Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fotografia

 • 23.08.2018CIT: Czy wydatki na zorganizowanie spotka integracyjnych stanowi koszt podatkowy?
  Pracodawcy organizujc dla swoich pracowników spotkania o charakterze integracyjnym niejednokrotnie spotykaj si wtpliwociami dotyczcymi prawa do rozpoznania kosztów podatkowych z tego tytuu.
  • 27.02.2018Potwierdzenie odbioru faktury korygujcej a prawo odliczenia VAT
   Pytanie: Czy w wietle art. 29a ust. 13 i ust. 15 pkt 4 Ustawy VAT, wskazane sposoby dokumentowania próby dorczenia faktury korygujcej oraz dokumentowania wiedzy nabywcy o tym, e transakcja zostaa zrealizowana zgodnie z warunkami okrelonymi w fakturze korygujcej, uprawniaj podatnika do obnienia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy okrelonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem?
   • 19.12.2016Odliczenie VAT wydatków zwizanych z prowadzeniem bloga
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie uprawniony na gruncie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug do odliczenia w penej wysokoci od podatku nalenego podatku naliczonego w zwizku z dokonywanym przez niego zakupem towarów w postaci odziey, butów, biuterii, kosmetyków, perfum poczynionych w celu prowadzenia bloga?
    • 23.09.2016Sprzeda praw do wykonanych przez siebie fotografii a PIT
     Uzyskany przez podatnika przychd ze sprzeday fotografii podlega - w roku uzyskania -opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych jako przychd z praw majtkowych. Przychd ten moe by pomniejszony o 50% koszty uzyskania przychodu, jednake koszty te nie mog przekroczy 1/2 kwoty stanowicej grn granic pierwszego przedziau skali podatkowej. Powinien by on wykazany w zeznaniu rocznym skadanym za okrelony rok podatkowy (rok uzyskania dochodu) jako przychd z praw autorskich i innych praw - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 16 sierpnia 2016 r., sygn. ITPB1/4511-521/16/MR.
     • 17.01.2014Skutki podatkowe sprzeday praw do wykonanych przez siebie fotografii
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca od kilku lat pasjonuje si fotografi i amatorsko wykonuje zdjcia dla wasnych potrzeb. Nie ma adnego wyksztacenia w tym zakresie i fotografia nie jest dla niego rdem dochodu. Zamiarem Wnioskodawcy jest sprzeda praw do wykorzystania zrobionych przez niego fotografii za porednictwem portali internetowych typu microstock. Jakie s skutki podatkowe sprzeday praw do wykonanych przez siebie fotografii?
      • 26.02.2013Skutki podatkowe sprzeday zdj w postaci wydrukowanej i oprawionej fotografii
       Pytanie podatnika: Czy konieczne jest zakadanie pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej? W jaki sposb naley zakwalifikowa przychody ze sprzeday zdj w postaci wydrukowanej i oprawionej fotografii? Jak je opodatkowa?
       • 22.02.2013Skutki podatkowe sprzeday praw do fotografii za porednictwem portali internetowych
        Pytanie podatnika: W jaki sposb naley zakwalifikowa przychody uzyskane ze sprzeday fotografii? Jak je opodatkowa?
        • 13.02.2013Sprzeda fotografii przez Internet: Dostawa towarw czy wiadczenie usug?
         Z uzasadnienia: Nie wszystkie usugi oferowane za porednictwem drg elektronicznych stanowi usugi elektroniczne, zwaszcza gdy s to usugi jedynie ogaszane i zamawiane t drog, a faktycznie realizowane manualnie, w sposb tradycyjny, bez automatyzacji za pomoc technologii informacyjnych. Sam tylko elektroniczny sposb komunikacji midzy stronami nie czyni danego wiadczenia usug elektroniczn. Naley w tym miejscu podkreli, e art. 7 ust. 2 lit. a) rozporzdzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 jednoznacznie zalicza do usug elektronicznych oglnie dostawy produktw w formie cyfrowej. Nie ma zatem znaczenia sam proces twrczy polegajcy na wykonaniu produktu ani te to czy dostawy dokonuje sam wytwrca produktu czy te dystrybutor tego produktu. O zakwalifikowaniu do usug elektronicznych przesdza sam fakt dokonania dostawy produktw cyfrowych.
         • 18.01.2013Kontrola podatkowa – podstawowe zasady
          Kontrola podatkowa moe stanowi pocztkowe stadium zarwno postpowania podatkowego, jak i karno-skarbowego, a zebrane w jej ramach materiay mog sta si dowodami w tych postpowaniach. Kontrol podatkow podejmuje si z urzdu.
          • 14.11.2012Wykorzystanie zdj nieznanego autora
           Zgodnie z zasad, ktra wynika z art. 17 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z pn. zm.; dalej: pr.a.), jeeli ustawa nie stanowi inaczej, twrcy przysuguje wyczne prawo do korzystania z utworu i rozporzdzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
           • 08.10.2012Rozliczanie zagranicznych dochodw z fotografii stockowej osb nieprowadzcych dziaalnoci
            Zgodnie z zasad wynikajc z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT) osoby fizyczne, jeeli maj miejsce zamieszkania w Polsce, podlegaj obowizkowi podatkowemu od caoci dochodw bez wzgldu na miejsce pooenia rde przychodw (nieograniczony obowizek podatkowy). Przepis ten, jak wynika z art. 4a ustawy o PIT, stosuje si z uwzgldnieniem umw w sprawie unikania podwjnego opodatkowania, ktrych stron jest Rzeczpospolita Polska.
            • 18.09.2012Fotografia szkolna - aspekty prawne i podatkowe
             Fotografie klasowe s pamitk, ktr zwykle docenia si dopiero po latach, za w czasie, kiedy s one robione, najczciej budz pytania o to, jakie s zasady wsppracy danego fotografa ze szko. Problematyka ta nie jest uregulowana w przepisach.
             • 30.08.2012Udzielenie licencji do fotografii przez podatnika VAT a obowizek podatkowy
              Licencja to, – zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), umowa o korzystanie z utworu, ktra obejmuje pola eksploatacji wyranie w niej wymienione. Jeli dana fotografia stanowi przejaw dziaalnoci twrczej o indywidualnym charakterze, wwczas jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i moe by przedmiotem umowy licencyjnej.
              • 12.07.2012Biznesplan w kosztach podatkowych
               Pytanie podatnika: Spka zawara umow o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa ... .Wczeniej jednak poniosa koszty, pokryte ze rodkw wasnych, opracowania biznesplanu projektu . Czy wydatki na przygotowanie ww. biznesplanu mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw?
               • 10.07.2012Prawo autorskie: Dozwolony uytek utworu fotograficznego
                Dozwolony uytek to prawo do korzystania z rozpowszechnionego utworu bez zgody twrcy i w zasadzie bez koniecznoci uiszczania stosownego wynagrodzenia. Prawo to mona jednak realizowa jedynie na zasadach okrelonych w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z pn. zm. dalej pr.a.).
                • 10.05.2012Przenoszenie praw do dziea przysugujcych twrcy
                 Zagadnienia praw przysugujcych twrcy stanowi ratio legis istnienia takich regulacji, jak obecnie w polskim prawie jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
                 • 19.07.2011Sporadyczna sprzeda wasnych dzie i praw do ich wykorzystania – jak opodatkowa?
                  Pytanie: W ramach swojego hobby wykonuj grafiki, zajmuj si te fotografi. Prace prezentuj na swojej stronie www. Zdarza si, e zgaszaj si do mnie firmy, zainteresowane zakupem praw do tych prac. W jaki sposb powinienem opodatkowa otrzymane od tych firm wynagrodzenie?
                  • 01.10.2009Opodatkowanie fotografw – czarne chmury nad rynkiem sprzeday zdj
                   Dwa tygodnie temu, 14.09.2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyda bardzo kontrowersyjn interpretacj w indywidualnej sprawie podatnika, ktrej lektura zmrozi krew w yach kadego fotografa sprzedajcego prawa do wykorzystania swoich prac za porednictwem firm oferujcych je w tzw. bankach zdj. Mimo i interpretacja dotyczy konkretnego przypadku, mona uzna, przy obecnie obowizujcej polityce ujednolicania stanowisk organw skarbowych, i jej stosowanie zostanie rozcignite na wszystkie podobne przypadki. Prezentujc poniej tre interpretacji zapowiadamy jednoczenie, e ju wkrtce przedstawimy sposb na rozwizanie rysujcych si problemw. Przygotowujemy rwnie specjalne szkolenie dla fotografw, w trakcie ktrego przedstawimy problemy podatkowe i ich rozwizania dla osb, ktre uzyskuj przychody ze sprzeday zdj.
                   • 31.01.2007Nowe przepisy o dowodach osobistych
                    Rada Ministrw wydaa rozporzdzenie zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postpowania w sprawach wydawania dowodw osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty, przedoone przez ministra spraw wewntrznych i administracji.
                    • 03.10.2005Kontrola podatkowa
                     Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upowanienia udzielonego przez: 1) naczelnika urzdu skarbowego lub osob zastpujc naczelnika urzdu skarbowego - pracownikom tego urzdu, 2) naczelnika urzdu celnego lub osob zastpujc naczelnika urzdu celnego - funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzdu, 3) wjta, burmistrza (prezydenta miasta), starost lub marszaka wojewdztwa lub osob zastpujc wjta, burmistrza (prezydenta miasta), starost lub marszaka wojewdztwa - pracownikom urzdu gminy (miasta), starostwa lub urzdu marszakowskiego.