Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 16.10.2019MRPiPS: Wysze paca minimalna nie powinna by problemem dla firm
  W czasie wysokiej koniunktury oraz utrzymujcego si wysokiego popytu na prac, wzrost wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac do kwoty 2 600 z nie powinien prowadzi do masowego zamykania dziaalnoci gospodarczych, a tym samym nie powinien mie negatywnego wpywu na rynek pracy w Polsce, w szczególnoci na poziom zatrudnienia oraz liczb osób bezrobotnych. Wydatki na wynagrodzenia s tylko jednym z kosztów funkcjonowania dziaalnoci, a ich udzia róni si w zalenoci m.in. od wielkoci firmy, brany czy modelu biznesowego - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
  • 09.10.2019Pracodawcy nie chc paci za nadgodziny
   Sporzdzony w 2018 r. raport Pastwowej Inspekcji Pracy wskazuje, e polscy pracodawcy czsto nie respektuj przepisów prawa pracy i uchylaj si od obowizku prowadzenia ewidencji czasu pracy swoich pracowników lub te prowadz go w nierzetelny sposób. Zachowaniem tym ukazuj niech do wypacania swoim pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za prac w godzinach nadliczbowych. Zjawiska takie najczciej obserwuje si w brany przemysowej, handlu, a take w mniejszym stopniu w transporcie i budownictwie.
   • 01.10.2019WSA. 50% koszty take przy premiach dla pracowników
    Z uzasadnienia: Premia moe stanowi dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika-twórc (lub za nabycie tych praw przez pracodawc). Oznacza to, e do zastosowania kosztów w zryczatowanej wysokoci z art. 22 ust. 3 pkt 9 u.p.d.o.f. konieczne bdzie jedynie wykazanie zwizku pomidzy przychodem a korzystaniem z praw autorskich (pokrewnych) lub rozporzdzaniem tymi prawami (...) sposób przyznawania premii nie moe decydowa, czy premia pozostaje w zwizku z utworem.
    • 26.09.2019Pobór zaliczek na podatek przy oddelegowaniu na okres przekraczajcy 183 dni
     Od wynagrodze pracowników, których przewidywany pobyt w Niemczech ma przekracza zgodnie z zawart umow 183 dni w okresie dwunastu miesicy w roku podatkowym, patnik nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy w Polsce.
     • 23.09.2019Szkolenia w Warszawie: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019/2020
      Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
      • 19.09.2019Zatrudnienie w firmach ronie wolniej
       W sierpniu br. w sektorze przedsibiorstw pracowao w sumie 6389,6 tys. osób, co oznacza wzrost o 2,6 proc. rok do roku – poda Gówny Urzd Statystyczny. W poprzednich latach dynamika wzrostu bya jednak wysza i wynosia odpowiednio 3,4 oraz 4,6 proc. Eksperci oceniaj, e wolniejszy wzrost zatrudnienia moe by zwizany m.in. z obawami dotyczcymi spodziewanego spowolnienia gospodarki.
       • 12.09.2019Skadki ZUS przedsibiorców w 2020 r.: Czeka nas dua podwyka
        Od 1 stycznia 2020 r. wzronie wysoko skadek na ubezpieczenie spoeczne dla przedsibiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac - w przypadku nowych firm oraz wyszego prognozowanego przecitnego wynagrodzenia, które stanowi podstaw wyliczenia skadek dla przedsibiorców dziaajcych na rynku od duszego czasu. Minimalne wynagrodzenie za prac, zgodnie z wczorajsz decyzj rzdu, ma wynie w przyszym roku 2600 z (w tym roku jest to 2250 z), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budetowej na przyszy rok, przecitne prognozowane wynagrodzenie w 2020 r. ma wynie a 5227 z (w 2019 r. - 4765 z).
        • 12.09.2019Decyzja o przyznaniu emerytury pomostowej dopiero po zwolnieniu z pracy
         Organy rentowe powinny w decyzjach o odmowie przyznania emerytury pomostowej wskaza, czy jedyn przyczyn odmowy prawa do emerytury pomostowej (wczeniejszej emerytury z tytuu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego) jest nierozwizanie stosunku pracy, czy te nie zostay spenione inne warunki wymagane do jej przyznania.
         • 12.09.2019Warszawa: Prawo pracy w 2019 roku - biece problemy i planowane zmiany
          W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej - zatrudnienia - zachodz wrcz cige zmiany. Jedn z najwikszych "grup" nowoci s obowizujce od pocztku 2019 r. przepisy zwizane z dokumentacj pracownicz. Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotycz zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartoci, przechowywania oraz moliwoci prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Istotna nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o ZFS wesza w ycie 4 maja 2019 r. Wprowadzia nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników oraz osób uprawnionych do korzystania z ZFS. 
          • 11.09.2019Nieobecno z powodu choroby w wiadectwie pracy
           wiadectwo pracy wydawane pracownikowi po ustaniu okresu zatrudnienia zawiera wiele informacji na temat jego przebiegu. S to midzy innymi wiadomoci na temat wykorzystanych dni wolnych - urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpatnego, urlopu rodzicielskiego, wychowawczego itp. Obok wyej wymienionych na wiadectwie pracy znajduj si take informacje na temat liczby dni, w czasie których pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim oraz by niezdolny do pracy.
           • 09.09.2019Dorczenia pism z organu podatkowego osobom fizycznym
            Zagadnienia zwizane z dorczeniami pism przez organy podatkowe s bardzo istotne. Regulowane s szczegóowo przez przepisy Ordynacji podatkowej. Czsto wykazanie, e organ podatkowy nie dorczy pisma w sposób i w terminie przewidzianych przepisami, jest podstaw do wzruszenia decyzji, wznowienia postpowania lub wykazania przedawnienia roszczenia podatkowego. Dzisiaj w cyklu ABC ogólne informacje dotyczce dorczania pism osobom fizycznym.
            • 09.09.2019Obowizki patnika w zwizku ze zwrotem kandydatom kosztów rekrutacji
             Wypacony pracownikom zwrot kosztów zwizanych z uczestnictwem w rekrutacji, dotyczcych okresu sprzed zatrudnienia, stanowi dla tych osób przychód z innych róde. W konsekwencji, na pracodawcy nie ciy obowizek pobrania zaliczki na podatek lub zryczatowanego podatku dochodowego od dokonanego zwrotu ww. kosztów. Natomiast obowizany jest do sporzdzenia kandydatom informacji wedug ustalonego wzoru (PIT-11) - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
             • 06.09.2019Dorczenia pism z organu podatkowego osobom fizycznym
              Zagadnienia zwizane z dorczeniami pism przez organy podatkowe s bardzo istotne. Regulowane s szczegóowo przez przepisy Ordynacji podatkowej. Czsto wykazanie, e organ podatkowy nie dorczy pisma w sposób i w terminie przewidzianych przepisami, jest podstaw do wzruszenia decyzji, wznowienia postpowania lub wykazania przedawnienia roszczenia podatkowego. Dzisiaj w cyklu ABC ogólne informacje dotyczce dorczania pism osobom fizycznym.
              • 04.09.2019500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
               wiadczenie uzupeniajce dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponosz stae koszty zwizane z pielgnacj, rehabilitacj i opiek medyczn. Aby otrzyma to wiadczenie musisz speni okrelone warunki.
               • 02.09.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
                Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
                • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowoci
                 Ustawa o rachunkowoci okrela ramy, w których musi zawiera si rachunkowo jednostek, wskazanych w ustawie. Wród nich jest wiele rónego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spóki cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiaym jest, e jednostki due, lub te, które - bez wzgldu na rozmiar - maj dostp do cudzych pienidzy i instrumentów finansowych, bd podlegay duo wikszym obowizkom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwizku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki mae, dla których przewiduje moliwo stosowania uproszcze.
                 • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
                  Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
                  • 30.08.2019Sprzeda przez Internet i VAT: dziaalno gospodarcza czy sprzeda prywatna?
                   Tam gdzie wystpuje obrót, pojawia si równie podatek VAT. Z zaoenia jest to jednak podatek, którego poborem zajmuj si podmioty zajmujce si profesjonalnym obrotem (podatnicy VAT). Konstrukcja podatku VAT jest bowiem taka, e - zasadniczo - paci go konsument ostateczny, a podatnicy VAT uczestniczcy w obrocie na jego poszczególnych etapach, pac go jedynie od wartoci dodanej (std nazwa podatku w jzyku angielskim - Value Added Tax).
                   • 29.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowoci
                    Ustawa o rachunkowoci okrela ramy, w których musi zawiera si rachunkowo jednostek, wskazanych w ustawie. Wród nich jest wiele rónego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spóki cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiaym jest, e jednostki due, lub te, które - bez wzgldu na rozmiar - maj dostp do cudzych pienidzy i instrumentów finansowych, bd podlegay duo wikszym obowizkom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwizku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki mae, dla których przewiduje moliwo stosowania uproszcze.
                    • 28.08.2019Podatki 2019: Kto i kiedy musi prowadzi ewidencj wyposaenia?
                     Obowizek prowadzenia ewidencji wyposaenia okrelaj przepisy rozporzdzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów. Zgodnie z brzmieniem § 4 tego rozporzdzenia osoby fizyczne, spóki cywilne osób fizycznych, spóki jawne osób fizycznych oraz spóki partnerskie wykonujce dziaalno gospodarcz, które maj obowizek prowadzenia ksigi przychodów i rozchodów, maj równie obowizek prowadzi ewidencj rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych oraz ewidencj wyposaenia.
                     • 27.08.2019Prawo pracy 2020: Minimalne wynagrodzenie bez dodatku staowego
                      Od 1 stycznia 2020 r. rozszerzony zostanie katalog skadników wynagrodzenia, które nie s uwzgldniane przy obliczaniu wysokoci wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac, o dodatek za sta pracy. Ma to zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty ksztat minimalnego wynagrodzenia za prac oraz poprawi sytuacj pracowników otrzymujcych wynagrodzenie na najniszym poziomie.
                      • 27.08.2019Podatki 2019: Kto i kiedy musi prowadzi ewidencj wyposaenia?
                       Obowizek prowadzenia ewidencji wyposaenia okrelaj przepisy rozporzdzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów. Zgodnie z brzmieniem § 4 tego rozporzdzenia osoby fizyczne, spóki cywilne osób fizycznych, spóki jawne osób fizycznych oraz spóki partnerskie wykonujce dziaalno gospodarcz, które maj obowizek prowadzenia ksigi przychodów i rozchodów, maj równie obowizek prowadzi ewidencj rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych oraz ewidencj wyposaenia.
                       • 26.08.2019Prawo pracy 2020: Minimalne wynagrodzenie bez dodatku staowego
                        Od 1 stycznia 2020 r. rozszerzony zostanie katalog skadników wynagrodzenia, które nie s uwzgldniane przy obliczaniu wysokoci wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac, o dodatek za sta pracy. Ma to zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty ksztat minimalnego wynagrodzenia za prac oraz poprawi sytuacj pracowników otrzymujcych wynagrodzenie na najniszym poziomie.
                        • 22.08.2019Amortyzacja podatkowa i bilansowa to nie to samo
                         Nie ma koniecznoci stosowania stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych w wysokoci powizanej z faktycznym okresem ekonomicznej uytecznoci rodków trwaych. Stawki amortyzacyjne stosowane przez przedsibiorców mog by ksztatowane na dowolnym, uznanym przez nich za odpowiedni poziomie, z jednym istotnym warunkiem - nie mog przekracza stawek okrelonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowicym zacznik do ustawy.
                         • 21.08.2019500+ gdy rodzic pracuje za granic
                          Aby uzyska wiadczenie z programu "Rodzina 500 plus" naley zoy odpowiednie dokumenty w MOPS lub w przypadku gdy jedno z rodziców pracuje za granic w Regionalnym Orodku Polityki Spoecznej, które wczeniej podlegay urzdom marszakowskim, a obecnie sprawy te s rozpatrywane w urzdach wojewódzkich. Niestety w urzdach wojewódzkich zalega tysice spraw, sprzed nawet 3 lat. Urzdy nie wyrabiaj si z rozpatrywaniem wniosków. Rodzice, którzy zoyli wniosek w 2016 czy 2017 roku nadal czekaj na ich rozpatrzenie, co oznacza, e przez cay ten okres pozbawieni s moliwoci pobierania tego wiadczenia.
                          • 16.08.201927.08.2019, Warszawa: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
                           Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom. 
                           • 09.08.2019Dodatek staowy a paca minimalna – nowe przepisy ju od stycznia
                            Katalog elementów skadowych wynagrodzenia za prac, których nie bierze si pod uwag przy obliczaniu wysokoci minimalnego wynagrodzenia pracownika, zostanie rozszerzony o dodatek za sta pracy – wynika z podpisanej w tym tygodniu nowelizacji. Nowela przepisów wejdzie w ycie z pocztkiem 2020 r.
                            • 08.08.2019Dodatek staowy a paca minimalna – nowe przepisy ju od stycznia
                             Katalog elementów skadowych wynagrodzenia za prac, których nie bierze si pod uwag przy obliczaniu wysokoci minimalnego wynagrodzenia pracownika, zostanie rozszerzony o dodatek za sta pracy – wynika z podpisanej w tym tygodniu nowelizacji. Nowela przepisów wejdzie w ycie z pocztkiem 2020 r.
                             • 06.08.2019Podatki 2019: Zwolnienie z PIT dla modych nie dla firm
                              Nowe zwolnienie nie jest adresowane do przedsibiorców. Sytuacja prawnopodatkowa osób osigajcych przychody z dziaalnoci i osób osigajcych przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia jest bowiem inna. Modzi przedsibiorcy osigajcy przychody z dziaalnoci mog dla przychodów osiganych z tego róda, wybra najbardziej korzystn dla siebie form opodatkowania. Moe take korzysta z szeregu rozwiza, które wpywaj na zmniejszenie obcie podatkowych, a niekiedy moe wrcz „wyzerowa” podatek dochodowy. Dodatkowe preferencje dla przedsibiorców funkcjonuj równie w zakresie ubezpiecze spoecznych - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                              • 05.08.2019Okres prowadzenia firmy nie wyduy stau pracy
                               Okresy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek, bez wzgldu na form tej dziaalnoci, nie mog by wliczane do okresu zatrudnienia w rozumieniu powszechnie obowizujcych przepisów prawa pracy. Dziaalno gospodarcza jest bowiem odrbnym i jakociowo odmiennym rodzajem aktywnoci zarobkowej. W zwizku z tym nie jest moliwe utosamianie tego rodzaju dziaalnoci z prac podporzdkowan wykonywan w ramach stosunku pracy. Osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz, take jednoosobow nie s bowiem pracownikami - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                               • 02.08.2019PIT dla modych – pytania i odpowiedzi
                                Od wczoraj (01.08.2019 r.) obowizuje zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której, w art. 21, znalazo si nowe zwolnienie podatkowe. Art. 21 ust. 1 pkt 148 zwalnia od podatku dochodowego przychody ze stosunku subowego, stosunku pracy, pracy nakadczej, spódzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W zwizku z nowym zwolnieniem pojawio si wiele wtpliwoci, postaramy si je zwile wyjani.
                                • 02.08.2019Delegacje i oddelegowanie za granic – zwrot kosztów noclegów i skadki ZUS
                                 Dla rozstrzygnicia, czy dany przychód stanowi podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne, a w konsekwencji czy powstaje obowizek opacania skadek m. in. na te ubezpieczenia, decydujce znaczenie ma, czy dla celów podatkowych zostanie on zakwalifikowany jako przychód pracownika z tytuu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W prezentowanej decyzji Zakadu Ubezpiecze Spoecznych rozstrzygnita zostaa kwestia braku obowizku uwzgldniania w podstawie wymiaru skadek na ubezpieczenia kwot, wypaconych pracownikom tytuem zwrotu kosztów noclegów w trakcie zagranicznych delegacji i oddelegowania.
                                 • 01.08.2019PIT dla modych – pytania i odpowiedzi
                                  Od dzisiaj (01.08.2019 r.) obowizuje zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której, w art. 21, znalazo si nowe zwolnienie podatkowe. Art. 21 ust. 1 pkt 148 zwalnia od podatku dochodowego przychody ze stosunku subowego, stosunku pracy, pracy nakadczej, spódzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W zwizku z nowym zwolnieniem pojawio si wiele wtpliwoci, postaramy si je zwile wyjani.
                                  • 29.07.2019Badanie krwi pracownika powinno by obowizkowe?
                                   Odsetek pacjentów zgaszajcych si do hematologów w Polsce jest o wiele mniejszy ni w krajach Europy Zachodniej – mówi o tym dane epidemiologiczne – co nie moe by zgodne z faktyczn skal zachorowa na nowotworowe choroby krwi. Poza tym s one rozpoznawane na zaawansowanych etapach rozwoju: rednia liczba krwinek biaych u diagnozowanego polskiego pacjenta wynosi powyej 100 tys., podczas gdy u pacjenta w krajach Europy Zachodniej – 20-30 tys. Std wynika potrzeba propagowania wród pracodawców idei wykonywania morfologii, której nie ma w zestawie bada obowizkowych lekarzy medycyny pracy.
                                   • 25.07.2019Renta socjalna moe by zawieszona po przekroczeniu limitu wynagrodzenia
                                    Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które z powodu wczenie powstaej niezdolnoci do pracy nie miay moliwoci podjcia pracy zawodowej i nabycia wasnych uprawnie do renty z tytuu niezdolnoci do pracy, a czsto nawet zdobycia jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych. Jej celem jest kompensowanie braku moliwoci nabycia uprawnie - std odmienne traktowanie w porównaniu z rent skadkow.
                                    • 19.07.2019Rada Miasta nie moe dowolnie ogranicza godzin sprzeday alkoholu
                                     Z uzasadnienia: Zakócanie porzdku publicznego w zwizku z nocn sprzeda alkoholu w jednym z punktów w centrum miasta nie moe uzasadnia wprowadzenia zakazu we wszystkich punktach prowadzcych tak sprzeda w tym obszarze. Organy gminy i podlege im suby dysponuj innymi, bardziej skonkretyzowanymi (skojarzonymi) rodkami oddziaywania, które w takim ukadzie faktycznym skutecznie ukróc zakócanie porzdku - orzek WSA w Rzeszowie, uchylajc uchwa Rady Miasta.
                                     • 15.07.2019Przedsibiorca i urzd skarbowy: Dorczenie pisma w postpowaniu podatkowym
                                      Zagadnienia zwizane z dorczeniami s bardzo istotne. Czsto wykazanie, e organ podatkowy nie dorczy pisma w sposób i w terminie przewidzianych przepisami, jest podstaw do wzruszenia decyzji, wznowienia postpowania lub wykazania przedawnienia roszczenia podatkowego.
                                      • 11.07.2019Przedsibiorca i urzd skarbowy: Dorczenie pisma w postpowaniu podatkowym
                                       Zagadnienia zwizane z dorczeniami s bardzo istotne. Czsto wykazanie, e organ podatkowy nie dorczy pisma w sposób i w terminie przewidzianych przepisami, jest podstaw do wzruszenia decyzji, wznowienia postpowania lub wykazania przedawnienia roszczenia podatkowego.
                                       • 10.07.2019Zatrudnianie dzieci poniej 16 roku ycia
                                        Coraz wicej dzieci pracuje, czsto aby pomóc rodzicom. Szczególnie latem duo najmodszych podejmuje si pracy sezonowej. S to prace pomocowe w sektorze rolniczym, ale take prace w dziale hotelarskim czy gastronomicznym. Brakuje jednak regulacji prawnych, które okrelayby jakie prace mog wykonywa najmodsi, zasady czenia ich z obowizkami szkolnymi, normy czasu pracy czy minimalny wiek dziecicych pracowników. Czsto pracodawcy wykorzystuj sabsz pozycj najmodszych i nie respektuj praw pracujcych dzieci.
                                        • 04.07.2019Skadki ZUS przedsibiorców w 2020 r.: Czeka nas dua podwyka
                                         Od 1 stycznia 2020 r. wzronie wysoko skadek na ubezpieczenie spoeczne dla przedsibiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac - w przypadku nowych firm oraz wyszego prognozowanego przecitnego wynagrodzenia, które stanowi podstaw wyliczenia skadek dla przedsibiorców dziaajcych na rynku od duszego czasu. Minimalne wynagrodzenie za prac, zgodnie z rzdow propozycj, ma wynie w przyszym roku 2450 z (w tym roku jest to 2250 z), natomiast, jak wynika z zaoe projektu ustawy budetowej na przyszy rok, przecitne prognozowane wynagrodzenie w 2020 r. ma wynie a 5227 z (w 2019 r. - 4765 z).
                                         • 04.07.2019Dodatek za sta pracy nie bdzie mie wpywu na minimalne wynagrodzenie
                                          Dodatek za sta pracy zostanie wyczony z katalogu skadników wynagrodzenia, które uwzgldnia si przy obliczaniu wysokoci wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac – wynika z przyjtego przez rzd projektu nowelizacji. Zmiana ma mie pozytywny wpyw na sytuacj pracowników otrzymujcych pace na najniszym poziomie.
                                          • 04.07.2019E-akta pozwol firmom na zaoszczdzenie nawet 130 mln z rocznie
                                           Z pocztkiem 2019 r. obowizek przechowywania akt pracowniczych skrócono z 50 do 10 lat, a pracodawcy mog prowadzi dokumentacj w formie elektronicznej (zamiast papierowej). Szacuje si, e gromadzenie dokumentacji w wersji papierowej kosztowao pracodawców ok. 130 mln z rocznie. Jak pokazuj badania, elektroniczny obieg dokumentów zapewnia te spore oszczdnoci dotyczce czasu pracy.
                                           • 04.07.2019Zatrudnianie osób niepenosprawnych przez mikro- i maych przedsibiorców
                                            Nie ma przeszkód aby pracodawca zatrudniajcy mniej ni 25 pracowników w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy i nie osigajcy 6% wskanika zatrudnienia osób niepenosprawnych, otrzymywa miesiczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepenosprawnych, jeli speni inne warunki, o których mowa w przepisach ustawy o rehabilitacji (…).
                                            • 03.07.2019Dodatek za sta pracy nie bdzie mie wpywu na minimalne wynagrodzenie
                                             Dodatek za sta pracy zostanie wyczony z katalogu skadników wynagrodzenia, które uwzgldnia si przy obliczaniu wysokoci wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac – wynika z przyjtego przez rzd projektu nowelizacji. Zmiana ma mie pozytywny wpyw na sytuacj pracowników otrzymujcych pace na najniszym poziomie.
                                             • 17.06.2019NSA. Zalege skadki ZUS to nie przychód pracownika
                                              Z uzasadnienia: Przepisy regulujce zasady uiszczania skadek na ubezpieczenie spoeczne nie przewiduj moliwoci przeniesienia odpowiedzialnoci patnika skadek na ubezpieczenie spoeczne za nienaleyte wywizywanie si z naoonych na tego patnika obowizków na osoby ubezpieczone. Skoro tak, to póniejsza wpata skadek przez spók nie moe by uznana za wiadczenie dokonane "za ubezpieczonych".
                                              • 14.06.2019Od 1 sierpnia wynagrodzenia modziey bez PIT - zasady stosowania zwolnienia
                                               Ministerstwo Finansów poinformowao oficjalnie na swojej stronie, e dochody podatników do 26. roku ycia, w kwocie nieprzekraczajcej 85,5 tys. z, bd zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to ma dotyczy zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firm. Przepisy maj zgodnie z zaoeniami wej w ycie 1 sierpnia 2019 r. i bd mie zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty.
                                               • 13.06.2019Od 1.08 wynagrodzenia modziey bez PIT - zasady stosowania zwolnienia
                                                Ministerstwo Finansów poinformowao oficjalnie na swojej stronie, e dochody podatników do 26. roku ycia, w kwocie nieprzekraczajcej 85,5 tys. z, bd zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to ma dotyczy zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firm. Przepisy maj zgodnie z zaoeniami wej w ycie 1 sierpnia 2019 r. i bd mie zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty.
                                                • 07.06.2019ZUS: Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasików
                                                 Koczymy publikacj zaktualizowanego do biecego stanu prawnego komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, w którym Zakad Ubezpiecze Spoecznych wyjania szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. W tej czci znajdziecie informacj o ponownym ustalaniu podstawy zasiku i ustaleniu podstawy wymiaru wiadcze innych ni zasiek chorobowy oraz o zasadach wypaty zasików.
                                                 • 04.06.2019Nieusprawiedliwiona nieobecno pracownika w wiadectwie pracy
                                                  Pytanie: Pracownik mia kilka 1-2 dniowych nieobecnoci nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w kocu t osob i w zwizku z tym nie wiem gdzie w wiadectwie pracy wykaza te nieobecnoci. Jako okresy nieskadkowe?
                                                  • 03.06.2019Zaledwie co trzecia osoba po 50-tce jest aktywna zawodowo
                                                   Polska zajmuje 30. miejsce w rankingu PwC „Golden Age Index”, oceniajcym poziom wykorzystania potencjau osób w wieku powyej 55 lat. Zawody, w których mona wykorzysta zalety osób z grupy wiekowej 55+, to midzy innymi te zwizane z kontaktem z ludmi i obsug klienta. Najwikszymi zaletami pokolenia 55+ jest elastyczno, odpowiedzialno i lojalno. Niedostosowanie rynku do duej grupy pracowników 55+ to powane straty dla polskiej gospodarki. Jak natomiast podaje GUS, wród osób midzy 50. a 64. rokiem ycia zaledwie co trzecia jest aktywna zawodowo.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 41 ] nastpna strona »