Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 09.07.2008Orzecznictwo: Wypowiedzenie umowy o prac e-mailem
  Sporzdzenie na pimie i wysanie przez pracodawc identycznej treci owiadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o prac, ktre dotaro do pracownika wczeniej w postaci elektronicznej i pniej przesyk pocztow, nie narusza wymagania wypowiedzenia na pimie (art. 30 § 3 k.p.).
  • 07.07.2008Ujcie w wiadectwie pracy wypowiedzenia warunkw pracy i pacy
   Daem mojemu pracownikowi wypowiedzenie zmieniajce warunki pracy i pacy, ktrego nie przyj w terminie narzuconym przepisami KP. Umowa o prac zostaa wic rozwizana z zachowaniem jednomiesicznego okresu wypowiedzenia. Jak podstaw rozwizania umowy powinienem wskaza w wiadectwie pracy dla pracownika – art. 30 czy 42 KP?
   • 07.07.2008Dokumentowanie zarobkw do ustalenia podstawy wymiaru emerytury
    Interpelacja nr 2476 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie naliczania wiadcze emerytalnych przez ZUS
    • 04.07.2008Orzecznictwo: Zadouczynienie za mobbing
     Dugotrwao nkania lub zastraszania pracownika w rozumieniu art. 943 § 2 k.p. musi by rozpatrywana w sposb zindywidualizowany i uwzgldnia okolicznoci konkretnego przypadku. Nie jest zatem moliwe sztywne wskazanie minimalnego okresu niezbdnego do zaistnienia mobbingu. Z art. 943 § 2 i 3 k.p., wynika jednak, e dla oceny dugotrwaoci istotny jest moment wystpienia wskazanych w tych przepisach skutkw nkania lub zastraszania pracownika oraz uporczywo i stopie nasilenia tego rodzaju dziaa.
     • 03.07.2008Losowanie do OFE coraz bliej
      Zakad Ubezpiecze Spoecznych przeprowadzi 31 lipca kolejne losowanie przydziau czonkw otwartych funduszy emerytalnych (OFE). W obowizkowym losowaniu moe wzi udzia okoo 193 tys. osb. Jeli wczeniej same nie dokonaj wyboru, trafi do jednego z czterech funduszy:  AIG, Generali, Pekao lub Polsat.
      • 03.07.2008Wydatki zwizane z podniesieniem kapitau zakadowego i KUP
       Interpelacja nr 2385 do ministra finansw w sprawie zaliczania do kosztw uzyskania przychodw wydatkw poniesionych w zwizku z podwyszeniem kapitau zakadowego spki akcyjnej
       • 02.07.2008Zwolnienie pracownicy na urlopie wychowawczym
        Kwestia moliwoci zwolnienia pracownika przebywajcego na urlopie wychowawczym jest od duszego czasu tematem burzliwych dyskusji nie tylko pod wzgldem przepisw prawnych, ale rwnie pod ktem zasad moralnych czy argumentw susznociowych. Oliwy do ognia dola niedawno Sad Najwyszy, ktry w jednej ze swoich uchwa zezwoli w pewnych okolicznociach na zwolnienie takiego pracownika.
        • 02.07.2008Orzecznictwo: Urlop wychowawczy a prawo do zwolnienia
         Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczeglnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunkw pracy z przyczyn niedotyczcych pracownikw (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mog stanowi podstaw rozwizania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego take w sytuacjach, gdy nie zachodz przesanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p.
         • 01.07.2008wiadectwo pracy
          Pracodawca ponosi wzgldem pracownika odpowiedzialno odszkodowawcz w przypadku niewydania w terminie lub wydania niewaciwego wiadectwa pracy. Zgodnie bowiem z treci art. 99 § 1 KP, pracownikowi przysuguje roszczenie o naprawienie szkody wyrzdzonej przez pracodawc wskutek niewydania w terminie lub wydania niewaciwego wiadectwa pracy.
          • 27.06.2008Wypowiedzenie w trakcie urlopu wychowawczego
           Interpelacja nr 2189 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie moliwoci nowelizacji ustawy Kodeks pracy w zakresie polityki prorodzinnej
           • 25.06.2008Nie(wesoe) jest ycie staruszka
            Interpelacja nr 2180 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie pogarszajcej si sytuacji materialnej rencistw i emerytw
            • 24.06.2008Bezrobocie w maju: 10 proc.
             Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzdach pracy w kocu maja 2008 r. wyniosa 1 mln 525,6 tys. osb (w tym 889,1 tys. kobiet) i bya nisza ni przed miesicem o 80,1 tys. osb (tj. o 5 proc.). W ujciu rocznym obniya si ona o 459,5 tys. (przed rokiem zanotowano jej spadek o 597,9 tys.). Stopa bezrobocia spada do poziomu 10 proc.
             • 19.06.2008Wyzwania Programu Kapita Ludzki
              – Doceniajmy programy EFS, bo to s projekty na przyszo, by moe o wikszym znaczeniu ni niejedna inwestycja infrastrukturalna – apelowaa minister Elbieta Biekowska podczas konferencji po zakoczeniu III posiedzenia Komitetu Monitorujcego Program Kapita Ludzki w Katowicach.
              • 18.06.2008Zakwaterowanie pracownikw
               W przypadku gdy pracodawca udostpnia lub wynajmuje mieszkanie pracownikowi, za co pracownik nie ponosi adnej odpatnoci, gdy czynsz opaca pracodawca, u pracownika powstaje z tego tytuu przychd ze stosunku pracy, ktry co do zasady naley opodatkowa, a take opaci od niego nalene skadki ZUS.
               • 18.06.2008Zatrudnianie niepenosprawnych – projekt unijnego rozporzdzenia
                Precyzyjne okrelenie zakresu pomocy udzielanej w zatrudnieniu oraz rozszerzenie katalogu refundowanych kosztw ponoszonych przez pracodawcw osb niepenosprawnych – to gwne postulaty Konfederacji Pracodawcw Polskich do projektu nowego unijnego rozporzdzenia, regulujcego wsparcie aktywizacji zawodowej niepenosprawnych.
                • 18.06.2008Jak wdroy flexicurity w Polsce?
                 Zapocztkowanie dyskusji na temat moliwoci wykorzystania koncepcji flexicurity dla reformy polskiego rynku pracy byo celem konferencji zorganizowanej przez Polsk Konfederacj Pracodawcw Prywatnych Lewiatan oraz BUSINESSEUROPE (Konfederacj Europejskiego Biznesu) pod hasem „Flexicurity: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia – idea warta wdroenia”.