Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasacja wyroku

 • 07.11.2019Podatek od wartości dodanej jest synonimem podatku od towarów i usług
  Nieprawidłowy jest pogląd organów podatkowych, jakoby podatek od wartości dodanej był czymś odmiennym od podatku od towarów i usług. Przyjęcie powyższego poglądu prowadziłoby do zaakceptowania sytuacji, w której podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku od podatku. Dlatego z przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych należy wyłączyć wartość podatku od wartości dodanej, zapłaconego np. w Szwecji.
  • 04.05.2017NSA. Opłata egzekucyjna tylko od faktycznego zajęcia
   Z uzasadnienia: Treść cytowanego wyżej tekstu prawnego, nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości, że opłata egzekucyjna w wysokości wyżej określonej, może być pobrana wyłącznie wówczas, gdy nastąpi faktyczne zajęcie wierzytelności pieniężnych. Jednocześnie w cytowanym przepisie ustawodawca nie zawarł jakiegokolwiek przyzwolenia do pobierania stosownych opłat egzekucyjnych także wówczas, gdy dojdzie do zajęcia rachunku bankowego, na którym nie było jakichkolwiek środków finansowych.
   • 19.01.2017Umorzenie zaległości podatkowych. Organ nie może pomijać dowodów
    Tezy: Postępowanie w kwestii udzielenia ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych, zainicjowane wnioskiem podatnika, obliguje organ podatkowy do analizy zaistniałego stanu faktycznego z punktu widzenia wystąpienia przesłanek z art. 67a § 1 o.p. W tak zarysowanym kontekście normatywnym za sprzeczną z zasadą swobodnej oceny dowodów, wyrażoną w art. 191 o.p., uznać należy praktykę oceny materiału dowodowego, która opiera się na podkreślaniu istotności jednych dowodów przy pomijaniu lub pomniejszaniu wagi innych, gdyż tego rodzaju ocena będzie oderwana od całokształtu materiału dowodowego sprawy, będzie oceną niepełną.
    • 03.01.2017NSA. Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innego podatku
     Zaliczenie zwrotu, o którym mowa w art. 76b w zw. z art. 76 § 1 i 76a § 1 Ordynacji podatkowej, odnosi się do wykonanego, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zwrotu podatku, a nie prawa do tego zwrotu jeszcze nie zrealizowanego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 22.09.2016Powołanie biegłego w postępowaniu podatkowym 
      Z uzasadnienia: Zgodnie natomiast z art. 197 § 1 O.p. w przypadku gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu wydania opinii. Wprawdzie kwestia dopuszczenia dowodu z opinii biegłego pozostawiona została ocenie organu podatkowego, albowiem użyte w tym przepisie słowo "może" oznacza pozostawienie organowi swobody w korzystaniu z tego środka dowodowego. Granice korzystania z tej swobody wyznacza zasada prawdy obiektywnej, gdyż z niej wypływa obowiązek organu podjęcia wszelkich czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego sprawy. Organ podatkowy obowiązany jest wykorzystać ten środek dowodowy w sprawie o zawiłym stanie faktycznym, który można wyjaśnić dopiero wtedy, gdy dysponuje się specjalnymi wiadomościami. 
      • 26.07.2016NSA. Wyrok dla kontrahenta jest podstawą zakwestionowania prawa do odliczenia VAT
       Z uzasadnienia: Art. 11 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiąc o związaniu sądu administracyjnego ustaleniami prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa, nie odnosi tego związania tylko do wyroku skazującego podatnika, będącego stroną danego postępowania podatkowego, a następnie sądowoadministracyjnego. Oznacza to, że tego rodzaju wyrokiem sąd administracyjny jest związany także co do ustaleń dotyczących popełnienia przestępstwa przez inne osoby. Zatem, przesądzenie wyrokiem karnym, że zakwestionowane faktury poświadczają nieprawdę co do zaistnienia operacji gospodarczych, wiąże organy i sąd administracyjny.
       • 09.04.2014Nieujawnione źródła przychodów. „Pięć żywiołów” – co po wyroku SK 18/09
        „Pięć żywiołów” (elementów) to jedna z ważniejszych starochińskich (również hinduistycznych) filozofii. Według niektórych, „pięć” to magiczna liczba doskonała. Jest w tym zapewne ziarno prawdy, ponieważ liczba ta wpisuje się również w problematykę wznowienia postępowania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r., o sygnaturze SK 18/09.
        • 02.03.2010Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym
         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca w przypadku zamknięcia sklepu w wyniku wcześniejszego zakończenia umowy lub zakończenia umowy po upływie 5 lat od jej podpisania i likwidacji inwestycji przez spółkę po rezygnacji z prowadzenia sklepu, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przypadającą na niego (zgodnie z jego udziałem w zysku spółki) część straty zrealizowanej przez spółkę w wyniku likwidacji inwestycji? Strata spółki zostanie ustalona jako wartość początkowa inwestycji pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne.
         • 02.10.2006TK: Szybkość rozpoznawania sprawy nie jest wartością, na rzecz której można poświęcić ochronę praw podmiotowych
          2 października 2006 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Ryszarda G. dotyczącą prawa do sądu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 50510 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78, art. 176 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.
          • 15.05.2006Właściciele nieruchomości w Trybunale Konstytucyjnym
           17 i 23 maja 2006 r. w Trybunale Konstytucyjnym odbędą się rozprawy, istotne dla właścicieli nieruchmości, którzy wynajmują je na cele mieszkaniowe. W obu sprawach chodzi o przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
           • 31.01.2006Oddalenie kasacji jako oczywiście bezzasadnej
            Przepis Kodeksu postępowania karnego, w którym równocześnie występują: brak powinności zawiadamiania stron o rozprawie, brak powinności uzasadnienia wyroku sądowego, a także zwrot nieostry - "kasacja oczywiście bezzasadna" jest niezgodny z Konstytucją.
            • 19.01.2006Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą prawa do sądu - opłaty manipulacyjnej dodatkowej
             24 stycznia 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Vadain International sp. z o.o. dotyczącą prawa do sądu - opłaty manipulacyjnej dodatkowej. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 276 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 roku - Kodeks celny z: art. 42 ust. 1, 2, 3, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 175 ust. 1, art. 177, art. 46, art. 10 ust. 1, 2, art. 91 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 91 ust. 3, art. 2 Konstytucji.