czwartek Komisja Europejska poinformowaa o wydaniu uzasadnionych opinii wzgldem czterech krajów – Niemiec, Holandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Bruksela domaga si od wadz tych pastw zmian w przepisach podatkowych. Sprawy dotycz m.in. transgranicznego zwrotu podatku od towarów i usug (VAT) oraz opodatkowania transferów kapitau emerytalnego.
             • 04.05.2018Dokumentowanie zakupów dokonywanych przez Rad Rodziców
              Rada rodziców jest czci placówki owiatowej, tj. szkoy utworzonej przez jednostk samorzdu terytorialnego (np. gmin) w formie jednostki budetowej (np. gminnej jednostki budetowej). Podatnikiem VAT jest wobec tego dana jednostka samorzdu terytorialnego. W takim przypadku rady rodziców nie mona uzna odrbnego od jednostki samorzdowej podatnika VAT.
              • 26.03.2018Czarna lista rajów podatkowych – KE wdraa pierwsze sankcje
               Jurysdykcje podatkowe, które s niechtne wspópracy z organami krajów czonkowskich Unii Europejskiej, mog spodziewa si pierwszych sankcji. Pod koniec ubiegego tygodnia Komisja Europejska wprowadzia nowe unijne rodki zaradcze. W efekcie powstrzymany ma zosta przepyw funduszy UE przez jurysdykcje z tzw. unijnej czarnej listy rajów podatkowych.
               • 19.01.2018NSA: Przeksztacenie Sp. z o.o. w spók jawn i zwolnienie z PCC
                Teza: W przypadku przeksztacenia spóki z ograniczon odpowiedzialnoci w spók jawn zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych podlega nie tylko rónica pomidzy wartoci majtku wniesionego do spóki jawnej lub komandytowej, a wysokoci opodatkowanego uprzednio kapitau zakadowego spóki z o.o., lecz równie - zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a w zwizku z art. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 9 wrzenia 2000 r. o podatku od czynnoci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41. poz. 399 z pón. zm.) - ta cz wkadu, która odpowiada nieopodatkowanemu z mocy ustawy wczeniej kapitaowi zakadowemu w spóce kapitaowej.
                • 18.07.2017Przeksztacenie spóki z o.o. w spók komandytow a podatek od czynnoci cywilnoprawnych
                 Pytanie: Czy prawidowe jest stanowisko Wnioskodawcy, e spóka komandytowa powinna by uznana za spók kapitaow w rozumieniu dyrektywy nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczcej podatków porednich od gromadzenia kapitau? Czy prawidowe jest stanowisko Wnioskodawcy, e przeksztacenie Spóki z ograniczon odpowiedzialnoci (spóki przeksztacanej) w spók komandytow (spók przeksztacon), która powinna by uznana za spók kapitaow w rozumieniu dyrektywy 2008/7/WE dotyczcej podatków porednich od gromadzenia kapitau, nie bdzie podlegao opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                 • 12.06.2017Poyczka od komandytariusza a kwestia PCC
                  Pytanie podatnika: Czy udzielona poyczka spóce komandytowej przez komandytariusza nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych i nie naley jej traktowa jako zmian umowy spóki i w konsekwencji opodatkowa zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych, tj. stawk 0,5%?
                  • 10.04.2017Zwrot i oprocentowanie nadpaty. Wany wyrok NSA
                   Tezy: Przepisy regulujce zasady stwierdzania, zwrotu i oprocentowania nadpat, powstaych w wyniku orzecze Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej, naley odpowiednio stosowa take do nadpat, powstaych wskutek sprzecznoci prawa krajowego z prawem wspólnotowym (unijnym), która nie zostaa wprawdzie stwierdzona takim orzeczeniem, ale jest potwierdzona nowelizacj prawa krajowego, zmierzajc do jej usunicia.
                   • 24.02.2017Przeksztacenie spóki a PCC
                    Pytanie podatnika: Czy wskazane w opisie zdarzenia przyszego przeksztacenie bdzie podlegao opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                    • 23.02.2017Podatki 2017: Decyzje skarbówki uderz w projekty unijne?
                     Wadliwe decyzje urzdów skarbowych mog pogrzeba niemal setk projektów, które finansowane s z unijnego programu POWER 2.2 – alarmuj Pracodawcy RP. Organizacja skierowaa w tej sprawie pismo do wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
                     • 25.08.2016Emerytury z OFE do gruntownej zmiany?
                      Interpelacja nr 4682 w sprawie planowanych zmian w OFE.
                      • 19.02.2016Uchwaa NSA. Moment korekty kosztw po otrzymaniu dotacji
                       W przypadku jednorazowego zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw wydatkw (kosztw) poniesionych w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw, ktre nastpnie zostay zrefundowane ze rodkw stanowicych dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 ustawy o CIT, podatnik - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 - zobowizany jest do zmniejszenia zrefundowanych kosztw uzyskania przychodw w miesicu otrzymania dofinansowania - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                       • 08.12.2015Przyjazny system podatkowy waniejszy od funduszy unijnych?
                        Fundusze unijne nie zastpi potrzebnych Polsce reform, w tym gwnie poprawy w sferze podatkw oraz wymiaru sprawiedliwoci – uwaa Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak oceniaj eksperci zaoonej przez prof. Leszka Balcerowicza fundacji, Polska nadal posiada znaczce rezerwy, ktrych uruchomienie moe by rdem podniesienia jakoci ycia milionw osb. 
                        • 24.11.2015Fundusze unijne 2007-2013. Polska moe straci a 9 mld euro
                         Z kocem 2015 r. mija termin tzw. kwalifikowalnoci wydatkw z funduszy europejskich na lata 2007-2013. Do rozliczenia midzy Polsk a Komisj Europejsk pozostaje jednak nadal a 9,717 mld euro. To najwysza kwota wrd wszystkich pastw czonkowskich Unii Europejskiej.
                         • 26.06.2015Ulgi podatkowe na B+R – Polska odstaje od innych krajw
                          Polska i Europa mogyby przycign nowe inwestycje badawczo-rozwojowe (B+R), ale do tego potrzebny byby spjny system zacht podatkowych – wynika z nowego raportu EY „Atrakcyjno inwestycyjna Europy 2015". Jak si okazuje, system wsparcia preferencjami podatkowymi dziaa B+R w Polsce naley do najmniej atrakcyjnych w Europie.
                          • 05.06.2015OLAF wykrywa coraz wicej naduy w UE
                           W ubiegym roku Europejski Urzd ds. Zwalczania Naduy Finansowych (OLAF) wyda rekordow liczb rekomendacji i zaleci odzyskanie rodkw w wysokoci a 901 mln euro – wynika z rocznego sprawozdania OLAF za 2014 r.
                           • 13.05.2015Unijne fundusze na szkolenia – nowe moliwoci dla firm
                            W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zmianie ulegn m.in. zasady dotyczce finansowania szkole. Jak przekonuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, o zawartoci oferty szkoleniowej decydowa ma przede wszystkim rynek, czyli sami przedsibiorcy.
                            • 18.02.2014Mae firmy nie skorzystaj z unijnych funduszy?
                             Zaledwie 13,7 proc. maych firm zapowiada, e bdzie stara si o fundusze unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – wynika z nowego badania Instytutu Bada i Analiz OSB oraz serwisu firmy.net. Odsetek takich wskaza okazuje si mniejszy od odsetka firm (17,2 proc.), ktre skorzystay z funduszy na lata 2007-2013.
                             • 24.07.2013Fundusze unijne 2014-2020 to dla Polski ,,by albo nie by"?
                              Resort rozwoju regionalnego rozpocz szerokie konsultacje projektu Umowy Partnerstwa 2014-2020, ktra okrela m.in. priorytetowe kierunki wydatkowania funduszy unijnych. Zdaniem prezydenta Komorowskiego, kwestia skutecznoci i efektywnoci wydania tych rodkw (ok. 72,9 mld euro) to dla Polski swoiste „by albo nie by”.
                              • 21.06.2013Rzd chce przej rynek wydawniczy - alarmuje ZPP
                               Przygotowywane przez rzd Donalda Tuska reformy bd mie bardzo powane konsekwencje dla rynku wydawniczego i powizanych z nim sektorw, gwnie dystrybucyjnego, poligraficznego i papierniczego – ostrzega Zwizek Przedsibiorcw i Pracodawcw. Organizacja szacuje, e dziaania rzdu mog doprowadzi do wzrostu liczby bezrobotnych nawet o kilkadziesit tysicy.
                               • 18.06.2013Awantura o OFE. Fundusze odpowiadaj za dug publiczny?
                                Gdyby nie OFE, pastwowy dug publiczny byby (wg metodologii unijnej) wyranie niszy i na koniec ubiegego roku wynisby nie 55,6, ale zaledwie 38,1 proc. – wynika z przeciekw nt. gwnych tez z rzdowego przegldu emerytalnego, ktry ma zosta przedstawiony w najbliszym czasie. Organizacje zrzeszajce biznes krytykuj te wyliczenia, oskarajc przy tym rzd o manipulacje danymi.
                                • 07.06.2013Fundusze europejskie 2014-2020. S ju pierwsze konkrety
                                 Ksztat i rozmiary unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 nie zostay jeszcze zatwierdzone przez organy unijne. Polski rzd ma ju jednak gotowy wstpny plan rozlokowania rodkw. Wiadomo przykadowo, e w ramach programw krajowych najwicej rodkw trafi na Infrastruktur i rodowisko. Mniejsze wsparcie otrzyma natomiast wojewdztwo mazowieckie.
                                 • 05.06.2013Fundusze europejskie 2014-2020 – wzronie rola samorzdw
                                  W nowej unijnej perspektywie finansowej (na lata 2014-2020) wikszy nacisk pooony zostanie na dziaania z poziomu regionw – zapowiada minister rozwoju regionalnego, Elbieta Biekowska. Jak wskazuje, zmiana podyktowana jest faktem, e samorzdy maj lepsze rozeznanie w sytuacji i potrzebach konkretnych terenw.
                                  • 21.05.2013Podatki na wiecie: Podatek transakcyjny uderzy we wszystkich
                                   Wprowadzenie w 11 pastwach Unii Europejskiej podatku od transakcji finansowych (financial transaction tax) uderzy nie tylko w bogatych graczy, ale rwnie w przecitnych zjadaczy chleba – donosi brytyjski „The Economic Voice”. Drugim negatywnym skutkiem ma by utrata konkurencyjnoci przez unijne rynki finansowe.
                                   • 16.04.2013Fundusze unijne na wyczerpaniu - ju tylko 3 mld z dla firm
                                    Fundusze unijne z perspektywy finansowej na lata 2007-2013 powoli si kocz. Przedsibiorcy mog jeszcze liczy na czne wsparcie rzdu 3 mld z. – Chcemy pomc polskiemu biznesowi w wykorzystaniu wszystkich dostpnych funduszy dla rozwoju przedsibiorczoci – zapowiada minister gospodarki, Janusz Piechociski.
                                    • 23.01.2013Kiedy mona liczy na zasiek socjalny w UE?
                                     Prawo unijne nie gwarantuje kademu bezrobotnemu prawa do zasiku w dowolnym pastwie UE i EOG – przypomina resort pracy i polityki spoecznej. Uzyskanie zasiku obwarowane jest zazwyczaj kilkoma warunkami.
                                     • 31.12.2012Eksperci s pewni. Nadchodzi ciki rok
                                      Przyszy rok bdzie okresem postpujcego spowolnienia gospodarczego – twierdzi zgodnie przewaajca cz ekspertw gospodarczych. Wzrost najprawdopodobniej nie przekroczy poziomu 2% PKB w skali roku, a stopa bezrobocia moe sign nawet 15%.
                                      • 30.10.2012Fundusze europejskie – od stycznia nowe zasady
                                       Z pocztkiem 2013 r. zaczn obowizywa nowe zasady dostpu do unijnego finansowania dla przedsibiorcw, miast, regionw oraz naukowcw. Nowe rozporzdzenie finansowe ma – zdaniem Komisji Europejskiej – znacznie uproci obecnie stosowane procedury.
                                       • 18.10.2012Fundusze unijne – pozostao ju niewiele
                                        Ponad 75% wszystkich rodkw z funduszy europejskich przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013 zostao zagospodarowanych w postaci umw z beneficjentami, a przeszo 40% objto wydatkami – wynika z tegorocznej edycji raportu pn. „Stan wykorzystania funduszy europejskich”, przygotowanego ju po raz szsty przez Business Centre Club.
                                        • 10.08.2012Polska si zmienia dziki unijnym funduszom
                                         Polska zagospodarowaa ju ponad 75 proc. puli z blisko 68 mld euro z funduszy europejskich, ktre ma do dyspozycji na lata 2007-2013 – podkrela Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
                                         • 24.07.2012Wywz mieci – nowa ustawa wykoczy mae firmy
                                          Od pocztku 2012 r. obowizuje nowa ustawa o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, ktra przekazuje na gminy obowizek regulowania sprawy wywozu mieci i wprowadza tzw. podatek mieciowy. Na wprowadzenie nowych przepisw samorzdy maj czas do poowy 2013 r. Wedug analitykw firmy doradczej Frost & Sullivan, zmiany doprowadz do wycofania si z rynku wikszoci maych firm.
                                          • 29.06.2012Zmiany w VAT 2013: Wysoko opodatkowania
                                           Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug przygotowany przez resort finansw ma na celu przede wszystkim dostosowanie przepisw ustawy o VAT do przepisw unijnych. Jeeli chodzi o wysoko opodatkowania (dzia VIII ustawy), zmiany w tym zakresie dotycz podwyszenia stawek podatku na niektre towary i usugi (m.in. lody, gotowe posiki i dania, wyroby sztuki), opodatkowanie stawk podstawow (obecnie zwolnionych) usug pocztowych niepowszechnych, wiadczonych przez operatora publicznego. Z dniem 1 stycznia 2013 r. planuje si take uelastycznienie stosowania stawki 0% przy eksporcie towarw oraz wewntrzwsplnotowej dostawie towarw.
                                           • 26.04.2012KE przedstawia projekt budetu UE na 2013 r.
                                            Komisja Europejska przedstawia projekt budetu UE na rok 2013 – dokument zakada zamroenie czci przyszych wydatkw oraz budetu administracyjnego. W przyszym roku zredukowana zostanie take ilo osb zatrudnionych w unijnej administracji (o 1%). To pocztek picioletniego planu przewidujcego redukcj personelu o 5%.
                                            • 16.02.2012Dodatkowe 400 mln euro na PO Infrastruktura i rodowisko
                                             Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko sfinansuje w tym roku wicej inwestycji – Komisja Europejska zatwierdzia zwikszenie wkadu unijnego o przeszo 424 mln euro (ok. 1,8 mld z). Dodatkowe rodki zostan przeznaczone m.in. na projekty znajdujce si obecnie na licie rezerwowej.
                                             • 12.10.2011Nowe instrumenty finansowe dla polskich firm
                                              Od padziernika polscy przedsibiorcy mog korzysta z nowych instrumentw finansowych – o cznej wartoci 1,3 mld z preferencyjnych rodkw finansowych. Polska jest w tej chwili liderem wrd pastw, ktrych instytucje finansowe zakontraktoway najwiksz liczb instrumentw finansowych dla maych i rednich firm (MSP), porczonych w ramach unijnego programu ramowego CIP.
                                              • 19.08.2011Firmy budowlane rozszerzaj obszary swej dziaalnoci
                                               Nakady inwestycyjne w Unii Europejskiej w sektorze budowlanym zostay obnione w ubiegym roku o 3,6%. W obecnym roku prognozowany wzrost moe wynie maksymalnie 0,2%. Wiele firm poszukuje sposobu na pokonanie trudnoci w rozszerzaniu i wikszym zrnicowaniu obszarw dziaalnoci gospodarczej – oto gwne wnioski z raportu pn. „Europejskie Potgi Budowlane 2010”, przygotowanego przez firm doradcz Deloitte.
                                               • 06.07.2011Fundusze unijne pomog przedsibiorcom pozyska inwestorw
                                                Mae i rednie przedsibiorstwa, ktre poszukuj kapitau na rozwj, mog uzyska dofinansowanie kosztw emisji akcji albo debiutu na rynku NewConnect lub Rynku Gwnym GPW. Wraz z popraw koniunktury i lepszymi wskanikami giedowymi, ronie zainteresowanie t form dofinansowania. Zdaniem ekspertw Deloitte, naley si spieszy, poniewa nabr (trwajcy do 30 grudnia br.) moe zosta zakoczony wczeniej, jeli wnioskowana warto dotacji przekroczy 130% planowanego budetu.
                                                • 09.06.2011Lewiatan: Wzrost inwestycji firm bdzie powolny
                                                 Pierwszy kwarta 2011 r. przynis wzrost inwestycji o 6% w stosunku do ubiegego roku, w tym inwestycji duych przedsibiorstw o 2,6%. Wartoci bezwzgldne prezentuj si jednak gorzej – nominalna warto inwestycji w I kw. br. bya nisza a o 7,4% w stosunku do I kw. 2008 r. Zdaniem PKPP Lewiatan, w obecnych realiach nie ma co liczy na gwatowny wzrost inwestycji polskich firm. – Udzia inwestycji w PKB spad do niewiele ponad 20 proc. Gospodarka cigle nie stoi na dwch solidnych nogach. Oparcie ma jedynie w konsumpcji – mwi dr Magorzata Starczewska-Krzysztoszek, gwna ekonomistka Lewiatana.
                                                 • 20.05.2011Portugalia otrzyma 52 mld euro pomocy
                                                  Europejska Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) zdecydowaa o udzieleniu wsparcia finansowego Portugalii w wysokoci 52 mld euro. Na spotkaniu, ktre odbyo si 17 maja br., osignito rwnie oglne porozumienie w kwestii harmonizacji unijnych zasad dotyczcych instrumentw krtkiej sprzeday.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »