Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 12.03.2008TK: Niezdolność do pracy powstała po upływie 1,5 roku od ustania zatrudnienia nie uprawnia do renty
  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zapisane w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych uzależnienie prawa do renty od okresu, w jakim powstała niezdolność do pracy (nie później niż 18 miesięcy od ustania zatrudnienia), jest zgodne z ustawą zasadniczą. Niespełnienie wyznaczonych ustawowo wymogów dotyczących ubezpieczenia społecznego uniemożliwia uzyskanie odpowiednich świadczeń.
  • 12.03.2008Pracodawcy zobowiązani do tworzenia rad pracowników
   Od 24 marca br. rady pracowników powinny być powoływane u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników (wcześniej było to 100 pracowników). Pierwszym z wielu problemów, który pojawia się na tle regulacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. nr.79, poz. 550) jest już samo ograniczenie pracodawców zobowiązanych do stosowania jej przepisów jedynie do tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą.
   • 07.03.2008Lewiatan: Nowe zasady przyznawania rent sprawiedliwsze
    Zapewnienie spójności systemu ubezpieczeń społecznych w ramach nowego systemu emerytalnego oraz wyeliminowanie możliwości uzyskania świadczenia rentowego wyższego niż świadczenie emerytalne – to, zdaniem PKPP Lewiatan, najważniejsze zalety projektu zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
    • 05.03.2008BCC: O kobiety w ciąży powinno troszczyć się państwo, nie przedsiębiorcy
     Likwidację zapisów kodeksu pracy, które zapewniają kobietom w ciąży płatne dni zwolnienia chorobowego, a młodym matkom - nabycie praw do urlopu za okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, postuluje Business Centre Club. Zdaniem przedsiębiorców obecne rozwiązania wymuszają dyskryminację kobiet przez pracodawców.
     • 04.03.2008Kolejne propozycje ułatwień dla małych przedsiębiorców
      Zniesienie wymogu podawania przyczyny rozwiązania umowy o pracę i możliwość wypłaty - za zgodą pracownika - ekwiwalentu za część urlopu – to kolejne propozycje zmian w prawie pracy, jakie zgłaszają przedsiębiorcy w związku z rządowym projektem nowelizacji Kodeksu Pracy i ustawy o PIP.
      • 03.03.2008BIEC: Niezbędna aktywizacja bezrobotnych
       Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC poinformowało, że po raz kolejny nieznacznie spadła wartość Wskaźnika Rynku Pracy, informującego z wyprzedzeniem o zmianach stopy bezrobocia i wielkości zatrudnienia. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach bezrobocie będzie malało, ale wolniej niż dotąd.
       • 28.02.2008Opłata za wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
        Pytanie: Z jakim kosztem powinienem się liczyć, występując o zezwolenie na zatrudnienie zagranicznego pracownika?
        • 27.02.2008Zatrudnianie obywateli państw sąsiadujących z Polską
         Od dnia 01 lutego 2008 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, obywatele państw graniczących z Rzeczpospolitą Polską i wykonujących pracę w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy mogą pracować na terenie Polski bez zezwolenia, pod warunkiem, że otrzymają oświadczenie o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy od pracodawcy, które należy zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.
         • 27.02.2008Rada pracowników już dla 50-osobowych załóg
          Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Dokument przewiduje m.in., że do liczby osób zatrudnionych, od której zależy obowiązek powołania rady pracowniczej w firmie, należy wliczać także pracowników młodocianych.
          • 19.02.2008Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku – wynagrodzenie stałe, prowizyjne i dodatek za pracę w nocy
           Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika 4 stycznia, 31 stycznia zachorował. Osoba ta otrzymuje poza stałym elementem wynagrodzenia (1200 zł), także wynagrodzenie prowizyjne (w styczniu pracownik wypracował z tego tytułu 2450 zł), oraz otrzymuje dodatki za pracę w nocy (w styczniu przepracował w nocy 16 godzin). W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy?
           • 15.02.2008Ustalenie podstawy zasiłku chorobowego po przejęciu zakładu pracy
            Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika na zasadzie „przejęcia personelu” z kupowanej przez naszą firmę spółki. W tamtej firmie pracownik pracował przez ostatnie 5 lat. W pierwszym miesiącu zatrudnienia u nas osoba ta zachorowała. Jej wynagrodzenie wynosi 1500 zł stałej podstawy oraz prowizję od zawartych umów – pracuje u nas od początku lutego, 7 lutego zachorowała i jest niezdolna do pracy do końca lutego, przez te kilka dni z tytułu prowizji wypracowała 175 zł. Czy do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby wliczamy wynagrodzenie otrzymywane u poprzedniego pracodawcy (pracownik zarabiał tam stałą pensję w wysokości 2100 zł., nie miał innych składników wynagrodzenia)?
            • 15.02.2008Umowa na zastępstwo i uprawnienia kobiet w ciąży
             Interpelacja nr 140 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminującej polityki państwa w stosunku do kobiet w ciąży zatrudnionych na umowę-zlecenie
             • 13.02.20088 mld zł na promocję zatrudnienia
              Wzrost liczby pracujących w grupie osób w wieku 15-64 lata do 59 proc. w IV kwartale br., ograniczenie bezrobocia do poziomu 8 proc. w skali BAEL oraz „poprawa jakości kapitału ludzkiego” - to cele „Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na 2008 r.”, przyjętego we wtorek przez rząd.
              • 11.02.2008Zmiana długości okresu rozliczeniowego czasu pracy
               Pytanie: Czy w trakcie roku można – na pewien okres czasu - zmienić długość okresu rozliczeniowego, nie zmieniając jednak systemu czasu pracy?
               • 06.02.2008Informacja ZUS w sprawie ustalenia kwoty zmniejszenia świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w związku z obniżeniem składki rentowej
                Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.), począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe wynosi 6%.
                • 05.02.2008Praca w kraju UE a prawo do zasiłku chorobowego w Polsce
                 Pytanie: Pracownik podjął w naszej firmie pracę z początkiem lutego 2008 r., jednak po tygodniu zachorował. Osoba ta do końca stycznia 2008 r. (przez nieprzerwany okres 9 miesięcy) pracowała w Irlandii, wcześniej przez dłuższy czas była bezrobotna. Czy pracownik ten może otrzymać wynagrodzenie chorobowe bez okresu wyczekiwania?
                 • 04.02.2008Zmiany w urlopach – propozycje Lewiatana
                  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaproponowała wprowadzenie zmian przepisów regulujących zasady ustalania i przyznawania urlopów wypoczynkowych. Chodzi o uzależnienie wymiaru urlopu wyłącznie od długości zatrudnienia, rezygnację z urlopów na żądanie oraz wydłużenie z 3 do 12 miesięcy okresu, w ciągu którego pracownik musi wykorzystać zaległy urlop.
                  • 01.02.2008Ustalanie podstawy zasiłków – różne trudne przypadki (1)
                   Pytanie: Pracownik został zatrudniony 7 stycznia 2008 r., z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 2500 zł. Wcześniej był naszym pracownikiem w okresie 1 stycznia 2007 r. - 30 listopada 2007 r., od 1 grudnia 2007 r. do 6 stycznia 2008 r. wykonywał na naszą rzecz umowę zlecenia, która stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (jedyny tytuł do ubezpieczeń), opłacana była również składka na ubezpieczenie chorobowe. Osoba ta stała się niezdolna do pracy 20 stycznia. Z jakiego okresy wynagrodzenie będziemy brali pod uwagę ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?
                   • 29.01.2008Zawód górnika także dla kobiet
                    Polska do końca maja wypowie 45. Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1935 r., zakazującą zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach. Norma zawarta w konwencji jest uznawana za niezgodną z zasadą równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
                    • 29.01.2008Czas pracy młodocianych
                     Pytanie: Jakie odmienności w zakresie kształtowania czasu pracy występują w odniesieniu do pracowników młodocianych?
                     • 25.01.2008Rozliczenie roczne – Ulga podatkowa z tytułu dokonanej darowizny
                      Jedną z niewielu ulg, jakie podatnicy mogą uwzględniać w rozliczeniu rocznym jest ulga z tytułu darowizn. Podstawę prawną dla ulgi stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Podstawę obliczenia podatku, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o pdof, można zmniejszyć o kwoty darowizn przekazanych na cele:
                      • 22.01.2008Broszura informacyjna do załącznika PIT/O
                       Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.
                       • 11.01.2008Pracodawcy: Wcześniejsze emerytury – przyczyna niedoboru w FUS
                        Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan prognozowany przez ZUS roczny deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sięgający nawet 60 mld zł rocznie to efekt m.in. przedłużenia możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury.
                        • 10.01.2008Zatrudnienie obywatela Ukrainy
                         Pytanie: Jakie formalności należy spełnić by zatrudnić obywatela Ukrainy?
                         • 08.01.2008Pracodawcy o propozycjach nowego wiceministra finansów
                          Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan popiera propozycje zaprezentowane przez wiceministra finansów Stanisława Gomułkę. – Ich realizacja pomogłaby utrzymać wysoki wzrost gospodarczy w długim okresie i będzie sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości – ocenia organizacja.
                          • 04.01.2008OFE: Zbliża się termin losowania
                           31 stycznia 2008 r. ZUS po raz kolejny w drodze losowania przydzieli zatrudnionych po raz pierwszy ubezpieczonych do otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Kto nie chce być wylosowany, powinien jak najszybciej sam wybrać fundusz, do którego będą przekazywane jego składki emerytalne.
                           • 03.01.2008Świadczenia emerytalne i rentowe wypłacane z zagranicy są opodatkowane
                            Interpelacja nr 8485 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń emerytalnych lub rentowych, wypłacanych rezydentom polskim przez czeskie i słowackie instytucje emerytalno-rentowe
                            • 03.01.2008BIEC prognozuje wolniejszy spadek stopy bezrobocia
                             Grudniowy Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) instytutu BIEC, informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia, nieznacznie spadł w stosunku do notowań z listopada.
                             • 28.12.2007Pracodawcy chcą większych ułatwień dla pracowników ze Wschodu
                              PKPP Lewiatan opowiada się za wprowadzeniem daleko idących ułatwień dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji, chcących podjąć pracę w Polsce. Organizacja przedstawiła opinię do projektu zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie.
                              • 24.12.2007Wskaźnik zatrudnienia w górę
                               W III kwartale 2007 r. wskaźnik zatrudnienia w Polsce przekroczył 49 proc. – poinformował GUS. Kwartalne Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności przyniosło także dane m.in. o liczbie osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
                               • 17.12.2007TK: Składki na KRUS nie zwiększą emerytury z ZUS-u
                                Rolnicy – renciści, którzy w okresie pobierania renty opłacali składki emerytalne w KRUS, nie mogą liczyć na podwyższenie świadczenia, jeśli przysługuje im ono w ramach powszechnego systemu emerytalnego – orzekł w ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny.
                                • 13.12.2007Skrócony tydzień pracy
                                 Pytanie: Na czym polega system skróconego tygodnia pracy?
                                 • 13.12.2007Czy można ufać ofertom w urzędach pracy?
                                  Interpelacja nr 8425 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapobiegania wywieszaniu nieprawdziwych ofert pracy w polskich urzędach pracy i zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług tych urzędów
                                  • 12.12.2007Wojsko łatwiej odda lotniska
                                   Szybszy rozwój regionalnej i lokalnej sieci lotniskowej, niezbędnej do zaspokojenia potrzeb rosnącego ruchu lotniczego w Polsce, jest celem zmian w ustawie o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, zaakceptowanej przez Radę Ministrów.