Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zagranicznego

 • 24.11.2011Praca za granicą a ubezpieczenia społeczne
  Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcaria stosuje własne przepisy z zakresu zabezpieczenia społecznego. Zasady określające w jaki sposób ustalane jest państwo, w którym pracownik lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek powinna być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, wynikają z prawa wspólnotowego. Niniejszy informator zawiera podstawowe kryteria pozwalające na określenie, w którym państwie osoba wykonująca pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii powinna być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.
 • 10.10.2011PIT od zagranicznej renty inwalidzkiej
  Interpelacja nr 24249 do ministra finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób naruszający konstytucyjną zasadę równości zawartą w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP
 • 06.10.2011Lewiatan: Tegoroczny deficyt nie powinien przekroczyć 30 mld zł
  Jesteśmy na dobrej drodze, aby zapanować w tym roku nad deficytem – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Według danych przedstawionych przez resort finansów, tegoroczny deficyt wyniósł na koniec września ok. 22 mld zł. Zdaniem ekspertów Lewiatana, istnieje spora szansa, że na koniec roku deficyt nie przekroczy 30 mld zł.
 • 06.10.2011Przelew z konta walutowego - jaki kurs zastosować
  Z uzasadnienia NSA: "Faktycznie zastosowany kurs waluty" to taki kurs, który był w istocie, rzeczywiście, naprawdę zastosowany. Cechy "faktycznego zastosowania" kursu nie można odnieść do sytuacji, gdy w istocie nie dochodzi do operacji przewalutowania w następstwie sprzedaży lub zakupu określonej waluty, ponieważ w takiej sytuacji nie następuje rzeczywiste wyrażenie w określonej walucie wartości pieniężnej wyrażonej pierwotnie w innej walucie. Zatem, wykładnia przyjęta w zaskarżonym wyroku, za którą opowiedział się również sąd kasacyjny, daje jasne i precyzyjne kryterium uwzględniania kursu faktycznego przy ustalaniu różnic kursowych - jest nim faktyczny obrót walutą, tj. zbycie lub nabycie waluty.
 • 27.09.2011Wniosek o wydanie banderol akcyzowych
  Pytanie podatnika: Czy możliwy jest zakup jednej dużej partii banderol i rozdysponowanie jej według potrzeb do wielu kontrahentów zagranicznych, uzyskując od nich stosowne rozliczenia?
 • 26.09.2011Rośnie popyt na kredyty w złotówce
  Rośnie popyt na kredyty oraz depozyty złotowe. We wrześniu br. poprawiła się sytuacja ekonomiczna wszystkich banków działających w Polsce, szczególnie tych z większościowym udziałem kapitału zagranicznego – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez TNS Pentor wśród pracowników placówek bankowych.
 • 22.09.2011Jak długo ważny jest certyfikat rezydencji
  Gdy w treści certyfikatu rezydencji nie ma wskazania co do okresu jego ważności, certyfikat taki z uwagi na fakt, że potwierdza istnienie określonego stanu faktycznego zachowuje swoją aktualność tak długo, jak długo nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny, czyli nie ulegnie zmianie miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
 • 20.09.2011Konsekwencje podatkowe nabywania usług zagranicznych doradców
  Jeśli polska spółka nabywa od kontrahentów usługi wykonywane i wykorzystywane wyłącznie poza granicami Polski, spółka ta nie jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten określa wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu uzyskanych przychodów na terytorium RP. W omawianej sprawie natomiast wszelkie zdarzenia, których skutkiem jest osiągnięcie przychodów mają miejsce poza terytorium Polski - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
 • 17.08.2011BGK będzie bardziej wspierał eksporterów
  Poszerzenie oferty kredytów eksportowych oraz obniżenie ich kosztów zakłada „Projekt rekomendacji wynikających z pracy zespołu dotyczącej działalności BGK”, którym we wtorek zajął się rząd.
 • 08.08.2011Umiarkowane prognozy dla polskiego przemysłu na 2012 r.
  W 2012 r. wzrost wartości dodanej w polskim przemyśle wyniesie ok. 6,5 (w obecnym – 5,8%). Zdecydowanie poprawi się natomiast koniunktura w budownictwie, gdzie wzrost wartości dodanej ma wynieść aż 12,5% – wynika z najnowszego kwartalnego raportu pn. „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej”, opracowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • 03.08.2011Certyfikat rezydencji – do czego tak naprawdę jest potrzebny?
  Polscy przedsiębiorcy coraz częściej dokonują płatności na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu świadczonych przez te podmioty usług, np. usług doradczych, należności licencyjnych czy tez odsetek od pożyczek. Niezwykle istotne jest, aby, dokonując płatności na rzecz zagranicznego kontrahenta, posiadać certyfikat rezydencji podatkowej tego podmiotu. Może powstać jednak wątpliwość, czym tak naprawdę jest certyfikat rezydencji podatkowej.
 • 20.07.2011Praca zagranicznego doradcy nie jest opodatkowana PIT
  Przy wykładni art. 3 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uwzględnić, że pod pojęciem "terytorium, z którym wiąże się osiąganie dochodów" należy rozumieć miejsce, gdzie dokonują się czynności lub położone są nieruchomości (źródło), które generują dochód i są jego przyczyną sprawczą. Terytorium takim nie jest obszar, na którym materializuje się efekt świadczonej usługi, z której wynagrodzenie generuje dochód osoby będącej rezydentem kraju innego niż Rzeczpospolita Polska - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 08.07.2011Dywidenda dla zagranicznego udziałowca a CIT
  Często zdarza się, że podmioty gospodarcze prowadzą działalność gospodarczą w wielu państwach poprzez podmioty zależne. Również w Polsce szereg międzynarodowych grup kapitałowych inwestuje znaczne środki finansowe właśnie przez podmioty zależne. Najprostszym sposobem na transfer zysku ze spółki polskiej do spółki matki z siedzibą poza granicami Polski jest wypłata dywidendy. Wypłacając dywidendę należy jednak pamiętać o obowiązkach podatkowych, które mogą powstać w tej sytuacji.
 • 28.06.2011Zaliczka przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
  Pytanie podatnika: Sp. z o. o. podpisała w miesiącu styczniu umowę z kontrahentem z Danii na zakup książek, których dostawa nastąpi w miesiącu sierpniu. Zgodnie z umową płatność ma nastąpić w dwóch ratach: 30% jako zaliczka płatna do 15 lutego 2011 r. oraz 70% po 60 dniach od daty wysyłki wskazanej na ostatecznej fakturze handlowej. Kontrahent w dniu 17 stycznia 2011 r. wystawił fakturę na kwotę zaliczki. Zapłata zaliczki nastąpi w dniu 11 lutego 2011 r. Kontrahent wystawi tylko fakturę końcową przy dostarczaniu towaru w sierpniu. W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy VAT w zakresie zaliczki i pozostałej zapłaty?
 • 20.06.2011NSA: Nabycie akcji obcej spółki nie jest przychodem pracownika
  Objęcie i nabycie akcji, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy także akcji zagranicznych (niekrajowych) spółek kapitałowych, z tym że od 1 stycznia 2011 r. tylko akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • 07.06.2011Piknik firmowy a koszty uzyskania przychodów
  Wydatki związane z organizacją pikniku jedynie w części dotyczącej pracowników spółki stanowią koszty uzyskania przychodów – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 31 maja 2011 r. nr ILPB3/423-88/10/11-S/KS.
 • 02.06.2011NSA: Oddział zagranicznej spółki nie musi występować o własny NIP
  W świetle art. 2 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oddział spółki zagranicznej, będącej podatnikiem na mocy odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do zgłoszenia ewidencyjnego, nawet tylko jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ponieważ w obrocie gospodarczym posługuje się NIP nadanym spółce. Również na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a zwłaszcza jej art. 5 pkt 4, nie można wywieść odrębności prawnej oddziału od spółki, którego odrębność od spółki polega tylko na funkcjonalnym i przestrzennym wydzieleniu części organizacyjno-gospodarczej spółki.
 • 27.05.2011Od milionera do zera...
  Pan Krzysztof jest przykładem tak zwanej kariery od zera do milionera. Niestety, również od milionera do zera. Jak do tego doszło - był przecież przezornym biznesmenem?
 • 18.05.2011NSA: Wywóz towaru za granicę może być później niż sprzedaż
  W sytuacji gdy pomiędzy sprzedażą kontrahentowi zagranicznemu a wysłaniem towaru za granicę, w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu, mija jakiś czas, w którym podatnik magazynuje (przechowuje) towar nabyty przez zagranicznego kontrahenta - przysługuje mu prawo do korekty wykazanej pierwotnie z tego tytułu dostawy krajowej (podatku krajowego) i do zastosowania - na podstawie art. 41 ust. 3 w zw. z art. 42 ust. 1 i ust. 12a lub art. 41 ust. 4 i 5 w zw. z ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i - stawki 0 % z tytułu udokumentowanego wywozu towaru z kraju - w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - lub z Unii Europejskiej - w ramach eksportu towarów.
 • 16.05.2011MF: Hipermarkety nie mają przywilejów podatkowych
  Interpelacja nr 20827 do ministra finansów w sprawie ulg i zwolnień podatkowych sklepów wielkopowierzchniowych
 • 05.05.2011Poprawa sytuacji gospodarczej w strefie euro
  W III kwartale 2010 r. w państwach strefy euro odnotowano wzrost realnego PKB o 1,9%. Oznacza to, w porównaniu do 2009 r. (spadek o 4,1%), wyraźną poprawę. Ożywienie jest wynikiem przede wszystkim wzrostu aktywności i popytu na świecie, który pobudził eksport strefy euro. Pozytywny wpływ na sytuację miały także zapasy, ponieważ przedsiębiorstwa zmniejszyły tempo ich pozbywania się. W ubiegłym roku nie doszło również do dalszego zmniejszenia spożycia prywatnego oraz inwestycji – wynika z „Raportu rocznego 2010”, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny.
 • 05.05.2011IBnGR: Wzrost PKB o 4,3% w I kwartale 2011 r.
  Tempo wzrostu w I kwartale br. (w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym) wyniosło 4,3%. Eksport i import wzrosły natomiast o 8,6%. Wskutek wzrostu cen paliw, żywności i podniesienia podatku VAT, inflacja osiągnęła pod koniec marca poziom 4,3% – wynika z nowego kwartalnego raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • 27.04.2011Gomułka o efektach obecności Polski w strukturach UE
  Prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club’u dokonał oceny 7-letniej obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej. Zdaniem byłego wiceministra finansów w rządzie Donalda Tuska, wejście Polski do UE pomogło zniwelować do pewnego stopnia różnice w rozwoju gospodarczym, szczególnie w sferze infrastruktury oraz ochrony środowiska. Stało się tak głównie dzięki szerokiemu strumieniowi pomocy finansowej, która umożliwiła podjęcie nowych inwestycji.
 • 27.04.2011NBP: Aktywność inwestycyjna firm będzie nadal niska
  Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w II kwartale br. będzie nadal niska, czyli poniżej średniej długoletniej. Najwyższą aktywnością wykazują się duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 2000 pracowników. Najgorzej z kolei prezentuje się sytuacja sektora budowlanego – wynika z „Informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na II kw. na 2011”, przedstawionej przez Narodowy Bank Polski.
 • 13.04.2011Kolejne zmiany w VAT już w lipcu 2011
  Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiany zawarte w projekcie mają na celu dostosowanie przepisów ustawy o VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia z dnia 15 marca 2011 r., które będzie stosowane od 1 lipca 2011 r. Ponadto, nowela przewiduje zmiany w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 grudnia 2010 r. znak C-438/09 Dankowski dotyczącym prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT. W projekcie zaproponowano również uproszczoną rejestrację dla przedsiębiorców zagranicznych wykonujących okazjonalne przewozy autokarowe na terytorium Polski.
 • 12.04.2011GUS: Obroty handlu zagranicznego w styczniu i lutym 2011
  Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat obrotów handlu zagranicznego. Eksport w cenach bieżących wyniósł 76,7 mld zł, a import 80,3 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku eksport zwiększył się o 11,0 proc., a import o 6,0 proc. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 3,6 mld zł (w analogicznym okresie 2010 minus 6,6 mld zł).
 • 04.04.2011Kongres Przedsiębiorczości o zmianach w OFE
  Ustawa o zmianach w systemie emerytalnym przewidująca obniżenie składki przekazywanej do OFE jest tylko doraźnym środkiem na chwilowe rozwiązanie problemu katastrofalnego stanu budżetu – uważają organizacje pracodawców skupione w Kongresie Przedsiębiorczości. Ich zdaniem, brak kompleksowych rozwiązań dotyczących ograniczenia wydatków publicznych sprawia, że przyjęta regulacja tylko odsuwa w czasie moment przekroczenia przez dług publiczny progu 55-proc. PKB, ale nie przeciwdziała temu ryzyku.  
 • 04.04.2011Jakie zmiany w VAT przyniósł 1 kwietnia 2011 r.
  W piątek weszła w życie kolejna obszerna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Nowela ta ma na celu m.in. zapobieganie nadużyciom podatkowym. Odnosi się to do regulacji dotyczących obrotu złomem oraz uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, których celem jest np. wyeliminowanie mechanizmów rozliczania VAT, wykorzystywanych przez nadużywających prawo do odliczenia podatku naliczonego za pomocą tzw. „słupów”, jak i wystawiania „pustych” faktur. Pośród zmian, które wchodzą w życie 1 kwietnia są i zmiany pozytywne dla przedsiębiorców, m.in. umożliwienie agencjom celnym reprezentowania podatników zagranicznych, którzy, dokonując importu w Polsce, wysyłają towar bezpośrednio do innego państwa członkowskiego, czy też odstąpienie od zakazu odliczania podatku naliczonego od importu usług, gdy zapłata jest dokonywana na rzecz podmiotów z tzw. „rajów podatkowych”. Wprowadzono również zmianę ułatwiającą dokonywanie zwrotu podatku VAT podróżnym, przez przekazywanie zwrotu na rachunek bankowy.
 • 01.04.2011NSA: Wydatki marketingowe wymagają starannego dokumentowania
  Tezy: Jeżeli związek kosztu uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). nie został udowodniony, to zagadnienie, w którym momencie zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 4 tej ustawy nie istnieje.
 • 25.03.2011Zwrot VAT podmiotom zagranicznym – nowe rozporządzenie MF
  Określenie warunków, terminów i trybu dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów i usług lub przy imporcie towarów, a także naliczania i wypłaty odsetek od nieterminowego dokonania takiego zwrotu podmiotom nieposiadającym siedziby albo stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju – to cel nowego rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, które wejdzie w życie 1 kwietnia 2011 r.  
 • 21.03.2011Wyższy deficyt handlowy UE
  Pierwsze szacunki dotyczące bilansu handlu zagranicznego Unii Europejskiej w styczniu 2011 r. wskazują, że wymiana Wspólnoty zresztą świata zamknęła się deficytem w wysokości 29,8 mld euro, w porównaniu z 22,7 mld euro w styczniu 2010 r. - podał Eurostat. Deficyt handlowy strefy euro w wymianie z resztą świata wyniósł w styczniu br. 14,8 mld euro w porównaniu do -9,7 mld rok wcześniej.  
 • 17.03.2011Deficyt wzrósł o blisko 12 mld zł
  Na koniec lutego deficyt budżetu państwa wzrósł do ponad 14,4 mld zł z poziomu niespełna 2,8 mld notowanego na koniec stycznia – podało Ministerstwo Finansów. Wśród dochodów podatkowych, które stanowią główne źródło budżetowych wpływów, najlepiej realizowane są dochody z podatków pośrednich, najgorzej – z CIT-u. Wśród wydatków najwolniej przebiega przekazywanie dotacji dla Funduszu Emerytalno-Rentowego.  
 • 03.03.2011Wzrost PKB przyspieszył pod koniec ubiegłego roku
  W IV kwartale 2010 r. PKB w stałych cenach średniorocznych poprzedniego roku wzrósł realnie o 4,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy – podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z poprzednim kwartałem, w okresie od października do grudnia ubiegłego roku PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 0,8 proc.  
 • 02.03.2011Współpraca nadzorów – projekt ustawy
  Zasady współpracy między organami nadzorczymi w państwach Unii Europejskiej i państwach trzecich a Komisją Nadzoru Finansowego określa przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.  
 • 28.02.2011NSA: Certyfikatu rezydencji nie można zastąpić innym dokumentem
  Z uzasadnienia: Zawarty z art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot "zaświadczenie... wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika" oznacza, że chodzi w nim o dokument urzędowy, którego nie może zastąpić kopia nie mająca takiego charakteru, tzn. nie mająca waloru dokumentu urzędowego. Legitymowanie się odpowiednim certyfikatem rezydencji przez polskiego płatnika umożliwia zastosowanie właściwej umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania, właściwej stawki podatku wobec właściwego podmiotu. W przeciwnym razie polskie organy podatkowe pozbawione byłyby możliwości zweryfikowania prawidłowości pobrania podatku przez płatnika.
 • 24.02.2011Prawa i obowiązki bezrobotnych
  Osoba bezrobotna ma obowiązek zgłaszania się do urzędu pracy w wyznaczonym terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.
 • 23.02.2011Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
  Prawo do zasiłków ustalają oraz zasiłki te wypłacają: 1) płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych – swoim ubezpieczonym w czasie trwania ubezpieczenia, 2) oddziały ZUS: a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, b) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym, c) ubezpieczonym będącym duchownymi, d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia, e) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.
 • 21.02.2011WSA: Różnice w VAT nie stanowią różnic kursowych
  Z uzasadnienia: Skoro zatem podatek od towarów i usług nie stanowi w znaczeniu podatkowym ani przychodu ani kosztu uzyskania przychodu, to tym samym do tej samej kategorii nie mogą zostać zaliczone wszelkie należności pochodne, czyli w rozpoznanej sprawie różnice kursowe. Przepisy art. 15a ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p. nie mogą mieć zatem zastosowania w odniesieniu do kwot podatku od towarów i usług wyrażonych w walucie obcej. Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług opodatkowanych tym podatkiem, dla wyliczenia różnic kursowych powinni więc przeliczać przychód bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług, a więc w kwocie netto.
 • 16.02.2011Deficyt budżetu – prawie 3 mld zł
  Na koniec stycznia tego roku deficyt budżetu państwa wyniósł 2 mld 756,6 mln zł – podało Ministerstwo Finansów. Wśród dochodów podatkowych, które stanowią główne źródło budżetowych wpływów, najwięcej przyniosły podatki pośrednie, najmniej – CIT. Wśród wydatków najwolniej przebiega wykorzystywanie środków na obsługę długu krajowego.  
 • 07.02.2011Sprzedaż oprogramowania na zagranicznych portalach a VAT
  Pytanie: Podatnik posiada jednoosobową firmę, która zajmuje się m.in. pisaniem programów komputerowych na zlecenie różnych firm. Chciałby zaistnieć na rynku światowym. Dowiedział się o istnieniu szansy sprzedaży oprogramowania za pośrednictwem amerykańskiego, ogólnodostępnego portalu internetowego firmy X. Czy sprzedaż na portalu amerykańskim podlega VAT?
 • 27.01.2011Jak rozliczać import usług?
  Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług importem usług jest świadczenie usług, z tytułu których podatnikiem jest nabywca. W odniesieniu do importu usług podatnikami są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę, miejsce zamieszkania lub stałego prowadzenia działalności poza terytorium kraju.
 • 25.01.2011Akt urodzenia
  Akt urodzenia jest aktem stanu cywilnego stwierdzającym fakt narodzin dziecka. Stanowi wyłączny dowód tego zdarzenia. Dokument ten jest tworzony i przechowywany przez urząd stanu cywilnego, na obszarze którego stwierdzono urodzenie. Można go obalić tylko przez procedurę sprostowania lub unieważnienia aktu.
 • 20.01.2011Podróże prezesa w kosztach spółki
  Pytanie podatnika: Spółka na podstawie uchwały zarządu przyjęła, iż w przypadku podróży prezesa związanych z działalnością spółki poniesie koszty noclegów, zakupu paliwa, wynajmu samochodu. Zwrot kosztów zakupu paliwa następuje na podstawie rozliczenia wydatków wraz z załączonymi dowodami zakupu paliwa, usług hotelowych, usług wynajmu samochodu do wysokości (określonych w obowiązujących przepisach) kwot przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozliczenie tras przejazdu i ilości przejechanych kilometrów dokumentowane jest ewidencją przebiegu pojazdu. Czy poniesione koszty noclegów, przejazdów prezesa zarządu spółki będą kosztami uzyskania przychodu?
 • 07.01.2011VAT: E-faktury ułatwią prowadzenie działalności
  4 stycznia br. skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dzięki zawartym w projekcie zmianom ustawodawca zamierza zwiększyć wykorzystanie e-podpisu zarówno przez przedsiębiorców, jak również przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, tzw. osobisty podpis elektroniczny ma z założenia służyć ułatwieniu komunikacji obywateli z podmiotami realizującymi zadania publiczne. Celem proponowanych zmian do ustawy VAT jest uproszczenie obrotu e-fakturami, tak aby faktury w tej formie stały się realną alternatywą dla faktur papierowych, co z całą pewnością przyczyni się do ograniczenia kosztów działalności firm. Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
 • 31.12.2010Podatek VAT 2011: Zestawienie zwolnień i stawek obniżonych podatku VAT stosowanych od 1 stycznia 2011 r.
  Zmiany w ustawie o podatku VAT, nowe rozporządzenie wykonawcze, przepisy przejściowe – prawie wszystkie przepisy ukazały się w ostatnich dniach starego roku. Konieczność stosowania ujednoliconych i nowych przepisów powoduje, że stawki VAT 2011 są dla wielu podatników trudne do określenia. Przygotowaliśmy zestawienie stawek podatku VAT, które będą obowiązywały już od jutra. Jednocześnie prezentujemy nowe rozporządzenie wykonawcze VAT oraz ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług.
 • 29.12.2010WSA: Obiad z kontrahentem w restauracji jest reprezentacją
  Reprezentacją, w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, są niestanowiące reklamy każde działania podatnika - przedsiębiorcy, mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku i prestiżu firmy, podejmowane w szczególności w kontaktach oficjalnych i handlowych z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami. Skoro ustawodawca w powołanym przepisie do kosztów reprezentacji zaliczył koszty usług gastronomicznych, zakupu żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, to wydatki poniesione na wymienione cele, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów, niezależnie od tego czy zakupione usługi (produkty) miały charakter wystawny (okazały), czy też nie.
 • 27.12.2010Prof. Gomułka: wzrost PKB między 4 a 4,5% w 2011 roku
  Rok 2011 będzie czasem stopniowej poprawy koniunktury, lecz jeszcze nie boomu gospodarczego. Wzrost PKB osiągnie poziom ok. 4-4,5 %, rejestrowane bezrobocie spadnie z 12 do 11,5 %, a wydatki inwestycyjne w środki trwałe będą rosnąć w tempie ok. 5-8% - przewiduje prof. Stanisław Gomułka, były wiceminister finansów w rządzie Donalda Tuska, obecnie główny ekonomista Business Centre Clubu.
 • 17.12.2010Deficyt wzrósł o 0,7 mld zł
  Na koniec listopada deficyt budżetu państwa wzrósł do 42 mld 524,8 mln zł z poziomu 41 mld 820,1 mln notowanego na koniec października – podało Ministerstwo Finansów. Wśród dochodów podatkowych, które stanowią główne źródło budżetowych wpływów, najlepiej realizowane są dochody z podatków pośrednich, najgorzej – z CIT-u. Wśród wydatków najwolniej przebiega przekazywanie dotacji dla Funduszu Emerytalno-Rentowego.  
 • 14.12.2010Deficyt handlowy zbliżył się do 40 mld zł
  W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2010 r. ujemne saldo Polski w wymianie handlowej z zagranicą ukształtowało się na poziomie 39,8 mld zł – wynika z wstępnych danych ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. W analogicznym okresie ubiegłego roku deficyt wyniósł 33,8 mld zł.  
 • 06.12.2010Indeks Biznesu wskazuje na trwałe gospodarcze przyspieszenie
  W listopadzie Indeks Biznesu PKPP Lewiatan osiągnął w kwartalnym notowaniu 49 pkt, natomiast w notowaniu rocznym wzrósł do poziomu 44 pkt – ogłosili ekonomiści związani z Konfederacją. Ich zdaniem, ożywienie w gospodarce jest trwałe i oparte na stabilnych podstawach, należy się więc spodziewać pełnego wykorzystania jej aktualnego potencjału. Czynnikiem napędzającym dynamikę PKB stał się teraz popyt wewnętrzny oparty na wzroście konsumpcji oraz na odbudowie zapasów.  

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 16 ] następna strona »