Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zagranicznego

 • 13.12.2007Czy można ufać ofertom w urzędach pracy?
  Interpelacja nr 8425 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapobiegania wywieszaniu nieprawdziwych ofert pracy w polskich urzędach pracy i zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług tych urzędów
 • 12.12.200750 mld zł deficytu w handlu zagranicznym
  Saldo obrotów handlu zagranicznego wyniosło na koniec października -50,3 mld zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny.
 • 26.11.2007Zapłacony podatek dochodowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu
  Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym niżej stanie faktycznym jest uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych całości płatności związanej z korzystaniem z kapitału udostępnionego przez pożyczkodawcę, w tym również dodatkowego elementu kosztowego o równowartości podatku u źródła, którego ciężar poniesienia spoczywa zgodnie z umowami pożyczek na Spółce?
 • 16.11.2007Pracownicze programy emerytalne i koszt uzyskania w pdop
  Interpelacja nr 9196 do ministra finansów w sprawie niejednolitej interpretacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • 14.11.2007Dymisje w Ministerstwie Skarbu
  Dwaj wiceministrowie skarbu państwa - Paweł Szałamacha i Paweł Piotrowski - podali się do dymisji, a premier Jarosław Kaczyński odwołał ich ze stanowisk – poinformowało MSP.
 • 13.11.2007Saldo handlu zagranicznego – minus 45,4 mld zł
  W okresie od stycznia do września 2007 roku polski deficyt w wymianie handlowej z zagranicą wyniósł 45,4 mld zł. Największą przewagę importu nad eksportem Polska odnotowała w handlu z państwami rozwijającymi się, w tym z Chinami.
 • 15.10.2007Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych
  Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 547/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Eweliny P-L na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2005 r., nr PB4.31-4117/823-49/2004/N, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 26 listopada 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.
 • 05.10.2007PAIiIZ: Polscy pracownicy najbardziej konkurencyjni w Europie
  Najwięcej nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej w wyniku bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) powstaje w Polsce – ocenia szef Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Liderami w przyciąganiu zagranicznych inwestorów są województwa mazowieckie, wielkopolskie, śląskie i dolnośląskie.
 • 27.09.2007Wspólne opodatkowanie małżonków osiągających dochody z zagranicy
  Pytanie: Mój mąż osiąga dochody wyłącznie w Niemczech, ja pracuję w Polsce. Oboje mieszkamy w Polsce. Czy możemy rozliczyć się wspólnie?
 • 21.09.2007Więcej polis na życie, mniej ubezpieczeń majątkowych
  GUS przedstawił wyniki finansowe zakładów ubezpieczeniowych, osiągnięte w pierwszym półroczu br. W okresie tym ubezpieczyciele zebrali w Polsce ogółem prawie 22 mld zł składek. W porównaniu z I półroczem 2006 o 2,4 punktu proc. wzrosła wartość składek na życie i o tyle samo spadła wartość składek zebranych z tytułu ubezpieczeń majątkowych.
 • 14.09.2007Formalności podatkowe dla powracających do kraju
  Pytanie: Wkrótce wracam do Polski z pracy za granicą. O czym powinienem pamiętać by nie mieć ewentualnych problemów z polskim fiskusem?
 • 10.09.2007Porozumienie z polskim ministrem finansów jako zabezpieczenie przed korektami cen transferowych
  Ceny transferowe to ceny ustalane dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (1) kapitałowo, (2) organizacyjnie, a w obrocie krajowym także: (3) majątkowo, (4) rodzinnie lub (5) ze względu na stosunek pracy. Dostawy i świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzw. transakcje kontrolowane) dotyczą wszelkich rodzajów aktywności gospodarczej, ale przede wszystkim: obrotu towarowego, świadczenia usług, finansowania działalności przedsiębiorstw oraz przenoszenia lub korzystania z praw o charakterze niematerialnym.
 • 06.09.2007Akcyza na gaz ziemny za 6 lat, na węgiel i koks — od 2012 r.
  Ministerstwo Finansów przekazało projekt nowej ustawy o podatku akcyzowym stałemu komitetowi Rady Ministrów. Resort Zyty Gilowskiej opracowywał dokument od wiosny, a jego ostateczny kształt (na etapie prac w ministerstwie) został zatwierdzony 23 sierpnia. Ustawa obok innych zmian wprowadzi do polskiego prawa postanowienia dyrektywy wspólnotowej o obowiązku opodatkowania gazu ziemnego oraz węgla i koksu, ale tymczasowo zwolni te paliwa z akcyzy.
 • 30.08.2007GUS: Wstępne dane o PKB w II kwartale 2007 r.
  Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w II kwartale 2007 r. był wyższy realnie o 6,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2006 r. (w I kwartale br. wzrósł odpowiednio o 7,4%).
 • 30.08.2007Honoraria artystów zagranicznych
  Pytanie: Firma organizuje koncert, na którym wystąpi zaproszona piosenkarka z Rosji. Czy jej honorarium należy opodatkować w Polsce?
 • 29.08.2007O czym należy pamiętać, wyjeżdżając za granicę
  Pytanie: Wyjeżdżam do pracy za granicę. Jakie formalności powinnam załatwić w urzędzie skarbowym?
 • 27.08.2007Jak odzyskać zapłacony w UE VAT
  Każde przedsiębiorstwo mające kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabytych za granicą towarów i usług. W znacznej części uprawnienie to dotyczy firm świadczących usługi międzynarodowego transportu, bowiem przedsiębiorstwa te korzystają za granicą z serwisów, napraw, ponoszą wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami oraz usługi parkingowe.
 • 27.08.2007Strona internetowa jako zagraniczny zakład
  Pytanie: Mieszkam i prowadzę działalność gospodarczą w Polsce. Moja firma zajmuje się prowadzeniem niemieckojęzycznego, odpłatnego serwisu internetowego przeznaczonego głównie dla klientów z Niemiec. W którym kraju będę podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 • 22.08.2007Usługi transportu międzynarodowego — zakupy za granicą
  Pytanie: Czy zakupy dokonane za granicą, związane z wykonywaniem usługi transportu międzynarodowego należy księgować brutto, czy netto?
 • 21.08.2007Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w Polsce przez osoby zagraniczne
  Pytanie: Jak są opodatkowane przychody osób posiadających ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce z tytułu samodzielnej działalności, kapitałów pieniężnych i praw majątkowych?
 • 17.08.2007MF: Komunikat w sprawie operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa
  1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w lipcu 2007 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:
 • 10.08.2007Opodatkowanie zagranicznych dywidend
  Pytanie: Otrzymuję dywidendy od francuskiej spółki. W jaki sposób powinienem je opodatkować?
 • 31.07.2007Budowa jako zagraniczny zakład
  Pytanie: Moja firma zajmuje się świadczeniem usług budowlanych. Często wykonuję prace budowlane w Niemczech. Kiedy zagraniczna budowa może zostać uznana za zakład, którego zyski będą opodatkowane w drugim kraju?
 • 25.07.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część IV
  Dokumentowanie wydatków podlegających odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej
 • 24.07.2007Poradnik ZUS. Zasady wydawania formularzy E 101
  Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą.
 • 23.07.2007Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej za granicą (1)
  Pytanie: Mieszkam w Polsce ale zamierzam prowadzić działalność gospodarczą na terenie Słowacji. Czy czekają mnie w związku z tym obowiązki podatkowe w Polsce?
 • 19.07.2007Zagraniczny zakład
  Pytanie: Moja firma zatrudnia przedstawiciela za granicą. Czy zatrudnienie zagranicznego przedstawiciela oznacza, że prowadzę działalność za granicą poprzez zakład?
 • 16.07.2007KPP: W ciągu minionego roku rząd nie podjął żadnych przełomowych inicjatyw gospodarczych
  14 lipca br. minęła pierwsza rocznica powołania gabinetu Jarosława Kaczyńskiego. Konfederacja Pracodawców Polskich dokonała oceny gospodarczych dokonań rządu.
 • 06.07.2007MG: Zwiększyło się zaufanie inwestorów do polskiej gospodarki
  W 2006 r. firmy zainwestowały 100 mld zł, napłynęło też 11 mld euro bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co najmniej tyle samo spodziewanych jest w roku bieżącym. Wpływ na to oprócz warunków makroekonomicznych ma zaufanie do polskiej polityki gospodarczej, w tym jej stabilności.
 • 05.07.2007Dokumenty konieczne dla przyznania zasiłku macierzyńskiego
  Pytanie: Jakie dokumenty są niezbędne do przyznania zasiłku macierzyńskiego?
 • 03.07.2007Zwrot podatku zapłaconego za granicą a podatek należny w Polsce?
  Pytanie: W 2007 r. otrzymałem zwrot podatku zapłaconego w 2006 r. z tytułu wynagrodzenia uzyskanego za granicą. Czy powinienem ten zwrot uwzględnić w zeznaniu składanym za 2007 r. w Polsce?
 • 27.06.2007Faktury w walutach obcych – przeliczanie kwot
  W praktyce obrotu gospodarczego z podmiotami zagranicznymi otrzymujemy, bądź wystawiamy faktury, w których należność za towar, czy też usługę określona jest walucie innej niż złoty. W związku z zasadą walutowości, wyrażoną w art. 358 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), która stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, zobowiązania pieniężne na obszarze kraju mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim, a podatnicy są zobowiązani do przeliczania należności określonych w walutach obcych na złote.
 • 21.06.2007Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą.
  Pytanie: Zamierzam otworzyć i zarejestrować działalność gospodarczą w Polsce, a następnie otworzyć na terenie Królestwa Norwegii biuro i świadczyć tam usługi sprzątania. Działalność gospodarcza będzie prowadzona wyłącznie na terenie Norwegii. Czy dochody z tej działalności będą opodatkowane w Norwegii?
 • 19.06.2007Dokumentowanie kosztu noclegu w delegacji zagranicznej
  Pytanie: Czy pracownik musi udokumentować wysokość poniesionych kosztów noclegów w delegacji zagranicznej?
 • 11.06.2007Jak przeliczać kursy walut
  Interpelacja nr 6861 do ministra finansów w sprawie przeliczania wartości wyrażonej w walucie obcej według różnych kursów - odrębnego dla rachunku podatku dochodowego oraz odrębnego dla rachunku podatku od towarów i usług
 • 18.05.2007Podróż służbowa przedsiębiorcy
  Pytanie podatnika: Czy Podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu wyjazdu służbowego zagranicznego za cały okres pobytu w podróży, łącznie z sobotami i niedzielami?
 • 16.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (1)
  Ustalenie wartości początkowej samochodu będącego środkiem trwałym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • 15.05.2007ABC faktoringu (6) – Faktoring eksportowy i VAT

  Polscy eksporterzy korzystający z faktoringu eksportowego mają problemy z podatkiem VAT od tych usług. Umowa faktoringu przybiera różnorodne formy, gdyż w kodeksie cywilnym nie ma regulacji określających jej istotne cechy. Różnorodność faktoringu stwarza niejasności co do podstaw oraz sposobu jej opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ustawa o VAT nie uwzględnia złożonego charakteru usług faktoringu, ani tym bardziej faktoringu eksportowego. Brak w tej sprawie jednolitego stanowiska organów podatkowych, co niepotrzebnie ogranicza możliwość korzystania z faktoringu przez polskich eksporterów .
 • 09.05.2007Dieta dla przedsiębiorcy
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.09.2005 r., sygn. FSK 2175/04
 • 02.05.2007ZUS: Zakład nie decyduje samodzielnie o wysokości emerytur lub rent
  Nie dajmy sobą manipulować! - list otwarty prezes ZUS, Aleksandry Wiktorow, do Klientów Zakładu
 • 20.04.2007MG: Teraz musimy stawiać na innowacyjność i wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki
  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą wpłynąć na rozwój innowacyjności w Polsce pod warunkiem, że będą to inwestycje oparte na wiedzy – to główny wniosek raportu Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • 18.04.2007Uprawnieni do ustalenia wysokości i wypłaty zasiłków
  Pytanie: Kto dokonuje ustalenia wysokości i wypłaty zasiłków (chorobowych, macierzyńskich itp.)?
 • 11.04.2007Status prawno-podatkowy oddziału podmiotu zagranicznego
  Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 28 marca 2007 r. Nr PT5-033-4/2006/IN/665 skierowanie do Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej w sprawie statusu prawno-podatkowego oddziału podmiotu zagranicznego
 • 10.04.2007ABC faktoringu (3) - Podstawowe cechy, porównanie z innymi sposobami zabezpieczania płynności
  Nie ma jednego, najlepszego rozwiązania dla wszystkich przedsiębiorstw. Najbardziej bezpieczny jest faktoring pełny, jednak wiąże się on z wyższymi kosztami. Przyjęte rozwiązanie powinno zależeć od specyfiki firmy oraz charakterystyki jej partnerów handlowych  
 • 30.03.2007Pytania drukarzy na razie bez jednoznacznej odpowiedzi
  Interpelacja nr 5525 do ministra finansów w sprawie ochrony polskiego przemysłu poligraficznego w związku z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług druku książek oraz innych wyrobów poligraficznych w obrocie wewnątrzunijnym i eksporcie
 • 27.03.2007ABC faktoringu (2) – Rodzaje faktoringu
  Faktoring to forma finansowania polegająca na wykupie wierzytelności. Została stworzona na potrzeby obrotu gospodarczego. Umowę tę zawierają dostawca towarów lub usług (faktorant) oraz nabywca wierzytelności (faktor). Faktor (bank lub firma faktoringowa) nabywa krótkoterminowe wierzytelności, faktorant natomiast otrzymuje z tego tytułu odpowiednią zapłatę. Uczestnikiem transakcji jest również odbiorca towarów lub usług, czyli dłużnik faktoringowy. Skutkiem prawnym zawartej umowy jest zmiana wierzyciela.
 • 15.03.2007Zakup nowego samochodu w kraju UE
  Zakup nowego środka transportu od zagranicznego podmiotu jest transakcją szczególną. Jego nabycie zostało bowiem zupełnie specyficznie potraktowane przez Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przepisach tej ustawy znajdziemy szereg uregulowań mających zastosowanie tylko i wyłącznie do nowych środków transportu, najistotniejsze z nich jest zaś to wynikające z art. 9 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy. Wskazany przepis jest szczególny, ponieważ wynika z niego, że w przypadku nabycia nowego samochodu z krajów Unii zawsze będziemy mieli do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT). Należy przez to rozumieć, że z WNT będzie miał do czynienia nabywca, który nabył samochód nie tylko od innego podatnika VAT UE, ale także w sytuacji, kiedy dokona nabycia od osoby prywatnej. Co ważniejsze sam nabywca też nie musi być zarejestrowanym VAT-owcem; nawet jeśli jest to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, będziemy mieli do czynienia z transakcją wewnątrzwspólnotową.
 • 06.03.2007Od zagranicznej osoby fizycznej czy od zagranicznego przedsiębiorcy — od kogo korzystniej nabyć samochód osobowy na potrzeby firmy?
  Nabywanie samochodów poza granicami kraju stało się po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej szczególnie popularne. Zakupem samochodu z krajów Unii są zainteresowani tak prywatni nabywcy, jak i firmy. Przedsiębiorcy jednak zanim podejmą decyzję o zakupie, rozważają wszelkie aspekty zakupu — w tym także skutki podatkowe. Generalnie rzecz biorąc, samochód można sprowadzić z terytorium wspólnoty bądź od prywatnego, indywidualnego sprzedawcy, bądź też od innej firmy. W tym drugim przypadku zazwyczaj będziemy mieli do czynienia z transakcją wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu. Ażeby transakcja pomiędzy przedsiębiorstwami była korzystna podatkowo, tj. by mogła być rozliczana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z jednej strony i wewnątrzwspólnotowa dostawa z drugiej — oba podmioty muszą być zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. Z uwagi na dynamiczny rozwój współpracy wewnątrzunijnej posiadanie NIP-u UE jest niemalże standardem. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo nie jest zarejestrowanym podatnikiem czynnym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, to częstokroć w obliczu np. zakupu samochodu od innego przedsiębiorcy dokonuje rejestracji.  
 • 28.02.2007Ryczałt od przychodów osiąganych z tytułu usług niematerialnych
  W artykule pt. „Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych” przedstawiliśmy ogólne zasady dotyczące poboru od zagranicznych osób prawnych podatku od przychodów osiąganych z tytułu usług niematerialnych. Poniżej omówimy poszczególne źródła zobowiązań podatkowych określanych łącznie jako tzw. usługi niematerialne oraz dotyczące ich zwolnienia. Źródła te wymienione są w art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.; dalej: CIT). Bliższe omówienie kategorii przychodów umieszczonych w ww. artykule jest tym istotniejsze, że katalog przychodów ma w zasadzie charakter zamknięty (patrz pkt 8).
 • 21.02.2007Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] następna strona »