Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 20.08.2008Sprzedaż darowanego mieszkania a prawo do zachowania ulgi
  Pytanie podatnika: Czy ulga z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn przysługuje w sytuacji gdy pieniądze pochodzące ze sprzedaży (przed upływem 5 lat) darowanego mieszkania, będącego przedmiotem ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zostaną przeznaczone na dokończenie budowy, w sytuacji, gdy pozwolenie na jego budowę uzyskane zostało w grudniu 2006 r., a więc przed dokonaniem sprzedaży?
  • 14.08.2008Opinia KPP o zmianach w systemie wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych
   Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie oceniła większość zmian w przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zdaniem KPP, każda eliminacja barier i skomplikowanych procedur może przyczynić się do większej popularyzacji zatrudniania osób niepełnosprawnych.
   • 13.08.2008Odprawy dla pracowników
    Zasady wypłacania odpraw pracownikom budzą u pracodawców wiele wątpliwości. Wiążą się one nie tyle z faktem, czy w danym przypadku odprawa pracownikowi przysługuje, co z zasadami dotyczącymi momentu oraz wysokości wypłacanej odprawy. Problemy te wynikają przede wszystkim z faktu, że przepisy dotyczące wypłat odpraw znajdują się w kliku aktach prawnych.
    • 12.08.2008Zatrudnienie na zastępstwo
     Pytanie: Czy osoba zatrudniona na zastępstwo musi mieć identyczne warunki zatrudnienia jak osoba zastępowana?
     • 12.08.2008CASE: Raport o płacach
      Ukazał się raport „Badanie struktury i zmian rozkładu wynagrodzeń w Polsce w latach 2000–2006” zrealizowany przez ekspertów Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
      • 08.08.2008Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników tymczasowych
       Pytanie: Jakie obowiązki ma pracodawca użytkownik – pracodawca korzystający z pracy pracowników tymczasowych?
       • 06.08.2008Dodatek stażowy
        Pytanie: Czy każdy pracodawca musi uzależniać dodatek stażowy od globalnego stażu pracy pracowników?
        • 05.08.2008Propozycje nowelizacji kodeksu pracy po myśli pracodawców
         Propozycje zmian w prawie pracy autorstwa sejmowej komisji „Przyjazne Państwo” zostały dobrze przyjęte przez Konfederację Pracodawców Polskich. Organizacja popiera m.in. skrócenie ochrony zatrudnionych w wieku przedemerytalnym, zniesienie urlopu na żądanie czy możliwość „zastępczego powiadomienia” o wypowiedzeniu umowy o pracę.
         • 01.08.200855,5 tys. wylosowanych
          ZUS przeprowadził kolejne losowanie członków OFE. W wyniku 31 lipca w drodze losowania 55 545 osób otrzymało przydział do czterech otwartych funduszy emerytalnych (OFE).
          • 31.07.2008Najpierw umowa o refundację, potem zatrudnienie niepełnosprawnego
           Interpelacja nr 2956 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przepisów dotyczących wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
           • 30.07.2008Kosztowne e-deklaracje
            Interpelacja nr 2931 do ministra gospodarki w sprawie obniżenia opłat za możliwość corocznego rozliczenia się z urzędem skarbowym za pośrednictwem Internetu
            • 30.07.2008KPP: Zmiany w polityce wobec bezrobotnych idą w dobrym kierunku
             W opinii Konfederacji Pracodawców Polskich rządowy projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza rozwiązania korzystne dla pracodawców i pracowników. KPP pozytywnie oceniła dokument przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
             • 24.07.2008Szkolenia finansowane przez pracodawcę nie stanowią przychodu pracownika
              Zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art. 14b § 5, art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. powoływanej w dalszej części jako „O.p.”), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.– powoływanej jako „u.p.d.o.f.”), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2007 r., którym uznano za nieprawidłowe stanowisko P. sp. z o.o. (dalej zwanej „skarżącą”) przedstawione we wniosku o udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przesłanych do Sądu akt sprawy wynika, iż skarżąca złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. W opisanym przez siebie stanie faktycznym wskazała, że podnosi kwalifikacje swoich pracowników poprzez:
              • 23.07.2008Przejście zakładu pracy na nowy podmiot
               Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę polega na tym, że zakład pracy lub jego część przechodzi z posiadania dotychczasowego pracodawcy w posiadanie nowego pracodawcy, który staje się pracodawcą przejętych pracowników. Przejście zakładu pracy następuje automatycznie, z mocy prawa i to także wówczas gdyby dotychczasowi pracownicy sprzeciwiali się zmianie pracodawcy.
               • 22.07.2008Przejęcie pracowników a obowiązek sporządzania PIT-11
                Pytanie podatnika: Czy uwzględniając stan faktyczny wnioskodawca był zobowiązany do sporządzenia i przesłania informacji PIT-11 za okres zatrudnienia (01 stycznia 2007 r. do 03 września 2007 r.) pracowników następnie przejętych na podstawie art. 23.1 Kodeksu pracy przez innego pracodawcę?
                • 21.07.2008Orzecznictwo: Uprawnienie pracownika do premii z zysku
                 Pracownik uprawniony na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy i regulaminu premiowania do premii z zysku nie ma roszczenia o wypłatę premii za dany rok, jeżeli sprawozdanie finansowe pracodawcy za ten rok, wskutek utworzenia rezerwy na podstawie ustawy o rachunkowości, nie wykazało zysku.
                 • 21.07.2008Zatrudnianie pracowników tymczasowych
                  Interpelacja nr 2775 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zmiany ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
                  • 18.07.2008Ekwiwalent za urlop
                   W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym celu pracodawca powinien znać wysokość współczynnika niezbędnego do obliczenia wysokości ekwiwalentu – ustalanego odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.
                   • 16.07.2008Przeciętne wynagrodzenie w czerwcu: 3215,32 zł
                    Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu bieżącego roku. Wynika z nich, że średnia pensja ogółem przekroczyła na koniec I półrocza poziom 3,2 tys. zł.
                    • 14.07.2008Orzecznictwo: Niepodpisanie listy obecności może być uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę
                     W zakładzie pracy, w którym nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie elementów organizacji i porządku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecności w pracy, następuje w drodze poleceń pracodawcy.
                     • 11.07.2008TK: Ochronie podlegają prawa nabyte, a nie potencjalne
                      Mniej korzystny dla nowych emerytów sposób ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, określony w nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 20 kwietnia 2004 r., jest zgodny z ustawą zasadniczą – orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny.
                      • 11.07.2008Orzecznictwo: Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa
                       1. Zwolnienie byłych pracowników z zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest równoznaczne z godzeniem się przez byłego pracodawcę na ujawnienie (upowszechnienie) tych informacji przez pracowników lub na uczynienie z nich dowolnego użytku, zwłaszcza sprzecznego z interesem pracodawcy. 2. Także po rozwiązaniu stosunku pracy byli pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy posiadanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
                       • 10.07.2008Emeryci płacąc składki rentowe realizują zasadę solidaryzmu społecznego
                        Interpelacja nr 2517 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opłacania składki na ubezpieczenie rentowe przez emerytów i rencistów, którzy podejmują dodatkowe zatrudnienie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych
                        • 09.07.2008Orzecznictwo: Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem
                         Sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę identycznej treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, które dotarło do pracownika wcześniej w postaci elektronicznej i później przesyłką pocztową, nie narusza wymagania wypowiedzenia na piśmie (art. 30 § 3 k.p.).
                         • 07.07.2008Ujęcie w świadectwie pracy wypowiedzenia warunków pracy i płacy
                          Dałem mojemu pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, którego nie przyjął w terminie narzuconym przepisami KP. Umowa o pracę została więc rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jaką podstawę rozwiązania umowy powinienem wskazać w świadectwie pracy dla pracownika – art. 30 czy 42 KP?
                          • 07.07.2008Dokumentowanie zarobków do ustalenia podstawy wymiaru emerytury
                           Interpelacja nr 2476 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie naliczania świadczeń emerytalnych przez ZUS
                           • 04.07.2008Orzecznictwo: Zadośćuczynienie za mobbing
                            Długotrwałość nękania lub zastraszania pracownika w rozumieniu art. 943 § 2 k.p. musi być rozpatrywana w sposób zindywidualizowany i uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku. Nie jest zatem możliwe sztywne wskazanie minimalnego okresu niezbędnego do zaistnienia mobbingu. Z art. 943 § 2 i 3 k.p., wynika jednak, że dla oceny długotrwałości istotny jest moment wystąpienia wskazanych w tych przepisach skutków nękania lub zastraszania pracownika oraz uporczywość i stopień nasilenia tego rodzaju działań.
                            • 03.07.2008Losowanie do OFE coraz bliżej
                             Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi 31 lipca kolejne losowanie przydziału członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE). W obowiązkowym losowaniu może wziąć udział około 193 tys. osób. Jeśli wcześniej same nie dokonają wyboru, trafią do jednego z czterech funduszy:  AIG, Generali, Pekao lub Polsat.
                             • 03.07.2008Wydatki związane z podniesieniem kapitału zakładowego i KUP
                              Interpelacja nr 2385 do ministra finansów w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki akcyjnej
                              • 02.07.2008Zwolnienie pracownicy na urlopie wychowawczym
                               Kwestia możliwości zwolnienia pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym jest od dłuższego czasu tematem burzliwych dyskusji nie tylko pod względem przepisów prawnych, ale również pod kątem zasad moralnych czy argumentów słusznościowych. Oliwy do ognia dolał niedawno Sad Najwyższy, który w jednej ze swoich uchwał zezwolił w pewnych okolicznościach na zwolnienie takiego pracownika.
                               • 02.07.2008Orzecznictwo: Urlop wychowawczy a prawo do zwolnienia
                                Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p.
                                • 01.07.2008Świadectwo pracy
                                 Pracodawca ponosi względem pracownika odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Zgodnie bowiem z treścią art. 99 § 1 KP, pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
                                 • 27.06.2008Wypowiedzenie w trakcie urlopu wychowawczego
                                  Interpelacja nr 2189 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości nowelizacji ustawy Kodeks pracy w zakresie polityki prorodzinnej
                                  • 25.06.2008Nie(wesołe) jest życie staruszka
                                   Interpelacja nr 2180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej rencistów i emerytów
                                   • 24.06.2008Bezrobocie w maju: 10 proc.
                                    Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu maja 2008 r. wyniosła 1 mln 525,6 tys. osób (w tym 889,1 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 80,1 tys. osób (tj. o 5 proc.). W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 459,5 tys. (przed rokiem zanotowano jej spadek o 597,9 tys.). Stopa bezrobocia spadła do poziomu 10 proc.
                                    • 19.06.2008Wyzwania Programu Kapitał Ludzki
                                     – Doceniajmy programy EFS, bo to są projekty na przyszłość, być może o większym znaczeniu niż niejedna inwestycja infrastrukturalna – apelowała minister Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji po zakończeniu III posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki w Katowicach.
                                     • 18.06.2008Zakwaterowanie pracowników
                                      W przypadku gdy pracodawca udostępnia lub wynajmuje mieszkanie pracownikowi, za co pracownik nie ponosi żadnej odpłatności, gdyż czynsz opłaca pracodawca, u pracownika powstaje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy, który co do zasady należy opodatkować, a także opłacić od niego należne składki ZUS.
                                      • 18.06.2008Zatrudnianie niepełnosprawnych – projekt unijnego rozporządzenia
                                       Precyzyjne określenie zakresu pomocy udzielanej w zatrudnieniu oraz rozszerzenie katalogu refundowanych kosztów ponoszonych przez pracodawców osób niepełnosprawnych – to główne postulaty Konfederacji Pracodawców Polskich do projektu nowego unijnego rozporządzenia, regulującego wsparcie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych.
                                       • 18.06.2008Jak wdrożyć flexicurity w Polsce?
                                        Zapoczątkowanie dyskusji na temat możliwości wykorzystania koncepcji flexicurity dla reformy polskiego rynku pracy było celem konferencji zorganizowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz BUSINESSEUROPE (Konfederację Europejskiego Biznesu) pod hasłem „Flexicurity: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia – idea warta wdrożenia”.
                                        • 17.06.2008Przeciętne wynagrodzenie nieco niższe niż w kwietniu
                                         W maju przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w porównaniu z kwietniem bieżącego roku o 2,2 pkt. proc. i wyniosło blisko 3,07 tys. zł.
                                         • 13.06.2008Rośnie zatrudnienie w Unii Europejskiej
                                          W pierwszym kwartale bieżącego roku liczba osób zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej wzrosła o 1,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku  – podał Eurostat. Łącznie we Wspólnocie na koniec marca br pracowało 226 mln osób.