Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 22.10.2007Systemy czasu pracy w firmie
  Pytanie: Jakie systemy czasu pracy przewiduje Kodeks pracy i czy można je „mieszać” ze sobą w ramach jednej umowy?
  • 19.10.2007Gospodarka – niewygodny temat kampanii wyborczej
   Główne partie w przedwyborczej debacie omijały gospodarkę, nie próbowały np. odpowiedzieć na pytanie, jak utrwalić wzrost gospodarczy i doprowadzić do cywilizacyjnego awansu kraju – ocenia Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Eksperci organizacji przeanalizowali poglądy gospodarcze głównych ugrupowań aspirujących do odgrywania w przyszłym parlamencie roli sił współrządzących lub opozycyjnych.
   • 15.10.2007Przed szczytem w Lizbonie o Strategii Lizbońskiej
    Zrównoważony dobrobyt, zapewnienie lepszego dostępu do zatrudnienia, edukacji, służby zdrowia oraz doprowadzenie do tego, aby legalna migracja stała się motorem dobrobytu – to niektóre z celów wymienionych w dokumencie „Interes Europy: sukces w dobie globalizacji”. Został on przyjęty przez Komisję Europejską i będzie podstawą rozmów o Strategii Lizbońskiej podczas szczytu UE w Lizbonie w dniach 18-19 października.
    • 02.10.2007Ściągalność podatku VAT
     Interpelacja nr 7202 do ministra finansów w sprawie realizacji przez urzędy skarbowe dochodów budżetu państwa z podatków od towarów i usług
     • 28.09.2007Projekt zmian w kodeksie pracy
      Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej kodeks pracy. Nowe przepisy mają zostać wprowadzone w celu dostosowania polskiego prawa do unijnych dyrektyw w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp.
      • 25.09.2007Sposób ustalania kapitału początkowego
       Interpelacja nr 7700 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu ustalania kapitału początkowego
       • 24.09.2007Fikcyjni bezrobotni
        Interpelacja nr 7135 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uzależnienia uzyskania uprawnienia do różnych świadczeń od statusu bezrobotnego
        • 24.09.2007KIG krytycznie o realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej w Polsce
         „Żadna ze zmian nie została w pełni zrealizowana, a większość ma charakter wstępnych projektów” - tak Krajowa Izba Gospodarcza oceniła postępy we wdrażaniu Krajowego Programu Reform (KPR) na lata 2005-2008 na rzecz realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej. Od końca sierpnia br. trwają konsultacje w sprawie projektu rządowego Raportu 2007, poświęconego KPR.
         • 21.09.2007Dyskryminacja rencistów pobierających rentę socjalną
          Interpelacja nr 7778 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących praw i obowiązków rencistów
          • 20.09.2007Zasady postępowania z dokumentami płacowymi – trochę historii i stan obecny
           Interpelacja nr 7023 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów pozwalających na niszczenie dokumentów płacowych
           • 17.09.2007Zasady dokumentowania wynagrodzeń i okresów zatrudnienia przy ustaleniu kapitału początkowego
            Interpelacja nr 8011 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kompletowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia kapitału początkowego
            • 11.09.2007Warunki uzyskania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej
             Interpelacja nr 7536 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji przepisów dotyczących środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej wypłacanych przez powiatowe urzędy pracy
             • 05.09.2007ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek we wrześniu, październiku i listopadzie 2007 r.
              Informacja ZUS z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy we wrześniu, październiku i listopadzie 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.
              • 05.09.2007KPP o polityce prorodzinnej
               Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że niezbędnym elementem skutecznej polityki społecznej jest tworzenie takich instrumentów prawnych, które umożliwiają godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Zdaniem KPP przyjęty wczoraj na Radzie Ministrów rządowy projekt ustawy realizującej program polityki prorodzinnej zawiera w sobie zarówno rozwiązania dobre, jak i, niestety, takie, które trzeba ocenić negatywnie.
               • 05.09.2007Praca nakładcza i urlop wychowawczy
                Interpelacja nr 2478 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prawa do urlopu wychowawczego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą
                • 27.08.2007Informacja ZUS w sprawie zmiany kwot zmniejszenia ustalonych dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne
                 Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje, że w związku z wejściem z dniem 1 lipca 2007 r. Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792), wprowadzającej w art. 4 obniżenie o 3 punkty stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., zmianie ulegają kwoty zmniejszenia, ustalone dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne.
                 • 08.08.2007Walka z praniem pieniędzy będzie zaostrzona
                  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie ustawy - Kodeks karny.
                  • 03.08.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część VII
                   Dokumentowanie wydatków – ulga na gosposię i zmniejszenie podatku o 1% Pytanie: Podatnik zatrudnił w 2006 r. pomoc domową na podstawie umowy aktywizacyjnej i zatrudnienie to trwa także w 2007 r. Zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie miesięczne. Jak wygląda rozliczenie osoby zatrudniającej i jak dokumentować opłacone składki?
                   • 01.08.2007Polska gospodarka po 6 miesiącach 2007 r.
                    Rok 2006 był bardzo dobry dla polskiej gospodarki - wzrost PKB sięgnął 6,1% przy wysokim wzroście spożycia indywidualnego. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2007 r. było jeszcze lepiej – wszystko wskazuje na to, że tempo wzrostu PKB wyniosło 6,7 – 6,8%. W tym optymistycznym obrazie pojawiają się jednak pęknięcia: bariery podażowe, które utrudniają utrzymanie dotychczasowej dynamiki rozwoju gospodarki.
                    • 31.07.2007ZUS przeprowadził kolejne losowanie do OFE
                     131 600 osób otrzymało w drodze losowania przydział do siedmiu otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się 31 lipca w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
                     • 27.07.2007Projekt zmiany ustawy - Kodeks pracy
                      Do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który zakłada zmiany w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp. W związku z powyższym PKPP Lewiatan zwraca się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem i przedstawienie ewentualnych uwag i opinii.
                      • 24.07.2007Poradnik ZUS. Zasady wydawania formularzy E 101
                       Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą.
                       • 24.07.2007Pożyczki dla bezrobotnych bez podatku od czynności cywilnoprawnych
                        Interpelacja nr 7710 do ministra finansów w sprawie pożyczek udzielanych osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej
                        • 20.07.2007Poradnik ZUS. Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych
                         Prezentowany materiał adresowany jest do osób, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty i szukają możliwości ich podwyższenia.
                         • 19.07.2007Ułatwienia dla pracowników z Białorusi, Rosji i Ukrainy
                          — 20 lipca 2007 r. wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie pozwalające Rosjanom, Ukraińcom i Białorusinom pracować w Polsce bez zezwolenia. Będą oni mogli zatrudniać się u polskich przedsiębiorców dwa razy w roku na trzymiesięczne okresy — powiedział podsekretarz stanu w MPiPS Kazimierz Kuberski podczas konferencji prasowej, która odbyła się 18 lipca 2007 r. W konferencji wziął udział również zastępca dyrektora Departamentu Migracji Janusz Grzyb.
                          • 19.07.2007ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek w lipcu i sierpniu 2007 r.
                           Informacja ZUS z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w lipcu i sierpniu 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                           • 18.07.2007Umowa zlecenia z własnym pracodawcą i zasiłek chorobowy
                            Pytanie: Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględniamy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą?
                            • 17.07.2007Nie zawsze świadczenie rehabilitacyjne
                             Pytanie: Kiedy świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje?
                             • 17.07.2007Stanowisko strony pracodawców TK ws. założeń projektu budżetu na 2008
                              W piątek 13 lipca związki pracodawców zrzeszone w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych ogłosiły swoje stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2008. Pracodawcy, prezentując swoje stanowisko do założeń projektu budżetu państwa na 2008 r., chcą po raz kolejny zwrócić uwagę na potrzebę uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych jako punktu wyjścia do każdej debaty o budżecie państwa. Poniżej prezentujemy pełny tekst dokumentu:
                              • 06.07.2007KPP: Liberalizacja dostępu do polskiego rynku pracy umożliwi większą kontrolę nad ruchami migracyjnymi
                               Od wczoraj obywatele Białorusi, Ukrainy i Rosji mogą podejmować pracę w Polsce na okres do 3 miesięcy w ciągu pół roku, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę. Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia kierunek zmian w prawie. Opowiadamy się jednak za otwarciem naszego rynku pracy także dla pracowników z innych krajów trzecich.
                               • 05.07.2007MPiPS: Sytuacja na rynku pracy w czerwcu 2007 r.
                                Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 2007 roku 12,4 proc. i w porównaniu do maja spadła o 0,6 punktu procentowego. Spadek stopy bezrobocia - w granicach od 0,3 do 0,8 punktu - odnotowano we wszystkich województwach.
                                • 05.07.2007Dokumenty konieczne dla przyznania zasiłku macierzyńskiego
                                 Pytanie: Jakie dokumenty są niezbędne do przyznania zasiłku macierzyńskiego?
                                 • 04.07.2007Informacja ZUS w sprawie zmiany wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe
                                  1. Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 115, poz. 792), w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe dla wszystkich ubezpieczonych wynosi 10% podstawy wymiaru.
                                  • 02.07.2007KIG o projektowanych zmianach prorodzinnych w ustawach
                                   „Krajowa Izba Gospodarcza apeluje do Rządu o przygotowanie spójnego, zaakceptowanego przez wszystkie resorty, projektu regulacji, które realizować będą politykę rodzinną nie tworząc przy tym dodatkowych obciążeń dla pracodawców” – mówi Andrzej Arendarski Prezes KIG.
                                   • 28.06.2007Premia kwartalna w podstawie wymiaru zasiłku
                                    Pytanie: W jaki sposób ujmujemy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego premie kwartalne, jeżeli pracownik nie przepracował jeszcze roku?
                                    • 27.06.2007KPP: Zbyt wolno posuwają się prace nad pakietem ustaw dla gospodarki
                                     Według danych GUS wyniki polskiej gospodarki po pięciu pierwszych miesiącach 2007 roku mogą cieszyć. Inflacja od początku roku wzrosła tylko o 2,2 proc. W porównaniu z majem ubiegłego roku produkcja w przemyśle wzrosła o 8,1 proc. Jednak zdaniem ekspertów Konfederacji Pracodawców Polskich w drugiej połowie roku należy liczyć się z wyhamowaniem gospodarki. Naszym zdaniem trzeba zwrócić uwagę na dwie ważne sprawy – bezrobocie i płace. Te elementy bowiem w najbliższych miesiącach kształtować będą koniunkturę w polskiej gospodarce.
                                     • 25.06.2007Podpisano porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego Programu Kapitał Ludzki
                                      W latach 2007-15 samorządy województw mają do odegrania wielką rolę związaną z wykorzystaniem funduszy unijnych. W ich rękach jest nie tylko 16,5 mld euro przeznaczonych na realizację programów regionalnych, ale również regionalny komponent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – czyli ponad 7 mld euro na rozwój rynku pracy.
                                      • 22.06.2007Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu stosunku pracy
                                       Pytanie: Na jakich zasadach zasiłek chorobowy przysługiwać może w razie choroby powstałej już po rozwiązaniu stosunku pracy?
                                       • 21.06.2007Powstanie niezdolności do pracy w okresie wyczekiwania
                                        Pytanie: Czy powstanie niezdolności do pracy w okresie wyczekiwania powoduje brak wynagrodzenia za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy?
                                        • 20.06.2007Umowa-zlecenie oraz prowadzenie pozarolniczej działalności - obowiązek ubezpieczeń społecznych, podstawa wymiaru składek i zbieg tytułów do ubezpieczeń
                                         Podstawowe uregulowania prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych zawiera ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wśród osób objętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych wymienione są osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby wykonujące pracę w ramach umowy-zlecenia.
                                         • 18.06.2007Dodatkowe limity zatrudnienia w Niemczech
                                          Ministerstwo Gospodarki ogłasza termin dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia na realizację umów o dzieło przez polskich pracodawców na terenie Niemiec. Przyznane limity dotyczą okresu od 1 października 2006 do 30 września 2007 r.
                                          • 14.06.2007ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek w czerwcu 2007 r.
                                           Informacja ZUS z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w czerwcu 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                                           • 14.06.2007Delegowanie stażysty
                                            Pytanie: Czy można zlecić wyjazd w delegację stażyście finansowanemu przez urząd pracy?
                                            • 06.06.2007Tylko do 10 lipca możesz wybrać swój OFE
                                             31 lipca ZUS przeprowadzi kolejne losowanie przydziału członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Kto nie chce być wylosowany, powinien jak najszybciej sam wybrać swój fundusz.
                                             • 01.06.2007Pomoc publiczna
                                              Interpelacja nr 6810 do ministra finansów w sprawie warunków udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw
                                              • 23.05.2007Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia pracownika
                                               Pomimo likwidacji z dniem 1 stycznia 2004 r. ulgi uczniowskiej funkcjonuje ona nadal i na zasadzie praw nabytych, na podstawie art. 13 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958, z późn. zm.), podatnicy będący przedsiębiorcami mają prawo kontynuować odliczenie z tytułu wyszkolenia ucznia pod warunkiem, że przed 1 stycznia 2004 r.:
                                               • 22.05.2007ZUS: Wcześniejsza emerytura dla 55-letnich kobiet urodzonych po 1948 r.
                                                Kobiety, które ukończyły lub do końca 2007 r. ukończą 55 lat, nie muszą składać wniosku o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2008 r. Dzień 31 grudnia 2007 r. jest ostatecznym terminem na spełnienie warunków uprawniających do wcześniejszej emerytury, a nie ostatecznym terminem na zgłoszenie wniosku o jej przyznanie.
                                                • 17.05.2007Równe szanse dla kobiet i mężczyzn w pracy i życiu rodzinnym
                                                 Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata wzięła udział w nieformalnym spotkaniu ministrów ds. równości płci i spraw rodziny w Bad Pyrmont w Niemczech, w dniach 15-16 maja 2007 r. Tematem spotkania były „Równe szanse dla kobiet i mężczyzn w pracy i życiu rodzinnym".
                                                 • 11.05.2007Od 2012 roku zacznie spadać liczba osób w wieku produkcyjnym
                                                  Już w 2025 roku zacznie brakować środków na wypłaty emerytur. Takie dane po raz pierwszy opublikował dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby zapobiec takiej sytuacji zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, ubezpieczeni będą musieli dłużej i więcej pracować. Niezbędne jest zatem tworzenie nowych miejsc pracy oraz aktywizowanie osób biernych zawodowo.
                                                  • 11.05.2007KPP: Lista uprzywilejowanych zawodów powinna zostać zmniejszona
                                                   Wciąż nie ma rozstrzygnięcia, kto od przyszłego roku będzie mógł przechodzić na wcześniejsze emerytury. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że w budowaniu nowego systemy emerytalnego powinna być stosowana, sprzyjająca rozwojowi przedsiębiorczości, równość podmiotów wobec prawa i żadna grupa zawodowa nie powinna być dyskryminowana lub uprzywilejowana.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] . [ 37 ] . [ 38 ] . [ 39 ] następna strona »