Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 24.07.2007Poradnik ZUS. Zasady wydawania formularzy E 101
  Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą.
  • 24.07.2007Pożyczki dla bezrobotnych bez podatku od czynności cywilnoprawnych
   Interpelacja nr 7710 do ministra finansów w sprawie pożyczek udzielanych osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej
   • 20.07.2007Poradnik ZUS. Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych
    Prezentowany materiał adresowany jest do osób, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty i szukają możliwości ich podwyższenia.
    • 19.07.2007Ułatwienia dla pracowników z Białorusi, Rosji i Ukrainy
     — 20 lipca 2007 r. wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie pozwalające Rosjanom, Ukraińcom i Białorusinom pracować w Polsce bez zezwolenia. Będą oni mogli zatrudniać się u polskich przedsiębiorców dwa razy w roku na trzymiesięczne okresy — powiedział podsekretarz stanu w MPiPS Kazimierz Kuberski podczas konferencji prasowej, która odbyła się 18 lipca 2007 r. W konferencji wziął udział również zastępca dyrektora Departamentu Migracji Janusz Grzyb.
     • 19.07.2007ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek w lipcu i sierpniu 2007 r.
      Informacja ZUS z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w lipcu i sierpniu 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
      • 18.07.2007Umowa zlecenia z własnym pracodawcą i zasiłek chorobowy
       Pytanie: Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględniamy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą?
       • 17.07.2007Nie zawsze świadczenie rehabilitacyjne
        Pytanie: Kiedy świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje?
        • 17.07.2007Stanowisko strony pracodawców TK ws. założeń projektu budżetu na 2008
         W piątek 13 lipca związki pracodawców zrzeszone w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych ogłosiły swoje stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2008. Pracodawcy, prezentując swoje stanowisko do założeń projektu budżetu państwa na 2008 r., chcą po raz kolejny zwrócić uwagę na potrzebę uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych jako punktu wyjścia do każdej debaty o budżecie państwa. Poniżej prezentujemy pełny tekst dokumentu:
         • 06.07.2007KPP: Liberalizacja dostępu do polskiego rynku pracy umożliwi większą kontrolę nad ruchami migracyjnymi
          Od wczoraj obywatele Białorusi, Ukrainy i Rosji mogą podejmować pracę w Polsce na okres do 3 miesięcy w ciągu pół roku, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę. Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia kierunek zmian w prawie. Opowiadamy się jednak za otwarciem naszego rynku pracy także dla pracowników z innych krajów trzecich.
          • 05.07.2007MPiPS: Sytuacja na rynku pracy w czerwcu 2007 r.
           Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 2007 roku 12,4 proc. i w porównaniu do maja spadła o 0,6 punktu procentowego. Spadek stopy bezrobocia - w granicach od 0,3 do 0,8 punktu - odnotowano we wszystkich województwach.
           • 05.07.2007Dokumenty konieczne dla przyznania zasiłku macierzyńskiego
            Pytanie: Jakie dokumenty są niezbędne do przyznania zasiłku macierzyńskiego?
            • 04.07.2007Informacja ZUS w sprawie zmiany wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe
             1. Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 115, poz. 792), w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe dla wszystkich ubezpieczonych wynosi 10% podstawy wymiaru.
             • 02.07.2007KIG o projektowanych zmianach prorodzinnych w ustawach
              „Krajowa Izba Gospodarcza apeluje do Rządu o przygotowanie spójnego, zaakceptowanego przez wszystkie resorty, projektu regulacji, które realizować będą politykę rodzinną nie tworząc przy tym dodatkowych obciążeń dla pracodawców” – mówi Andrzej Arendarski Prezes KIG.
              • 28.06.2007Premia kwartalna w podstawie wymiaru zasiłku
               Pytanie: W jaki sposób ujmujemy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego premie kwartalne, jeżeli pracownik nie przepracował jeszcze roku?
               • 27.06.2007KPP: Zbyt wolno posuwają się prace nad pakietem ustaw dla gospodarki
                Według danych GUS wyniki polskiej gospodarki po pięciu pierwszych miesiącach 2007 roku mogą cieszyć. Inflacja od początku roku wzrosła tylko o 2,2 proc. W porównaniu z majem ubiegłego roku produkcja w przemyśle wzrosła o 8,1 proc. Jednak zdaniem ekspertów Konfederacji Pracodawców Polskich w drugiej połowie roku należy liczyć się z wyhamowaniem gospodarki. Naszym zdaniem trzeba zwrócić uwagę na dwie ważne sprawy – bezrobocie i płace. Te elementy bowiem w najbliższych miesiącach kształtować będą koniunkturę w polskiej gospodarce.
                • 25.06.2007Podpisano porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego Programu Kapitał Ludzki
                 W latach 2007-15 samorządy województw mają do odegrania wielką rolę związaną z wykorzystaniem funduszy unijnych. W ich rękach jest nie tylko 16,5 mld euro przeznaczonych na realizację programów regionalnych, ale również regionalny komponent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – czyli ponad 7 mld euro na rozwój rynku pracy.
                 • 22.06.2007Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu stosunku pracy
                  Pytanie: Na jakich zasadach zasiłek chorobowy przysługiwać może w razie choroby powstałej już po rozwiązaniu stosunku pracy?
                  • 21.06.2007Powstanie niezdolności do pracy w okresie wyczekiwania
                   Pytanie: Czy powstanie niezdolności do pracy w okresie wyczekiwania powoduje brak wynagrodzenia za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy?
                   • 20.06.2007Umowa-zlecenie oraz prowadzenie pozarolniczej działalności - obowiązek ubezpieczeń społecznych, podstawa wymiaru składek i zbieg tytułów do ubezpieczeń
                    Podstawowe uregulowania prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych zawiera ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wśród osób objętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych wymienione są osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby wykonujące pracę w ramach umowy-zlecenia.
                    • 18.06.2007Dodatkowe limity zatrudnienia w Niemczech
                     Ministerstwo Gospodarki ogłasza termin dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia na realizację umów o dzieło przez polskich pracodawców na terenie Niemiec. Przyznane limity dotyczą okresu od 1 października 2006 do 30 września 2007 r.
                     • 14.06.2007ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek w czerwcu 2007 r.
                      Informacja ZUS z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w czerwcu 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                      • 14.06.2007Delegowanie stażysty
                       Pytanie: Czy można zlecić wyjazd w delegację stażyście finansowanemu przez urząd pracy?
                       • 06.06.2007Tylko do 10 lipca możesz wybrać swój OFE
                        31 lipca ZUS przeprowadzi kolejne losowanie przydziału członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Kto nie chce być wylosowany, powinien jak najszybciej sam wybrać swój fundusz.
                        • 01.06.2007Pomoc publiczna
                         Interpelacja nr 6810 do ministra finansów w sprawie warunków udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw
                         • 23.05.2007Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia pracownika
                          Pomimo likwidacji z dniem 1 stycznia 2004 r. ulgi uczniowskiej funkcjonuje ona nadal i na zasadzie praw nabytych, na podstawie art. 13 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958, z późn. zm.), podatnicy będący przedsiębiorcami mają prawo kontynuować odliczenie z tytułu wyszkolenia ucznia pod warunkiem, że przed 1 stycznia 2004 r.:
                          • 22.05.2007ZUS: Wcześniejsza emerytura dla 55-letnich kobiet urodzonych po 1948 r.
                           Kobiety, które ukończyły lub do końca 2007 r. ukończą 55 lat, nie muszą składać wniosku o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2008 r. Dzień 31 grudnia 2007 r. jest ostatecznym terminem na spełnienie warunków uprawniających do wcześniejszej emerytury, a nie ostatecznym terminem na zgłoszenie wniosku o jej przyznanie.
                           • 17.05.2007Równe szanse dla kobiet i mężczyzn w pracy i życiu rodzinnym
                            Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata wzięła udział w nieformalnym spotkaniu ministrów ds. równości płci i spraw rodziny w Bad Pyrmont w Niemczech, w dniach 15-16 maja 2007 r. Tematem spotkania były „Równe szanse dla kobiet i mężczyzn w pracy i życiu rodzinnym".
                            • 11.05.2007Od 2012 roku zacznie spadać liczba osób w wieku produkcyjnym
                             Już w 2025 roku zacznie brakować środków na wypłaty emerytur. Takie dane po raz pierwszy opublikował dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby zapobiec takiej sytuacji zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, ubezpieczeni będą musieli dłużej i więcej pracować. Niezbędne jest zatem tworzenie nowych miejsc pracy oraz aktywizowanie osób biernych zawodowo.