Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty rady nadzorczej

 • 05.08.2020NSA. Parabanki bez prawa do kosztów dopiero od 2018 r.
  Bez wtpienia ustawa o kredycie konsumenckim jest jedn z ustaw regulujcych zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych uprawnionych do udzielania kredytów (poyczek) w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) ustawy o CIT w brzmieniu obowizujcym do koca 2017 r., poniewa reguluje w szczególnoci zasady ustrojowe funkcjonowania podmiotów udzielajcych kredyty (poyczki), jak równie zasady prowadzenia dziaalnoci przez te podmioty - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
  • 07.02.2020Nieodpatne wiadczenie w przypadku osób zarzdzajcych
   Czy sfinansowanie czonkom zarzdu kosztów studiów podyplomowych mona uzna za wiadczenie nieodpatne, które bdzie powodowao konieczno opodatkowania wartoci tego wiadczenia?
   • 28.08.2019NSA. Wyjazdy subowe do spóek zalenych nie mog by kosztem
    Z uzasadnienia: Nie jest moliwe, aby przychód wystpi u jednego podatnika, a koszty uzyskania tego przychodu byy rozliczane z przychodami innego podmiotu bdcego innym podatnikiem (...) Zwrot na rzecz pracowników podatnika wydatków zwizanych z ich wyjazdem z tytuu penienia funkcji w radach nadzorczych zalenych spóek kapitaowych, nie moe by uznany za koszt w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
    • 19.07.2019Pomoc przy pozyskaniu rodków transportu dla osób niepenosprawnych
     Z odpowiedzi na interpelacj dotyczc dofinansowania do zakupu samochodu osobowego przez osob niepenosprawn dowiadujemy si, e co prawda obecnie takiej moliwoci nie ma, ale prowadzonych jest kilka innych programów, zwizanych ze zwikszeniem mobilnoci osób niepenosprawnych. Programy te polegaj m.in. na dofinansowaniu rodków transportu dla organizacji, a wkrótce - równie dla samorzdów.
     • 18.07.2019Podatki 2019: Koszty uzyskania przychodów zostan wyranie podwyszone
      Zryczatowane koszty przychodów pracowników zostan zwikszone ponad dwukrotnie – wynika z projektu nowelizacji, który przyj we wtorek rzd. Zmiany bd skutkowa obnieniem kosztów pracy i zostan wprowadzone razem z obnik standardowej stawki PIT z 18 do 17 proc. Nowelizacja przepisów ma wej w ycie ju z pocztkiem padziernika br.
      • 17.07.2019Podatki 2019: Koszty uzyskania przychodów zostan wyranie podwyszone
       Zryczatowane koszty przychodów pracowników zostan zwikszone ponad dwukrotnie – wynika z projektu nowelizacji, który przyj we wtorek rzd. Zmiany bd skutkowa obnieniem kosztów pracy i zostan wprowadzone razem z obnik standardowej stawki PIT z 18 do 17 proc. Nowelizacja przepisów ma wej w ycie ju z pocztkiem padziernika br.
       • 18.03.2019WSA. Opodatkowanie VAT menedera bdcego czonkiem zarzdu
        Z uzasadnienia: Dziaalnoci czonka zarzdu-menedera nie mona przypisa spenienia warunku samodzielnoci oraz ryzyka gospodarczego, które stanowi immanentn cech dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. Czonek zarzdu-menader dziaa w ramach struktury organizacyjnej zarzdzanej Spóki, nie ponosi kosztów swej dziaalnoci a wynagrodzenie zasadnicze nie jest uzalenione od ekonomicznego ryzyka - nie dziaa on w warunkach ryzyka, niepewnoci, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu przedsibiorstwa.
        • 30.01.2019WSA. Zwrot kosztów dojazdu dla rady nadzorczej zwolniony z PIT
         Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca w sposób odmienny okreli podró subow i podró osoby niebdcej pracownikiem to w ramach zabiegów interpretacyjnych znaczenia tych poj nie mona zrównywa. W wietle powyszego naley przyj, e aby osoba niebdca pracownikiem moga skorzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) w zw. z ust. 13 pkt 1 u.p.d.o.f. konieczne jest odbycie przez ni podróy oraz ustalenie, e celem tej podróy jest osignicie przychodu. Nadto otrzymane wiadczenie nie moe zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
         • 14.11.2018WSA. Wynajem mieszkania dla czonka zarzdu nie generuje przychodu
          Z uzasadnienia: Za przychód czonka zarzdu wiadczcego usugi zarzdzania na podstawie zawartej ze spók umowy, mog by uznane tylko takie wiadczenia, które zostay spenione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie spóki, któr reprezentuje) i przyniosy mu korzy w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatku, który musiaby ponie, a korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnej osobie (...) Udostpnienie za czonkowi zarzdu wynajmowanego przez spók mieszkania nie suy realizacji jego potrzeb yciowych i nie stanowi ono wiadczenia ponoszonego w jego interesie, lecz spóki.
          • 30.10.2018Krajowy Rejestr Zaduonych – informator o upadych i restrukturyzowanych
           „Usprawnienie funkcjonowania sdownictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadociowych, stanowic odpowied na istotne problemy sdów restrukturyzacyjnych i upadociowych wynikajce ze znacznego zwikszenia liczby spraw, zwaszcza w zakresie upadoci konsumenckiej” – to jeden z gównych celów utworzenia Krajowego Rejestru Zaduonych, zgodnie z uzasadnieniem rzdowego projektu ustawy o jego powoaniu.
           • 02.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
            15 wrzenia br. weszy w ycie zmiany w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. Pozostae zmiany maj charakter porzdkowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
            • 01.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
             15 wrzenia br. weszy w ycie zmiany w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. Pozostae zmiany maj charakter porzdkowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
             • 24.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz II
              Zbliajce si wejcie w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej stao si okazj, aby omówi zagadnienia zwizane z przekazaniem sukcesorowi lub sukcesorom firmy, prowadzonej w formie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. W pierwszej czci zastanawialimy si nad sposobami postpowania w przypadkach, w których z rónych powodów nie mona wskaza sukcesora. Dzisiaj jednym ze sposobów postpowania w sytuacji znacznie korzystniejszej - w której osoba lub firma sukcesora jest znana, i firm mona przekaza lub do przekazania przygotowa.
              • 21.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz II
               Zbliajce si wejcie w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej stao si okazj, aby omówi zagadnienia zwizane z przekazaniem sukcesorowi lub sukcesorom firmy, prowadzonej w formie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. W pierwszej czci zastanawialimy si nad sposobami postpowania w przypadkach, w których z rónych powodów nie mona wskaza sukcesora. Dzisiaj o jednym ze sposobów postpowania w sytuacji znacznie korzystniejszej - w której osoba lub firma sukcesora jest znana, i firm mona przekaza lub do przekazania przygotowa.
               • 10.05.2018Zwrot kosztów za dojazdy na posiedzenia Rad Nadzorczych jest opodatkowany
                Zwrot kosztów z tytuu dojazdu czonków Rady Nadzorczej z miejscowoci zamieszkania do siedziby spóki na posiedzenia Rady Nadzorczej nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W zwizku z tym na spóce ciy obowizek patnika zwizany z pobraniem i przekazaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
                • 23.03.2018Kontrakt menederski: Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Prezesa Zarzdu
                 Z uzasadnienia: Jest oczywistym, e moliwo swobodnego zorganizowania (wybór wspópracowników, struktury niezbdne do wykonywania zada, godziny pracy), jak te brak zintegrowania w przedsibiorstwie czy w administracji stanowi elementy typowe dla dziaalnoci wykonywanej w sposób samodzielny. Jednake poddanie si niektórym dyrektywom jak te pewnej kontroli czy wadzy dyscyplinarnej pracodawcy, które odnajdujemy równie w stosunku pracy nie wykluczaj charakteru samodzielnego dziaalnoci.
                 • 22.03.2018Podatki 2018: Jakie zmiany czekaj nas w PKPiR?
                  Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów przede wszystkim dostosowuje przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony ma zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. W rozporzdzeniu ma pojawi si take nowy dowód wewntrzny. Zmiany maj wej w ycie z dniem nastpujcym po dniu ogoszenia w Dzienniku Ustaw i bd miay zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                  • 09.03.2018CIT: Praca Zarzdu bez wynagrodzenia a przychód z tytuu nieodpatnych wiadcze
                   Nieodpatne penienie funkcji czonków zarzdu Spóki (Wnioskodawcy) przez osoby bdce jednoczenie czonkami zarzdu udziaowca tej Spóki, nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego z tytuu nieodpatnych wiadcze, (...) poniewa wiadczeniodawca (tene udziaowiec) uzyskuje lub uzyska w przyszoci od wiadczeniobiorcy (Wnioskodawcy) wiadczenie ekwiwalentne np. w postaci dywidendy.
                   • 08.03.2018Kwalifikacja usug zarzdzania w spóce samorzdowej
                    Z uzasadnienia: Majc na uwadze fakt, e w zasadzie kady stosunek prawny o charakterze odpatnym istniejcy pomidzy podmiotem zlecajcym wykonanie danej czynnoci a podmiotem, który dan czynno wykonuje, okrela wynagrodzenie oraz przynajmniej podstawowe warunki wykonywania czynnoci, naley uzna, e „odpowiedzialno zlecajcego wobec osób trzecich” jest kryterium kluczowym dla oceny charakteru prawno-podatkowego danego podmiotu.
                    • 13.02.2018NSA. Oddalenie wniosku o ogoszenie upadoci a odpowiedzialno za zalegoci podatkowe spóki
                     Oddalenie przez sd upadociowy wniosku o ogoszenie upadoci, który nie zosta zoony we „waciwym czasie”, nie zwalnia czonka zarzdu z odpowiedzialnoci za zalegoci podatkowe spóki z ograniczon odpowiedzialnoci, które powstay po oddaleniu tego „spónionego” wniosku - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                     • 09.11.2017Wyjazdy subowe do spóek zalenych a koszty uzyskania przychodów
                      Z uzasadnienia: Nie mog stanowi kosztów uzyskania przychodów wydatki zwizane z wyjazdami pracowników do spóek zalenych w celu sprawowania przez nich funkcji czonków rad nadzorczych tych spóek, z uwagi na fakt, i czynnoci te s sprawowane na rzecz odrbnych podmiotów/podatników.
                      • 15.09.2017JPK - prace rozwojowe nadal trwaj
                       W okresie 01.07.2016 r. – 30.04.2017 r. urzdy skarbowe przeprowadziy i zakoczyy 7504 czynnoci sprawdzajcych z wykorzystaniem JPK; 3445 czynnoci pozostaje w toku. Z kolei bye urzdy kontroli skarbowej (obecnie urzdy celno-skarbowe) przeprowadziy i zakoczyy 26 czynnoci sprawdzajcych z wykorzystaniem JPK; w toku pozostaje 13 czynnoci - poinformowa w odpowiedzi na interpelacj poselsk Pawe Gruza (MF).
                       • 01.09.2017Likwidacja dziaalnoci gospodarczej (5): Przeksztacenie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej w spók kapitaow
                        Przed lipcem 2011 r. przeksztacenie dziaalnoci prowadzonej jednoosobowo w spók prawa handlowego byo prawnie niedopuszczalne. Praktyka kwalifikowaa przeksztacenia odnoszce si do osób fizycznych jako przeksztacenia gospodarcze, nienazwane, nieopisane oraz nieprzewidujce sukcesji prawnej wprost, poza przypadkami wyranie okrelonymi w przepisach (np. wniesienia aportu w postaci przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci). Ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsibiorców, która wesza w ycie 1 lipca 2011 r., wprowadzia szereg udogodnie.
                        • 29.08.2017Likwidacja dziaalnoci gospodarczej (5): Przeksztacenie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej w spók kapitaow
                         Przed lipcem 2011 r. przeksztacenie dziaalnoci prowadzonej jednoosobowo w spók prawa handlowego byo prawnie niedopuszczalne. Praktyka kwalifikowaa przeksztacenia odnoszce si do osób fizycznych jako przeksztacenia gospodarcze, nienazwane, nieopisane oraz nieprzewidujce sukcesji prawnej wprost, poza przypadkami wyranie okrelonymi w przepisach (np. wniesienia aportu w postaci przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci). Ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsibiorców, która wesza w ycie 1 lipca 2011 r., wprowadzia szereg udogodnie.
                         • 28.12.2016Poczstunek w firmowych kosztach - zmiana stanowiska fiskusa
                          Pytanie podatnika: W ramach dziaa sprzedaowych oraz negocjacji warunków zawieranych umów, czonkowie zarzdu oraz rady nadzorczej spotykaj si w siedzibie z aktualnymi oraz potencjalnymi kontrahentami. Spóka bierze udzia równie w targach. Na stoisku firmowym uczestnicy targów mog skorzysta z drobnego poczstunku zakupionego przez spók. Czy spóka jest uprawniona do zaliczenia wydatków na nabycie tych towarów do kosztów uzyskania przychodów?
                          • 29.08.2016Opodatkowanie VAT kontraktu menaderskiego
                           Pytanie podatnika: Czy wszystkie usugi wiadczone przez Wnioskodawc na podstawie kontraktu menaderskiego podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT?
                           • 15.07.2016Usugi cateringowe i zakup artykuw spoywczych a koszty uzyskania przychodw
                            Pewna spka ponosia wydatki na zakup artykuw spoywczych. Nabywaa rwnie usugi cateringowe. Jedzenie spoywane byo podczas spotka czonkw zarzdu oraz w trakcie narad pracowniczych. Czy tego typu wydatki mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw? Czy nie s przypadkiem kosztem reprezentacji, ktrego odliczy nie mona? Zobaczmy, jak do tej kwestii podchodz organy podatkowe.
                            • 14.07.2016Usugi cateringowe i zakup artykuw spoywczych a koszty uzyskania przychodw
                             Pewna spka ponosia wydatki na zakup artykuw spoywczych. Nabywaa rwnie usugi cateringowe. Jedzenie spoywane byo podczas spotka czonkw zarzdu oraz w trakcie narad pracowniczych. Czy tego typu wydatki mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw? Czy nie s przypadkiem kosztem reprezentacji, ktrego odliczy nie mona? Zobaczmy, jak do tej kwestii podchodz organy podatkowe.
                             • 13.05.2016Moment zaliczenia do kosztw skadek ZUS od wynagrodze czonkw rady nadzorczej
                              Pytanie podatnika: Spka powoaa rad nadzorcz, ktra sprawuje stay nadzr nad dziaalnoci spki we wszystkich dziedzinach jej dziaalnoci. Czonkowie rady nadzorczej za sprawowane czynnoci otrzymuj okrelone w regulaminie wynagrodzenie. Czy momentem zaliczenia skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz skadki na Fundusz Pracy do kosztw uzyskania przychodw bdzie data ich zapacenia do ZUS?
                              • 08.02.2016Ubezpieczenie dla czonka zarzdu i dyrektora a przychd w PIT
                               Pytanie podatnika: Czy w przypadku podpisania umowy, uiszczone przez Bank skadki stanowi bd przychd do opodatkowania czonkw zarzdu i rady nadzorczej oraz dyrektorw? Czy w opisanym zdarzeniu przyszym Bank wystpowa bdzie jako patnik podatku dochodowego od osb fizycznych?
                               • 18.01.2016Ciastka, kawa i herbata dla pracownikw a PIT. Zmiana stanowiska MF
                                Pytanie podatnika: Czy spoycie przez pracownikw kawy, herbaty, cukru, ciastek oraz koszty zorganizowania spotkania integracyjnego stanowi dla pracownikw przychd do opodatkowania, od ktrego Wnioskodawca jest zobowizany jako patnik do odprowadzenia podatku dochodowego od osb fizycznych?
                                • 17.12.2015Odpowiedzialno czonka zarzdu za zalegoci i odsetki
                                 Teza: W wietle art. 116 § 2 w zw. z art. 107 § 2 pkt 2 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 749 ze zm.) osoba trzecia ponoszca odpowiedzialno za zalegoci podatkowe podatnika odpowiada take za odsetki od tej zalegoci, okrelone na dzie wydania decyzji ustalajcej t odpowiedzialno, w tym take za okres, w ktrym nie penia ona ju funkcji w zarzdzie podatnika (spki).
                                 • 05.11.2015WSA. Opodatkowanie zyskw na moment przeksztacenia w spk osobow
                                  Z uzasadnienia: Kady dozwolony przepisami Kodeksu spek handlowych podzia zysku wyklucza zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT w przypadku przeksztacenia spki kapitaowej w spk osobow. Zawenie art. 10 ust. 1 pkt 8 wycznie do zyskw niepodzielonych midzy wsplnikw oraz zyskw przeznaczonych na kapita zapasowy na pokrycie strat prowadzioby do rozszerzenia obowizku podatkowego, co jest niedopuszczalne Konstytucji RP. Skoro przepisy K.s.h. dopuszczaj podzia zysku na cele zwizane z dziaalnoci spki i dalszym jej rozwojem, ktry jednoczenie wycza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidowo rozdysponowany np. na kapita zapasowy, nie jest ju zyskiem niepodzielonym.
                                  • 26.10.2015Wydatki na rzecz czonkw rad nadzorczych a koszt uzyskania przychodw
                                   Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (dalej: ustawa o CIT), do kosztw uzyskania przychodw zakwalifikowa mona wszelkie wydatki zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, ktre su osigniciu przychodu lub zachowaniu albo zabezpieczeniu rde przychodw. Koszty te powinny by racjonalnie oraz gospodarczo uzasadnione oraz odpowiednio udokumentowane. Niemniej jednak ustawodawca dokona enumeratywnego wyliczenia wydatkw, ktre pomimo spenienia wszelkich przesanek wskazanych w ww. przepisie nie mog stanowi kosztw uzyskania przychodw podatnika (art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).
                                   • 23.10.2015Wydatki na rzecz czonkw rad nadzorczych a koszt uzyskania przychodw
                                    Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (dalej: ustawa o CIT), do kosztw uzyskania przychodw zakwalifikowa mona wszelkie wydatki zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, ktre su osigniciu przychodu lub zachowaniu albo zabezpieczeniu rde przychodw. Koszty te powinny by racjonalnie oraz gospodarczo uzasadnione oraz odpowiednio udokumentowane. Niemniej jednak ustawodawca dokona enumeratywnego wyliczenia wydatkw, ktre pomimo spenienia wszelkich przesanek wskazanych w ww. przepisie nie mog stanowi kosztw uzyskania przychodw podatnika (art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).
                                    • 13.07.2015Umorzenie dobrowolne akcji bez wynagrodzenia. Skutki podatkowe
                                     Pytanie podatnika: Czy dobrowolne umorzenie akcji bez wynagrodzenia spowoduje po strome Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                     • 13.01.2015Sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Podstawowe zasady
                                      Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci jednostki sporzdza si w jzyku polskim i w walucie polskiej. Sporzdza si je na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy.
                                      • 12.01.2015Sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Podstawowe zasady
                                       Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci jednostki sporzdza si w jzyku polskim i w walucie polskiej. Sporzdza si je na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy.
                                       • 07.07.2014Ubezpieczenie D&O - kto jest objty ochron?
                                        Polisa D&O obejmowa moe szerokie grono ubezpieczonych, a do jej gwnych adresatw naley zaliczy czonkw zarzdu. S to osoby, ktre bezsprzecznie ponosz odpowiedzialno za zarzdzanie firm. Liczne przepisy okrelaj np. odpowiedzialno zarzdu w stosunku do szkd wyrzdzonych spce, wierzycielom spki, czy odpowiedzialno za prawidowo dokumentacji w przypadku oferowania papierw wartociowych.
                                        • 27.06.2014Ubezpieczenie D&O – co to jest i jak zapewnia ochron?
                                         Ubezpieczenie D&O (ang. Directors and Officers) jest produktem ubezpieczeniowym chronicym osoby zarzdzajce spkami. Powstao jako odpowied na wprowadzenie w przepisach prawa i praktyce orzeczniczej osobistej odpowiedzialnoci osb zarzdzajcych przedsibiorstwami. Na zachodzie ubezpieczenie to jest obecne od dziesitek lat i jest bardzo popularne wrd kadry kierowniczej zarwno wielkich koncernw, jak i maych prywatnych firm. Nierzadko zdarzaj si przypadki, gdy menaderowie warunkuj podjcie si zarzdzania spk tylko, jeeli ta zagwarantuje zakup takiego ubezpieczenia.
                                         • 12.06.2014Wynagrodzenie czonka rady nadzorczej a PIT
                                          Pytanie podatnika: Czy Spdzielnia od wypacanego wynagrodzenia czonka rady nadzorczej, nie bdcego pracownikiem Spdzielni, za udzia w posiedzeniach powinna pobiera 18% zryczatowany podatek dochodowy, okrelony w art. 30 ust. 1 pkt 5a, czy te 18% zaliczk wg zasad oglnych, okrelonych w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Czy Spdzielnia ma obowizek wystawienia informacji PIT-11?
                                          • 12.05.2014Zapacone odstpne jako koszt uzyskania przychodw
                                           Pytanie podatnika: Czy odstpne zapacone wynajmujcym w ramach wczeniejszego odstpienia od Umowy najmu lokali, w ktrych Bank zaprzesta prowadzenia dziaalnoci bankowej (sprzeday kredytw hipotecznych) moe stanowi dla Banku koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                           • 24.03.2014Przychody z tytuu skadek na ubezpieczenie OC a opodatkowanie PIT
                                            Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest stanowisko Wnioskodawcy, i w opisanym zdarzeniu przyszym nie jest moliwe ustalenie przychodu przypadajcego na kadego ubezpieczonego objtego ochron ubezpieczeniow z tytuu opacenia skadki ubezpieczeniowej przez Wnioskodawc, w zwizku z czym na Wnioskodawcy nie bdzie ciy rwnie z tego tytuu obowizek patnika, o ktrym mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                            • 23.01.2014Sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Podstawowe zasady
                                             Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci jednostki sporzdza si w jzyku polskim i w walucie polskiej. Sporzdza si je na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy.
                                             • 07.01.2014Ubezpieczenie OC czonkw zarzdu (ubezpieczenie D&O) poczone z ubezpieczeniem OC Spki – skutki podatkowe
                                              Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyda interpretacj, bdc odpowiedzi na zapytanie jednej ze spek w zakresie dotyczcym ubezpieczenia OC czonkw zarzdu (tzw. ubezpieczenie D&O) i jednoczenie Spki – od zdarze bdcych i niebdcych skutkiem dziaa zarzdu. Ze wzgldu na fakt, e odpowiedzialno czonkw zarzdu (czy szerzej – odpowiedzialno wadz spki) moe by bardzo szeroka, a opisywana umowa ubezpieczenia moe stanowi element optymalizacji podatkowej, zachcamy do lektury interpretacji. Skrty i wytuszczenia pochodza od redakcji.
                                              • 27.11.2013wiadczenia dla czonkw rady nadzorczej a CIT
                                               Pytanie podatnika: Czy koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby spki na posiedzenie Rady Nadzorczej z powrotem oraz zwrot kosztw zakwaterowania, wyywienia lub diet czonkw Rady Nadzorczej mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw na mocy art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                               • 21.10.2013Ubezpieczenie czonkw zarzdu a PIT
                                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidowo uznaje, e w przedstawionym stanie faktycznym nie jest moliwe ustalenie przychodu przypadajcego na kadego ubezpieczonego objtego ochron ubezpieczeniow, co powoduje, e na Wnioskodawcy nie ci obowizki patnika, o ktrych mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                                • 15.10.2013Przeksztacenie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej w spk kapitaow
                                                 Do niedawna przeksztacenie dziaalnoci prowadzonej jednoosobowo w spk prawa handlowego byo prawnie niedopuszczalne. Praktyka kwalifikowaa przeksztacenia odnoszce si do osb fizycznych jako przeksztacenia gospodarcze, nienazwane, nieopisane oraz nieprzewidujce sukcesji prawnej wprost, poza przypadkami wyranie okrelonymi w przepisach (np. wniesienia aportu w postaci przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci).
                                                 • 04.10.2013Kontrakt menederski a podatek od towarw i usug
                                                  Z uzasadnienia: Zwaywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedera dziaalnoci gospodarczej, w ramach ktrej zawar on ze spk, w ktrej peni rwnoczenie funkcj czonka zarzdu, kontrakt menederski o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania, przewidujcy zarwno brak podporzdkowania wobec spki, jak i ponoszenie penej odpowiedzialnoci za podejmowane przez siebie dziaania, naley skonstatowa, e stosunek prawny czcy wnioskodawc ze spk nie nosi cech waciwych zarwno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zblionemu, co uniemoliwia zastosowanie wyczenia z VAT do kontraktu.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »