Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 30.10.2009Lewiatan przeciwko osobnemu rejestrowi zatrudnionych w szczególnych warunkach
  PKPP Lewiatan negatywnie ocenił propozycję utworzenia, w ramach Centralnego Rejestru Ubezpieczonych, osobnego rejestru zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zgodnie z założeniami projektu, nad którym pracuje resort pracy, rejestr ten miałby być tworzony od 1 stycznia 2010 r., a zawarte w nim dane powinny stanowić jedyną podstawę do określania stażu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Do rejestru miałyby być jednak wpisywane nie tylko bieżące okresy zatrudnienia, ale również wcześniejsze okresy pracy.
  • 29.10.2009Amortyzacja środków trwałych zakupionych za pieniądze z PUP
   Pytanie podatnika: Czy prawidłowo ustalono podstawy do naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów?
   • 28.10.2009Orzecznictwo SN: Nie ma wynagrodzenia, nie ma składek ZUS
    Niewypłacone pracownikowi wynagrodzenie za pracę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
    • 27.10.2009Orzecznictwo: Oprocentowanie nadpłaty
     Z uzasadnienia: Istotą sporu między organami podatkowymi i podatnikami jest, jak trafnie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny, wysokość nadpłaty powstałej w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz terminu od jakiego winno być naliczone oprocentowanie nadpłaty. Rozstrzygnięcie tego problemu wymaga poczynienia kilku uwag ogólnych, dotyczących charakteru orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2002 r., sygn. K 45/01
     • 26.10.2009Dostosowanie wynagrodzenia pracownika pracującego za granicą do przepisów miejscowych danego kraju
      W związku z realizacją kontraktów budowlanych w Belgii delegujemy pracowników do tego kraju w podróże służbowe trwające 2 miesiące. Czy musimy dostosowywać ich wynagrodzenie do wysokości minimalnego wynagrodzenia w Belgii? Czy dieta wypłacana w związku z delegacją będzie uznana za składnik wynagrodzenia?
      • 26.10.2009Stopa bezrobocia wciąż poniżej 11 proc.
       Główny Urząd Statystyczny odnotował w III kwartale tego roku poprawę nastrojów konsumenckich, która może pośrednio świadczyć o poprawie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych obserwowanej od IV kwartału ubiegłego roku. Według GUS, oceny zmian sytuacji gospodarczej kraju oraz sytuacji finansowej gospodarstw domowych wskazują, że konsumenci wyraźnie odczuli spowolnienie wzrostu dochodów w I półroczu 2009 r. i zaczynają ponownie oczekiwać szybszej poprawy swojej sytuacji finansowej.
       • 22.10.2009Jaki zakres powinno mieć oświadczenie kierowcy o zatrudnieniu u innego pracodawcy?
        Zatrudniłem pracownika na stanowisku kierowcy. Poprosiłem go o oświadczenie o wszystkich innych (dodatkowych) miejscach zatrudnienia. Złożył mi oświadczenie, w którym wskazał jedynie, że nie jest zatrudniony w innej firmie na podstawie stosunku pracy na stanowisku kierowcy. Czy taka treść oświadczenia jest wystarczająca? Informacja ta powinna odnosić się do zatrudnienia pracowniczego na każdym stanowisku, a nie tylko na stanowisku kierowcy. Kierowca zobowiązany jest zatem złożyć oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy w trakcie zatrudnienia w Pana firmie bez względu na to, jaki ma tam zakres czynności, czy też szerzej – jaki rodzaj pracy wykonuje.
        • 21.10.2009Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym przynosi więcej szkody niż pożytku
         Interpelacja nr 11167 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podjęcia działań na rzecz skrócenia okresu ochronnego dla pracowników znajdujących się w wieku przedemerytalnym
         • 16.10.2009Orzecznictwo SN: Obowiązki płatnika składek powinny obciążać pracodawcę
          Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy (art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).
          • 15.10.2009KE: Czas na poprawę stanu finansów publicznych
           Przyszedł czas na rozpoczęcie planowania strategii konsolidacji finansów publicznych oraz ocenę wpływu kryzysu na warunki w zakresie długoterminowej stabilności – ogłosiła Komisja Europejska. Zdaniem KE, bodźce fiskalne, które złagodziły skutki spowolnienia gospodarczego, doprowadziły również do pogorszenia sytuacji finansów publicznych, co – wraz z przewidywanymi zmianami demograficznymi w miarę starzenia się społeczeństwa – sprawia, że stabilność finansów publicznych w perspektywie długoterminowej staje się poważnym wyzwaniem.
           • 14.10.2009Zmiana ustaw związanych z realizacją wydatków budżetu
            Rada Ministrów, na wniosek szefa resortu finansów, przyjęła projekt zmian w wydatkach na 2010 r. określonych w ustawach okołobudżetowych. Przewidują one m.in. jednorazową podwyżkę dla nauczycieli, rozszerzenia mnożnikowych systemów wynagrodzeń na kolejną grupę pracowników, finansowania specjalizacyjnych staży i szkoleń lekarzy, dentystów i pielęgniarek oraz dotowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
            • 09.10.2009Kongres Przedsiębiorczości: Nowelizacja ustawy o PIT zaszkodzi gospodarce
             Zdaniem Kongresu Przedsiębiorczości zrzeszającego największe organizacje biznesowe w Polsce, uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o PIT, która nakłada na pracodawców obowiązek rozliczania ich pracowników z podatku dochodowego, będzie miała negatywne skutki zarówno dla płatników, jak i podatników, dlatego powinna zostać odrzucona przez Senat.
             • 09.10.2009Firmy zmuszają pracowników do podpisywania weksli
              Interpelacja nr 11097 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie praktyki posługiwania się wekslami w stosunkach pracy
              • 06.10.2009NIK o nieprawidłowościach w zakładach aktywności zawodowej
               Zakłady aktywności zawodowej źle wykorzystują przekazywane im środki publiczne i nie przygotowują niepełnosprawnych do życia i pracy w otwartym środowisku – głosi raport Najwyższej Izby Kontroli. Zdaniem NIK, na pozorowanie działań pozwalają luki w prawie, niespójność przepisów i brak właściwego nadzoru ze strony pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. PFRON, wojewodowie i samorządy bezkrytycznie akceptują wszelkie projekty, choć nie mają pełnej wiedzy o stanie rzeczywistym.
               • 01.10.2009Flexicurity pomoże wyjść z kryzysu?
                Zdaniem PKPP Lewiatan, w obecnej sytuacji gospodarczej Europy, która poważnie zagraża rynkom pracy, konieczne jest wdrożenie koncepcji flexicurity zmierzającej do zapewnienia jak największej konkurencji w gospodarce przy wsparciu zatrudnienia. Przedsiębiorcy przekonują, że taka strategia pozwoli zmierzyć się z wpływem kryzysu na rynki pracy i życie społeczne oraz przygotować się na poprawę sytuacji gospodarczej.
                • 30.09.2009KPP: Rządowe prognozy wzrostu PKB zbyt ostrożne
                 Prognozowana dynamika PKB w 2010 roku może się okazać niedoszacowana – uważa Centrum Monitoringu Legislacji Konfederacji Pracodawców Polskich, które wykonało ekspertyzę projektu przyszłorocznego budżetu państwa przyjętego przez rząd. Jednocześnie – według eksperta KPP Adama Ambrozika - Ministerstwo Finansów zbyt optymistycznie ocenia sytuację na rynku pracy.
                 • 30.09.2009Przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych
                  Przepisy ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) stosuje się w całym zakresie do przedsiębiorców będących w przejściowych trudnościach finansowych. Mogą oni skorzystać zarówno ze świadczeń FGŚP na dopłaty do wynagrodzeń pracowników, jak i uzyskać z urzędu pracy duże dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych pracowników, połączone z wypłatą stypendiów dla pracowników. Obejmuje ich także możliwość okresowego obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników, stosowania szczególnych okresów rozliczeniowych czasu pracy (to ostatnie znajduje też zastosowanie do innych przedsiębiorców). Istotnego znaczenia nabiera w związku z tym wyjaśnienie pojęcia „przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych”.
                  • 23.09.2009Orzecznictwo SN: Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
                   Prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nabyte na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (renta przysługuje ubezpieczonemu, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy) ustaje, gdy ustanie warunek całkowitej niezdolności do pracy (art. 101 pkt 1 tej ustawy).
                   • 15.09.2009Spada zatrudnienie w UE
                    W drugim kwartale 2009, w porównaniu do poprzedniego kwartału, liczba osób zatrudnionych w strefie euro spadła o 0,5 proc. (702 tys. osób) – wynika z najnowszych szacunków opublikowanych przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich Eurostat. W tym samym okresie, liczba osób zatrudnionych w UE27 zmniejszyła się o 0,6 proc. (1,44 mln osób). W pierwszym kwartale 2009 roku zatrudnienie spadło o 0,7 proc. w strefie euro i 0,8 proc. w UE27.
                    • 14.09.2009Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla zleceniobiorcy
                     Pytanie podatnika: Czy wypłacone środki u zleceniobiorcy będą zwolnione z podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub będą traktowane jako przychód ze zlecenia na podstawie art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź jako inny przychód wykazany rozliczeniem rocznym PIT-8C?
                     • 09.09.2009Poradnik ZUS: Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński
                      Od 1 września 2009 r. zmianie uległy zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób pobierających zasiłek macierzyńskie oraz zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które wprowadziła ustawa z dnia 24 czerwca 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz.609). Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński, a także zasady sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ustalania podstawy wymiaru składek zostały przedstawione w niniejszym poradniku.
                      • 08.09.2009Budżet państwa pożyczył w sierpniu 1,5 mld euro
                       Ministerstwo Finansów poinformowało, że w sierpniu na rachunek budżetu państwa wpłynęły środki w wysokości 1,55 mld euro z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych – EBI i MBOiR.
                       • 28.08.2009Kontynuacja ubezpieczenia emerytalno-rentowego na nowych zasadach
                        Rozpoczęcie dobrowolnego opłacania składki emerytalnej i rentowej w ramach kontynuacji ubezpieczenia w ZUS będzie od 1 września 2009 r. możliwe w dowolnym momencie po ustaniu zatrudnienia, a nie – jak obecnie – w terminie 30 dni od chwili wyrejestrowania z ubezpieczeń.
                        • 28.08.2009Bezrobocie znowu w górę
                         Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu lipca 2009 r. stanowili 10,8 proc. ludności aktywnej zawodowo (w czerwcu br. - 10,7 proc., w lipcu 2008 r. - 9,2 proc.) – podał GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lipca br. wyniosła 1 mln 676,1 tys. osób (w tym 883,7 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 17,5 tys. osób (tj. o 1,1 proc.). W ujęciu rocznym wzrosła ona o 253,2 tys. (w analogicznym okresie 2008 roku zanotowano jej spadek o 32,4 tys., tj. o 2,2 proc.). Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,6 proc. mieszkało na wsi.
                         • 24.08.2009Zaginięcie dokumentacji płacowej – postępowanie w sprawach emerytur
                          Interpelacja nr 9605 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie postępowania przed organami ZUS, w sytuacji gdy dokumentacja przedstawiająca wysokość osiąganych przez pracowników zarobków zaginęła
                          • 21.08.2009BCC pozytywnie ocenia projekt ustawy o rezerwach strategicznych
                           Zdaniem Business Centre Club, opracowany w Ministerstwie Gospodarki projekt ustawy o rezerwach strategicznych, przewidujący zmianę celu tworzenia, a także zmianę organizacji i funkcjonowania państwowych rezerw - stwarza możliwość utworzenia sprawnego i racjonalnego systemu, który zabezpieczy realizację zadań m.in. z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych.
                           • 21.08.2009KPP: Vademecum Pakietu Antykryzysowego - procedura stosowania niektórych rozwiązań przewidzianych w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
                            Przedstawiamy vademecum, nadesłane do redakcji przez Konfederację Pracodawców Polskich, zawierające obszerne omówienie warunków i zasad korzystania z pomocy przewidzianej przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
                            • 21.08.2009Dlaczego pracujący emeryci płacą nadal składki na ubezpieczenie rentowe?
                             Interpelacja nr 9663 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
                             • 20.08.2009Pomoc dla przedsiębiorców na utworzenie nowych miejsc pracy
                              Interpelacja nr 10356 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie objęcia przedsiębiorców, którzy skorzystali ze środków Funduszu Pracy na utworzenie nowych miejsc pracy przed 17 kwietnia 2009 r., zasadami zawartymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
                              • 12.08.2009Zniesienie obowiązku składania deklaracji utrudniło działania egzekucyjne
                               Interpelacja nr 10205 do ministra finansów w sprawie raportu NIK dotyczącego pracy urzędów skarbowych
                               • 11.08.2009Lewiatan do pracodawców: Zatrudniajcie na stałe
                                Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaapelowała do wszystkich pracodawców, aby podejmując decyzję o kontynuowaniu zatrudnienia pracowników terminowych, którym po wejściu w życie ustawy antykryzysowej wygaśnie druga umowa na czas określony, zawierali z nimi - pomimo braku formalnego zobowiązania - umowy o pracę na czas nieokreślony.
                                • 06.08.2009Więcej zatrudnionych „na czarno”
                                 Z przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski wynika, że w I półroczu br. - pomimo mniejszej o połowę liczby postępowań w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku - wzrosła ilość wykrytych przypadków nielegalnego zatrudnienia. W opinii głównego inspektora pracy to dowód na sprawną i skuteczną pracę specjalnej grupy inspektorów, skierowanych tylko do tych działań.
                                 • 03.08.2009Prawie 40 tys. ubezpieczonych trafiło do sześciu OFE
                                  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kolejne losowanie członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE). 38 668 osób otrzymało w drodze losowania przydział do sześciu OFE. Losowanie przydziału obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie, nie zgłosiły chęci przynależności do żadnego funduszu.
                                  • 31.07.2009Ponowne wyliczenie świadczenia emerytalnego
                                   Interpelacja nr 9394 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu przeliczania emerytur osobom, które po przejściu na wcześniejszą emeryturę powróciły do pracy i przepracowały powyżej 30 miesięcy
                                   • 29.07.2009Firmy mają mniej problemów ze znalezieniem pracowników
                                    Firma doradcza KPMG i Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych PKPP Lewiatan opublikowały raport o aktualnych trendach na rynku pracy. Wynika z niego, że – w opinii przedsiębiorców – pomiędzy jesienią 2008 roku a wiosną 2009 roku wzrosła dostępność pracowników. Część firm w dalszym ciągu boryka się jednak z brakiem specjalistów i kadry technicznej.
                                    • 29.07.2009Obowiązki wobec ZUS – Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
                                     Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega: • ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu – obowiązkowo, zaś chorobowemu – dobrowolnie,  • ubezpieczeniu zdrowotnemu (w Narodowym Funduszu Zdrowia) – obowiązkowo. Jednak w zakresie podlegania ubezpieczeniom, a także w zakresie rozliczania i opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia, istnieją różne wyjątki. Dotyczą np. osób posiadających więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń (w tym podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników), osób posiadających uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej.
                                     • 27.07.200972 proc. Europejczyków dostrzega rolę UE w zmniejszeniu bezrobocia
                                      Z najnowszego badania opinii publicznej wynika, że 61 proc. Europejczyków uważa, iż należy spodziewać się dalszego wpływu kryzysu gospodarczego na zatrudnienie. Jedna trzecia osób zatrudnionych „poważnie obawia się”, że może stracić pracę w wyniku kryzysu, 72 proc. respondentów odczuwa pozytywne rezultaty polityki UE w tworzeniu nowych miejsc pracy i w walce z bezrobociem.
                                      • 27.07.2009Starsi pracownicy przebywający w szpitalu tracą na chorobowym
                                       Interpelacja nr 9767 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niższego zasiłku chorobowego, jaki otrzymują starsi pracownicy
                                       • 24.07.2009Zatrudnienie opiekunki przez osobę prywatną
                                        Pytanie: Czy jako osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, mogę zatrudnić na podstawie umowy o pracę opiekunkę dla mojej mamy? Jeśli tak, to czy od takiej umowy będę miała obowiązek opłacać podatek, składki ZUS?
                                        • 23.07.2009W czerwcu stopa bezrobocia spadła do 10,7 proc.
                                         Zmniejszenie się liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach o blisko 25 tys. osób oraz stopy bezrobocia o 0,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i jednocześnie wzrost obu wskaźników w porównaniu do czerwca 2008 r. odnotował w poprzednim miesiącu Główny Urząd Statystyczny. Większa niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych oraz liczba zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w maju i analogicznym okresie ubiegłego roku.
                                         • 20.07.2009Renta z tytułu niezdolności do pracy
                                          Warunki nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady ustalania jej wysokości określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną. Informacje ogólne. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
                                          • 16.07.2009Opodatkowanie dotacji, które będą wypłacane osobom zwalnianym z pracy
                                           Interpelacja nr 9620 do ministra finansów w sprawie nieprecyzyjnych przepisów dotyczących ewentualnego opodatkowania dotacji UE przeznaczonych dla osób zwalnianych z pracy
                                           • 08.07.2009Od 1 lipca bez składek na FP i FGŚP za starszych pracowników
                                            Od 1 lipca 2009 r. obowiązuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnianych pracowników, którzy ukończyli 50 lat oraz za osoby, które ukończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).
                                            • 06.07.2009PO Kapitał Ludzki: Łatwiej o wsparcie dla programów monitorowanych zwolnień
                                             Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyjął zamiany w planach działania na rok 2009, które powinny ułatwić pozyskiwanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na programy outplacementowe. Decyzja komitetu są korzystne dla przedsiębiorstw i pracowników, których sytuacja pogorszyła się w związku z kryzysem gospodarczym – podkreśla Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Wiele jednak zależy od instytucji regionalnych, które rozdzielają pomoc.
                                             • 03.07.2009Jak ZUS załatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń (2)
                                              III. Przeliczenie renty rodzinnej Wysokość renty rodzinnej obliczana jest jako 85%, 90% lub 95% (w zależności od liczby osób uprawnionych do tej renty) świadczenia, jakie przysługiwałoby osobie, po której przysługuje ta renta. Tak więc zarówno przy przyznawaniu tej renty po raz pierwszy, jak i przy przeliczaniu jej wysokości, oblicza się wysokość świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, a od tego świadczenia ustala się wysokość renty rodzinnej. Przy ustalaniu i przeliczaniu podstawy wymiaru świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, stosuje się zasady przedstawione w I i II części opracowania.
                                              • 01.07.2009Jak ZUS załatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń (1)
                                               Prezentowany artykuł skierowany jest przede wszystkim do tych z Państwa, którzy mają już ustalone prawo do emerytury lub renty, a przy ubieganiu się o te świadczenia mieli problemy z udokumentowaniem zarobków. Wraz z decyzjami waloryzacyjnymi otrzymali Państwo ulotkę, informującą o możliwości zgłoszenia wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem wynagrodzeń minimalnych, za te okresy, za które nie było możliwości przedłożenia dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanych wynagrodzeń. Bardzo wiele osób złożyło wniosek o takie przeliczenie, licząc, że spowoduje on – w każdym przypadku – podwyższenie wysokości pobieranego świadczenia. Część z tych osób spotkało jednak rozczarowanie, bowiem otrzymały decyzję odmawiającą takiego przeliczenia. Dlaczego część z Państwa otrzymała podwyżkę, a część nie?
                                               • 30.06.2009Związkowcy i pracodawcy zostaną wysłuchani w Sejmie?
                                                Strona społeczna Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych zabiega o możliwość zabierania głosu podczas posiedzeń sejmowych i senackich komisji, na których omawiane są ustawy z pakietu antykryzysowego. Postulat ten był głównym tematem posiedzenia prezydium Komisji, które odbyło się w poniedziałek, 29 czerwca w Warszawie.
                                                • 29.06.2009Dokumentowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodu
                                                 Pytanie: Jak należy udokumentować zastosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodu, aby w razie kontroli Urząd Skarbowy tego nie zakwestionował?
                                                 • 25.06.200910,8 proc. bezrobotnych w maju
                                                  W maju 2009 r. odnotowano zmniejszenie się liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy o ponad 36 tys. osób oraz stopy bezrobocia o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i jednocześnie wzrost obu wskaźników w porównaniu do maja 2008 r. Większa niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych oraz liczba zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Więcej niż rok temu zarejestrowało się osób poprzednio pracujących.
                                                  • 25.06.2009Emerytury i renty przyznawane i wypłacane przez ZUS z zastosowaniem przepisów UE (2)
                                                   I. Osoba ubiegająca się o polskie świadczenia emerytalno-rentowe podlegające unijnej koordynacji. Uprawnienia osoby ubiegającej się o świadczenia emerytalno-rentowe regulowane są unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w sytuacji gdy: • osoba ta pracowała w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub • osoba ta pracowała w jednym państwie członkowskim, ale mieszka w innym państwie członkowskim, pod warunkiem, że osoba taka jest objęta zakresem podmiotowym rozporządzeń unijnych (tzn. jest obywatelem państwa członkowskiego, uchodźcą lub bezpaństwowcem zamieszkałym na terytorium Unii albo obywatelem państwa trzeciego zamieszkałym na terytorium państwa członkowskiego, który pracował w państwach członkowskich itd.).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 25 ] . [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] ... [ 39 ] następna strona »