Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 22.02.2007Rząd przygotował program pomocy polskim emigrantom
  Program na rzecz zwiększenia opieki nad polską migracją zarobkową "Bliżej pracy, bliżej Polski" opracowano dzięki współpracy 9 resortów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. - To pierwszy w historii Polski kompleksowy program, dotyczący pomocy naszym rodakom, którzy chwilowo wyjechali zarobkowo do innych krajów Unii Europejskiej - zaznaczył minister Przemysław Gosiewski.
  • 21.02.2007Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  
   • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.
    Celem poradnika jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Przedstawione zagadnienia dotyczą zarówno osób prowadzących działalność indywidualnie, jak i w ramach np. spółki cywilnej (obowiązujący tryb postępowania w zakresie dokonywania rozliczeń składek na ubezpieczenia przez wspólników spółek cywilnych zawiera rozdział X).
    • 20.02.2007Poradnik ZUS. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą.
     Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). Świadczenia te przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, określonym przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Do kręgu tych osób zalicza się m. in. osoby, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.
     • 12.02.2007Preferencje (zwolnienia) oraz obowiązki podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej
      Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.
      • 07.02.2007Karta podatkowa
       Karta podatkowa to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Ta forma opodatkowania możliwa jest dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Jest najprostszym sposobem płacenia podatków, który nie wymaga prowadzenia skomplikowanej księgowości, a rachunki wystawia się tylko na żądanie klienta.
       • 01.02.2007MPiPS: Unijne prawo równe dla wszystkich
        W dzienniku „Fakt” z 29 stycznia 2007 r. ukazał się tekst zatytułowany „Polska rajem dla bezrobotnych z zagranicy”. Opisano w nim przypadek Szwedki, która pobiera w Polsce zasiłek dla bezrobotnych, naliczony według stawek obowiązujących w jej kraju. Wynosi on 2.500 zł.
        • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
         Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowiązek dla każdego pracownika założyć i prowadzić w określony przepisami sposób, teczkę z całą dokumentacją związaną z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna być podzielona na 3 części: A, B i C, które obejmują:
         • 31.01.2007ZUS przeprowadził kolejne losowanie do OFE
          111 393 osoby otrzymały w drodze losowania przydział do sześciu otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
          • 31.01.2007Informacje urzędów pracy dotyczących ofert pracy również w Internecie
           Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Projekt nowelizacji ustawy zakłada usprawnienie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców.
           • 26.01.2007PKPP Lewiatan: Uwagi do oceny realizacji przez Polskę Krajowego Programu Reform w roku 2006
            Komisja Europejska opublikowała niedawno obszerny raport na temat realizacji przez wszystkie kraje członkowskie ich krajowych programów reform przewidzianych w ramach Strategii Lizbońskiej. Zwróciła się też do rządów państw członkowskich o skomentowanie skierowanych do nich rekomendacji dotyczących tych programów i skonsultowanie tych odpowiedzi z partnerami społecznymi. Poniżej przedstawiamy treść uwag przekazanych Ministerstwu Gospodarki przez PKPP Lewiatan w ramach tych konsultacji:
            • 24.01.2007Urlop pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
             Pytanie: Jak wylicza się urlop w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
             • 24.01.2007Ulgi podatkowe w 2006 i 2007 roku – porównanie (2)
              Kontynuujemy porównanie przepisów dotyczących ulg podatkowych, z których możemy skorzystać w rozliczeniu za 2006 rok i 2007 rok. Dzisiaj o darowiznach. 1 stycznia weszły w życie nowe regulacje, zwiększające nieco zakres darowizn, które będziemy mogli odliczać - ale dopiero w zeznaniu za 2007 r.
              • 23.01.2007Praca podczas urlopu wypoczynkowego
               Pytanie: Czy podczas trwania urlopu wypoczynkowego można wykonywać jakąkolwiek pracę (na rzecz przedsiębiorstwa w którym się jest zatrudnionym, czy też na rzecz innych podmiotów – np. na podstawie umowy zlecenia)?
               • 23.01.2007Spotkanie unijnych ministrów pracy
                Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata oraz Podsekretarz Stanu Kazimierz Kuberski w dniach 18–20 stycznia 2007 r. wzięli udział w nieformalnym spotkaniu Ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, organizowanym przez Prezydencję Niemiecką w Berlinie. W spotkaniu uczestniczyli ministrowie z Państw Członkowskich UE i EFTA oraz państw kandydujących do UE – Turcji i Chorwacji. Tematem przewodnim dyskusji była „dobra praca”.
                • 18.01.2007Informacja ZUS w sprawie kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w styczniu i lutym 2007 r.
                 Informacja ZUS z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w styczniu i lutym 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                 • 15.01.2007Urlopy pracowników młodocianych
                  Pytanie: Kiedy młodociany nabywa prawo do pierwszego urlopu? W jaki sposób udzielamy urlopów pracownikom młodocianym?
                  • 11.01.2007Przechowywanie dokumentacji podatkowej
                   Podatnicy dokonujący rozliczeń z fiskusem zobowiązani są przez odpowiedni okres i w odpowiedni sposób przechowywać dokumentację, na podstawie której obliczany jest podatek. Czas, w jakim powinna być ona dostępna dla urzędu skarbowego upływa, zgodnie z ordynacją podatkową, wraz z upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wynosi on 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W wypadkach przewidzianych w Ordynacji, bieg terminu przedawnienia może nie rozpocząć się, a rozpoczęty ulec zawieszeniu bądź przerwaniu, co wpłynie na przedłużenie okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji.
                   • 10.01.2007Urlop wychowawczy (1)
                    Pytanie: W jaki sposób należy ubiegać się o przyznanie urlopu wychowawczego i komu on przysługuje?
                    • 04.01.2007ZUS: Wybór OFE możliwy tylko do środy
                     Tylko do najbliższej środy osoby, które ostatnio rozpoczęły pracę, ale nie zawarły dotąd umowy z żadnym funduszem emerytalnym mają czas na jego samodzielny wybór. Kto nie zdąży, zostanie przydzielony do funduszu losowo wybranego przez ZUS.
                     • 04.01.2007PKPP Lewiatan: Co dalej ze wzrostem gospodarczym?
                      Gospodarka utrzyma się w 2007 r. na ścieżce wzrostu. Problemem będzie jednak utrzymanie się na tej ścieżce w latach kolejnych. Będzie to niemożliwe jeśli Rząd i Sejm nie rozpoczną prawdziwej i rzetelnej pracy na rzecz rozwiązań wspierających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstw, m.in. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy, reformy systemu regulacji, reformy finansów publicznych, dokończenia prywatyzacji oraz zwiększenia efektywności systemu wykorzystania środków unijnych.
                      • 20.12.2006Opłata skarbowa od 1 stycznia 2007 roku
                       Już za kilka dni przestanie obowiązywać dotychczasowa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej. Zastąpi ją Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opublikowana w Dz. U. Nr 225 z dnia 08.12.2006 r., poz. 1635, która wchodzi w życie 1 stycznia 2007 roku.
                       • 19.12.2006Prawo do pierwszego urlopu
                        Pytanie: Kiedy uzyskuje się prawo do urlopu - jaki okres czasu należy przepracować aby móc skorzystać z urlopu po raz pierwszy? Jaki będzie wymiar tego urlopu?
                        • 18.12.2006Zawieszanie działalności - projektowane zmiany
                         Interpelacja nr 4947 do ministra finansów w sprawie sezonowej działalności gospodarczej w kontekście wpływów do budżetu państwa
                         • 14.12.2006Dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego
                          Do głównych zadań nałożonych na wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) należy promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Realizując te zadania urzędy te mogą udzielać przedsiębiorcom, spełniającym określone warunki, różnego rodzaju pomoc w celu zatrudnienia bezrobotnego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne formy wsparcia, jednakże w tym artykule postaram się zarysować tylko te instrumenty rynku pracy, z których może skorzystać przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą, czyli m.in.: refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS, prace interwencyjne, roboty publiczne, staż czy przygotowanie zawodowe.
                          • 06.12.2006Sejm przyjął ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
                           6 grudnia 2006 r., na 29 posiedzeniu, Sejm RP, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych przez Senat RP, uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które usystematyzują sposób prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.
                           • 05.12.2006Wynagrodzenie pracownika w 2007 r.
                            Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa wyższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ona 9 % podstawy wymiaru. Nie zmienia się natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, co oznacza, że w 2007 r. różnica pomiędzy składką w wysokości 9 %, a składką 7,75 % podstawy wymiaru, której ubezpieczony nie odliczy od podatku i którą sfinansuje z własnej kieszeni, wynosi 1,25 %. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2007 r. rośnie także kwota kosztów uzyskania przychodów, a także kwota wolna od podatku. Przyjrzyjmy się jaki będzie to miało wpływ na wynagrodzenie pracownika:
                            • 30.11.2006Kapitał początkowy a obowiązki pracodawcy
                             Przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) zobowiązały pracodawców do kompletowania dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego tym pracownikom, za których przekazują do Zakładu imienne raporty miesięczne i przekazania jej do ZUS nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r. Obowiązek ten dotyczy pracowników urodzonych po 1948 r., którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury.
                             • 28.11.2006Informacja ZUS w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w grudniu 2006 r.
                              Informacja ZUS z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w grudniu 2006 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                              • 26.11.2006Praktyka zawodowa kandydata na doradcę podatkowego
                               Kandydaci na doradców podatkowych, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają dwuletnią praktykę zawodową. Praktyka ta obejmuje zapoznanie się z funkcjonowaniem organów podatkowych oraz wykonywaniem doradztwa podatkowego i odbywa się ją w urzędach i w izbach skarbowych, w urzędach kontroli skarbowej, u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego.
                               • 26.11.2006Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego
                                Pytanie: Jaką działalność gospodarczą może prowadzić doradca podatkowy? Kiedy doradca podatkowy nie może wykonywać tego zawodu?
                                • 23.11.2006Kapitał początkowy - Dni otwarte w radomskim, legnickim i chorzowskim ZUS
                                 W trakcie dni otwartych będzie można dowiedzieć się wszystkiego o kapitale początkowym: o tym, jak wypełnić i złożyć wniosek o jego wyliczenie, jakie dokumenty, potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia, dołączyć do wniosku, a także gdzie, w razie trudności, szukać takich dokumentów.
                                 • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
                                  Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
                                  • 23.11.2006Rady pracowników
                                   Aby wdrożyć postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r., polski ustawodawca uchwalił dnia 7 kwietnia 2006 r. Ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. 06.79.550). Celem przyświecającym parlamentarzystom unijnym, a także polskim było utworzenie instytucji działającej wewnątrz zakładów pracy, która mogłaby reprezentować ogół pracowników w procesie zdobywania wiedzy na temat funkcjonowania zakładu, jego sytuacji ekonomicznej, zmianach w zatrudnieniu czy systemie pracy.
                                   • 21.11.2006Kapitał początkowy - Dni otwarte w radomskim i legnickim ZUS
                                    W trakcie dni otwartych będzie można dowiedzieć się wszystkiego o kapitale początkowym: o tym, jak wypełnić i złożyć wniosek o jego wyliczenie, jakie dokumenty, potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia, dołączyć do wniosku, a także gdzie, w razie trudności, szukać takich dokumentów.
                                    • 13.11.2006Powrót do pracy po urlopie wychowawczym
                                     Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do jego otrzymania (posiadanie co najmniej 6 miesięcznego ogólnego stażu pracy) - nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Wymiar tego urlopu został określony na maksymalnie 3 lata. Istotne jest to, że urlop wychowawczy nie musi być wykorzystywany jednorazowo, jednak pracownik nie ma w tej kwestii całkowitej swobody. Urlop ten może być mianowicie wykorzystany nawet w 4 częściach. W przypadku dziecka niepełnosprawnego urlop wychowawczy może być wykorzystywany do ukończenia przez nie 18 roku życia (we wskazanym powyżej wymiarze).
                                     • 09.11.2006Porzucenie pracy przez pracownika
                                      Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy ustanie stosunku pracy może nastąpić poprzez jego rozwiązanie bądź poprzez jego wygaśnięcie. Do roku 1996 funkcjonował w przepisach prawnych trzeci przypadek ustania stosunku pracy – porzucenie pracy, czyli inaczej bezprawne zaprzestanie pracy (na mocy art. 1 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. (Dz. U. 96.24.110) zmieniającej Kodeks pracy, art. 64 został skreślony). Sytuacje, które można nazwać „porzuceniem pracy przez pracownika” nadal istnieją i dlatego warto się bliżej przyjrzeć możliwościom, jakimi dysponuje pracodawca w takim, nieuregulowanym prawnie przypadku.
                                      • 06.11.2006MPiPS: Pracownikom należy zostawić większą swobodę w decydowaniu o czasie, który chcą poświęcić na pracę
                                       Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata 7 listopada br. weźmie udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich, poświęconym projektowi dyrektywy w sprawie czasu pracy. Przedmiotem obrad Rady UE będzie w głównej mierze kwestia utrzymania w dyrektywie tzw. klauzuli opt-out, czyli możliwości świadczenia pracy powyżej 48 godzin przeciętnie w tygodniu za zgodą pracownika.
                                       • 30.10.2006Wsparcie ustawowe dla Centrów Integracji Społecznych i Klubów Integracji Społecznej
                                        Nowa ustawa o zatrudnieniu socjalnym, przygotowana w MPiPS, pomoże w reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. - Ustawa służy wsparciu Centrów Integracji Społecznych i Klubów Integracji Społecznej, których zadaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – powiedziała minister pracy Anna Kalata podczas wspólnej konferencji z wicepremierem, ministrem rolnictwa Andrzejem Lepperem, która odbyła się 30 października 2006 r.
                                        • 26.10.2006MG - Dokument Implementacyjny do Krajowego Programu Reform
                                         Uzupełnienie Krajowego Programu Reform i sposoby jego wdrażania w Polsce zawiera przyjęty 17 października br. przez Radę Ministrów w trybie obiegowym Dokument Implementacyjny KPR na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Jednocześnie jest to odpowiedź polskiego rządu na zalecenia zawarte w Raporcie Rocznym Komisji Europejskiej ze stycznia br.