Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 02.06.2008Świadczenia rentowe dla osób niepełnosprawnych
  Interpelacja nr 2301 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odbierania świadczeń rentowych osobom niepełnosprawnym w związku z przekroczeniem przychodu rocznego
  • 27.05.2008NIK: Szkolenia bezrobotnych są skuteczne
   Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację szkoleń bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy. Badaniami kontrolnymi, przeprowadzonymi na terenie 8 województw, objęto 31 powiatowych oraz 8 wojewódzkich urzędów pracy.
   • 27.05.2008Zamieszanie ze zwrotem zapłaconych składek dla rencistów prowadzących działalność gospodarczą
    Interpelacja nr 2099 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opłacania składki ZUS przez pracujących na własny rachunek rencistów
    • 26.05.2008Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych do pracy w Niemczech
     Jak informuje ZUS, polski pracownik zatrudniony w Niemczech przez rodzimą firmę będzie mógł pozostawać w polskim systemie ubezpieczeniowym, jeśli łączny okres wykonywania pracy na terytorium Niemiec nie przekroczy pięciu lat. Uwzględnia się przy tym wszystkie okresy delegowania do Niemiec, jeśli przerwy między tymi okresami były krótsze niż 12 miesięcy.
     • 26.05.2008Urlop bezpłatny i ZFŚS
      Pytanie: Czy w trakcie urlopu bezpłatnego pracownik może korzystać z ZFŚS?
      • 20.05.2008MG: Trwałe zapotrzebowanie na pracowników
       Ministerstwo Gospodarki skomentowało ostatnie dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Zdaniem resortu trend systematycznego wzrostu popytu na pracę w polskich przedsiębiorstwach jest niezagrożony.
       • 16.05.2008Priorytety polityki regionalnej UE
        Globalizacja, zmiany klimatu, tendencje migracyjne oraz starzejące się społeczeństwo – oto wyzwania, z jakimi zamierzają zmierzyć beneficjenci unijnych programów polityki regionalnej na lata 2007–2013. Jednak lwia część środków zostanie przeznaczona na wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia – informuje Komisja Europejska.
        • 15.05.2008Pytanie: Czy pracownicy tymczasowi uprawnieni są do korzystania ze środków ZFŚS?
         Pytanie: Czy pracownicy tymczasowi uprawnieni są do korzystania ze środków ZFŚS?
         • 14.05.2008Urlop bezpłatny i ZFŚS
          Pytanie: Czy w trakcie urlopu bezpłatnego pracownik może korzystać z ZFŚS?
          • 13.05.2008Umowa z Nową Zelandią
           Polska i Nowa Zelandia zawarły umowę w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj, która umożliwi polskiej i nowozelandzkiej młodzieży w wieku 18-30 lat spędzenie wakacji w Nowej Zelandii lub w Polsce w połączeniu  z legalną pracą zarobkową.
           • 13.05.2008Składki na ubezpieczenie społeczne rencistów i emerytów prowadzących działalność gospodarczą
            Interpelacja nr 1248 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego płaconego przez rencistów i emerytów prowadzących działalność gospodarczą
            • 08.05.2008Przekształcenie trzeciej umowy okresowej w umowę zawartą na czas nieokreślony
             Pytanie: Czy zawsze trzecia umowa okresowa zawarta pomiędzy tymi samymi stronami przekształca się w umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony?
             • 14.04.2008Zatrudnienie na czas określony bez specjalnych preferencji
              Pytanie: Czy osoby zatrudnione na czas określony mają pierwszeństwo do zatrudnienia na wolne miejsce pracy na czas nieokreślony?
              • 14.04.2008Doba pracownicza w przepisach prawa pracy
               Interpelacja nr 748 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie definicji doby pracowniczej
               • 11.04.2008KIG: Pracownicy spoza UE mile widziani
                Polskie firmy coraz dotkliwiej odczuwają negatywne skutki odpływu polskich pracowników do pracy w państwach Unii Europejskiej. Dlatego, zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, potrzebne są szybkie działania, które umożliwią zatrudnienie osób spoza Wspólnoty.
                • 11.04.2008Zmiana pracy i niewykorzystany urlop
                 Pytanie: Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany podczas zatrudnienia u kolejnego pracodawcy?
                 • 31.03.2008Lewiatan: Równowaga makroekonomiczna niezagrożona
                  PKPP Lewiatan opublikowała marcowe wyniki Indeksu Biznesu. W ostatnim miesiącu I kwartału Indeks przełamał tendencję spadkową, poprawiła się także wartość jego rocznego wskaźnika. Zdaniem Lewiatana odzwierciedla to zaskakująco dobrą kondycję gospodarki odnotowaną w lutym i wskazuje na stabilizację makroekonomiczną.
                  • 27.03.2008Efekty kontroli legalności zatrudnienia przez PIP
                   Interpelacja nr 611 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie funkcjonowania nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
                   • 26.03.2008Projekt rozporządzenia w sprawie oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych – lista zmian
                    Ministerstwo Finansów opublikowało w Internecie projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekt określa wzory (tylko w części różniące się od poprzednich – o czym za chwilę):
                    • 26.03.2008Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
                     Interpelacja nr 626 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opóźnień w wypłatach zasiłków macierzyńskich przez ZUS
                     • 19.03.2008Kierowcy na dodatkowym etacie i ich czas pracy
                      Pytanie: Czy dodatkowy etat pracownika (zatrudnienie w innym zakładzie pracy) wpływa na kwestie związane z czasem pracy w moim zakładzie pracy?
                      • 18.03.2008Przeciętne wynagrodzenie: 3032,70 zł
                       W lutym bieżącego roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 12,8 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. W tym samym okresie zatrudnienie w firmach wzrosło o blisko 6 proc.
                       • 17.03.2008Ponad 224 mln zatrudnionych w Unii
                        W IV kwartale 2007 roku – w porównaniu z tym samym okresem roku 2006 – o 1,5 proc. wzrosło zatrudnienie w Unii Europejskiej. W strefie euro wskaźnik wzrostu zatrudnienia był o 0,2 pkt. proc. wyższy niż w UE27.
                        • 17.03.2008UE: Rosną koszty pracy
                         W czwartym kwartale 2007 r. całkowite godzinowe koszty pracy wzrosły w Unii Europejskiej o 3,5 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2006 roku. W strefie euro wzrost ten był o 0,8 pkt proc. niższy. Krajem, w którym koszty pracy zwiększają się najszybciej, jest Litwa.
                         • 14.03.20081000 pytań o podatki – Zatrudnianie bezrobotnych i absolwentów a karta podatkowa
                          Czy, zatrudniając bezrobotnych lub absolwentów zarejestrowanych w urzędzie pracy, traci się prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej?
                          • 14.03.2008Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec nowego pracownika
                           Pytanie: Jakie dane powinna zawierać informacja dotycząca czasu pracy przekazywana każdej nowo zatrudnionej osobie?
                           • 12.03.2008TK: Niezdolność do pracy powstała po upływie 1,5 roku od ustania zatrudnienia nie uprawnia do renty
                            Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zapisane w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych uzależnienie prawa do renty od okresu, w jakim powstała niezdolność do pracy (nie później niż 18 miesięcy od ustania zatrudnienia), jest zgodne z ustawą zasadniczą. Niespełnienie wyznaczonych ustawowo wymogów dotyczących ubezpieczenia społecznego uniemożliwia uzyskanie odpowiednich świadczeń.
                            • 12.03.2008Pracodawcy zobowiązani do tworzenia rad pracowników
                             Od 24 marca br. rady pracowników powinny być powoływane u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników (wcześniej było to 100 pracowników). Pierwszym z wielu problemów, który pojawia się na tle regulacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. nr.79, poz. 550) jest już samo ograniczenie pracodawców zobowiązanych do stosowania jej przepisów jedynie do tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą.
                             • 07.03.2008Lewiatan: Nowe zasady przyznawania rent sprawiedliwsze
                              Zapewnienie spójności systemu ubezpieczeń społecznych w ramach nowego systemu emerytalnego oraz wyeliminowanie możliwości uzyskania świadczenia rentowego wyższego niż świadczenie emerytalne – to, zdaniem PKPP Lewiatan, najważniejsze zalety projektu zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
                              • 05.03.2008BCC: O kobiety w ciąży powinno troszczyć się państwo, nie przedsiębiorcy
                               Likwidację zapisów kodeksu pracy, które zapewniają kobietom w ciąży płatne dni zwolnienia chorobowego, a młodym matkom - nabycie praw do urlopu za okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, postuluje Business Centre Club. Zdaniem przedsiębiorców obecne rozwiązania wymuszają dyskryminację kobiet przez pracodawców.
                               • 04.03.2008Kolejne propozycje ułatwień dla małych przedsiębiorców
                                Zniesienie wymogu podawania przyczyny rozwiązania umowy o pracę i możliwość wypłaty - za zgodą pracownika - ekwiwalentu za część urlopu – to kolejne propozycje zmian w prawie pracy, jakie zgłaszają przedsiębiorcy w związku z rządowym projektem nowelizacji Kodeksu Pracy i ustawy o PIP.
                                • 03.03.2008BIEC: Niezbędna aktywizacja bezrobotnych
                                 Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC poinformowało, że po raz kolejny nieznacznie spadła wartość Wskaźnika Rynku Pracy, informującego z wyprzedzeniem o zmianach stopy bezrobocia i wielkości zatrudnienia. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach bezrobocie będzie malało, ale wolniej niż dotąd.
                                 • 28.02.2008Opłata za wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
                                  Pytanie: Z jakim kosztem powinienem się liczyć, występując o zezwolenie na zatrudnienie zagranicznego pracownika?
                                  • 27.02.2008Zatrudnianie obywateli państw sąsiadujących z Polską
                                   Od dnia 01 lutego 2008 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, obywatele państw graniczących z Rzeczpospolitą Polską i wykonujących pracę w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy mogą pracować na terenie Polski bez zezwolenia, pod warunkiem, że otrzymają oświadczenie o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy od pracodawcy, które należy zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.
                                   • 27.02.2008Rada pracowników już dla 50-osobowych załóg
                                    Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Dokument przewiduje m.in., że do liczby osób zatrudnionych, od której zależy obowiązek powołania rady pracowniczej w firmie, należy wliczać także pracowników młodocianych.
                                    • 19.02.2008Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku – wynagrodzenie stałe, prowizyjne i dodatek za pracę w nocy
                                     Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika 4 stycznia, 31 stycznia zachorował. Osoba ta otrzymuje poza stałym elementem wynagrodzenia (1200 zł), także wynagrodzenie prowizyjne (w styczniu pracownik wypracował z tego tytułu 2450 zł), oraz otrzymuje dodatki za pracę w nocy (w styczniu przepracował w nocy 16 godzin). W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy?
                                     • 15.02.2008Ustalenie podstawy zasiłku chorobowego po przejęciu zakładu pracy
                                      Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika na zasadzie „przejęcia personelu” z kupowanej przez naszą firmę spółki. W tamtej firmie pracownik pracował przez ostatnie 5 lat. W pierwszym miesiącu zatrudnienia u nas osoba ta zachorowała. Jej wynagrodzenie wynosi 1500 zł stałej podstawy oraz prowizję od zawartych umów – pracuje u nas od początku lutego, 7 lutego zachorowała i jest niezdolna do pracy do końca lutego, przez te kilka dni z tytułu prowizji wypracowała 175 zł. Czy do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby wliczamy wynagrodzenie otrzymywane u poprzedniego pracodawcy (pracownik zarabiał tam stałą pensję w wysokości 2100 zł., nie miał innych składników wynagrodzenia)?
                                      • 15.02.2008Umowa na zastępstwo i uprawnienia kobiet w ciąży
                                       Interpelacja nr 140 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminującej polityki państwa w stosunku do kobiet w ciąży zatrudnionych na umowę-zlecenie
                                       • 13.02.20088 mld zł na promocję zatrudnienia
                                        Wzrost liczby pracujących w grupie osób w wieku 15-64 lata do 59 proc. w IV kwartale br., ograniczenie bezrobocia do poziomu 8 proc. w skali BAEL oraz „poprawa jakości kapitału ludzkiego” - to cele „Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na 2008 r.”, przyjętego we wtorek przez rząd.
                                        • 11.02.2008Zmiana długości okresu rozliczeniowego czasu pracy
                                         Pytanie: Czy w trakcie roku można – na pewien okres czasu - zmienić długość okresu rozliczeniowego, nie zmieniając jednak systemu czasu pracy?
                                         • 06.02.2008Informacja ZUS w sprawie ustalenia kwoty zmniejszenia świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w związku z obniżeniem składki rentowej
                                          Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.), począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe wynosi 6%.
                                          • 05.02.2008Praca w kraju UE a prawo do zasiłku chorobowego w Polsce
                                           Pytanie: Pracownik podjął w naszej firmie pracę z początkiem lutego 2008 r., jednak po tygodniu zachorował. Osoba ta do końca stycznia 2008 r. (przez nieprzerwany okres 9 miesięcy) pracowała w Irlandii, wcześniej przez dłuższy czas była bezrobotna. Czy pracownik ten może otrzymać wynagrodzenie chorobowe bez okresu wyczekiwania?
                                           • 04.02.2008Zmiany w urlopach – propozycje Lewiatana
                                            Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaproponowała wprowadzenie zmian przepisów regulujących zasady ustalania i przyznawania urlopów wypoczynkowych. Chodzi o uzależnienie wymiaru urlopu wyłącznie od długości zatrudnienia, rezygnację z urlopów na żądanie oraz wydłużenie z 3 do 12 miesięcy okresu, w ciągu którego pracownik musi wykorzystać zaległy urlop.
                                            • 01.02.2008Ustalanie podstawy zasiłków – różne trudne przypadki (1)
                                             Pytanie: Pracownik został zatrudniony 7 stycznia 2008 r., z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 2500 zł. Wcześniej był naszym pracownikiem w okresie 1 stycznia 2007 r. - 30 listopada 2007 r., od 1 grudnia 2007 r. do 6 stycznia 2008 r. wykonywał na naszą rzecz umowę zlecenia, która stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (jedyny tytuł do ubezpieczeń), opłacana była również składka na ubezpieczenie chorobowe. Osoba ta stała się niezdolna do pracy 20 stycznia. Z jakiego okresy wynagrodzenie będziemy brali pod uwagę ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?
                                             • 29.01.2008Zawód górnika także dla kobiet
                                              Polska do końca maja wypowie 45. Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1935 r., zakazującą zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach. Norma zawarta w konwencji jest uznawana za niezgodną z zasadą równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
                                              • 29.01.2008Czas pracy młodocianych
                                               Pytanie: Jakie odmienności w zakresie kształtowania czasu pracy występują w odniesieniu do pracowników młodocianych?