Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zagranicznego

 • 17.12.2010Deficyt wzrósł o 0,7 mld zł
  Na koniec listopada deficyt budżetu państwa wzrósł do 42 mld 524,8 mln zł z poziomu 41 mld 820,1 mln notowanego na koniec października – podało Ministerstwo Finansów. Wśród dochodów podatkowych, które stanowią główne źródło budżetowych wpływów, najlepiej realizowane są dochody z podatków pośrednich, najgorzej – z CIT-u. Wśród wydatków najwolniej przebiega przekazywanie dotacji dla Funduszu Emerytalno-Rentowego.  
 • 14.12.2010Deficyt handlowy zbliżył się do 40 mld zł
  W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2010 r. ujemne saldo Polski w wymianie handlowej z zagranicą ukształtowało się na poziomie 39,8 mld zł – wynika z wstępnych danych ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. W analogicznym okresie ubiegłego roku deficyt wyniósł 33,8 mld zł.  
 • 06.12.2010Indeks Biznesu wskazuje na trwałe gospodarcze przyspieszenie
  W listopadzie Indeks Biznesu PKPP Lewiatan osiągnął w kwartalnym notowaniu 49 pkt, natomiast w notowaniu rocznym wzrósł do poziomu 44 pkt – ogłosili ekonomiści związani z Konfederacją. Ich zdaniem, ożywienie w gospodarce jest trwałe i oparte na stabilnych podstawach, należy się więc spodziewać pełnego wykorzystania jej aktualnego potencjału. Czynnikiem napędzającym dynamikę PKB stał się teraz popyt wewnętrzny oparty na wzroście konsumpcji oraz na odbudowie zapasów.  
 • 01.12.2010Wzrost PKB w III kwartale powyżej 4 proc.
  W porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo, czyli w średniorocznych, stałych cenach z poprzedniego roku, wzrósł realnie w III kwartale br. o 4,2 proc. - wynika z wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Czynnikiem decydującym o tempie wzrostu PKB był popyt krajowy - wpływ ten wyniósł 4,2 pkt proc. PKB wyrównany sezonowo - w cenach stałych przy roku odniesienia 2000 - był wyższy niż przed rokiem o 4,7 proc. i wzrósł realnie o 1,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.  
 • 19.11.2010Jak płacić VAT od usług związanych z nieruchomościami?
  Zgodnie z art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.
 • 16.11.2010Dochody z PIT i CIT niższe o 3,2 mld, deficyt bliski 42 mld zł
  O około 0,5 mld zł niższe niż w tym samym okresie 2009 r. były po dziesięciu miesiącach tego roku dochody budżetu państwa z tytułu podatku PIT, a o 2,7 mld dochody z CIT – wynika z informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej wykonania planu dochodów i wydatków państwa od stycznia do października br. Poziom deficytu przekroczył 80 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.
 • 12.11.2010Nowa klasyfikacja zobowiązań państwa
  Pożyczki i kredyty będą stanowiły wspólną kategorię zobowiązań – to jedno z uregulowań zawartych w projekcie rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. Nowe przepisy zostaną wydane na podstawie w art. 72 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 • 12.11.2010Sprawozdanie finansowe trzeba udostępnić wspólnikom i zatwierdzić
  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta - najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni. Zasadę tę precyzuje art. 68 ustawy o rachunkowości.
 • 10.11.2010Jak ewidencjonować usługi opodatkowane poza Polską
  Pytanie podatnika: Czy proponowane przez Wnioskodawcę rozwiązanie polegające na uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie „Rejestr VAT” Usług niepodlegających VAT w Polsce o dodatkowy załącznik do tego raportu, zawierający podaną słownie nazwę usługi dla poszczególnych pozycji raportu, spełnia wynikający z art. 109 ust. 3a ustawy o VAT wymóg uwzględniania w ewidencji „nazwy usługi”?
 • 09.11.2010Niektóre sprawozdania finansowe trzeba poddać badaniu i ogłosić
  Sprawozdania finansowe niektórych podmiotów muszą zostać poddane badaniu przez biegłych rewidentów. Ustawa o rachunkowości wskazuje ponadto, że część ze sprawozdań podlega także obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze Polskim B. Złożenia rocznego sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ogłoszenia w Monitorze Polskim B należy dokonać w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 • 09.11.2010Spowolnienie minęło - kwartalny Indeks Biznesu w górę
  Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w październiku zyskał trzy punkty, osiągając w notowaniu kwartalnym 47 pkt. To najwyższy wynik od prawie dwóch lat, co oznacza, że polska gospodarka spowolnienie ma już za sobą – oceniają eksperci Konfederacji. Ich zdaniem przyspieszenie jest efektem wzrostu sprzedaży detalicznej, maleje natomiast znaczenie popytu zagranicznego.
 • 29.10.2010Niemcy źle zaimplementowali dyrektywę? – polscy podatnicy mają problemy
  Interpelacja nr 17436 do ministra finansów w sprawie problemów polskich przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz niemieckich kontrahentów, którzy nie posiadają numeru VAT UE
 • 27.10.2010Warunki zaliczenia wydatków marketingowych do kosztów podatkowych
  Z art. 22 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszącego się do obowiązku dokumentowania przebiegu operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, a także z art. 15 ust. 1 powyższej ustawy podatkowej wskazującego, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione – wynika obowiązek podatnika udokumentowania, że usługi marketingowe zostały w rzeczywistości wykonane i zasadne było w związku z tym poniesienie na nie wydatków – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 26.10.2010Koniunktura gospodarcza – nieznaczna poprawa w III kwartale
  Z przedstawionej przez Narodowy Bank Polski informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw w trzecim kwartale tego roku wynika, że polskie firmy odnotowały dalszą niewielką poprawę swojej sytuacji ekonomicznej. Sprzyjał jej rosnący stopień wykorzystania mocy produkcyjnych oraz spadek nadmiernych zapasów produktów gotowych. Utrzymała się również wysoka zdolność do regulowania zobowiązań, w tym zwłaszcza kredytów bankowych.
 • 18.10.2010¾ kwoty rocznego deficytu po trzech kwartałach
  O blisko 2,6 mld zł wzrósł deficyt budżetu państwa na koniec września, przekraczając 75 proc. kwoty niedoboru na cały bieżący rok – podało Ministerstwo Finansów. Zarówno dochody, jak i wydatki rządu osiągnęły poziom około 73 proc. planu. Znacznie powyżej średniej wykonania dla całego budżetu kształtowały się dochody z podatków pośrednich oraz wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego, subwencje dla samorządów i dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • 29.09.2010Rząd: Dług publiczny nie przekroczy 55 proc. PKB
  W 2010 r. relacja długu do PKB przekroczy próg 50 proc., co oznacza, że w ustawie budżetowej na 2012 r. relacja deficytu budżetowego do dochodów nie może być wyższa niż założona w budżecie na 2011 r. - wynika z przyjętej przez Radę Ministrów strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014. W kolejnych latach (2010-2011) relacja długu do PKB będzie utrzymywać się blisko progu 55 proc. Konsekwencją przekroczenia tego progu mogą być sankcje wynikające z ustawy o finansach publicznych.
 • 24.09.2010Jak rozliczać wydatki poniesione w walucie obcej?
  W sytuacji gdy podatnik otrzymuje faktury za towary w walucie obcej do rozliczenia wydatku, istotna jest data otrzymania faktury lub rachunku, a nie data ich wystawienia – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 23.09.2010Premia pieniężna nie stanowi wynagrodzenia za usługę
  Osiągnięcie przez nabywcę towarów w określonej umownie wielkości obrotów (zakupów) z danym sprzedawcą nie stanowi usługi. Tym samym wypłacana nabywcy towarów premia (bonus) za uzyskanie tego pułapu obrotów nie jest odpłatnością (wynagrodzeniem za świadczenie usług) – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 16.09.2010Wykonanie budżetu państwa – wzrósł deficyt
  O blisko 2 mld zł wzrósł deficyt budżetu państwa na koniec sierpnia – podało Ministerstwo Finansów. Zarówno dochody, jak i wydatki rządu osiągnęły poziom około 65 proc. planu na cały bieżący rok. Powyżej średniej kształtowały się dochody z podatków pośrednich oraz wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego, subwencje dla samorządów i dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • 09.09.2010Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9 września 2010 r. – wykaz zmian (część III)
  Do spisu treści wykazu zmian 21. Zwrot podatku dla podmiotów zagranicznych (nie)zarejestrowanych na potrzeby podatku VAT Zaproponowana zmiana art. 89 polega na usunięciu zapisu, zgodnie z którym zwrot podatku dla podmiotów zagranicznych w trybie przewidzianym tym przepisem dotyczy wyłącznie podmiotów niezarejestrowanych na potrzeby podatku. Celem tej zmiany jest bardziej precyzyjne odzwierciedlenie przepisów dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r., która to dyrektywa nie wiąże prawa do zwrotu z brakiem rejestracji podmiotu zagranicznego dla celów podatku w państwie członkowskim, w którym podmiot ten występuje o zwrot. W tym zakresie dyrektywa wskazuje na spełnienie warunku niedokonywania przez podmiot zagraniczny sprzedaży w tym państwie członkowskim.
 • 02.09.2010Indeks biznesu w dół
  Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w sierpniu stracił jeden punkt w notowaniu kwartalnym, obniżając się do poziomu 42 pkt, i dwa punkty w notowaniu rocznym, schodząc do 41 pkt. Indeks kwartalny znowu o jeden punkt przewyższa indeks roczny, co – zdaniem analityków – sugeruje raczej stabilizację tempa wzrostu niż jego dalszą poprawę.
 • 02.09.2010Orzecznictwo: Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe byłego wspólnika spółki jawnej
  Tezy: Odpowiedzialność osób trzecich powstaje po doręczeniu konstytutywnej decyzji orzekającej o ich odpowiedzialności. Tym samym, obowiązkiem organu II instancji jest ustalenie stanu faktycznego jak i prawnego obowiązującego na dzień wydania zaskarżonej decyzji a nie decyzji organu I instancji. Zmiana okoliczności faktycznych w trakcie postępowania odwoławczego, zgłaszana przez osobę trzecią organowi, powinna zostać zweryfikowana przez organ II instancji w ramach dodatkowego postępowania dowodowego i uwzględniona przez organ odwoławczy w treści wydanej decyzji.
 • 30.08.2010Wzrost PKB w II kwartale wyniósł 3,5 proc. rok do roku
  Według opublikowanych przez GUS wstępnych szacunków dynamiki wzrostu gospodarczego, produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) w II kwartale tego roku wzrósł realnie o 3,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2000) był wyższy niż przed rokiem o 3,8 proc.
 • 25.08.2010Ustawa o grach hazardowych – autopoprawki rządu
  Rada Ministrów poprawiła przyjęty 19 stycznia tego roku projekt nowelizacji ustawy o grach hazardowych. Zgodnie z autopoprawkami, podmioty organizujące zakłady wzajemne przez Internet będą zobowiązane do przechowywania informacji oraz danych dotyczących zakładów i ich uczestników wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
 • 20.08.2010Przepisy rachunkowe nie decydują o potrącalności kosztów
  Stosownie do treści art. 15 ust. 1 (zdanie drugie) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych koszty poniesione w walutach obcych powinny zostać przeliczone na złote według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zaksięgowania faktury lub innego dowodu.
 • 19.08.2010Wsparcie dla eksporterów: Nowe instrumenty finansowe
  Kredyt dla nabywcy, kredyt na prefinansowanie produkcji (inwestycyjny) oraz kredyt na refinansowanie kredytu dostawcy (obrotowy) – to trzy nowe instrumenty wsparcia dla eksporterów, które zaczną funkcjonować jeszcze w 2010 r. Propozycje, które znajdą się w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), zostały przyjęte przez międzyresortowy zespół roboczy na wniosek Ministerstwa Gospodarki.
 • 16.08.2010Giełda: Pierwsza bułgarska spółka na GPW
  Pierwsza spółka z Bułgarii – Intercapital Property Development – zadebiutowała na rynku NewConnect warszawskiej giełdy. To efekt uruchomienia w lutym br. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych operacyjnego połączenia z bułgarskim rynkiem. Pozwala ono na rozliczanie i rozrachunek transakcji zawieranych na akcjach tamtejszych spółek notowanych w Warszawie, umożliwia też inne operacje na papierach zagranicznego emitenta.
 • 11.08.2010Pracownicze programy emerytalne – możliwe dofinansowanie z zagranicy
  Pracownicze fundusze emerytalne będą mogły przyjmować składki opłacane przez zagranicznych pracodawców będących założycielami lub akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych – przewidują założenia do projektu zmian w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów Dyrektywy 2003/41/WE parlamentu Europejskiego i Rady z 3 czerwca 2003 r. Dyrektywa dotyczy działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad nimi.
 • 27.07.2010Pracodawcy RP: Wzrost PKB o 3,5 proc. coraz bardziej prawdopodobny
  Kolejne dane makroekonomiczne potwierdzają trafność prognozy mówiącej, że tegoroczna dynamika PKB Polski może wynieść około 3,5 proc – uważają Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja już na początku roku przewidywała taki rozwój sytuacji w polskiej gospodarce.
 • 27.07.2010Różnice kursowe od zobowiązań w walutach obcych
  Pytanie podatnika: Spółka posiada w banku rachunek walutowy w EURO i za pośrednictwem tego rachunku dokonuje spłaty zobowiązań oraz otrzymuje należności wyrażone w walucie obcej, przy czym do wyceny ww. transakcji i ustalenia różnic kursowych Spółka stosuje kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty zobowiązania oraz odpowiednio dzień otrzymania należności. Spółka wybrała podatkową metodę rozliczania różnic kursowych. Jaki kurs waluty powinien być zastosowany do ustalenia różnic kursowych w momencie zapłaty zobowiązań oraz otrzymania należności w EURO w przedstawionym stanie faktycznym?
 • 21.07.2010Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo – skutki niewłaściwego dokonywania takich transakcji
  Z perspektywy przepisów prawa podatkowego pomiędzy danymi podmiotami mogą istnieć powiązania zarówno osobowe, jak i kapitałowe. Zaistnienie takich powiązań narzuca przedsiębiorstwom szczególne obowiązki i z drugiej strony naraża na wyższy niż w przypadku podmiotów niezależnych poziom ryzyka podatkowego. Sprowadza się ono zasadniczo do możliwości zastosowania przez organy podatkowe tzw. sanacyjnej stawki w podatku dochodowym, która wynosi aż 50% oszacowanego przez urzędy dochodu.
 • 19.07.2010Zakup usług marketingowych – jak bronić się przed kwestionowaniem kosztów
  Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego przez usługi marketingowe rozumie się działania polegająca na kształtowaniu stosunków między producentem a odbiorcą towarów, dotyczące w szczególności ustalania wielkości produkcji, określania cen, metod dystrybucji, usług gwarancyjnych, reklamy i promocji sprzedaży. Jest to bardzo szerokie pojęcie. Aby zatem określić zakres opodatkowania tego typu usług, należy sprecyzować, na czym w konkretnym stanie faktycznym usługi te polegały.
 • 19.07.2010Prawie 37 mld zł deficytu po I półroczu
  O blisko 4,7 mld zł wzrósł w czerwcu – w porównaniu z majem tego roku – deficyt budżetu państwa, przekraczając poziom 70 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok – podało Ministerstwo Finansów. Mimo upływu pierwszego półrocza, żadna z głównych pozycji budżetu po stronie dochodów nie osiągnęła 50 proc. planu. Po stronie wydatków w kilku pozycjach poziom ten został przekroczony o kilkanaście punktów procentowych.
 • 06.07.2010Renta rodzinna przysługuje bez względu na miejsce zamieszkania
  Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych, ogłosił wyrok w sprawie warunków przyznawania świadczeń emerytalno-rentowych dla Polaków pracujących poza granicami RP. Uznał, że brak precyzyjnego określenia kryterium "miejsca zamieszkania" w wypadku ustalania renty rodzinnej jest niezgodny z konstytucją.
 • 31.05.2010PKB wzrósł o 3 proc. w I kwartale
  Od stycznia do marca tego roku PKB niewyrównany sezonowo, czyli w cenach stałych średniorocznych poprzedniego roku, wzrósł realnie o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego – podał GUS. PKB wyrównany sezonowo - w cenach stałych przy roku odniesienia 2000 - wzrósł realnie o 0,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,8 proc.
 • 28.05.2010ZUS: Nowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  Od 1 maja 2010 r. obowiązują nowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz zasiłków pogrzebowych.
 • 21.05.2010Ewidencjonowanie zakupów towarów handlowych w PKPiR
  Pytanie podatnika: Pod jaką datą dostawa towaru powinna zostać zaksięgowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jeśli faktura została wystawiona znacznie wcześniej niż nastąpiło taktyczne otrzymanie towaru? Czy w dniu wystawienia faktury czy w dniu faktycznej dostawy towaru?
 • 19.05.2010Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących
  Pytanie podatnika: W którym roku odpis aktualizujący będzie kosztem uzyskania przychodu?
 • 18.05.2010Deficyt budżetu po czterech miesiącach – 27 mld zł
  Na koniec kwietnia deficyt budżetu państwa wyniósł 50 proc. kwoty planowanej na cały rok – podało Ministerstwo Finansów. Dochody budżetu osiągnęły poziom 79,7 mld (32 proc. planu), a wydatki 106,8 mld zł (35,4 proc. planu). Wśród pierwszych największą pozycję stanowiły wpływy z tytułu podatków pośrednich, wśród drugich – wydatki na subwencje dla samorządów i dotacje dla FUS.
 • 11.05.2010WNT: Nieodpłatne towary reklamowe i próbki
  Poszukujemy sprzedawców towarów nie tylko w Polsce, ale również na terenie Unii Europejskiej. Zanim jednak zaczniemy współpracę i kupno, przyszli potencjalni sprzedawcy przysyłają nam próbki towarów. Próbki otrzymujemy również od obecnych już kontrahentów w sytuacji, gdy wprowadzają na rynek nowe produktu. Czy otrzymanie ww. próbek lub bezpłatnych egzemplarzy towaru rodzi konieczność rozliczenia podatku VAT na terytorium Polski? Czy musimy czynność tę rozliczyć w Polsce jako WNT? To pytania, jakie budzą wątpliwości nabywców ww. towarów.
 • 29.04.2010Podatek VAT: Nabycie nowego środka transportu z UE
  Przepisy ustawy o podatku VAT w sposób szczególny traktują nabycie nowych środków transportu z innych krajów należących do Unii Europejskiej. Obowiązuje bowiem zasada, iż nabycie nowego środka transportu z innego państwa członkowskiego jest w każdym przypadku opodatkowane w państwie przeznaczenia, a więc w kraju w którym będzie on używany. Nie ma przy tym znaczenia status sprzedawcy i nabywcy. Co więcej, nawet jeżeli żadna ze stron transakcji nie jest podatnikiem VAT, to i tak w takim wypadku nabywca rozlicza wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu (i oczywiście rozlicza VAT).
 • 16.04.2010MF: Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa
  Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że: 1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w marcu 2010 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:
 • 13.04.2010GUS: Obroty handlu zagranicznego – wyniki za styczeń i luty
  W okresie styczeń - luty br. eksport w cenach bieżących wyniósł 66,3 mld zł, a import 71,7 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 3,4%, a import o 1,3%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 5,4 mld zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 6,6 mld zł).
 • 24.03.2010Miejsce świadczenia usług noclegowych i pośrednictwa w rezerwacji hotelu
  Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest opodatkowanie usługi noclegu w hotelu jako usługi na nieruchomości zgodnie z art. 28e znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195 z 23.11.2009 poz. 1504), a usługi pośrednictwa w rezerwacji hotelu zgodnie z art. 28b ww. ustawy?
 • 17.03.2010Rozliczanie podatkowych różnic kursowych
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca realizuje transakcje gospodarcze z podmiotami zagranicznymi. Transakcje te są wyceniane w walucie obcej. Zapłata za transakcje następuje przez walutowy rachunek bankowy. Spółka przy obliczaniu wartości różnic kursowych dla ww. operacji walutowych stosuje faktyczne kursy bankowe z danego dnia. Czy, w opisanej sytuacji, Wnioskodawca może stosować kurs średni Narodowego Banku Polskiego?
 • 16.03.20101/3 planowanego deficytu po dwóch miesiącach
  Ponad 16,7 mld zł wyniósł na koniec lutego deficyt budżetu państwa – podało Ministerstwo Finansów. To jedna trzecia kwoty niedoboru zaplanowanej na cały 2010 rok. Wysoki deficyt to efekt znacznie szybszej realizacji wydatków budżetu w porównaniu z dochodami – różnica sięga prawie 3 pkt proc.
 • 25.02.2010Zasiłek dla bezrobotnych także dla pracujących na umowę o dzieło
  Wydłużenie okresu, w którym bezrobotny powinien legitymować się 365-dniowym zatrudnieniem, jak również zakwalifikowanie osób pracujących na podstawie umowy o działo do uprawnień dla bezrobotnych to zmiany, jakie przewiduje przygotowany przez posłów projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk 2769). Obecnie projekt ten został skierowany, 11 lutego 2010 r., do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
 • 18.02.2010Orzecznictwo: Umowa ubezpieczenia zawarta na rzecz pracownika przez pracodawcę
  Teza: W przypadku zawarcia przez pracodawcę umowy ubezpieczenia na rzecz pracownika, umowa ta skutkuje powstaniem u pracownika przychodu z tytułu innych nieodpłatnych świadczeń, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w momencie zapłacenia składki (wykupienia polisy ubezpieczeniowej). Wartość pieniężną tego świadczenia stanowi cena zapłaconej składki (wykupionej polisy ubezpieczeniowej).
 • 11.02.2010Obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku VAT
  Pytanie podatnika: Czy przedszkole powinno zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług?
 • 05.02.2010Jak zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia w zeznaniu za rok 2009?
  Ustawa z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 143, poz. 894), popularnie zwana ustawą abolicyjną, przyniosła rozwiązania podatkowe, które mają wyrównać wysokość obciążeń podatników w podatku za rok 2008 i lata następne. Ustawa wprowadziła nową ulgę podatkową do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ustawie znalazł się nowy art. 27g:

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] ... [ 16 ] następna strona »