Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

biznesplan

 • 13.12.2019Tumaczenia finansowe w praktyce. Co warto o nich wiedzie?
  Tumaczenia finansowe zaliczaj si do specjalistycznych przekadów, które mog by wykonywane w firmie pisemnej lub ustnej. Ich realizacj w profesjonalnych biurach tumacze zajmuj si biegli lingwici, którzy oprócz znakomitej znajomoci jzyka obcego posiadaj take kierunkowe wyksztacenie z zakresu finansów, ekonomii i prawa. Od jakoci oraz poprawnoci tumacze bardzo czsto zale dalsze losy firmy oraz jej kariera, dlatego tumaczenia finansowe warto powierzy sprawdzonej i godnej zaufania firmie.
  • 15.11.2019Gwatownie maleje liczba firm w akademickich inkubatorach przedsibiorczoci
   Liczba firm (startupów), które rozpoczy dziaalno w ramach akademickich inkubatorów przedsibiorczoci wyniosa w roku 2015 – 1 530, w roku 2016 – 1 481, w roku 2017 – 1 209 a w roku 2018 ju tylko 611, poinformowao Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego odpowiadajc na inpterpelacj poselsk.
   • 23.09.2019Zniesienie 30-krotnoci skadek ZUS zapisane w budecie 2020
    W przyjtym przez rzd projekcie ustawy budetowej na rok 2020 planowana kwota wydatków organów i jednostek na rok 2020 uwzgldnia prognozowan warto dziaa dyskrecjonalnych w postaci skutków netto planowanej nowelizacji ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych w zakresie zniesienia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokoci 5.090 mln z. Kwota ta uwzgldnia wpyw planowanego zniesienia limitu trzydziestokrotnoci na podatki PIT, CIT oraz skadki na ubezpieczenie zdrowotne.
    • 06.11.2017Premie i nagrody dla twórców a 50-proc. koszty uzyskania przychodu
     Pytanie: Czy moliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytuu uznaniowych premii kwartalnych ustalonych na podstawie analizy ekonomicznej wartoci efektu pracy oraz wkadu twórcy w wytworzenie utworu, których podstaw jest wynagrodzenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy za przeniesienie praw autorskich oraz z tytuu nagród, które s bezporednio zwizane z rozporzdzeniem przez pracownika majtkowym prawem autorskim i stanowi pochodn korzyci jakie spóka czerpie z efektu pracy twórczej pracownika?
     • 26.04.2017Ceny transferowe: Forma dokumentacji
      Ustawodawca nie okreli konkretnej postaci dokumentacji podatkowej dla potrzeb cen transferowych, pozostawiajc podatnikom dowolno w jej fizycznym ksztatowaniu.  Taka dokumentacja moe przyj posta dwóch zbiorów danych: dokumentacji o charakterze staym, dokumentacji tworzonej na bieco.
      • 25.04.2017Ceny transferowe: Forma dokumentacji
       Ustawodawca nie okreli konkretnej postaci dokumentacji podatkowej dla potrzeb cen transferowych, pozostawiajc podatnikom dowolno w jej fizycznym ksztatowaniu.  Taka dokumentacja moe przyj posta dwóch zbiorów danych: dokumentacji o charakterze staym, dokumentacji tworzonej na bieco.
       • 04.02.2015Koszty uzyskania przychodw - wane wyroki NSA
        Minimalizowanie ryzyka gospodarczego mona uznawa za objte celem zachowania lub zabezpieczenia rda przychodw - wynika z niedawnych wyrokw Naczelnego Sdu Administracyjnego. Orzeczenia NSA wskazuj, e gruntowna analiza planowanych przedsiwzi powinna by, jako koszt niezbdny, od ktrego zalena jest decyzja biznesowa, uznawana za koszt uzyskania przychodu.
        • 03.02.2015Koszty uzyskania przychodw - wane wyroki NSA
         Minimalizowanie ryzyka gospodarczego mona uznawa za objte celem zachowania lub zabezpieczenia rda przychodw – wynika z niedawnych wyrokw Naczelnego Sdu Administracyjnego. Orzeczenia NSA wskazuj, e gruntowna analiza planowanych przedsiwzi powinna by, jako koszt niezbdny, od ktrego zalena jest decyzja biznesowa, uznawana za koszt uzyskania przychodu.
         • 13.05.2014Dotacja z urzdu na nowe stanowisko pracy
          Interpelacja nr 24744 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie refundowania pracodawcy kosztw wyposaenia stanowiska pracy
          • 26.09.2013Nocleg i posiki podwykonawcw a warto pocztkowa inwestycji
           Z uzasadnienia: Zarwno wydatki poniesione na spotkania biznesowe (narady) z kontrahentami zaangaowanymi w realizacj projektu inwestycyjnego (gastronomia, noclegi), jak i wydatki zwizane z pobytem w Polsce architekta amerykaskiego (koszty hotelu, przelotu, narad odbytych w restauracjach, w tym koszty posikw), nie s wydatkami o charakterze reprezentacyjnym, lecz s to koszty cile zwizane z inwestycj, bez poniesienia ktrych dalsze dziaania inwestycyjne byyby niemoliwe lub bardzo utrudnione. Wydatki te nie maj wywoa na kontrahentach jak najlepszego wraenia, lecz wynikaj z biecej wsppracy z kontrahentami, przy czym obowizek ponoszenia czci z nich wynika z zawartych umw.
           • 06.08.2013Dotacje z powiatowego urzdu pracy
            Oprcz dotacji z funduszy unijnych rdem finansowania dziaalnoci gospodarczej mog by rodki z funduszy krajowych, np. dotacje z Funduszu Pracy na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej.
            • 17.05.2013Modzi dostan poyczki z Funduszu Pracy
             Ministerstwo Finansw nadal „mrozi” – pomimo zej sytuacji na rynku pracy – kilka miliardw zotych zebranych w Funduszu Pracy. Prawdopodobnie cz z nich trafi na poyczki na zaoenie wasnego biznesu, gwnie dla osb modych. To jedna z propozycji przedstawionych przez resort pracy i polityki spoecznej. Pomys dobrze oceniaj rodowiska pracodawcw, ktrych skadki zasilaj konta Funduszu.
             • 05.02.2013Jak zdoby dobry kredyt na rozpoczcie biznesu?
              Pomimo zaostrzania przez banki polityki kredytowej i ostronego podchodzenia do finansowania nowych przedsibiorstw, uzyskanie kredytu na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej jest moliwe – przekonuj eksperci firmy doradczej Expander. Jak wskazuj, aby mie na to szanse, naley spenia co najmniej kilka konkretnych warunkw.
              • 12.07.2012Biznesplan w kosztach podatkowych
               Pytanie podatnika: Spka zawara umow o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa ... .Wczeniej jednak poniosa koszty, pokryte ze rodkw wasnych, opracowania biznesplanu projektu . Czy wydatki na przygotowanie ww. biznesplanu mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw?
               • 11.08.2011Lewiatan: Przedsibiorcw czeka cikie procze
                Olbrzymie turbulencje, ktre zauwaalne s ostatnio na rynku walutowym i na rynkach giedowych na caym wiecie nie sprzyjaj biznesowi, potrzebujcemu do rozwoju oczywicie stabilnych warunkw, w ktrych dziaa – twierdz eksperci Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych Lewiatan.
                • 17.06.2011BCC: Wprowadmy biznesowy model zarzdzania do administracji publicznej
                 Trybuna Konstytucyjny orzek w ostatni wtorek, e jeden z przepisw ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w pastwowych jednostkach budetowych jest niezgodny z treci Konstytucji RP. Wedug Business Centre Club, aby uzyska oszczdnoci i nie obniy przy tym efektywnoci administracji publicznej, wystarczy wprowadzi biznesowy model zarzdzania jej kadrami.
                 • 15.03.2010„Kapita dla energii”: Powstaj kolejne innowacyjne firmy
                  Najpniej jesieni tego roku w ramach programu „Kapita dla energii” rozpoczn dziaalno kolejne trzy przedsiwzicia gospodarcze w brany innowacyjnych technologii energooszczdnych w budownictwie oraz wykorzystujce odnawialne rda energii. Program „Kapita dla innowacji w obszarze poszanowania energii”, ktry umoliwia naukowcom-wynalazcom wchodzenie na rynek komercyjny z innowacyjnymi technologiami, jest realizowany od 2008 roku przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach nalecy do Grupy Euro-Centrum.
                  • 02.12.2009Ruszy konkurs „Zacznij.biz”
                   Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan ogosia konkurs na biznesplany. Jego uczestnicy mog zgasza swoje projekty biznesowe, ktre nastpnie zostan dopracowane przy wsppracy z grup ekspertw. Autorzy najlepszych biznesplanw zyskaj moliwo prezentacji swoich pomysw przed grup potencjalnych inwestorw.
                   • 09.10.2009Szsta edycja konkursu na najlepszy biznesplan
                    Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsibiorczoci ogosia VI edycj konkursu na biznesplany. Celem projektu jest kreowanie przedsibiorczych dziaa wrd modych ludzi oraz dostarczenie im moliwoci realizacji swoich pomysw. Najlepsi otrzymaj wsparcie finansowo-szkoleniowe.
                    • 28.09.2009Kolejne regiony w systemie JEREMIE
                     W kolejnych dwch wojewdztwach - dolnolskim i dzkim - bdzie funkcjonowa system wsparcia sektora MSP ze rodkw Unii Europejskiej o nazwie JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wsplne europejskie zasoby dla MP). To nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, maych i rednich przedsibiorstw ze rodkw publicznych, ustanowiony przez Komisj Europejsk.
                     • 23.07.2009206 mln z dla rozpoczynajcych dziaalno rolnicz
                      Ju ponad 4,1 tys. rolnikw, ktrzy ubiegali si w 2008 r. o przyznanie pomocy z dziaania „Uatwianie startu modym rolnikom”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013, otrzymao premie w wysokoci 50 tys. z. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazaa na ich konta bankowe 206,4 mln z. Oddziay Regionalne ARiMR przyjy w 2008 r. 6,5 tys. wnioskw od modych rolnikw ubiegajcych si o premie na start zawodowy, a z tej grupy okoo 5,2 tys. otrzymao z Agencji decyzje o przyznaniu takiego wsparcia.
                      • 21.07.2009Nowy system wsparcia sektora MSP ze rodkw UE w Wielkopolsce
                       Jak informuje Bank Gospodarstwa Krajowego, instytucje finansowe z wojewdztwa wielkopolskiego obsugujce sektor MSP uzyskaj dostp do kwoty ponad 280 mln zotych, ktra wesprze przedsibiorcw w pozyskaniu zewntrznych rde finansowania prowadzonej dziaalnoci. BGK podpisa z wojewdztwem wielkopolskim umow o finansowanie funduszu powierniczego, ktry bdzie dziaa w systemie JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wsplne europejskie zasoby dla MSP).
                       • 22.06.2009Spotkanie bankowcw z Uni Metropolii Polskich
                        W ubiegym tygodniu w Warszawie spotkali si przedstawiciele rodowiska bankowego i samorzdw, by omwi sposoby finansowania potrzeb spoecznoci lokalnych. Konieczno rozwoju wsppracy midzy sektorem publicznym i bankami wynika m.in. z faktu, e w cigu najbliszych 4-5 lat tylko najwiksze miasta w Polsce bd potrzeboway rodkw na inwestycje w wysokoci ok. 50 mld z, a nie otrzymaj ich z budetu pastwa.
                        • 05.05.20091,25 mld z z ARiMR na tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw
                         Od 5 do 18 maja 2009 r. mona skada wnioski o przyznanie pomocy w ramach dziaania „Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007 – 2013. W tym naborze wnioskw do podziau midzy wojewdztwa zarezerwowano kwot 1,25 mld z. Jeli w ktrym z wojewdztw zebrane wnioski nie wyczerpi tzw. koperty regionalnej, odbdzie si tam kolejny nabr.
                         • 30.04.2009V Konkurs na Biznesplany rozstrzygnity
                          W siedzibie Narodowego Banku Polskim zostay ogoszone wyniki pitej edycji Konkursu na Biznesplany. Spord 671 biznesplanw kapitua wybraa 17 pomysw, ktrych autorzy osobicie zaprezentowali je organizatorom. Z tego grona wytypowano finaow dziesitk, z ktrej nastpnie wyonionych zostao trzech zwycizcw.
                          • 28.04.2009"Ratujemy polskie szpitale" - rzd rozpocz realizacj programu
                           Rada Ministrw przyja ostateczn wersj programu "Ratujemy polskie szpitale". Program zakada pomoc finansow dla samorzdw, ktre zdecyduj si na przeksztacenie szpitali w spki prawa handlowego. Samorzdy, ktre chc skorzysta z rzdowej pomocy, mog ju zgasza wnioski do wojewodw. Program ma obowizywa w latach 2009-2011.
                           • 18.02.2009Rzdowy program przeksztace w subie zdrowia
                            Rozwizania zachcajce samorzdy terytorialne do powoywania spek kapitaowych wiadczcych usugi medyczne w miejsce przeksztaconych samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej zawiera przyjty przez rzd program „Wsparcie jednostek samorzdu terytorialnego w dziaaniach stabilizujcych system ochrony zdrowia”.
                            • 03.02.2009Pomoc dla modych rolnikw: 40% zrealizowanych wnioskw
                             Do koca stycznia br. 40 proc. rolnikw, ktrzy ubiegali si w ubiegym roku o przyznanie pomocy z dziaania „Uatwianie startu modym rolnikom”, finansowanego z PROW 2007-2013, otrzymao ju premie w wysokoci 50 tys. z. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazaa na konta bankowe 2,6 tys. takich rolnikw, ponad 130 mln z. Dla przeszo 3,3 tys. rolnikw, czyli ponad poowy tych, ktrzy zoyli wnioski w 2008 roku, Agencja wydaa ju decyzje o przyznaniu takich premii.
                             • 30.12.2008Nowa strona internetowa dla szukajcych dotacji na pomys usug w sieci
                              Przykady przedsiwzi, ktre powiody si dziki dofinansowaniu ze rodkw UE, wskazwki, jak napisa biznesplan, dziesi krokw do samodzielnego zoenia wniosku o dotacj i sze najczstszych bdw przy jego skadaniu oraz wiele cennych rad, jak rozwija i promowa swj pomys na e-usugi i elektroniczne dziaania B2B — te wszystkie informacje znajduj si na nowej stronie internetowej www.web.gov.pl, ktr uruchomia Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci.
                              • 06.11.2008Pita edycja Konkursu na Biznesplany
                               Wystartowaa V edycja Konkursu na Biznesplany, organizowanego przez Akademickie Inkubatory Prezedsibiorczoci (AIP). Pomysy na biznes mona w nim zgasza do koca listopada biecego roku. Autor najlepszej koncepcji przedsiwzicia gospodarczego otrzyma 10 tys. z i dostp do pakietu usug, ktre pomog w uruchomieniu firmy.
                               • 16.06.2008Zaliczanie do KUP wydatkw na opracowanie biznesplanu i sporzdzenie wnioskw o dotacj ze rodkw UE
                                Poniesione przez podatnika ze rodkw wasnych wydatki na usugi doradcze udokumentowane fakturami, zwizane z opracowaniem biznesplanu inwestycji polegajcej na wziciu w leasing rodkw trwaych oraz ze sporzdzeniem wnioskw o dotacje ze rodkw pomocowych Unii Europejskiej, pozostaj w zwizku ze rdem przychodw, jakim jest prowadzona przez niego dziaalno gospodarcza i jako takie podlegaj zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw. Natomiast dopiero w momencie uzyskania dotacji powinno nastpi ewentualne wyczenie tych kosztw, tj. nieuwzgldnienie ich w rozliczeniu podatkowym, z racji ich bezporedniego zwizku z przychodem uzyskanym ze rda przychodw, z ktrego dochd wolny jest od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.p. – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                                • 02.05.2008Nagrodzone pomysy na biznes
                                 Ju po raz czwarty kapitua Konkursu na Biznesplany wybraa 10 najlepszych pomysw na biznes. W tym roku wpyno rekordowo duo prac. Ponad 1,5 tys. osb zgosio 750 pomysw na biznes. Zwycizc tegorocznej edycji Konkursu na Biznesplany zosta Tomasz Winiewski z Torunia z pomysem sondy ultradwikowej dla osb niewidomych.
                                 • 29.04.2008PARP: Wsparcie dla technostarterw
                                  Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci rozpocza nabr wnioskw w ramach pilotaowego programu „Wsparcie na rozwoju technostarterw i dla technostarterw”. Termin skadania wnioskw upywa 30 maja 2008 r. Ostateczny termin zakoczenia i rozliczenia projektu przez wnioskodawcw upywa 31 padziernika 2008 r.
                                  • 19.11.2007IV Konkurs na Biznesplany
                                   W pitek po raz czwarty zosta zainaugurowany doroczny oglnopolski Konkurs na Biznesplany. Jego celem jest umoliwienie modym Polakom, autorom najlepszych pomysw na biznes, zaoenia firmy w Akademickich Inkubatorach Przedsibiorczoci.