Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 03.02.2009Ustalanie wysokości zarobków dla celów emerytalnych w przypadku braku dokumentacji płacowej
  Zapytanie nr 2267 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podstawy wymiaru składki dla osób ubiegających się o emeryturę
  • 02.02.2009ZUS: Zasiłek chorobowy dla pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia
   1 lutego 2009 r. wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (D.U. z 2009r. Nr 6, poz. 33). Przepisy tej ustawy nowelizują art. 92 Kodeksu pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 92 Kodeksu pracy - za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.
   • 02.02.2009Bezpieczny OFE potrzebny od zaraz
    Interpelacja nr 6086 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie utworzenia bezpiecznych funduszy emerytalnych
    • 30.01.2009ZUS: 63 tys. wylosowanych
     Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że 62 913 osoby otrzymały w drodze losowania przydział do pięciu otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się w siedzibie centrali ZUS w Warszawie.
     • 30.01.2009Zmiany w zasiłkach chorobowych
      Z początkiem roku ustawodawca wydłużył w pewnych sytuacjach okres pobierania zasiłku chorobowego, a także skrócił czas ubezpieczenia wymagany do uzyskania tego zasiłku przez osoby ubezpieczone dobrowolnie.
      • 30.01.2009MPiPS o podwyższeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia
       Interpelacja nr 6120 o ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
       • 28.01.2009Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP
        Duża nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy (dokonana ustawą z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) niesie za sobą bardzo wiele zmian zarówno w przepisach tej ustawy, jak i w kilku innych aktach prawnych. Pracodawców – poza skróceniem okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego dla niektórych grup zatrudnionych – zainteresuje na pewno zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP oraz zniesienie obowiązku pobierania od zatrudnianych osób oświadczeń o pozostawaniu lub nie w rejestrze bezrobotnych.
        • 27.01.2009NBP: Przedsiębiorstwa w gorszej sytuacji
         W IV kwartale 2008 r. nastąpiło wyraźne pogorszenie sytuacji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw oraz znaczący wzrost obaw o jej dalsze pogorszenie w I kwartale bieżącego roku – wynika z informacji opublikowanej przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego.
         • 26.01.2009Krócej wypłacamy wynagrodzenie chorobowe
          Ostatnie zmiany w prawie pracy budzą różne reakcje pracodawców. Od skrajnie negatywnych (nałożenie obowiązku wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za kwestie związane z ochroną przeciwpożarową, który posiada określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej uprawnienia, będzie tutaj najlepszym przykładem) do zapewne bardzo pozytywnych. Taką nowością jest m.in. skrócenie długości okresu wypłacania wynagrodzenia chorobowego dla pewnej grupy pracowników.
          • 26.01.2009MF: Wprowadzanie dla pewnej grupy pracowników odmiennych regulacji jest nieuzasadnione
           Interpelacja nr 6075 do ministra finansów w sprawie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w celu umożliwienia w większym zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, związanych z wykonywaną pracą
           • 22.01.2009Zwrot wydatków za nocleg nie jest przychodem pracownika
            Pytania podatnika: 1. Czy ponoszone przez pracodawcę koszty noclegu w hotelu na podstawie zbiorczej faktury czy też ryczałty zwracane pracownikom, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenia, stanowią dla nich przychód? 2. Czy będzie to przychód stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?
            • 21.01.2009Ochrona przedemerytalna przed wypowiedzeniem umowy o pracę
             Zapytanie nr 2585 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie standardów ochrony stosunku pracy osób pracujących w szczególnych warunkach
             • 15.01.2009Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2008 rok
              Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
              • 15.01.2009Dotacja z UP na rozpoczęcie działalności gospodarczej a koszty podatkowe
               Pytania podatnika: 1) Czy amortyzacja przedmiotowych środków i urządzeń sfinansowana z dotacji z Urzędu Pracy jest kosztem podatkowym u danego podatnika oraz dokonane zakupy są kosztem do wysokości 3.500 zł? Jeżeli włączamy w koszty to kwotę netto, czy brutto otrzymanej dotacji? 2) Czy po roku zakupione środki można zaewidencjonować w firmie na dowodzie przekazania i amortyzować?
               • 13.01.2009Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia
                W świetle ogólnej zasady, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński, jeżeli w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko lub przyjęła dziecko na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej. W pewnych przypadkach zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy także, gdy urodziła dziecko po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, czyli po ustaniu zatrudnienia. Ma to miejsce wówczas, gdy nastąpi jedna z poniżej opisanych sytuacji.
                • 12.01.2009Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem
                 Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca, udzielając urlopu, zobowiązuje się tym samym zwolnić pracownika w okresie tego urlopu z obowiązku wykonywania pracy, a pracownik rezygnuje z prawa do wykonywania pracy. Urlop bezpłatny stanowi więc przerwę w realizacji pracowniczego obowiązku pracy. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
                 • 09.01.2009Dla kogo nowe emerytury
                  Nowa emerytura przysługuje wszystkim ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy osiągnęli minimalny wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.
                  • 09.01.2009Przeliczenie kapitału początkowego – zmiana w przepisach (obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.)
                   Postanowienia ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. nr 192, poz. 1180) pozwalają na przeliczenie kapitału początkowego.
                   • 06.01.2009Przedsiębiorca nie będzie musiał informować o zatrudnieniu bezrobotnego
                    Interpelacja nr 5139 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przekazywania informacji przez pracodawców urzędom pracy o zatrudnieniu bezrobotnego
                    • 05.01.2009Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
                     Czas pozostawania bez pracy, za jaki pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie na podstawie art. 57 § 1 k.p., nie musi obejmować miesięcy następujących bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy.
                     • 16.12.2008Kwartalny spadek zatrudnienia w strefie euro
                      Według pierwszych szacunków Eurostatu w trzecim kwartale tego roku zatrudnienie w strefie euro nieznacznie spadło w porównaniu z okresem kwiecień-czerwiec 2008 r., podczas gdy w całej UE pozostało na tym samym poziomie. Natomiast w stosunku do trzeciego kwartału 2007 r. obserwowano wzrost nieprzekraczający 1 proc.
                      • 15.12.2008Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia
                       Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza? Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje osobom będącym ostatnio pracownikami: — urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. — bez żadnych dodatkowych warunków dotyczących daty, do której musi być osiągnięty staż pracy czy złożony wniosek, — urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., o ile nie przystąpiły do OFE albo zgłosiły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa, a warunki dotyczące osiągnięcia wymaganego stażu i wieku spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.
                       • 15.12.2008MF: Nie będzie obniżki podatków i składek ZUS
                        Interpelacja nr 5446 do ministra finansów w sprawie zmian w zakresie uproszczenia systemu podatkowego
                        • 10.12.2008Podstawowe zasady koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej
                         Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. pojawiły się nowe możliwości przemieszczania się w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych, prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą. Dochody uzyskiwane za granicą z reguły tam będą podlegały opodatkowaniu, nierzadko też osoba uzyskująca takie dochody będzie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w kraju wykonywania pracy.
                         • 05.12.2008Resort pracy krytykuje weto prezydenta
                          Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej broni nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przyjętej przez Sejm 17 października tego roku i zawetowanej  ostatnio przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Resort podkreśla, że nieodrzucenie weta doprowadzi do sytuacji, w której ubezpieczony będzie mógł uzyskać świadczenia wyliczone na całkowicie różnych zasadach z tytułu opłacania składek od takich samych dochodów.
                          • 03.12.2008Lewiatan: Trzeba zapewnić więcej swobody MSP
                           Ograniczenie popytu na dobra i usługi na rynku polskim nie jest jeszcze poważnym utrudnieniem dla małych i średnich firm — wynika z ósmej edycji badania kondycji sektora MSP, które przeprowadziła PKPP Lewiatan. Konfederacja uważa, że właśnie teraz — w obliczu zagrożenia kryzysem — rząd powinien zrobić jak najwięcej, aby zlikwidować bariery, o których od lat mówią mali i średni przedsiębiorcy.
                           • 03.12.2008Rząd nie zamierza rezygnować z poboru składek do FGŚP
                            Interpelacja nr 5287 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy
                            • 01.12.2008Orzecznictwo podatkowe: Koszty uzyskania przychodu twórcy
                             Uzyskanie przez twórcę zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przychodu z tytułu korzystania lub rozporządzania prawem autorskim uzasadnia obliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.f. Jednakże zastosowanie podwyższonej normy kosztów uzyskania przychodów do całego przychodu uzyskanego przez twórcę ze stosunku pracy możliwe jest wtedy, gdy cała praca twórcy związana jest z wykonywaniem utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i całe jego wynagrodzenie związane jest z korzystaniem przez pracownika z praw autorskich. Ponieważ taka sytuacja zdarza się rzadko a wykonywana przez pracownika praca częściowo tylko ma charakter wykonania utworu, a w pozostałej części polega na wykonywaniu obowiązków pracowniczych, konieczne jest dokładne wyróżnienie tej części wynagrodzenia, która związana jest z działalnością wytwórczą oraz pozostałej jego części związanej z normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Rozróżnienie powyższe musi wynikać z umowy o pracę.
                             • 01.12.2008Osoby bezrobotne będą miały nadal obowiązek informowania o podjęciu pracy
                              Interpelacja nr 5139 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przekazywania informacji przez pracodawców urzędom pracy o zatrudnieniu bezrobotnego
                              • 28.11.2008Porozumienie ze stoczniowcami
                               Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało informacje na temat porozumień zawartych ze związkami zawodowymi Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej „Nowa” w sprawie programu osłon dla pracowników likwidowanych zakładów.
                               • 28.11.2008MPiPS: Nie będzie likwidacji urlopu na żądanie
                                Interpelacja nr 4842 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
                                • 26.11.2008Bezrobocie w październiku – 8,8 proc.
                                 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu października 2008 r. stanowili 8,8 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo (wobec 8,9 proc. we wrześniu 2008 r. i 11,3 proc. w październiku 2007 r.) – poinformował Główny Urząd Statystyczny.
                                 • 24.11.2008Zasiłek macierzyński w razie śmierci matki dziecka
                                  W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad tym dzieckiem. Problem, który niekiedy może tutaj powstać związany jest z odmienną regulacją zawartą w Kodeksie pracy w stosunku do urlopów macierzyńskich – mogą z nich korzystać jedynie rodzice dziecka, inne osoby tylko wówczas, gdy wystąpiły do sądu opiekuńczego w sprawie przysposobienia dziecka.
                                  • 21.11.2008Delegowanie pracowników za granicę (1)
                                   W dobie coraz mocniejszej integracji Polski z Unią Europejską i znikaniem kolejnych barier w dostępie do rynków zbytu i pracy wysyłanie pracowników za granicę przez polskich pracodawców staje się coraz powszechniejsze. Wysłanie pracownika do pracy za granicę powoduje powstanie wielu dodatkowych obowiązków po stronie pracodawcy. Należy mieć na uwadze fakt, że oprócz przepisów polskich trzeba również uwzględniać przepisy wspólnotowe oraz przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
                                   • 20.11.2008KPP chce uproszczenia przepisów o czasie pracy
                                    Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia aktywność Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie adresowanych do pracodawców działań prewencyjnych i szkoleń dotyczących prawidłowego rozliczania czasu pracy. Zdaniem przedsiębiorców mogą się one jednak okazać niewystarczające, jeżeli nie zostaną uproszczone przepisy. Obecne regulacje w tej dziedzinie są skomplikowane, co powoduje problemy w ich poprawnym stosowaniu — przekonuje KPP.
                                    • 20.11.2008PKPP Lewiatan: Możliwe gwałtowne spowolnienie wzrostu gospodarki
                                     Pierwszy kwartał 2009 r., według prognoz PKPP Lewiatan, będzie okresem znacznie silniejszego niż zwykle wyhamowania sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że już dzisiaj przedsiębiorstwa handlowe będą ograniczały zamówienia, a to wpłynie na osłabienie produkcji sprzedanej przemysłu.
                                     • 19.11.2008KE: Swobodny przepływ pracowników korzystny dla europejskiej gospodarki
                                      Z opublikowanego przez Komisję Europejską sprawozdania wynika, że migrujący pracownicy, pochodzący z państw, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r., nie tylko nie doprowadzili do poważnych zakłóceń na rynkach pracy państw członkowskich, ale wywarli pozytywny wpływ na ich gospodarki. Nie wyparli pracowników lokalnych ani nie spowodowali obniżenia poziomu ich wynagrodzeń.
                                      • 19.11.2008Zróżnicowanie kwoty bazowej zgodne z konstytucją
                                       Osoby, które po przyznaniu emerytury ubiegają się o ponowne jej obliczenie, nie mogą domagać się takiej samej emerytury jak ci, którzy dopiero występują z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia — stwierdził Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu pytania prawnego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, dotyczącego zasad obliczania wysokości emerytury.
                                       • 19.11.2008Kto może pracować w Polsce bez zezwolenia?
                                        Zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. nr 99, poz. 1001, ze zm.) cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Od tej ogólnej zasady istnieje jednak wiele wyjątków, a sporo cudzoziemców, którzy chcą pracować na terenie naszego kraju, nie musi uzyskiwać zezwolenia na pracę.
                                        • 17.11.2008Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą
                                         Interpelacja nr 4516 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych
                                         • 14.11.2008Za mało aktywnych zawodowo
                                          Interpelacja nr 4850 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
                                          • 10.11.2008Praktyki absolwenckie bez ryzyka?
                                           PKPP Lewiatan chwali projekt ustawy o praktykach absolwenckich. Zdaniem pracodawców nowe przepisy, jeśli zostaną uchwalone, będą sprzyjały poszerzeniu możliwości praktycznego zapoznania się z zawodem przez absolwentów. Dotychczasowy brak ustawy obejmującej swoim zakresem kwestie związane z zatrudnianiem absolwentów (i studentów w ramach praktyk) sprawia, że pracodawcy – decydując się na zatrudnienie osób kończących edukację – ponosili ryzyko.
                                           • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
                                            Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
                                            • 07.11.2008Porzucenie pracy sposobem „rozstawania się” pracowników z pracodawcą
                                             Interpelacja nr 4996 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian dotyczących prawa pracy, które w obecnym kształcie stanowią przeszkodę w rozwiązywaniu problemów powstających na rynku pracy
                                             • 05.11.2008Orzecznictwo: Zmiana pracodawcy a zmiana warunków pracy i płacy
                                              1. Porozumienie rozwiązujące stosunek pracy, które zmierza do wyłączenia automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest nieważne ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującą normą art. 23.1 § 1 k.p. 2. Zgodnie z art. 23.1 § 1 k.p. pracodawca przejmujący zakład pracy nie może zmienić warunków pracy pracownika na jego niekorzyść z powodu samego przejęcia zakładu pracy, bez względu na to, czy pracownik wyraża zgodę na taką zmianę.
                                              • 03.11.2008Składki pracownika prowadzącego jednocześnie działalność pozarolniczą
                                               Pojęcie „kwoty minimalnego wynagrodzenia” za pracę stanowiącej przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) nie jest – w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy – równoznaczne z „wysokością minimalnego wynagrodzenia” określoną w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), wobec czego – pracownik zarabiający poniżej „kwoty minimalnego wynagrodzenia” i jednocześnie prowadzący działalność pozarolniczą – podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia tej działalności.
                                               • 31.10.2008Dokumentowanie okresów zatrudnienia oraz wynagrodzenia
                                                Przy występowaniu do ZUS z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, a także o ustalenie kapitału początkowego, wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenie osiągane w okresie zatrudnienia, zwłaszcza przebytego przed 1999 r. Także przy występowaniu z wnioskiem o ustalenie świadczenia przedemerytalnego wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.
                                                • 30.10.2008BIEC: Wygasają pozytywne tendencje na rynku pracy
                                                 Jak informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC, październikowe notowania Wskaźnika Rynku Pracy świadczą o słabnącym tempie spadku bezrobocia w Polsce. Na podobną tendencję wskazują Barometru Ofert Pracy.
                                                 • 24.10.2008Zmiana wysokości wynagrodzenia
                                                  Do skutecznej zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w umowie o pracę konieczna jest zawsze zmiana – nawet w przypadku, gdy mówimy o podwyżce – warunków zatrudnienia. Pracodawca nie może jednostronnie zmieniać istotnych postanowień łączących go z zatrudnionymi osobami umów.
                                                  • 22.10.2008Zasady organizowania prac interwencyjnych
                                                   Interpelacja nr 4993 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących wspierania przedsiębiorstw przez powiatowe urzędy pracy

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] . [ 37 ] . [ 38 ] ... [ 40 ] następna strona »