Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusze unijne

 • 08.04.2010Realizacja Narodowej Strategii Spójności - stan na 5 kwietnia 2010 r.
  Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 5 kwietnia 2010 r. złożono 118 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 273,8 mld zł.
  • 31.03.2010Uwagi PKPP Lewiatan do projektu ustawy o CIT i PIT
   Poniżej przedstawiamy uwagi Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan do projektu „Założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Projekt z dnia 4 marca 2010 r.).
   • 29.03.2010Realizacja Narodowej Strategii Spójności - stan na 28 marca 2010 r.
    Główny serwis poświęcony funduszom europejskim i ich wykorzystaniu www.funduszeeuropejskie.gov.pl opublikował najnowsze informacje o realizacji Narodowej Strategi Spójności. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 28 marca 2010 r. złożono 116,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 272,2 mld zł.
    • 23.03.2010Fundusze europejskie: Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 21 marca 2010 r.
     Jak informuje portal funduszy europejskich według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 21 marca 2010 r. złożono 114,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 267,2 mld zł.
     • 19.03.2010Kredyty z poręczeniem dla MŚP
      Związek Banków Polskich poinformował, że pierwsza polska instytucja finansowa, Bank BPH, otrzymała gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w ramach „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013” (CIP) i w ciągu najbliższych dwóch tygodni uruchomi nowe instrumenty finansowe o wartości 709 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorstw.
      • 18.03.2010URE: Inteligentne sieci powinny służyć konsumentom
       W opinii Urzędu Regulacji Energetyki, prowadzone w przedsiębiorstwach energetycznych prace nad wdrożeniem systemu inteligentnych sieci powinny w pierwszym rzędzie zmierzać do osiągnięcia korzyści przez odbiorców końcowych. W Polsce tworzenie inteligentnych sieci (ang. smart grid), czyli wzajemnego sprzężenia producentów, dystrybutorów oraz odbiorców energii elektrycznej dla osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej, jest częścią polityki energetycznej państwa do 2030 roku.
       • 05.03.2010E-nabór projektów na dofinansowanie e-usług
        W drugiej połowie kwietnia zostanie uruchomiony elektroniczny system naboru wniosków o unijne fundusze na rozwój e-usług – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Tym samym nowy system naboru zacznie funkcjonować od pierwszej w tym roku rundy aplikacyjnej, której ogłoszenie planowane jest na koniec marca.
        • 23.02.2010W Polsce prawie 2/3 unijnych funduszy na realizację Strategii Lizbońskiej
         Według wiceministra rozwoju regionalnego Jarosława Pawłowskiego, we wdrażaniu priorytetów Strategii Lizbońskiej w Polsce istotną rolę odgrywają fundusze europejskie – około 64 proc. środków na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych na wydatki związane z celami wyznaczonym w strategii.  Dane te wiceszef MRR podał podczas konferencji „Wykorzystanie potencjałów Unii Europejskiej jako źródeł kreowania wzrostu, zatrudnienia i spójności”, która została zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą z okazji jubileuszu dwudziestolecia tej organizacji.
         • 18.02.2010Wynagrodzenie z tytułu realizacji programu ze środków unijnych a zwolnienie od PIT
          Podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. W konsekwencji uzyskany przez niego dochód z tego tytułu korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochody osób fizycznych, tj. pracowników, czy też innych podmiotów fizycznie wykonujących określone czynności w związku z realizowanym programem nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
          • 11.02.2010KPP: Deficyt budżetowy będzie niższy
           Budżetowe założenia na ten rok są zbyt ostrożne – uważa Konfederacja Pracodawców Polskich. Przedsiębiorcy wskazują na szacunki Ministerstwa Gospodarki, zgodnie z którymi dzięki wyższemu wzrostowi gospodarczemu i wyższej inflacji, w 2010 roku deficyt budżetowy może być mniejszy nawet o 10-15 mld zł od założonych w ustawie budżetowej 52,2 mld zł.
           • 04.02.2010Fundusze unijne – propozycje usprawnień wprowadzone w życie
            Po raz czwarty od momentu powołania obradował Zespół do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej. Podsumowano działalność poszczególnych grup tematycznych Zespołu w okresie od maja do grudnia 2009 r., omówiono też sposób wdrożenia i skuteczność wypracowanych wcześniej rozwiązań.
            • 08.01.2010Fundusze unijne dla sektora kultury
             Na styczeń zostało zaplanowane rozpoczęcie realizacji projektu „Euro na kulturę”, służącego przygotowaniu sektora kultury do pozyskiwania środków finansowych z UE w latach 2007-2013.  Projekt przygotowały wspólnie resorty rozwoju regionalnego oraz kultury i dziedzictwa narodowego.
             • 22.12.2009Stan wydatkowania środków unijnych
              Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 20 grudnia 2009 r. złożono 99,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 230,6 mld zł – informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
              • 18.12.2009GDDKiA: Inwestycje drogowe przyspieszyły
               Trwa budowa 317 km autostrad, 265 km dróg ekspresowych i 109 km obwodnic – wynika z podsumowania działań podjętych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2009 roku. Jak zapewnia GDDKiA, ten rok przyniósł istotne przyspieszenie przygotowań do budowy wszystkich odcinków autostrad w Polsce, zaplanowanych w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012. Znacznie efektywniej niż w poprzednich latach wykorzystywane były środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej.
               • 14.12.2009Fundusze unijne: Rekordowa refundacja kosztów inwestycji drogowych
                2 mld 870 mln zł otrzymał już w tym roku polski budżet z Unii Europejskiej w ramach refundacji kosztów inwestycji drogowych. W grudniu Komisja Europejska przekazała 1 mld 750 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do listopada br. Polska otrzymała z tego źródła 1 mld 120 mln zł.
                • 03.12.2009Polskie przedsiębiorstwa przetrwały kryzys w dobrej kondycji
                 Według Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, po 9 miesiącach tego roku przedsiębiorstwa zatrudniające minimum 50 osób zarobiły netto tylko o 3,6 mld zł mniej niż w tym samym okresie 2008 r. W opinii organizacji zysk netto na koniec 2009 r. będzie wyższy niż w ubiegłym roku. Nie znaczy to jednak, że kryzys nie dotknął polskiego sektora przedsiębiorstw ani ich pracowników.
                 • 27.11.2009MRR: Polska wyda unijne środki zgodnie z planem
                  Według wiceministra rozwoju regionalnego Jarosława Pawłowskiego, realizacja planu wydatkowania funduszy unijnych w Polsce na 2009 r. jest niezagrożona. Zapewnienie to padło podczas konferencji „Kryzys – zagrożenie dla rozwoju czy szansa budowania przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw”, zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie.
                  • 18.11.2009Innowacje pomagają przetrwać kryzys
                   Ponad 80 proc. innowacyjnych firm twierdzi, że przeprowadzone przez nie inwestycje w innowacje procesowe, produktowe, marketingowe i organizacyjne mają pozytywny wpływ na ich dzisiejszą sytuację – wynika z przeprowadzonego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan badania sytuacji tego typu firm w czasie kryzysu. Objęło ono firmy, które wzięły udział w rankingu „Kamerton Innowacyjności 2008”, realizowanym wspólnie przez Konfederację i BRE Bank. Porównanie wyników badania innowacyjnych firm z wynikami badania całego sektora przedsiębiorstw pokazuje, jak inwestycje w innowacje wpływają na efektywność i konkurencyjność tych pierwszych.
                   • 12.11.2009Fundusze unijne: Polska wykorzystała ponad 0,9 mld euro
                    Jak wynika z przyjętej przez rząd informacji o wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w III kwartale 2009 r., Polska zajmuje pierwsze miejsce pod względem przekazanych do KE wniosków o płatności z programów na lata 2007-2013 - wykorzystała 912,5 mln euro. Polska jest także w czołówce państw, które najlepiej wykorzystały fundusze strukturalne na lata 2000-2006.
                    • 16.10.2009Fundusze UE: Lewiatan przeciw zbyt częstym wnioskom o płatności
                     Wprowadzenie jednakowej dla wszystkich programów operacyjnych, co najmniej trzymiesięcznej częstotliwości składania wniosków o płatność przez beneficjentów unijnej pomocy przewiduje projekt rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie warunków, trybu udzielania i rozliczania zaliczek w ramach programów operacyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność. W opinii PKPP Lewiatan umieszczanie tego rodzaju zapisu w rozporządzeniu jest niewłaściwe.
                     • 22.09.2009BCC: Jest przyspieszenie w wydawaniu unijnej pomocy
                      Zdaniem Business Centre Club, nastąpiła zdecydowana poprawa w wykorzystaniu funduszy europejskich na lata 2007-2013 w ramach polityki spójności w porównaniu do poprzedniego raportu przedstawionego przez tę organizację pół roku temu. Nie w każdym obszarze realizacji nowej perspektywy widać wyraźne przyspieszenie, ale postępy są wyraźne - podkreśla BCC. W ramach Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 z funduszy europejskich w powiązaniu z polskimi środkami budżetowymi na cele rozwojowe przeznaczonych zostanie minimum 110 mld euro.
                      • 26.08.2009Transatlantycki konkurs na unijne fundusze
                       O trzy miliony euro z unijnego budżetu mogą się starać w tym roku autorzy najciekawszych inicjatyw z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w ramach II edycji konkursu na projekty pilotażowe w zakresie transatlantyckich metod podejmowania globalnych wyzwań. Konkurs ma inspirować do szerszej wymiany doświadczeń i bliższej współpracy badawczej między krajami członkowskimi UE i USA w zakresie problemów związanych z globalizacją.
                       • 20.08.2009Pomoc dla przedsiębiorców na utworzenie nowych miejsc pracy
                        Interpelacja nr 10356 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie objęcia przedsiębiorców, którzy skorzystali ze środków Funduszu Pracy na utworzenie nowych miejsc pracy przed 17 kwietnia 2009 r., zasadami zawartymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
                        • 13.08.2009Nowe procedury odwoławcze w konkursach o unijne fundusze
                         Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione wytyczne w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych w przypadku konkursów ogłaszanych od 20 grudnia 2008 r. Nowelizacja powinna ucieszyć beneficjentów, których projekty konkursowe były bardzo wysoko ocenione, lecz znalazły się minimalnie poniżej premiowanego progu punktowego, nowe wytyczne dopuszczają bowiem możliwość uruchomienia procedury odwoławczej.
                         • 11.08.2009MRR: Umowy na fundusze UE warte 36 mld zł
                          Resort rozwoju regionalnego poinformował o postępach w realizacji Narodowej Strategii Spójności, czyli programu wydatkowania unijnych funduszy przyznanych Polsce na lata 2007-2013. Z danych MRR wynika, że beneficjenci podpisali już umowy na wykorzystanie środków z UE w wysokości 36 mld zł.
                          • 23.07.2009Fundusze unijne: Wyższe zaliczki dla przedsiębiorców
                           Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Podwyższyła ona z 4 mln do 10 mln zł wartość zaliczki wypłacanej przedsiębiorcom na poczet projektów unijnych, do której zabezpieczenia wystarczy deklaracja wekslowa.
                           • 20.07.2009Fundusze unijne: Polska do końca 2008 r. zgłosiła 812 nieprawidłowości
                            Z ogłoszonego w ubiegłym tygodniu raportu Komisji Europejskiej dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii wynika, że Polska znalazła się w grupie ośmiu państw, w których istotna część nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych jest wykrywana jeszcze przed wypłatą środków publicznych. Z kolei według polskiego resortu finansów w ciągu blisko pięciu lat członkostwa Polska zgłosiła władzom UE ponad 800 przypadków nieprawidłowości w wykorzystaniu unijnej pomocy.
                            • 02.07.2009Unijne fundusze dla rolnictwa na lata 2004-2006 wykorzystane w 100 proc.
                             Rolnicy i przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej otrzymali za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 6,58 mld zł z Sektorowego Programu Operacyjnego  Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (w skrócie – SPO Rolnictwo). To 99 proc. środków, jakie Polska miała do wykorzystania w ramach tego programu. Z wypłaconej kwoty około 5,42 mld zł przypadło na 9 działań wdrażanych bezpośrednio przez ARiMR, a blisko 1,16 mld zł na 6 pozostałych działań wdrażanych przez samorządy wojewódzkie i Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), dla których Agencja wykonała zadania związane z płatnościami.
                             • 17.06.2009Unijne fundusze na nowe inwestycje
                              Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przypomina, że trwa nabór projektów w ramach działania 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z tego źródła można uzyskać dofinansowanie przede wszystkim na wydatki inwestycyjne, a dla inwestycji typu centrum B+R dodatkowo także na szkolenia specjalistyczne i usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych.
                              • 04.06.2009KE ogłosiła strategię ograniczania wpływu kryzysu na zatrudnienie
                               UE udostępni 19 miliardów euro z zaplanowanych wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie osób dotkniętych kryzysem gospodarczym. Unia zapewni również fundusze w trybie przyspieszonym, a w latach 2009-2010 zniesie wymóg współfinansowania projektów przez państwa członkowskie. We współpracy z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi partnerami zostanie ustanowiony nowy instrument pożyczkowy, pozwalający uzyskać mikrokredyt osobom, które mogłyby mieć trudności z dostępem do funduszy niezbędnych dla rozpoczęcia działalności gospodarczej.
                               • 19.05.2009Inwestycje przedsiębiorstw w czasie spowolnienia gospodarczego
                                Mimo kryzysu większość polskich przedsiębiorstw przygotowuje plany inwestycyjne - wynika z badań przeprowadzonych w kwietniu na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jeśli firmy rezygnują z inwestycji, to przede wszystkim w rzeczowy majątek trwały. Fundusze unijne są traktowane jako poduszka bezpieczeństwa – większość badanych uważa, że powinny one pomagać firmom rozwijać się w czasie kryzysu, ale są trudno dostępne i wymagają bardzo dużego zaangażowania i wysiłku.
                                • 08.05.2009Rząd: Polska liderem w wydatkowaniu pieniędzy z UE
                                 Podczas II Forum Funduszy Europejskich „Budujemy Polskę” został zaprezentowany raport, dotyczący pozyskiwania środków unijnych przez członków Wspólnoty. Wynika z niego, że tempo wydatkowania pomocy UE w Polsce trzykrotnie przekracza wcześniejsze założenia.
                                 • 30.04.2009Firmy o 5 latach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej
                                  Pięciolecie Polski w UE jest sukcesem – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jak wylicza organizacja, w tym okresie przychody firm wzrosły dwukrotnie, podwoiła się wymiana międzynarodowa, PKB zwiększył się o 30 proc. Fakt, że kryzys nie dotyka Polski zbyt boleśnie, to także zasługa silnej gospodarki, którą zbudowali polscy pracodawcy, wykorzystując szanse, jakie otworzyło członkostwo w UE – przekonuje Lewiatan.
                                  • 20.04.2009PPP: Rząd da przykład?
                                   Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld ma nadzieję, że rząd w najbliższym czasie zaangażuje się w przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Zapewnił jednocześnie, że trwają prace nad przygotowaniem takiego projektu. Deklaracja padła podczas dyskusji o PPP na forum zakończonego w piątek Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
                                   • 17.04.2009Fundusze unijne: Wnioski na ponad 100 mld zł
                                    Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podało informację o postępach w realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 według stanu na 12 kwietnia tego roku. Wynika z niej, że wnioski od potencjalnych beneficjentów środków unijnych opiewają na prawie 104 mld zł. 
                                    • 09.04.2009200 mln euro dla regionu najszybciej wykorzystującego fundusze unijne
                                     Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zapowiedziała, że województwo, które będzie najlepiej wykorzystywać fundusze unijne w latach 2009-10, otrzyma do dyspozycji dodatkowe 200 mln euro.
                                     • 02.04.2009Przedsiębiorcy dostrzegają szansę w rozwijaniu energetyki ze źródeł odnawialnych
                                      Przedstawienie możliwości wsparcia inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz dyskusja nad szansami rozwoju tego sektora w Polsce były celem zorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych konferencji „Energie odnawialne – szansa dla polskich przedsiębiorców”.
                                      • 12.03.2009Lewiatan: Emisja obligacji korporacyjnych poprawi dostęp firm do kapitału
                                       Stworzenie rynku wtórnego obrotu dłużnymi papierami nieskarbowymi - przedsiębiorstw i samorządów - to wielka szansa na udrożnienie dostępu do pieniądza w okresie osłabienia gospodarczego – tak PKPP Lewiatan komentuje plany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która poinformowała o zamiarze utworzenia zorganizowanego rynku obrotu dłużnymi papierami wartościowymi – obligacjami Skarbu Państwa, obligacjami korporacyjnymi i komunalnymi. Obecnie zorganizowanemu obrotowi podlegają tylko obligacje skarbowe.
                                       • 10.03.2009Inwestycje w „zieloną gospodarkę” dzięki polityce spójności
                                        Danuta Hübner, europejska komisarz ds. polityki regionalnej, ogłosiła, że poprzez politykę spójności UE zostanie zainwestowane 105 mld euro w „zieloną gospodarkę”. Fundusze te, stanowiące ponad 30 proc. budżetu polityki regionalnej na lata 2007-2013, mają pomóc w tworzeniu miejsc pracy oraz wzmocnieniu regionów i miast w dążeniu do utrzymania wiodącej roli Europy w dziedzinie technologii ekologicznych.
                                        • 16.02.2009MRR: Środki unijne poprawią stabilność polskiej gospodarki
                                         Zdaniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, realizowana w Polsce polityka spójności złagodzi  skutki spowolnienia gospodarczego związanego z kryzysem. Fundusze unijne mają pozytywnie wpływać na stan finansów publicznych oraz główne wskaźniki makroekonomiczne, brane pod uwagę w ocenie spełniania kryteriów decydujących o przyjęciu wspólnej waluty.
                                         • 12.02.2009Unijne fundusze na energię odnawialną
                                          Ponad 700 mln zł na projekty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych rozdysponuje w drodze konkursu Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (IPiEO) - instytucja wdrażająca dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Nabór wniosków o pomoc z Funduszu Spójności rozpocznie się w połowie marca.
                                          • 22.01.2009„Euro na zdrowie” - unijne fundusze dla ochrony zdrowia
                                           Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia zainaugurowało realizację nowego projektu edukacyjnego „Euro na zdrowie - przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z UE w latach 2007-2013". Na potrzeby służby zdrowia Polska w ciągu siedmiu lat może wydać ponad 1,5 mld euro z funduszy europejskich.
                                           • 03.11.2008Fundusze unijne: Czat o podatkach
                                            5 listopada odbędzie się internetowy czat na temat podatków w dotacjach z Unii Europejskiej. Doradca podatkowy Hanna Kozłowska będzie odpowiadała na pytania dotyczące VAT i podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie z UE.
                                            • 28.10.2008186 mln euro na projekty LIFE+
                                             Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie 143 nowych projektów w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków związanego z programem LIFE+ (2007-2013) – europejskim funduszem na rzecz środowiska. Projekty pochodzą z całej UE i obejmują działania w zakresie ochrony przyrody, polityki ochrony środowiska, a także działania informacyjno-komunikacyjne, na które łącznie zostanie przeznaczonych 367 mln euro, z czego 186 mln zapewni UE.
                                             • 27.10.2008Fundusze unijne: Więcej możliwości odwoławczych
                                              Potencjalni beneficjenci funduszy unijnych otrzymają dodatkowe możliwości odwoływania się od decyzji o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie – przewiduje projekt nowelizacji ustaw związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przyjęty w ubiegłym tygodniu przez Sejm. Przewiduje on m.in. prawo odwołania się wnioskodawcy do sądu administracyjnego. Rozwiązanie to chwali Konfederacja Pracodawców Polskich.