Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odliczenia podatku vat

 • 10.07.2019NSA. Dostawca moe rozliczy wiele dostaw na jednej fakturze
  Tezy:  Za dostaw wiadczon w sposób cigy, o której mowa w art. 19a ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, naley uzna cig kolejnych wiadcze (dostaw), stanowicych realizacj przyjtego zobowizania do dokonania szeregu dostaw czciowych okrelonych towarów, objtych jednym stosunkiem zobowizaniowym, ze z góry zaoon powtarzalnoci wiadcze (dostaw) i ustalonymi okresami ich rozlicze lub terminami patnoci;  Dostaw wiadczon zgodnie z art. 19a ust. 4 w zw. z ust. 3 ww. ustawy w sposób cigy, dla której w zwizku z jej wiadczeniem ustalane s nastpujce po sobie terminy patnoci lub rozlicze, uznaje si za wykonan (co oznacza moment powstania obowizku podatkowego) z upywem kadego okresu, do którego odnosz si te patnoci lub rozliczenia, do momentu zakoczenia wiadczenia tej dostawy.
  • 09.07.2019Naduycie prawa i obejcie ustawy na gruncie przepisów ustawy o VAT i ich moliwe konsekwencje
   Naduycie prawa to instytucja, która od duszego czasu budzi wiele kontrowersji i ywych dyskusji. W Polsce brakuje bowiem jasnej i precyzyjnej regulacji, która stwierdzaaby, jaki jest dokadny zakres tej regulacji. Tymczasem niezwykle trudno odróni j od legalnego planowania podatkowego albo w drug stron – od oszustwa podatkowego.
   • 09.07.2019Skutki w VAT przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu z opónieniem
    Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zasad stanowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika a dotyczcej wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi. To ograniczenie prawa do odliczenia nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe wykorzystywane s wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jak wynika z art. 86a ust 3 pkt 1 lit. a powoanej ustawy. W myl art. 86a ust. 4 ustawy o VAT pojazdy uznawane s za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika gdy:
    • 09.07.2019NSA: Wydatki zwizane z programami CSR s zwizane ze sprzeda opodatkowan
     Z uzasadnienia: Wykorzystywanie przez podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz strategii zarzdzania opartej o koncepcj spoecznej odpowiedzialnoci biznesu, jako strategii marketingowej, moe mie zwizek z dziaalnoci opodatkowan, co wskazuje na to, e podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z poniesionymi na ten cel wydatkami na nabycie towarów i usug.
     • 05.07.2019Podatki 2019: MF pracuje nad zmianami ws. VAT i leasingu zwrotnego
      Resort finansów prowadzi konsultacje spoeczne i rozwaa zmian przepisów dotyczcych rozliczania podatku VAT z tytuu leasingu zwrotnego. Jest to zwizane z niedawnym wyrokiem Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej (TS UE), który zmieni postrzeganie leasingu zwrotnego.
      • 04.07.2019Zakup mieszka do dalszej odsprzeday a zwolnienie z podatku VAT
       Lokale mieszkalne zakupione w celu remontu i odsprzeday stanowi towar handlowy. Tym samym skoro nie mamy do czynienia ze rodkiem trwaym, nakady ponoszone na ww. lokale nie stanowi ulepszenia w rozumieniu art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ulepszenie jest bowiem pojciem, które dotyczy wycznie skadników majtku bdcych rodkami trwaymi.
       • 03.07.2019Podatki 2019: MF pracuje nad zmianami ws. VAT i leasingu zwrotnego
        Resort finansów prowadzi konsultacje spoeczne i rozwaa zmian przepisów dotyczcych rozliczania podatku VAT z tytuu leasingu zwrotnego. Jest to zwizane z niedawnym wyrokiem Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej (TS UE), który zmieni postrzeganie leasingu zwrotnego.
        • 03.07.2019Czasem lepiej kupi uywany budynek z VAT
         Zwolnienie z VAT sprzeday uywanych budynków moe wydawa si dobrodziejstwem, jednak dla vatowca jest ono czsto niekorzystne. Pozbawia go bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego na wczeniejszym etapie obrotu. Ustawodawca zdecydowa si wic wprowadzi w tym zakresie wyjtek od zasady. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik moe zrezygnowa z przysugujcego mu prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, a wic w sytuacji gdy dostawa dokonywana bdzie po upywie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i wybra opodatkowanie takiej czynnoci.
         • 03.07.2019Wynajem samochodu nie zawsze z penym odliczeniem VAT
          Pytanie: Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem dugoterminowy samochodów osobowych, które bd wykorzystywane tylko i wycznie w zakresie najmu (jako auta zastpcze dla klientów warsztatu lub bezporedni najem krótkoterminowy/dugoterminowy w ramach usug wypoyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie bd suy innym celom firmowym ni najmem. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z eksploatacj oraz uytkowaniem ww. pojazdów bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgaszania samochodu do US?
          • 02.07.2019Podatki 2019: Faktura tylko do paragonu z NIP
           Prawdopodobnie ju od 1 wrzenia br., zgodnie z rzdowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3499), sprzedawca bdzie móg wystawi nabywcy (podatnikowi VAT) faktur do paragonu tylko jeli paragon ten bdzie zawiera NIP nabywcy. Za naruszenie tego przepisu sprzedawcy bdzie grozia sankcja w wysokoci 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Powysze zmiany nie bd dotyczyy podatników wiadczcych usugi taksówek osobowych, z wyczeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowc (PKWiU 49.32.11.0).
           • 02.07.2019Transakcje pomidzy maonkami a VAT
            Omawianie tego zagadnienia mona podzieli na dwa okresy: do 3 kwietnia 2018 r. i póniejszy. W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - art. 15 ust. 1 definiujcego pojcie dziaalnoci gospodarczej oraz art. 15 ust. 2 zawierajcego wyjanienie terminu dziaalno gospodarcza – maonkowie s uznawani za odrbne podmioty gospodarcze, czyli odrbnych podatników. Takiego zdania by np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 lutego 2012 r., sygn. IBPP1/443-1676/11/AZb. Maonkowie mog prowadzi dziaalno gospodarcz wspólnie, lecz nie maj takiego obowizku.
            • 02.07.2019Czasem lepiej kupi uywany budynek z VAT
             Zwolnienie z VAT sprzeday uywanych budynków moe wydawa si dobrodziejstwem, jednak dla vatowca jest ono czsto niekorzystne. Pozbawia go bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego na wczeniejszym etapie obrotu. Ustawodawca zdecydowa si wic wprowadzi w tym zakresie wyjtek od zasady. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik moe zrezygnowa z przysugujcego mu prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, a wic w sytuacji gdy dostawa dokonywana bdzie po upywie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i wybra opodatkowanie takiej czynnoci.
             • 01.07.2019Podatki 2020: Nowe zasady dotyczce VAT i magazynów call-off stock
              Z pocztkiem przyszego roku w ycie wej powinna nowelizacja, która wprowadzi uproszczenia i zharmonizuje zasady korzystania z magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym. Przepisy maj zosta ujednolicone na poziomie caej Unii Europejskiej.
              • 01.07.2019Transakcje pomidzy maonkami a VAT
               Omawianie tego zagadnienia mona podzieli na dwa okresy: do 3 kwietnia 2018 r. i póniejszy. W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - art. 15 ust. 1 definiujcego pojcie dziaalnoci gospodarczej oraz art. 15 ust. 2 zawierajcego wyjanienie terminu dziaalno gospodarcza – maonkowie s uznawani za odrbne podmioty gospodarcze, czyli odrbnych podatników. Takiego zdania by np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 lutego 2012 r., sygn. IBPP1/443-1676/11/AZb. Maonkowie mog prowadzi dziaalno gospodarcz wspólnie, lecz nie maj takiego obowizku.
               • 28.06.2019NSA: Przekazanie samochodu pracownikowi do odpatnego korzystania a prawo do odliczenia VAT
                Z uzasadnienia: Fakt odpatnego przekazania samochodów przedsibiorstwa do uytku osobistego pracowników nie zmienia tego, e s one uywane "do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika".
                • 28.06.2019Podatki 2020: Bd zmiany ws. VAT UE i zwolnienia z prawem do odliczenia
                 Numer identyfikacyjny VAT nabywcy i zoenie prawidowej informacji podsumowujcej bd uznawane za przesank materialn do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0 proc.) wzgldem wewntrzwspólnotowej dostawy towarów – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowa resort finansów. Nowe regulacje bd zgodne z unijn dyrektyw 2018/1910 i zaczn obowizywa z pocztkiem 2020 r.
                 • 27.06.2019Podatki 2020: Bd zmiany ws. VAT UE i zwolnienia z prawem do odliczenia
                  Numer identyfikacyjny VAT nabywcy i zoenie prawidowej informacji podsumowujcej bd uznawane za przesank materialn do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0 proc.) wzgldem wewntrzwspólnotowej dostawy towarów – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowa resort finansów. Nowe regulacje bd zgodne z unijn dyrektyw 2018/1910 i zaczn obowizywa z pocztkiem 2020 r.
                  • 27.06.2019Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                   Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
                   • 27.06.2019Zgoda na odpatne odstpienie od umowy jest usug opodatkowan VAT
                    wiadczona przez Kontrahenta usuga polegajca na zezwoleniu na przedterminowe rozwizanie umowy jest zwizana ze wiadczonymi wczeniej usugami. Dziki niej zwolniony odnosi korzy w postaci zerwania niekorzystnej wizi prawnej oraz moliwoci organizacji pracy przedsibiorstwa w inny sposób, bd te w oparciu o wspóprac z innym podmiotem.
                    • 26.06.2019Akcja promocyjna z gratisem - skutki na gruncie VAT
                     Podatnicy czynni VAT – najczciej z brany handlowej – organizuj nierzadko akcje promocyjne polegajce na uzupenianiu zakupionego produktu o dodatkowy, bezpatny. Akcja taka ma za zadanie zwikszy sprzeda poprzez zachcenie do jej dokonania jak najwikszej liczby klientów, których by moe skoni do zakupu ów darmowy dodatek. Mog to by równie dotychczasowi klienci, dla których dodatek taki bdzie miym uzupenieniem zakupu. Tak czy inaczej taka akcja z pewnoci przyczynia si do zwikszenia poziomu sprzeday, dobrego odbioru sprzedawcy wród klientów. Zatem zaoony cel, czyli wspomaganie dziaalnoci firmy poprzez zwikszenie sprzeday, jest w ten sposób realizowany.
                     • 26.06.2019Podatki 2020: MF opublikowao kolejny projekt zmian w ustawie o VAT
                      Ustawa o podatku od towarów i usug (VAT) oraz Kodeks karny skarbowy zostan dostosowane do unijnej dyrektywy 2018/1910 i wyroku Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej (TS UE) z 28 lutego 2018 r. Przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt nowelizacji zakada m.in. modyfikacje dotyczce zasad korzystania z magazynów typu call-off stock oraz tzw. transakcji acuchowych.
                      • 25.06.2019Podatki 2020: MF opublikowao kolejny projekt zmian w ustawie o VAT
                       Ustawa o podatku od towarów i usug (VAT) oraz Kodeks karny skarbowy zostan dostosowane do unijnej dyrektywy 2018/1910 i wyroku Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej (TS UE) z 28 lutego 2018 r. Przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt nowelizacji zakada m.in. modyfikacje dotyczce zasad korzystania z magazynów typu call-off stock oraz tzw. transakcji acuchowych.
                       • 25.06.2019Faktura dotara do podatnika po likwidacji dziaalnoci – co zrobi?
                        Dla skorzystania z prawa do obnienia podatku naliczonego o podatek naliczony zwizany z nabyciem towarów i usug, podmiot musi speni kryteria umoliwiajce uznanie go – dla tego rodzaju konkretnej czynnoci - za podatnika VAT funkcjonujcego w ramach dziaalnoci gospodarczej. Podmiot ju niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny nie ma zatem prawnych moliwoci obnienia podatku nalenego lub wystpowania o zwrot podatku naliczonego w przypadku, gdy prawo do odliczenia powstao w czasie gdy nie by on ju zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Tak wic wzgldy formalne stoj na przeszkodzie odliczeniu VAT z faktury otrzymanej ju po zakoczeniu dziaalnoci.
                        • 25.06.2019Akcja promocyjna z gratisem - skutki na gruncie VAT
                         Podatnicy czynni VAT – najczciej z brany handlowej – organizuj nierzadko akcje promocyjne polegajce na uzupenianiu zakupionego produktu o dodatkowy, bezpatny. Akcja taka ma za zadanie zwikszy sprzeda poprzez zachcenie do jej dokonania jak najwikszej liczby klientów, których by moe skoni do zakupu ów darmowy dodatek. Mog to by równie dotychczasowi klienci, dla których dodatek taki bdzie miym uzupenieniem zakupu. Tak czy inaczej taka akcja z pewnoci przyczynia si do zwikszenia poziomu sprzeday, dobrego odbioru sprzedawcy wród klientów. Zatem zaoony cel, czyli wspomaganie dziaalnoci firmy poprzez zwikszenie sprzeday, jest w ten sposób realizowany.
                         • 25.06.2019WSA. Odliczenie VAT od wydatków na wspóln nieruchomo maonków
                          Z uzasadnienia: Skarcy moe dokona odliczenia podatku naliczonego jedynie w takiej wysokoci, która pozostaje w zwizku z wykonywanymi przez niego czynnociami opodatkowanymi. Fakt pozostawania nieruchomoci we wspólnoci maeskiej nie zmienia powyszej oceny co do sposobu dokonywania rozlicze podatku od towarów i usug (...) Dopiero zastosowanie takiego wspóczynnika procentowego przy obliczeniu wysokoci podatku naliczonego podlegajcego odliczeniu przez Skarcego sprawio, e zosta zachowany zwizek pomidzy odliczeniem podatku naliczonego wynikajcego z zakupu towarów i usug a sprzeda opodatkowan w ramach dziaalnoci gospodarczej Skarcego.
                          • 24.06.2019Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
                           Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
                           • 24.06.2019Faktura dotara do podatnika po likwidacji dziaalnoci – co zrobi?
                            Dla skorzystania z prawa do obnienia podatku naliczonego o podatek naliczony zwizany z nabyciem towarów i usug, podmiot musi speni kryteria umoliwiajce uznanie go – dla tego rodzaju konkretnej czynnoci - za podatnika VAT funkcjonujcego w ramach dziaalnoci gospodarczej. Podmiot ju niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny nie ma zatem prawnych moliwoci obnienia podatku nalenego lub wystpowania o zwrot podatku naliczonego w przypadku, gdy prawo do odliczenia powstao w czasie gdy nie by on ju zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Tak wic wzgldy formalne stoj na przeszkodzie odliczeniu VAT z faktury otrzymanej ju po zakoczeniu dziaalnoci.
                            • 19.06.2019Wicej ni jeden nabywca na fakturze a odliczenie VAT
                             U podstaw opodatkowania VAT le z reguy wydarzenia ze sfery cywilnoprawnej. Najczciej s nimi przenoszce wasno umowy sprzeday. Przepisy prawa cywilnego nie stoj na przeszkodzie, aby w jednej transakcji wystpi wicej ni jeden nabywca. W takim wypadku mamy do czynienia ze wspówasnoci.
                             • 18.06.2019Brak NIP na fakturze a prawo do odliczenia VAT
                              Faktura stanowi podstawowy dokument w obrocie, którym posuguje si podatnik VAT. Poniewa w przypadku otrzymanej faktury VAT wi si z tym okrelone profity finansowe dla jej posiadacza (moliwo odliczenia podatku w niej naliczonego) trudno si dziwi, i ustawodawca wskaza cay szereg elementów, które dokument taki powinien zawiera.
                              • 17.06.2019Podatki 2019: Ulga termomodernizacyjna - zasady, limity, wyczenia
                               Ulga teromodernizacyjna to nowo - pojawia si w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dopiero w 2019 r. Kierowana jest do osób fizycznych, opodatkowanych zarówno wg skali podatkowej jak i podatkiem jednolitym 19%, bdcych wacicielami lub wspówacicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ten ostatni warunek jest istotny dla osób, które dopiero buduj swój dom - jeli planuj oni przedsiwzicia termomodernizacyjne, powinni starannie zapozna si z warunkami stosowania ulgi, aby odpowiednio zaplanowa swoje dziaania (przed poniesieniem wydatków kwalifikowanych budowa powinna si zakoczy).
                               • 14.06.2019Podatki 2019: Ulga termomodernizacyjna - zasady, limity, wyczenia
                                Ulga teromodernizacyjna to nowo - pojawia si w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dopiero w 2019 r. Kierowana jest do osób fizycznych, opodatkowanych zarówno wg skali podatkowej jak i podatkiem jednolitym 19%, bdcych wacicielami lub wspówacicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ten ostatni warunek jest istotny dla osób, które dopiero buduj swój dom - jeli planuj oni przedsiwzicia termomodernizacyjne, powinni starannie zapozna si z warunkami stosowania ulgi, aby odpowiednio zaplanowa swoje dziaania (przed poniesieniem wydatków kwalifikowanych budowa powinna si zakoczy).
                                • 13.06.2019Konstrukcja i rola podatku od towarów i usug (VAT)
                                 Inaugurujemy nowy dzia w serwisie, przeznaczony dla osób raczkujcych w podatkach i rachunkowoci. Bdziemy w nim przekazywa - w maksymalnie uproszczony sposób - informacje, których przyswojenie pozwoli na dalsze pogbianie wiedzy tej podatkowej, i tej pozwalajcej na samodzielne prowadzenie ksigowoci. Zaczynamy od podatku od towarów i usug. Dlaczego podatek VAT nazywa si VAT? To skrót od angielskiego okrelenia tego podatku – Value Added Tax, czyli podatek od wartoci dodanej. W polskiej literaturze i jzyku potocznym nazywany jest równie podatkiem od towarów i usug, w skrócie PTU.
                                 • 13.06.2019Opodatkowanie sprzeday dokonanej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej
                                  Przedsibiorca niezatrudniajcy pracowników, stosownie do postanowie art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na czas nieokrelony albo okrelony, nie krótszy jednak ni 30 dni lub na czas okrelony - od 30 dni do 24 miesicy (w przypadku przedsibiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sdowego).
                                  • 12.06.2019Pomykowe opodatkowanie usugi budowlanej na zasadach ogólnych
                                   Odwrotne obcienie jest nowym mechanizmem podatkowym w polskiej rzeczywistoci prawnej. A poniewa jest takim wanie i obejmuje stosunkowo szeroki zakres aktywnoci gospodarczej podatników mog w tym sposobie rozliczania VAT pojawia si pomyki. Ten sposób rozliczania VAT obejmuje dostaw towarów okrelonych w zaczniku nr 11 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz wiadczenie usug wskazanych w zaczniku nr 14 do niej. Obowizanym do rozliczenia VAT w takiej sytuacji jest nabywca. Moe jednak zdarzy si gdy usugodawca na skutek bdu nie zastosuje odwrotnego obcienia i nie przeniesie obowizku rozliczenia podatku na nabywc.
                                   • 11.06.2019Pomykowe opodatkowanie usugi budowlanej na zasadach ogólnych
                                    Odwrotne obcienie jest nowym mechanizmem podatkowym w polskiej rzeczywistoci prawnej. A poniewa jest takim wanie i obejmuje stosunkowo szeroki zakres aktywnoci gospodarczej podatników mog w tym sposobie rozliczania VAT pojawia si pomyki. Ten sposób rozliczania VAT obejmuje dostaw towarów okrelonych w zaczniku nr 11 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz wiadczenie usug wskazanych w zaczniku nr 14 do niej. Obowizanym do rozliczenia VAT w takiej sytuacji jest nabywca. Moe jednak zdarzy si gdy usugodawca na skutek bdu nie zastosuje odwrotnego obcienia i nie przeniesie obowizku rozliczenia podatku na nabywc.
                                    • 06.06.2019Podatnik wycofuje rodek trway z dziaalnoci gospodarczej, a co z VAT?
                                     Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie zawiera definicji rodka trwaego. Poszukujc jej w innych aktach prawnych równie nie jest atwo j odnale. Ustawodawca zamiast poda prost definicj wskaza warunki, które dana rzecz powinna speni, aby móc zosta uznan za rodek trway.
                                     • 05.06.2019Podatnik wycofuje rodek trway z dziaalnoci gospodarczej, a co z VAT?
                                      Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie zawiera definicji rodka trwaego. Poszukujc jej w innych aktach prawnych równie nie jest atwo j odnale. Ustawodawca zamiast poda prost definicj wskaza warunki, które dana rzecz powinna speni, aby móc zosta uznan za rodek trway.
                                      • 04.06.2019Vouchery dla pracowników w kosztach firmy
                                       Pytanie: Spóka chcc uczci i wynagrodzi pracowników, których sta pracy w spóce wynosi 20 lat nieodpatnie przekazaa im vouchery, które Spóka nabya od firmy zewntrznej. Vouchery zostay nabyte ze rodków obrotowych. Cena jednego vouchera wynosi ok. 550 z. Jest to gest podzikowania za wieloletni prac na rzecz Spóki. Czy Spóka w zwizku z nabyciem i przekazaniem voucherów pracownikom ma prawo zaliczy wydatki na zakup tych voucherów do kosztów uzyskania przychodów?
                                       • 04.06.2019Podatki 2019: Nowe objanienia dla deklaracji VAT-7 i VAT-7K
                                        Z pocztkiem czerwca br. w ycie weszy zmiany dotyczce rozporzdzenia ws. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT). W efekcie zmodyfikowano objanienia dla deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Tre objanie dostosowano do zmian zwizanych z ubieganiem si o zwrot kwoty wydanej na zakup kasy rejestrujcej (fiskalnej).
                                        • 03.06.2019Podatki 2019: Nowe objanienia dla deklaracji VAT-7 i VAT-7K
                                         Z pocztkiem czerwca br. w ycie weszy zmiany dotyczce rozporzdzenia ws. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT). W efekcie zmodyfikowano objanienia dla deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Tre objanie dostosowano do zmian zwizanych z ubieganiem si o zwrot kwoty wydanej na zakup kasy rejestrujcej (fiskalnej).
                                         • 29.05.2019NSA o pierwszym zasiedleniu w VAT po wyroku TS UE
                                          Z uzasadnienia: Wskazane przepisy teje dyrektywy naley interpretowa w ten sposób, e nie sprzeciwiaj si one, aby takie przepisy krajowe uzaleniay owo zwolnienie od warunku, zgodnie z którym w wypadku "ulepszenia" istniejcego budynku poniesione wydatki nie mog przekroczy 30% pocztkowej wartoci tego budynku, o ile rzeczone pojcie "ulepszenia" jest interpretowane w taki sam sposób jak pojcie "przebudowy" zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy VAT, to znaczy tak, e odnony budynek powinien by przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczcej zmiany warunków jego zasiedlenia.
                                          • 29.05.2019Podatki 2019: MF odnioso si do wyroku TS UE ws. odliczenia VAT
                                           Na pocztku maja br. Trybuna Sprawiedliwoci Unii Europejskiej (TS UE) wyda wyrok ws. odliczenia podatku VAT z tytuu nabycia usug noclegowych i gastronomicznych. Teraz Ministerstwo Finansów przedstawio swoje stanowisko dotyczce skutków tego wyroku. Ostateczna wykadnia przepisów zostanie opublikowana jednak dopiero po wyroku polskiego Naczelnego Sdu Administracyjnego.
                                           • 28.05.2019Odliczenie VAT od zakupu okularów dla pracowników
                                            W ramach benefitów pracowniczych pracodawcy coraz czciej decyduj si na refundacj kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy jest to wydatek zwizany porednio z jego dziaalnoci, gdy wpywa na prac pracownika. Pomimo takiego zwizku pojawiaj si istotne wtpliwoci, czy pracodawca ma prawo odliczy VAT z faktury dokumentujcej zakup takich okularów.
                                            • 28.05.2019Podatki 2019: MF odnioso si do wyroku TS UE ws. odliczenia VAT
                                             Na pocztku maja br. Trybuna Sprawiedliwoci Unii Europejskiej (TS UE) wyda wyrok ws. odliczenia podatku VAT z tytuu nabycia usug noclegowych i gastronomicznych. Teraz Ministerstwo Finansów przedstawio swoje stanowisko dotyczce skutków tego wyroku. Ostateczna wykadnia przepisów zostanie opublikowana jednak dopiero po wyroku polskiego Naczelnego Sdu Administracyjnego.
                                             • 28.05.2019Wyrok TSUE ws. odliczenia VAT z tytuu nabycia usug noclegowych i gastronomicznych - komunikat MF
                                              Trybuna Sprawiedliwoci Unii Europejskiej (TSUE) wyda 2 maja 2019 r. wyrok w polskiej sprawie prejudycjalnej C-225/18 Grupa Lotos. TSUE rozpatrywa w nim zgodno z prawem unijnym przepisów ustawy o VAT, wyczajcych z prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego z tytuu nabycia usug noclegowych i gastronomicznych [1].
                                              • 27.05.2019Odliczenie VAT od zakupu okularów dla pracowników
                                               W ramach benefitów pracowniczych pracodawcy coraz czciej decyduj si na refundacj kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy jest to wydatek zwizany porednio z jego dziaalnoci, gdy wpywa na prac pracownika. Pomimo takiego zwizku pojawiaj si istotne wtpliwoci, czy pracodawca ma prawo odliczy VAT z faktury dokumentujcej zakup takich okularów.
                                               • 24.05.2019Ustalenie wartoci pocztkowej licencji przy patnociach ratalnych
                                                W przypadku nabycia licencji, dla której cz nalenoci przypada na okres po oddaniu jej do uywania, dla okrelenia wartoci pocztkowej tej licencji naley przyj warto okrelon w umowie licencyjnej. Bez wzgldu na to jaka jego cz zostaa zapacona przed wprowadzeniem licencji, przy ustalaniu wartoci pocztkowej wartoci niematerialnych i prawnych naley przyj cznie wartoci wynikajce ze wszystkich dotyczcych jej faktur. Do wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej zalicza si nie tylko kwot nalen sprzedajcemu z tego tytuu, ale take inne wydatki zwizane z zakupem, naliczone do dnia przekazania skadnika majtku do uywania.
                                                • 23.05.2019Faktura w walucie obcej pomidzy polskimi podatnikami VAT
                                                 Jaki czas temu na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego obowizywaa w obrocie gospodarczym zasada walutowoci. Zgodnie z ni zobowizania pienine na obszarze RP mogy by wyraone wycznie w zotych polskich. Z dniem 24 stycznia 2009 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy - Prawo dewizowe. Tym samym uchylona zostaa zasada walutowoci, stao si wic dopuszczalne dokonywanie rozlicze pomidzy polskimi podmiotami w obcej walucie. Tego rodzaju zobowizanie umowne moe jednak zosta spenione w polskich zotych. Ustawodawca przewiduje tu wyjtek dla sytuacji gdy ustawa, orzeczenie sdowe stanowice ródo zobowizania bd czynno prawna zastrzega spenienie wiadczenia w obcej walucie.
                                                 • 23.05.2019NSA: Organ podatkowy nie moe odmówi wydania interpretacji w sprawie sposobu ustalenia proporcji VAT
                                                  Z uzasadnienia: Nieostro zwrotów przepisu jest niepodana w przypadku stanowienia nakazów i zakazów adresowanych do podatników w zakresie ksztatowania wielkoci zobowizania podatkowego (zwrotu podatku), lecz wanie w takim przypadku, w celu zweryfikowania prawidowoci stosowania takiej normy, podatnik ma w peni prawo do uzyskania rzetelnej informacji w tym zakresie od organu wydajcego interpretacje w prawie podatkowym. Organ interpretacyjny jest w takim przypadku zobligowany wspomóc podatnika w ustaleniu desygnatów zwrotu niedookrelonego uytego w prawie podatkowym, a nie uchyla si od tego zadania, poprzestajc na egzekwowaniu poprawnoci dokonanego przez podatnika wyboru w ramach samoobliczenia podatku (zwrotu).
                                                  • 21.05.2019Mali podatnicy: Czciowe uregulowanie faktury a prawo do odliczenia VAT
                                                   Ustawodawca dla maych podatników VAT przewidzia moliwo rozliczenia si metod kasow. Jej specyfika polega m.in. na tym, i VAT z faktur zakupowych odliczaj oni wedug daty dokonania zapaty, nie za jak na zasadach ogólnych kierujc si dat jej wystawienia, bez wzgldu na fakt czy miaa miejsce na jej podstawie patno. Zatem, w przypadku gdy nabywca nie uici zapaty za faktur rozliczenie metod kasow nie pozwala na dokonanie odliczenia naliczonego w niej podatku. Podatnik musi wic pilnie monitorowa terminy dokonywanych patnoci. Pewnego rodzaju trudno praktyczna moe w takim przypadku zaistnie w sytuacji gdy podatnik korzysta w swych rozliczeniach z usug biura rachunkowego. Wówczas musi je informowa na bieco, które z otrzymanych faktur kosztowych ju opaci, co moe by w pewnym stopniu kopotliwe w przypadku patnoci czciowych bd ratalnych.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 54 ] nastpna strona »