Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 23.01.2007Spotkanie unijnych ministrów pracy
  Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata oraz Podsekretarz Stanu Kazimierz Kuberski w dniach 18–20 stycznia 2007 r. wzięli udział w nieformalnym spotkaniu Ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, organizowanym przez Prezydencję Niemiecką w Berlinie. W spotkaniu uczestniczyli ministrowie z Państw Członkowskich UE i EFTA oraz państw kandydujących do UE – Turcji i Chorwacji. Tematem przewodnim dyskusji była „dobra praca”.
  • 18.01.2007Informacja ZUS w sprawie kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w styczniu i lutym 2007 r.
   Informacja ZUS z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w styczniu i lutym 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
   • 15.01.2007Urlopy pracowników młodocianych
    Pytanie: Kiedy młodociany nabywa prawo do pierwszego urlopu? W jaki sposób udzielamy urlopów pracownikom młodocianym?
    • 11.01.2007Przechowywanie dokumentacji podatkowej
     Podatnicy dokonujący rozliczeń z fiskusem zobowiązani są przez odpowiedni okres i w odpowiedni sposób przechowywać dokumentację, na podstawie której obliczany jest podatek. Czas, w jakim powinna być ona dostępna dla urzędu skarbowego upływa, zgodnie z ordynacją podatkową, wraz z upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wynosi on 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W wypadkach przewidzianych w Ordynacji, bieg terminu przedawnienia może nie rozpocząć się, a rozpoczęty ulec zawieszeniu bądź przerwaniu, co wpłynie na przedłużenie okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji.
     • 10.01.2007Urlop wychowawczy (1)
      Pytanie: W jaki sposób należy ubiegać się o przyznanie urlopu wychowawczego i komu on przysługuje?
      • 04.01.2007ZUS: Wybór OFE możliwy tylko do środy
       Tylko do najbliższej środy osoby, które ostatnio rozpoczęły pracę, ale nie zawarły dotąd umowy z żadnym funduszem emerytalnym mają czas na jego samodzielny wybór. Kto nie zdąży, zostanie przydzielony do funduszu losowo wybranego przez ZUS.
       • 04.01.2007PKPP Lewiatan: Co dalej ze wzrostem gospodarczym?
        Gospodarka utrzyma się w 2007 r. na ścieżce wzrostu. Problemem będzie jednak utrzymanie się na tej ścieżce w latach kolejnych. Będzie to niemożliwe jeśli Rząd i Sejm nie rozpoczną prawdziwej i rzetelnej pracy na rzecz rozwiązań wspierających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstw, m.in. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy, reformy systemu regulacji, reformy finansów publicznych, dokończenia prywatyzacji oraz zwiększenia efektywności systemu wykorzystania środków unijnych.
        • 20.12.2006Opłata skarbowa od 1 stycznia 2007 roku
         Już za kilka dni przestanie obowiązywać dotychczasowa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej. Zastąpi ją Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opublikowana w Dz. U. Nr 225 z dnia 08.12.2006 r., poz. 1635, która wchodzi w życie 1 stycznia 2007 roku.
         • 19.12.2006Prawo do pierwszego urlopu
          Pytanie: Kiedy uzyskuje się prawo do urlopu - jaki okres czasu należy przepracować aby móc skorzystać z urlopu po raz pierwszy? Jaki będzie wymiar tego urlopu?
          • 18.12.2006Zawieszanie działalności - projektowane zmiany
           Interpelacja nr 4947 do ministra finansów w sprawie sezonowej działalności gospodarczej w kontekście wpływów do budżetu państwa
           • 14.12.2006Dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego
            Do głównych zadań nałożonych na wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) należy promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Realizując te zadania urzędy te mogą udzielać przedsiębiorcom, spełniającym określone warunki, różnego rodzaju pomoc w celu zatrudnienia bezrobotnego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne formy wsparcia, jednakże w tym artykule postaram się zarysować tylko te instrumenty rynku pracy, z których może skorzystać przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą, czyli m.in.: refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS, prace interwencyjne, roboty publiczne, staż czy przygotowanie zawodowe.
            • 06.12.2006Sejm przyjął ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
             6 grudnia 2006 r., na 29 posiedzeniu, Sejm RP, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych przez Senat RP, uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które usystematyzują sposób prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.
             • 05.12.2006Wynagrodzenie pracownika w 2007 r.
              Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa wyższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ona 9 % podstawy wymiaru. Nie zmienia się natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, co oznacza, że w 2007 r. różnica pomiędzy składką w wysokości 9 %, a składką 7,75 % podstawy wymiaru, której ubezpieczony nie odliczy od podatku i którą sfinansuje z własnej kieszeni, wynosi 1,25 %. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2007 r. rośnie także kwota kosztów uzyskania przychodów, a także kwota wolna od podatku. Przyjrzyjmy się jaki będzie to miało wpływ na wynagrodzenie pracownika:
              • 30.11.2006Kapitał początkowy a obowiązki pracodawcy
               Przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) zobowiązały pracodawców do kompletowania dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego tym pracownikom, za których przekazują do Zakładu imienne raporty miesięczne i przekazania jej do ZUS nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r. Obowiązek ten dotyczy pracowników urodzonych po 1948 r., którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury.
               • 28.11.2006Informacja ZUS w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w grudniu 2006 r.
                Informacja ZUS z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w grudniu 2006 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                • 26.11.2006Praktyka zawodowa kandydata na doradcę podatkowego
                 Kandydaci na doradców podatkowych, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają dwuletnią praktykę zawodową. Praktyka ta obejmuje zapoznanie się z funkcjonowaniem organów podatkowych oraz wykonywaniem doradztwa podatkowego i odbywa się ją w urzędach i w izbach skarbowych, w urzędach kontroli skarbowej, u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego.
                 • 26.11.2006Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego
                  Pytanie: Jaką działalność gospodarczą może prowadzić doradca podatkowy? Kiedy doradca podatkowy nie może wykonywać tego zawodu?
                  • 23.11.2006Kapitał początkowy - Dni otwarte w radomskim, legnickim i chorzowskim ZUS
                   W trakcie dni otwartych będzie można dowiedzieć się wszystkiego o kapitale początkowym: o tym, jak wypełnić i złożyć wniosek o jego wyliczenie, jakie dokumenty, potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia, dołączyć do wniosku, a także gdzie, w razie trudności, szukać takich dokumentów.
                   • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
                    Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
                    • 23.11.2006Rady pracowników
                     Aby wdrożyć postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r., polski ustawodawca uchwalił dnia 7 kwietnia 2006 r. Ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. 06.79.550). Celem przyświecającym parlamentarzystom unijnym, a także polskim było utworzenie instytucji działającej wewnątrz zakładów pracy, która mogłaby reprezentować ogół pracowników w procesie zdobywania wiedzy na temat funkcjonowania zakładu, jego sytuacji ekonomicznej, zmianach w zatrudnieniu czy systemie pracy.
                     • 21.11.2006Kapitał początkowy - Dni otwarte w radomskim i legnickim ZUS
                      W trakcie dni otwartych będzie można dowiedzieć się wszystkiego o kapitale początkowym: o tym, jak wypełnić i złożyć wniosek o jego wyliczenie, jakie dokumenty, potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia, dołączyć do wniosku, a także gdzie, w razie trudności, szukać takich dokumentów.
                      • 13.11.2006Powrót do pracy po urlopie wychowawczym
                       Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do jego otrzymania (posiadanie co najmniej 6 miesięcznego ogólnego stażu pracy) - nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Wymiar tego urlopu został określony na maksymalnie 3 lata. Istotne jest to, że urlop wychowawczy nie musi być wykorzystywany jednorazowo, jednak pracownik nie ma w tej kwestii całkowitej swobody. Urlop ten może być mianowicie wykorzystany nawet w 4 częściach. W przypadku dziecka niepełnosprawnego urlop wychowawczy może być wykorzystywany do ukończenia przez nie 18 roku życia (we wskazanym powyżej wymiarze).
                       • 09.11.2006Porzucenie pracy przez pracownika
                        Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy ustanie stosunku pracy może nastąpić poprzez jego rozwiązanie bądź poprzez jego wygaśnięcie. Do roku 1996 funkcjonował w przepisach prawnych trzeci przypadek ustania stosunku pracy – porzucenie pracy, czyli inaczej bezprawne zaprzestanie pracy (na mocy art. 1 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. (Dz. U. 96.24.110) zmieniającej Kodeks pracy, art. 64 został skreślony). Sytuacje, które można nazwać „porzuceniem pracy przez pracownika” nadal istnieją i dlatego warto się bliżej przyjrzeć możliwościom, jakimi dysponuje pracodawca w takim, nieuregulowanym prawnie przypadku.
                        • 06.11.2006MPiPS: Pracownikom należy zostawić większą swobodę w decydowaniu o czasie, który chcą poświęcić na pracę
                         Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata 7 listopada br. weźmie udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich, poświęconym projektowi dyrektywy w sprawie czasu pracy. Przedmiotem obrad Rady UE będzie w głównej mierze kwestia utrzymania w dyrektywie tzw. klauzuli opt-out, czyli możliwości świadczenia pracy powyżej 48 godzin przeciętnie w tygodniu za zgodą pracownika.
                         • 30.10.2006Wsparcie ustawowe dla Centrów Integracji Społecznych i Klubów Integracji Społecznej
                          Nowa ustawa o zatrudnieniu socjalnym, przygotowana w MPiPS, pomoże w reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. - Ustawa służy wsparciu Centrów Integracji Społecznych i Klubów Integracji Społecznej, których zadaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – powiedziała minister pracy Anna Kalata podczas wspólnej konferencji z wicepremierem, ministrem rolnictwa Andrzejem Lepperem, która odbyła się 30 października 2006 r.
                          • 26.10.2006MG - Dokument Implementacyjny do Krajowego Programu Reform
                           Uzupełnienie Krajowego Programu Reform i sposoby jego wdrażania w Polsce zawiera przyjęty 17 października br. przez Radę Ministrów w trybie obiegowym Dokument Implementacyjny KPR na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Jednocześnie jest to odpowiedź polskiego rządu na zalecenia zawarte w Raporcie Rocznym Komisji Europejskiej ze stycznia br.
                           • 26.10.2006Słono zapłacimy za interpretację?
                            Interpelacja nr 4027 do ministra finansów w sprawie kontrowersyjnych planów Ministerstwa Finansów dotyczących wprowadzenia opłat za wydawanie interpretacji podatkowych przez urzędy skarbowe
                            • 23.10.2006Kapitał na przyszłą emeryturę. Wywiad z Zuzanną Turowską, Naczelnikiem Wydziału Kapitału Początkowego Centrali ZUS.
                             Kapitał początkowy jest jednym z elementów, który będzie miał wpływ na wysokość emerytury. Ustala się go urodzonym po 1948 r., którzy byli ubezpieczeni przed 1999 r., czyli co najmniej kliku milionom Polaków.Dlaczego trzeba się starać o jego obliczenie i do kiedy należy składać wnioski – na te i na wiele innych pytań odpowiada Zuzanna Turowska, Naczelnik Wydziału Kapitału Początkowego Centrali ZUS.
                             • 19.10.2006Fundusze strukturalne: Sejm uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
                              18 października 2006 roku, na 26 posiedzeniu, Sejm RP uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które usystematyzują sposób prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.
                              • 18.10.2006Należność pieniężna otrzymana w wyniku ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą nie jest odszkodowaniem
                               Pytanie podatnika: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych należność pieniężna otrzymana w wyniku ugody sądowej zawartej pomiędzy podatnikiem a spółką S.A. w związku z nie wypłaceniem przez spółkę świadczenia należnego podatnikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed terminem określonym w "Pakiecie gwarancji socjalnych"?
                               • 03.10.2006Pierwsza praca i zwolnienie lekarskie
                                Pytanie: Byłam zatrudniona na umowę o pracę na okres próbny 1 miesiąca - i była to moja pierwsza praca w charakterze pracownika etatowego. Niestety po 2 tygodniach pracy zachorowałam i przebywałam tydzień czasu na zwolnieniu. Pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia za ten czas, twierdząc, że przez pierwszy miesiąc wynagrodzenie za czas choroby nie przysługuje. Czy miał rację?
                                • 17.09.2006Opodatkowanie dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych
                                 Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 30 sierpnia 2006 r., znak DD6-8213-8/06/DZ/412, dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych.
                                 • 17.09.2006Praca lub działalność w Polsce, praca za granicą i ubezpieczenia społeczne
                                  Co do zasady, obywatele UE działający na jej obszarze podlegają ustawodawstwu jednego państwa członkowskiego. Problemowi ubezpieczeń społecznych na obszarze Wspólnoty poświęcone jest wielokrotnie zmieniane rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. I tak, zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia 1408/71: - pracownik najemny zatrudniony na terytorium jednego państwa podlega jego ustawodawstwu, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium innego państwa lub jeżeli przedsiębiorstwo lub pracodawca, który go zatrudnia, ma swoją zarejestrowaną siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium innego państwa członkowskiego, - osoba prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium jednego państwa członkowskiego podlega ustawodawstwu tego państwa, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium innego państwa członkowskiego,