Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nadpłacony vat

 • 31.08.2018Ponad 110 000 wykreślonych z rejestru VAT podatników w 2017 r.
  Przesłanką do zastosowania tej szczególnej procedury (braku zawiadomienia podatnika - dop. red.) jest brak jakiegokolwiek kontaktu organu podatkowego z podatnikiem. Organowi podatkowemu strona nie dała możliwości powiadomienia go o wykreśleniu z rejestru jako podatnika VAT, gdyż nie kontaktuje się z urzędem i nie stawia się na wezwania. Należy podkreślić, że to wyjątkowe postępowanie urzędu jest zdeterminowane nietypowym zachowaniem podatnika. W pozostałych przypadkach organ podatkowy jest obowiązany zawiadomić podatnika o wykreśleniu z rejestru podatników VAT.
  • 11.07.2018Co zrobić z nadpłaconym podatkiem VAT?
   Jeśli jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT, może się zdarzyć, że podatek naliczony jest wyższy od należnego, czyli masz nadwyżkę. Co z nią zrobić? Najprostszym rozwiązaniem (ale nie jedynym) jest wystąpienie o zwrot „nadwyżki" podatku na rachunek bankowy. Często jednak nie jest najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy.
   • 10.07.2018Co zrobić z nadpłaconym podatkiem VAT?
    Jeśli jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT, może się zdarzyć, że podatek naliczony jest wyższy od należnego, czyli masz nadwyżkę. Co z nią zrobić? Najprostszym rozwiązaniem (ale nie jedynym) jest wystąpienie o zwrot „nadwyżki" podatku na rachunek bankowy. Często jednak nie jest najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy.
    • 19.10.2016WSA. Kasy rejestrujące. Korekta sprzedaży przy zawyżeniu stawki VAT
     Z uzasadnienia: W sytuacji gdy cena brutto za towar bądź usługę uległa zmniejszeniu, nadpłacony przez nabywcę podatek powinien być mu zwrócony. Jeśli byłoby to możliwe, nie następowałaby korekta przychodu dla potrzeb podatku dochodowego. W rozpoznawanej sprawie sytuacja taka nie występuje. Spółka nie ma możliwości zwrotu nadpłaconego podatku VAT klientom indywidualnym, brak jest bowiem możliwości zidentyfikowania nabywców usług. W takiej sytuacji kwota nadpłaconego podatku od towarów i usług będzie powiększała przychód dla potrzeb podatku dochodowego.
     • 07.08.2015Zwrot nadpłaty w VAT. Orzeczenie TSUE a przedawnienie zobowiązania
      Wniosek o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług, złożony po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej), jest bezskuteczny, nawet w sytuacji, gdy ta nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (art. 74 pkt 1 O.p.). Regulacja ta jest zgodna z zasadą równoważności i nie narusza zasady skuteczności prawa unijnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
      • 03.03.2015NSA. Wygrana w TS UE a prawo do odsetek od nadpłaty
       Zawarte w art. 74 pkt 1 Ordynacji podatkowej określenie „nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”, odnosi się również sytuacji, kiedy orzeczenie Trybunału skutkowało wyeliminowaniem niezgodnej z prawej unijnym wykładni prawa krajowego stosowanej przez organy podatkowe i sądy, co w istocie wcześniej uniemożliwiało podatnikowi stosowanie prawa zgodnie z prawem unijnym - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
       • 17.11.2014Wyrok NSA. Kiedy zapłata a kiedy nadpłata VAT ?
        Teza: Nie mamy do czynienia z zapłatą podatku w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej w sytuacji, gdy podatek płacony jest w ramach ceny kontrahentowi, od którego nastąpiło nabycie towaru. Tym samym nie można mówić o nadpłacie podatku w sytuacji zapłaty podatku w cenie towaru.
        • 11.06.2014Zaliczanie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych
         Pytanie podatnika: Z jaką datą następuje zaliczenie nadpłaty podatku od towarów i usług określonej w zeznaniu VAT-7 na poczet innych należności podatkowych? Czy w przypadku złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych należących do właściwości organu innego niż urząd skarbowy, podatnik ma obowiązek złożenia wniosku o zaliczenie w organie pobierającym taki podatek, czy też urząd skarbowy sam przesyła rzeczony wniosek do odpowiedniego organu?
         • 27.11.2013Dodatkowy remanent w trakcie roku na żądanie fiskusa
          Interpelacja nr 21402 do ministra finansów w sprawie nakazów sporządzania remanentów wydawanych w stosunku do małych i średnich przedsiębiorców przed zakończeniem roku obrachunkowego
          • 12.11.2013Do Sejmu trafił projekt obniżający koszty obsługi podatku VAT
           Do Sejmu trafił poselski, zgłoszony przez posłów Twojego Ruchu, projekt nowelizacji ustawy o VAT. Projektodawcy proponują znaczne skrócenie czasu, w jakim urzędy skarbowe dokonują zwrotu różnicy między podatkiem naliczonym a należnym. Na zmianach mieliby skorzystać głównie przedsiębiorcy.
           • 05.11.2012Korekta podatku VAT na fakturze wewnętrznej
            Pytanie podatnika: Czy skorygowany VAT, uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, powinien być potraktowany jako przychód podlegający opodatkowaniu CIT w momencie obniżenia zobowiązania podatkowego w VAT lub zwiększenia kwoty zwrotu VAT w następstwie wystawienia wewnętrznych faktur korygujących?
            • 17.08.2012Deregulacja odblokuje polską gospodarkę?
             W resortach sprawiedliwości i gospodarki trwają prace nad zmianami przepisów, mającymi zderegulować gospodarkę. – To słuszne podejście, pozwalające właściwie bezkosztowo zwiększyć efektywność przedsiębiorstw i zarazem zmniejszyć ich obciążenia administracyjne – twierdzą Pracodawcy RP.
             • 30.07.2012Trzecia ustawa deregulacyjna – MF przeciwne zmianom w VAT
              Założenia do tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej są obecnie konsultowane na poziomie międzyresortowym. Przygotowany przez resort gospodarki pakiet zmian zostanie jednak najprawdopodobniej częściowo okrojony. Przeciwko zmianom dotyczącym rozliczania podatku VAT opowiada się bowiem resort finansów.
              • 25.10.2011Zasady zwrotu nienależnie zapłaconej akcyzy
               Pytanie podatnika: Czy w polskim systemie prawa podatkowego podmiot uiszczający kwotę nienależnej akcyzy, który nie jest wyraźnie określony jako podatnik podatku akcyzowego, ale jednocześnie, który uiszcza tę akcyzę w cenie nabycia i jeżeli z treści dokumentu zakupu – faktury VAT wynika wysokość i podstawa naliczenia podatku akcyzowego, może domagać się zwrotu tego podatku w trybie nadpłaty podatku, o której mowa w art. 73 ustawy Ordynacja podatkowa?
               • 11.10.2011Zwrot VAT od zakupu maszyn i urządzeń
                Pytanie podatnika: Kto może według prawa podatkowego odzyskać nadpłacony VAT od zakupionych maszyn i urządzeń?
                • 28.04.2010Byli wspólnicy odzyskają nadpłacony podatek VAT
                 7 kwietnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa. Projekt ten przewiduje, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2009 r. w sprawie P 80/08 (Dz. U. Nr 44, poz. 362), wprowadzenie do ustawy przepisów regulujących złożenie korekty deklaracji i wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego przez byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej będącej podatnikiem tych podatków.
                 • 27.01.2010Orzecznictwo NSA: Zwrot nadpłaty w zaliczce na PIT tylko na wniosek
                  Zwrot nadpłaty w zaliczce na podatek dochodowy nie może nastąpić w trybie złożenia skorygowanej deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty określonym w art. 75 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, a tylko w trybie złożenia na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. c i art. 76c zd. 2 tej ustawy wniosku o stwierdzenie nadpłaty, którą określić ma w decyzji organ podatkowy.
                  • 03.11.2009Problemy ze zwrotem VAT dla stowarzyszenia
                   Zapytanie nr 4563 do ministra finansów w sprawie interpretacji zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w dziedzinie podatku od towarów i usług przez organy podatkowe
                   • 22.07.2009Polskie prawo podatkowe nie do końca zgodne z prawem unijnym
                    Interpelacja nr 9847 do ministra finansów w sprawie skutków orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego prawa odliczenia od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w innym kraju UE
                    • 14.04.2009Odliczanie VAT przy zakupie samochodów i paliwa - skutki budżetowe sprawy Magoora Sp. z o.o.
                     Interpelacja nr 7533 do ministra finansów w sprawie skutków orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie C-414 dotyczącego ograniczeń w odliczaniu podatku VAT w przypadku zakupu samochodów z tzw. kratką i paliwa do nich
                     • 31.03.2009Orzecznictwo: Gdy zadeklarowalismy i zapłaciliśmy za dużo
                      Z uzasadnienia: "Trafnie przyjął sąd pierwszej instancji, że na skutek wydania ostatecznych decyzji określających podatnikowi inaczej zobowiązanie podatkowe niż zadeklarowano, kwoty wykazane w deklaracjach przestały być należne w deklarowanych wysokościach a zaczęły być należne w wysokościach orzeczonych (a contrario art. 45 ust. 6 updof i art. 10 ust. 2 ustawy o VAT). Decyzje wymiarowe organów podatkowych określiły wysokość zobowiązań w obu podatkach w prawidłowych wysokościach. Ponieważ kwoty wynikające z decyzji wymiarowych były niższe od tych zadeklarowanych przez podatnika, różnice tych kwot przestały być należne i stosownie do art. 76 § 1 o.p. podlegały -jako nadpłacone w części zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, a w pozostałej części zwrotowi z urzędu."