Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 11.05.2007Od 2012 roku zacznie spadać liczba osób w wieku produkcyjnym
  Już w 2025 roku zacznie brakować środków na wypłaty emerytur. Takie dane po raz pierwszy opublikował dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby zapobiec takiej sytuacji zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, ubezpieczeni będą musieli dłużej i więcej pracować. Niezbędne jest zatem tworzenie nowych miejsc pracy oraz aktywizowanie osób biernych zawodowo.
  • 11.05.2007KPP: Lista uprzywilejowanych zawodów powinna zostać zmniejszona
   Wciąż nie ma rozstrzygnięcia, kto od przyszłego roku będzie mógł przechodzić na wcześniejsze emerytury. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że w budowaniu nowego systemy emerytalnego powinna być stosowana, sprzyjająca rozwojowi przedsiębiorczości, równość podmiotów wobec prawa i żadna grupa zawodowa nie powinna być dyskryminowana lub uprzywilejowana.
   • 08.05.2007Podstawa wymiaru - zasiłek opiekuńczy po zasiłku chorobowym
    Pytanie: Czy musimy ustalać na nowo podstawę wymiaru zasiłku w sytuacji, gdy osoba, która wcześniej (w tym roku) otrzymywała zasiłek chorobowy teraz otrzymywać będzie zasiłek opiekuńczy?
    • 27.04.2007Wysokość podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego (1)
     Pytanie: W jaki sposób ustalamy wysokość podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, gdy pracownik zachorował w kilka dni po podjęciu pracy?
     • 23.04.2007Wypadek w drodze do pracy
      Pytanie: Czy aby dane zdarzenie zostało uznane za wypadek w drodze do pracy musi on nastąpić podczas drogi z miejsca stałego zamieszkania pracownika do miejsca pracy?
      • 22.04.2007Urlop bezpłatny i zasiłek chorobowy
       Pytanie: Czy osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym ma prawo do zasiłku chorobowego?
       • 20.04.2007Prezentacja raportu "Zatrudnienie w Polsce 2006"
        W MPiPS zaprezentowano raport "Zatrudnienie w Polsce 2006". Prezentację otworzyła Minister Anna Kalata. W tegorocznym opracowaniu skupiono się na analizie popytu i podaży na rynku pracy w wymiarze makroekonomicznym oraz regionalnym. Zwrócono uwagę zarówno na wpływ wzrostu produktywności i konkurencyjności polskich firm na bezrobocie, wynagrodzenia i zatrudnienie, jak również na problematykę migracji i pracy w szarej strefie.
        • 20.04.2007Zasiłek chorobowy i pobieranie dochodu z udziałów w spółce cywilnej
         Pytanie: Czy w trakcie pobierania zasiłku chorobowego można pobierać dochody z udziałów w spółce?
         • 19.04.2007KPP o wystąpieniu MPiPS
          Anna Kalata Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowała na wczorajszej konferencji trzy projekty ustaw: o emeryturach pomostowych, wypłacie świadczeń środków gromadzonych w OFE, nowej formule ustalania wysokości rent. Konfederacja Pracodawców Polskich wyraża swoje głębokie zaniepokojenie brakiem konsultacji społecznych przedstawionych projektów.
          • 18.04.2007Uprawnieni do ustalenia wysokości i wypłaty zasiłków
           Pytanie: Kto dokonuje ustalenia wysokości i wypłaty zasiłków (chorobowych, macierzyńskich itp.)?
           • 17.04.2007Wynagrodzenie chorobowe za czas pobytu w szpitalu
            Pytanie: Czy wynagrodzenie chorobowe za czas pobytu w szpitalu ulega dodatkowemu obniżeniu?
            • 16.04.2007Okres wyczekiwania w przypadku absolwentów
             Pytanie: Czy absolwent studiów wyższych zatrudniony na podstawie umowy o pracę w kilka tygodni po obronie pracy magisterskiej może otrzymać wynagrodzenie chorobowe w przypadku choroby powstałej kilka dni po podjęciu pracy?
             • 12.04.2007Okres wypłacania wynagrodzenia chorobowego
              Pytanie: Przez jaki okres pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe? Czy w razie choroby na przełomie roku liczymy ten okres inaczej?
              • 02.04.2007Zmiana pracodawcy i urlop wypoczynkowy
               Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar urlopu w przypadku zatrudnienia u nowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, a w jaki po powrocie do pracy - do tego samego przedsiębiorstwa?
               • 29.03.2007Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
                Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego?
                • 14.03.2007ZUS: Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w marcu, kwietniu i maju 2007 r.
                 Informacja ZUS z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w marcu, kwietniu i maju 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                 • 08.03.2007Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości nt. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy
                  7 marca odbyła się wspólna konferencja prasowa 11 organizacji gospodarczych zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorczości. Ważne dla polskiej gospodarki było opublikowanie wspólnego stanowiska nt. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy. Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości podają konkretne propozycje rozwiązań w tej sprawie.
                  • 08.03.2007Dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych a wyliczenie proporcji VAT
                   Pytanie podatnika: Kwestia opodatkowania otrzymanej dotacji podmiotowej, która nie ma wpływu na cenę świadczonych usług.
                   • 02.03.2007Składki w trakcie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego osób prowadzących działalność
                    Interpelacja nr 4263 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek ZUS od prowadzonej działalności gospodarczej opłacanych przez osoby przebywające na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym
                    • 28.02.2007Rząd znowelizował rozporządzenie ws. udzielania wsparcia z Funduszu Strefowego
                     Na posiedzeniu w dniu 27 lutego br. Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego, przedłożone przez ministra gospodarki. Zmienią się zasady udzielania pomocy regionalnej przeznaczonej na realizację nowych inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
                     • 28.02.2007Minusy korzystania z ulgi dla rozpoczynających działalność
                      Interpelacja nr 3202 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznawania zasiłku dla osób, które skorzystały z ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne dla zakładających firmy
                      • 22.02.2007Stanowisko Lewiatana w sprawie samozatrudnienia
                       Prezydent Lech Kaczyński na wczorajszym posiedzeniu Komisji Krajowej „Solidarności” w Gdańsku stwierdził, że „samozatrudnienie to najczystsza paranoja”. Tym samym wzbudził uzasadniony niepokój o życiowe perspektywy blisko 1 mln osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
                       • 22.02.2007Rząd przygotował program pomocy polskim emigrantom
                        Program na rzecz zwiększenia opieki nad polską migracją zarobkową "Bliżej pracy, bliżej Polski" opracowano dzięki współpracy 9 resortów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. - To pierwszy w historii Polski kompleksowy program, dotyczący pomocy naszym rodakom, którzy chwilowo wyjechali zarobkowo do innych krajów Unii Europejskiej - zaznaczył minister Przemysław Gosiewski.
                        • 21.02.2007Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  
                         • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.
                          Celem poradnika jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Przedstawione zagadnienia dotyczą zarówno osób prowadzących działalność indywidualnie, jak i w ramach np. spółki cywilnej (obowiązujący tryb postępowania w zakresie dokonywania rozliczeń składek na ubezpieczenia przez wspólników spółek cywilnych zawiera rozdział X).
                          • 20.02.2007Poradnik ZUS. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą.
                           Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). Świadczenia te przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, określonym przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Do kręgu tych osób zalicza się m. in. osoby, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.
                           • 12.02.2007Preferencje (zwolnienia) oraz obowiązki podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej
                            Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.
                            • 07.02.2007Karta podatkowa
                             Karta podatkowa to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Ta forma opodatkowania możliwa jest dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Jest najprostszym sposobem płacenia podatków, który nie wymaga prowadzenia skomplikowanej księgowości, a rachunki wystawia się tylko na żądanie klienta.
                             • 01.02.2007MPiPS: Unijne prawo równe dla wszystkich
                              W dzienniku „Fakt” z 29 stycznia 2007 r. ukazał się tekst zatytułowany „Polska rajem dla bezrobotnych z zagranicy”. Opisano w nim przypadek Szwedki, która pobiera w Polsce zasiłek dla bezrobotnych, naliczony według stawek obowiązujących w jej kraju. Wynosi on 2.500 zł.
                              • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
                               Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowiązek dla każdego pracownika założyć i prowadzić w określony przepisami sposób, teczkę z całą dokumentacją związaną z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna być podzielona na 3 części: A, B i C, które obejmują:
                               • 31.01.2007ZUS przeprowadził kolejne losowanie do OFE
                                111 393 osoby otrzymały w drodze losowania przydział do sześciu otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
                                • 31.01.2007Informacje urzędów pracy dotyczących ofert pracy również w Internecie
                                 Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Projekt nowelizacji ustawy zakłada usprawnienie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców.
                                 • 26.01.2007PKPP Lewiatan: Uwagi do oceny realizacji przez Polskę Krajowego Programu Reform w roku 2006
                                  Komisja Europejska opublikowała niedawno obszerny raport na temat realizacji przez wszystkie kraje członkowskie ich krajowych programów reform przewidzianych w ramach Strategii Lizbońskiej. Zwróciła się też do rządów państw członkowskich o skomentowanie skierowanych do nich rekomendacji dotyczących tych programów i skonsultowanie tych odpowiedzi z partnerami społecznymi. Poniżej przedstawiamy treść uwag przekazanych Ministerstwu Gospodarki przez PKPP Lewiatan w ramach tych konsultacji:
                                  • 24.01.2007Urlop pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
                                   Pytanie: Jak wylicza się urlop w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
                                   • 24.01.2007Ulgi podatkowe w 2006 i 2007 roku – porównanie (2)
                                    Kontynuujemy porównanie przepisów dotyczących ulg podatkowych, z których możemy skorzystać w rozliczeniu za 2006 rok i 2007 rok. Dzisiaj o darowiznach. 1 stycznia weszły w życie nowe regulacje, zwiększające nieco zakres darowizn, które będziemy mogli odliczać - ale dopiero w zeznaniu za 2007 r.
                                    • 23.01.2007Praca podczas urlopu wypoczynkowego
                                     Pytanie: Czy podczas trwania urlopu wypoczynkowego można wykonywać jakąkolwiek pracę (na rzecz przedsiębiorstwa w którym się jest zatrudnionym, czy też na rzecz innych podmiotów – np. na podstawie umowy zlecenia)?
                                     • 23.01.2007Spotkanie unijnych ministrów pracy
                                      Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata oraz Podsekretarz Stanu Kazimierz Kuberski w dniach 18–20 stycznia 2007 r. wzięli udział w nieformalnym spotkaniu Ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, organizowanym przez Prezydencję Niemiecką w Berlinie. W spotkaniu uczestniczyli ministrowie z Państw Członkowskich UE i EFTA oraz państw kandydujących do UE – Turcji i Chorwacji. Tematem przewodnim dyskusji była „dobra praca”.
                                      • 18.01.2007Informacja ZUS w sprawie kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w styczniu i lutym 2007 r.
                                       Informacja ZUS z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w styczniu i lutym 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                                       • 15.01.2007Urlopy pracowników młodocianych
                                        Pytanie: Kiedy młodociany nabywa prawo do pierwszego urlopu? W jaki sposób udzielamy urlopów pracownikom młodocianym?
                                        • 11.01.2007Przechowywanie dokumentacji podatkowej
                                         Podatnicy dokonujący rozliczeń z fiskusem zobowiązani są przez odpowiedni okres i w odpowiedni sposób przechowywać dokumentację, na podstawie której obliczany jest podatek. Czas, w jakim powinna być ona dostępna dla urzędu skarbowego upływa, zgodnie z ordynacją podatkową, wraz z upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wynosi on 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W wypadkach przewidzianych w Ordynacji, bieg terminu przedawnienia może nie rozpocząć się, a rozpoczęty ulec zawieszeniu bądź przerwaniu, co wpłynie na przedłużenie okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji.
                                         • 10.01.2007Urlop wychowawczy (1)
                                          Pytanie: W jaki sposób należy ubiegać się o przyznanie urlopu wychowawczego i komu on przysługuje?
                                          • 04.01.2007ZUS: Wybór OFE możliwy tylko do środy
                                           Tylko do najbliższej środy osoby, które ostatnio rozpoczęły pracę, ale nie zawarły dotąd umowy z żadnym funduszem emerytalnym mają czas na jego samodzielny wybór. Kto nie zdąży, zostanie przydzielony do funduszu losowo wybranego przez ZUS.
                                           • 04.01.2007PKPP Lewiatan: Co dalej ze wzrostem gospodarczym?
                                            Gospodarka utrzyma się w 2007 r. na ścieżce wzrostu. Problemem będzie jednak utrzymanie się na tej ścieżce w latach kolejnych. Będzie to niemożliwe jeśli Rząd i Sejm nie rozpoczną prawdziwej i rzetelnej pracy na rzecz rozwiązań wspierających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstw, m.in. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy, reformy systemu regulacji, reformy finansów publicznych, dokończenia prywatyzacji oraz zwiększenia efektywności systemu wykorzystania środków unijnych.
                                            • 20.12.2006Opłata skarbowa od 1 stycznia 2007 roku
                                             Już za kilka dni przestanie obowiązywać dotychczasowa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej. Zastąpi ją Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opublikowana w Dz. U. Nr 225 z dnia 08.12.2006 r., poz. 1635, która wchodzi w życie 1 stycznia 2007 roku.
                                             • 19.12.2006Prawo do pierwszego urlopu
                                              Pytanie: Kiedy uzyskuje się prawo do urlopu - jaki okres czasu należy przepracować aby móc skorzystać z urlopu po raz pierwszy? Jaki będzie wymiar tego urlopu?
                                              • 18.12.2006Zawieszanie działalności - projektowane zmiany
                                               Interpelacja nr 4947 do ministra finansów w sprawie sezonowej działalności gospodarczej w kontekście wpływów do budżetu państwa
                                               • 14.12.2006Dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego
                                                Do głównych zadań nałożonych na wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) należy promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Realizując te zadania urzędy te mogą udzielać przedsiębiorcom, spełniającym określone warunki, różnego rodzaju pomoc w celu zatrudnienia bezrobotnego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne formy wsparcia, jednakże w tym artykule postaram się zarysować tylko te instrumenty rynku pracy, z których może skorzystać przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą, czyli m.in.: refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS, prace interwencyjne, roboty publiczne, staż czy przygotowanie zawodowe.
                                                • 06.12.2006Sejm przyjął ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
                                                 6 grudnia 2006 r., na 29 posiedzeniu, Sejm RP, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych przez Senat RP, uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które usystematyzują sposób prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.
                                                 • 05.12.2006Wynagrodzenie pracownika w 2007 r.
                                                  Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa wyższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ona 9 % podstawy wymiaru. Nie zmienia się natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, co oznacza, że w 2007 r. różnica pomiędzy składką w wysokości 9 %, a składką 7,75 % podstawy wymiaru, której ubezpieczony nie odliczy od podatku i którą sfinansuje z własnej kieszeni, wynosi 1,25 %. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2007 r. rośnie także kwota kosztów uzyskania przychodów, a także kwota wolna od podatku. Przyjrzyjmy się jaki będzie to miało wpływ na wynagrodzenie pracownika:
                                                  • 30.11.2006Kapitał początkowy a obowiązki pracodawcy
                                                   Przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) zobowiązały pracodawców do kompletowania dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego tym pracownikom, za których przekazują do Zakładu imienne raporty miesięczne i przekazania jej do ZUS nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r. Obowiązek ten dotyczy pracowników urodzonych po 1948 r., którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] . [ 37 ] . [ 38 ] . [ 39 ] następna strona »