Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 02.07.2008Orzecznictwo: Urlop wychowawczy a prawo do zwolnienia
  Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p.
  • 01.07.2008Świadectwo pracy
   Pracodawca ponosi względem pracownika odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Zgodnie bowiem z treścią art. 99 § 1 KP, pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
   • 27.06.2008Wypowiedzenie w trakcie urlopu wychowawczego
    Interpelacja nr 2189 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości nowelizacji ustawy Kodeks pracy w zakresie polityki prorodzinnej
    • 25.06.2008Nie(wesołe) jest życie staruszka
     Interpelacja nr 2180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej rencistów i emerytów
     • 24.06.2008Bezrobocie w maju: 10 proc.
      Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu maja 2008 r. wyniosła 1 mln 525,6 tys. osób (w tym 889,1 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 80,1 tys. osób (tj. o 5 proc.). W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 459,5 tys. (przed rokiem zanotowano jej spadek o 597,9 tys.). Stopa bezrobocia spadła do poziomu 10 proc.
      • 19.06.2008Wyzwania Programu Kapitał Ludzki
       – Doceniajmy programy EFS, bo to są projekty na przyszłość, być może o większym znaczeniu niż niejedna inwestycja infrastrukturalna – apelowała minister Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji po zakończeniu III posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki w Katowicach.
       • 18.06.2008Zakwaterowanie pracowników
        W przypadku gdy pracodawca udostępnia lub wynajmuje mieszkanie pracownikowi, za co pracownik nie ponosi żadnej odpłatności, gdyż czynsz opłaca pracodawca, u pracownika powstaje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy, który co do zasady należy opodatkować, a także opłacić od niego należne składki ZUS.
        • 18.06.2008Zatrudnianie niepełnosprawnych – projekt unijnego rozporządzenia
         Precyzyjne określenie zakresu pomocy udzielanej w zatrudnieniu oraz rozszerzenie katalogu refundowanych kosztów ponoszonych przez pracodawców osób niepełnosprawnych – to główne postulaty Konfederacji Pracodawców Polskich do projektu nowego unijnego rozporządzenia, regulującego wsparcie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych.
         • 18.06.2008Jak wdrożyć flexicurity w Polsce?
          Zapoczątkowanie dyskusji na temat możliwości wykorzystania koncepcji flexicurity dla reformy polskiego rynku pracy było celem konferencji zorganizowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz BUSINESSEUROPE (Konfederację Europejskiego Biznesu) pod hasłem „Flexicurity: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia – idea warta wdrożenia”.
          • 17.06.2008Przeciętne wynagrodzenie nieco niższe niż w kwietniu
           W maju przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w porównaniu z kwietniem bieżącego roku o 2,2 pkt. proc. i wyniosło blisko 3,07 tys. zł.
           • 13.06.2008Rośnie zatrudnienie w Unii Europejskiej
            W pierwszym kwartale bieżącego roku liczba osób zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej wzrosła o 1,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku  – podał Eurostat. Łącznie we Wspólnocie na koniec marca br pracowało 226 mln osób.
            • 13.06.2008Unijny kompromis w sprawie czasu pracy – kiedy zmiana polskich przepisów?
             Konfederacja Pracodawców Polskich chce, by rząd nie spieszył się z wprowadzaniem do polskiego prawa niektórych rozwiązań przewidzianych w kompromisie w sprawie dyrektywy o czasie pracy, wypracowanym ostatnio przez Radę UE. Rada Ministrów pracuje nad zmianami w kodeksie pracy, które dostosują krajowe regulacje do prawa unijnego.
             • 10.06.2008U kogo mogą pracować pracownicy tymczasowi
              Pytanie: Czy każda firma może korzystać z pracy pracowników tymczasowych?
              • 10.06.2008Na co ZUS wydaje pieniądze
               Interpelacja nr 2162 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ZUS
               • 09.06.2008Ciąża pracownicy zatrudnionej tymczasowo
                Pytanie: Czy umowa pracownicy zatrudnionej tymczasowo ulega przedłużeniu do dnia porodu?
                • 09.06.2008Składki rentowe emerytów
                 Interpelacja nr 2427 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niewłaściwości dotyczących obciążania składką rentową emerytów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
                 • 06.06.2008Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. (obowiązuje od 8 maja 2008 r.)
                  W wyroku z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt P 10/07 Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż: I. Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) w zakresie, w jakim nie przyznaje prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym mężczyźnie, który - odpowiednio jak kobieta, która nabywa to prawo po osiągnięciu wieku 55 lat i co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego - osiągnął wiek 60 lat i co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy, jest niezgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.