Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odliczenia podatku vat

 • 24.09.2019VAT przy najmie lokali na cele turystyczne
  Pytanie: Czy wynajem apartamentów firmie zajmujcej si kompleksowo wynajmem lokali na cele turystyczne podlega opodatkowaniu stawk podstawow podatku od towarów i usug tj.; 23%? Czy w przypadku samodzielnego wynajmowania posiadanych lokali turystom przychody z tego tytuu bd podlegay opodatkowaniu wg stawki 8% podatku od towarów i usug? Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem przedmiotowych lokali od dewelopera, wykonanych prac wykoczeniowych oraz umeblowania i wyposaenia lokalu?
  • 24.09.2019Katowice: Przeksztacenia przedsibiorstw - aspekty prawne i podatkowe
   Szkolenie przedstawia sytuacje zwizane z przeksztaceniami podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz i dziaania konieczne dla przeprowadzenia przeksztace. Zaprezentowane zostan konkretne przykady przeksztace wraz z ich ocen z prawnego i podatkowego punktu widzenia, przy uwzgldnieniu skutków ekonomicznych. Skutki prawne i podatkowe oceniane s ze szczególnym uwzgldnieniem najnowszych zmian w prawie. Ocena skutków ekonomicznych uwzgldnia bdzie równie koszty dokonania przeksztacenia obejmujce midzy innymi koszty administracyjne, sdowe, kwalifikowanych jako koszty zewntrzne, ale i koszty wewntrzne, wynikajce z koniecznoci dokonania zmian w strukturze kapitaowej, organizacyjnej czy personalnej.
   • 20.09.2019Norweski VAT, czyli Merverdiavigift w kosztach uzyskania przychodu
    Czy norweski odpowiednik polskiego VAT, naliczany przy zakupie usug od podwykonawców norweskich, a uwzgldniony w wartoci faktur wystawianych na rzecz norweskiego nabywcy kocowego powinien by uwzgldniany w przychodach? Czy w takim przypadku moe stanowi jednoczenie koszt uzyskania? Na te pytania odpowiada dzisiejsza interpretacja.  
    • 20.09.2019Zwolnienie z VAT a zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej
     W czasach, w których obowizki podatników VAT zwizane z rozliczaniem tego podatku s coraz bardziej ambarasujce, duo wiksz popularno zdobywa koncepcja prowadzenia dziaalnoci przy wykorzystaniu zwolnienia przysugujcego ze wzgldu na roczny obrót nieprzekraczajcy 200 000 z. W niektórych branach korzyci wynikajce z moliwoci odliczenia podatku VAT naliczonego s znikome, a moliwo wiadczenia usugi na rzecz osób fizycznych w cenie nie powikszonej o VAT daje spor przewag nad usugodawcami naliczajcymi ten podatek.
     • 19.09.2019Zwolnienie z VAT a zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej
      W czasach, w których obowizki podatników VAT zwizane z rozliczaniem tego podatku s coraz bardziej ambarasujce, duo wiksz popularno zdobywa koncepcja prowadzenia dziaalnoci przy wykorzystaniu zwolnienia przysugujcego ze wzgldu na roczny obrót nieprzekraczajcy 200 000 z. W niektórych branach korzyci wynikajce z moliwoci odliczenia podatku VAT naliczonego s znikome, a moliwo wiadczenia usugi na rzecz osób fizycznych w cenie nie powikszonej o VAT daje spor przewag nad usugodawcami naliczajcymi ten podatek.
      • 17.09.2019Prawo do skadania deklaracji VAT w okresie zawieszenia dziaalnoci
       Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie handlu ze stawk 5, 8 i 23%. Od 1 lutego br. Wnioskodawca zawiesi dziaalno, ale otrzymuje nadal faktury za wynajem lokalu i podtrzymywanie cza energii elektrycznej, jednorazowo take roczn faktur za opat programu komputerowego do wysyania deklaracji VAT-7 i plików JPK. Czy Wnioskodawca ma prawo skada deklaracje VAT w przypadku, gdy otrzymywane faktury wi si tylko i wycznie z utrzymywaniem róda przychodu?
       • 16.09.2019Dziaalno w mieszkaniu: Moliwo odliczenia VAT od zakupu lokalu i garau oraz remontu
        Pytanie: Wnioskodawca kupi mieszkanie na rynku pierwotnym. Konieczne bdzie wykonanie niezbdnych prac budowlanych pozwalajcych na prawidowe uytkowanie lokalu. Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie mieszka. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych firmy. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT od zakupu lokalu oraz miejsca postojowego, a take od wydatków poniesionych na remont?
        • 13.09.2019Ulga termomodernizacyjna - objanienia podatkowe MF
         Publikowane dzisiaj objanienia podatkowe dotycz nowych preferencji podatkowych wspierajcych przedsiwzicia termomodernizacyjne na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej - ustawa PIT) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczacie).
         • 12.09.2019Ulga termomodernizacyjna - objanienia podatkowe MF
          Publikowane dzisiaj objanienia podatkowe dotycz nowych preferencji podatkowych wspierajcych przedsiwzicia termomodernizacyjne na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej - ustawa PIT) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczacie).
          • 10.09.2019Wystawca nie posiada statusu „podatnik czynny” - czy istnieje prawo do odliczenia?
           Na gruncie regulacji podatku od towarów i usug wyróni mona dwie kategorie podatników tej daniny. S to podatnik VAT czynny i podatnik zwolniony. Najistotniejsz rónic pomidzy tymi dwiema kategoriami stanowi istnienie prawa do obnienia podatku nalenego o podatek naliczony wynikajcy z faktur otrzymanych w zwizku z zakupem towaru bd usugi wicych si z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
           • 09.09.2019Wystawca nie posiada statusu „podatnik czynny” - czy istnieje prawo do odliczenia?
            Na gruncie regulacji podatku od towarów i usug wyróni mona dwie kategorie podatników tej daniny. S to podatnik VAT czynny i podatnik zwolniony. Najistotniejsz rónic pomidzy tymi dwiema kategoriami stanowi istnienie prawa do obnienia podatku nalenego o podatek naliczony wynikajcy z faktur otrzymanych w zwizku z zakupem towaru bd usugi wicych si z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
            • 06.09.2019VAT: Posiki i poczstunki dla pracowników i kontrahentów
             W praktyce gospodarczej zakres dodatkowych wiadcze dla pracowników i kontrahentów jest zrónicowany. Dzisiejsza interpretacja rozstrzyga (w sposób wyczerpujcy i szczegóowy) wtpliwoci, zwizane z prawem do odliczenia podatku VAT oraz koniecznoci jego naliczania w rónych sytuacjach nieodpatnego przekazania skadników spoywczych, napojów i posików.
             • 05.09.2019Podatki 2020: Faktura tylko do paragonu z NIP
              Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), sprzedawca bdzie móg wystawi nabywcy (podatnikowi VAT) faktur do paragonu tylko jeli paragon ten bdzie zawiera NIP nabywcy. Za naruszenie tego przepisu sprzedawcy bdzie grozia sankcja w wysokoci 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Powysze zmiany nie bd dotyczyy podatników wiadczcych usugi taksówek osobowych, z wyczeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowc (PKWiU 49.32.11.0). Dodajmy, e pierwotnie zmiany te miay wej w ycie 1 wrzenia tego roku.
              • 05.09.2019Czy kady zakup musi by ujty w ewidencji VAT?
               Celem ewidencji VAT (tak zakupu jak i sprzeday) jest gromadzenie danych niezbdnych do prawidowego sporzdzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowujcej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorc pod uwag cel ewidencji okrelony w ww. przepisie nie istnieje obowizek ujmowania w ewidencji zakupu, zakupów zwizanych wycznie z czynnociami zwolnionymi i niepodlegajcymi opodatkowaniu VAT oraz takich od których nie suy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powoany przepis nakazuje bowiem ujmowa w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usug zwizane wycznie z czynnociami opodatkowanymi.
               • 02.09.2019Ulga na zakup kas rejestrujcych online
                Pytanie: W zwizku z obowizkiem rozpoczcia ewidencjonowania obrotu za pomoc kas/drukarek fiskalnych „online” od 1 stycznia 2020 r. Spóka jeszcze w 2019 r. planuje wymieni wszystkie pracujce na stacjach kasy/drukarki fiskalne na drukarki „online” i prowadzi ewidencj sprzeday przy ich uyciu. Instalacje drukarek bd dokonywane sukcesywnie w zalenoci od moliwoci instalacyjnych. W zwizku z tym moe si zdarzy tak, e okrelona partia drukarek zostanie zakupiona np. w maju 2019 r., kolejna w lipcu 2019 r., a nastpna w grudniu 2019 r. W jakim terminie Spóka ma prawo skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujcych online? Od jakiego momentu naley liczy 6-miesiczny termin?
                • 29.08.2019Rozliczenie VAT z faktury korygujcej przy braku odliczenia z faktury pierwotnej
                 Przedsibiorca, który otrzyma najpierw faktur korygujc nie moe dokona zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez ujcia najpierw faktury pierwotnej. Praktyczn wskazówk dla podatnika jak prawidowo zachowa si w takiej sytuacji jest wystpienie do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury pierwotnej nastpnie za faktury korygujcej. 
                 • 28.08.2019Warszawa: Nowoci w podatku VAT w roku 2019 oraz planowane zmiany na rok 2020
                  Ilo wprowadzonych i spodziewanych zmian w ustawie o podatku VAT w roku 2019 przekracza ju 50. I s to zmiany dotykajce istotnych obszarów, wpywajce na praktyk rozlicze podatku, prawo do odliczenia, konstrukcj pliku JPK, zasady stosowania kas fiskalnych, odpowiedzialno solidarn czy konieczno stosowania w rozliczeniach rachunków bankowych z tzw. biaej listy. O ile w poprzednich latach zwykle wystarczajce byo zapoznanie si z nowymi przepisami, które wchodziy w ycie na przeomie roku, tak w roku 2019 konieczna staje si ponowna analiza uregulowa VAT oraz procedur, stosowanych w organizacji. I wanie przedstawienie zmian, które zaczy i zaczn obowizywa w 2019 r. oraz zmian, które wejd w ycie na pocztku roku kolejnego, jest przedmiotem prezentowanego szkolenia.
                  • 22.08.2019E-szkoa VAT
                   VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
                   • 20.08.2019VAT. NSA o zaliczkach w turystyce po wyroku TS UE
                    Z uzasadnienia: (...) otrzymanie przez skarc od klienta zaliczki na poczet przyszej usugi turystyki powoduje powstanie obowizku podatkowego w momencie jej otrzymania, a powstay w zwizku z tym podatek powinien by rozliczony w oparciu o art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usug. Ze wzgldu na specyfik usug turystyki i ewentualny brak wiedzy o faktycznie poniesionych kosztach na moment otrzymania zaliczki, skarca jest zobowizana opodatkowa otrzyman zaliczk okrelajc mar w drodze prognozy, tzn. obliczajc j na podstawie wstpnie przewidywanych kosztów, jakie zostan poniesione z tytuu wiadczonych usug.
                    • 19.08.2019Koszty sprzeday samochodu a VAT
                     Od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodu osobowego wykorzystywanego do dziaalnoci „mieszanej” suy podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Poniewa brak podstaw, by przypisa wydatki zwizane ze sprzeda samochodów wykorzystywanych przez vatowca w sposób „mieszany” do kosztów eksploatacyjnych pojazdu, nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania art. 86a ustawy o VAT. Zatem w kwestii ustalenia prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodów, np. opinii rzeczoznawców, kosztów ogosze, kosztów organizacji przetargów, stosowa naley zasady ogólne.
                     • 19.08.2019WSA. Dowóz do/z pracy nie jest przychodem pracownika
                      Z uzasadnienia: Sam fakt deklarowania przez pracownika chci korzystania z transportu pozostawionego mu do dyspozycji przez pracodawc oraz znany ogólny koszt tego transportu nie wyczerpuje definicji, otrzymanego przez pracownika w postaci nieodpatnego wiadczenia, przychodu. Skoro opodatkowaniu moe podlega tylko przychód faktycznie otrzymany, a nie moliwy do otrzymania, o przychodzie tego rodzaju mona mówi tylko gdy pracownik korzysta z postawionego do jego dyspozycji transportu i moliwe jest ustalenie wartoci tego wiadczenia wg metod okrelonych w ustawie o PIT.
                      • 16.08.2019Nieodpatne przekazanie majtku w trakcie likwidacji spóki kapitaowej stanowi odpatn dostaw
                       Zdarza si, i zarzd spóki kapitaowej podejmuje uchwa odnonie rozpoczcia jej likwidacji. Po zakoczeniu zaspokajania wierzycieli pozostaa cz majtku przechodzi na rzecz wspólników. Jednake czsto wspólnicy zapominaj o tym, i taka czynno stanowi odpatn dostaw w myl art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usug dalej jako ustawa o VAT.
                       • 14.08.2019WSA. Wykrelenie z rejestru VAT za skadanie pustych deklaracji
                        Z uzasadnienia:  W wietle art. 96 ust. 9e ustawy o podatku od towarów i usug konieczne jest umoliwienie podmiotowi obowizanemu z tytuu podatku zoenia wyjanie (...) Bezskuteczno poszukiwania kontaktu mailowego lub telefonicznego z Podatnikiem, wobec efektywnoci skomunikowania si z nim za pomoc poczty wiadczy bowiem o uniemoliwieniu zoenia wspomnianej osobie wyjanie i - co za tym idzie - o przedwczesnym usuniciu jej z rejestru podatników podatku od towarów i usug.
                        • 13.08.2019Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                         W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                         • 13.08.2019VAT: Sprzeda gruntu zabudowanego budynkiem do rozbiórki
                          Podatnicy sprzedajc i kupujc nieruchomoci stykaj si z rónorodnymi stanami faktycznymi. Przedmiotem transakcji mog by m.in. budynki, grunty ich pozbawione przeznaczone do zabudowy. Jednake nie nale do rzadkoci sytuacje, gdy pomimo, i na gruncie znajduje si budynek nabywca nie jest w ogóle zainteresowany jego kupnem a ekonomiczny sens transakcji sprowadza si do nabycia dziaki, na której si on znajduje. Z reguy naniesienie takie jest stare, w zym stanie technicznym i dla nabywcy nie przedstawia adnej wartoci. Wprost przeciwnie jest problemem, bowiem aby przystpi do realizacji inwestycji zmuszony jest go z dziaki usun poprzez rozbiórk lub wyburzenie.W takiej sytuacji zada mona pytanie czy obiekt tego rodzaju jest rzeczywicie budynkiem.
                          • 12.08.2019Wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej
                           Mimo, i faktury w postaci elektronicznej s od duszego ju czasu powszechnie obecne, nieustannie pojawiaj si obawy, dotyczce dozwolonego zakresu ich stosowania. W duej mierze s one efektem minionych dziaa resortu finansów - pierwsza implementacja norm unijnych bya daleka od doskonaoci, a stosowanie faktur w formie elektronicznej obarczone byo ryzykiem wynikajcym z restrykcyjnych procedur zabezpieczajcych. To ju przeszo - obecnie przepisy s jasne, a stosowanie e-faktur bezpieczne. Wyjanijmy zatem najczciej pojawiajce si wtpliwoci.
                           • 12.08.2019NSA. Odliczanie VAT od usug prawnych nie zawsze moliwe
                            Z uzasadnienia: Wydatki na usugi kancelarii prawnej zwizane s wprost z odzyskaniem nalenoci wynikajcych z nabytych przez spók wierzytelnoci, tj. czynnoci która nie podlegaa podatkowi od towarów i usug, a zatem prawidowe jest stanowisko , e nie zostaa speniona przesanka z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug, tj. wykorzystywanie przez podatnika podatku od towarów i usug nabytych towarów i usug do wykonywania czynnoci opodatkowanych.
                            • 12.08.2019VAT: prawo do odliczenia oraz VAT w obrocie midzynarodowym - do 14.08.2019 r. promocja 1+1
                             Ju jutro i pojutrze premierowa edycja dwóch nowych mikro e-kursów, które z tej okazji udostpniamy w promocji 1+1. Zamawiajc dowolny z kursów, drugi otrzymasz w prezencie. Promocja obowizuje dla zamówie opaconych do dnia 14.08.2019 r. (roda). 
                             • 08.08.2019Wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej
                              Mimo, i faktury w postaci elektronicznej s od duszego ju czasu powszechnie obecne, nieustannie pojawiaj si obawy, dotyczce dozwolonego zakresu ich stosowania. W duej mierze s one efektem minionych dziaa resortu finansów - pierwsza implementacja norm unijnych bya daleka od doskonaoci, a stosowanie faktur w formie elektronicznej obarczone byo ryzykiem wynikajcym z restrykcyjnych procedur zabezpieczajcych. To ju przeszo - obecnie przepisy s jasne, a stosowanie e-faktur bezpieczne. Wyjanijmy zatem najczciej pojawiajce si wtpliwoci.
                              • 07.08.2019Zakupy zwizane z wynajmowanymi lokalami a odliczenie VAT
                               Wynajem nieruchomoci moe przybra zasadniczo dwie formy - wynajmu dugoterminowego i krótkoterminowego. Pierwszy rodzaj moe by regulowany w formie umowy na czas okrelony lub nieokrelony, na okres miesicy bd lat. Drugi natomiast przybiera posta wycznie umowy na czas okrelony i dotyczy okresów dziennych lub tygodniowych. Róni si one midzy sob znaczco pod wzgldem opodatkowania VAT.
                               • 07.08.2019Transakcja pomidzy podmiotami powizanymi dla celów VAT – przesanki szacowania podstawy opodatkowania
                                Ustawa o VAT nie zakazuje dokonywania transakcji handlowych pomidzy podmiotami powizanymi. Potwierdza to np. opinia wyraona w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 stycznia 2013 r., sygn. ITPP2/443-1280/12/AK. Brak takiego zakazu nie oznacza, e transakcje tego rodzaju nie mog sta si przedmiotem bacznego zainteresowania organów skarbowych. 
                                • 06.08.2019Czy konieczny jest remanent likwidacyjny dla celów VAT?
                                 Remanent likwidacyjny oznacza koniec istnienia podmiotu gospodarczego, cho moe bardziej odpowiednie jest twierdzenie przeciwne – zakoczenie bytu firmy przynosi w konsekwencji obowizek sporzdzenia remanentu likwidacyjnego.  Remanent likwidacyjny naley sporzdzi na dzie likwidacji firmy. W okrelonych sytuacjach moe zaj konieczno sporzdzania dwóch remanentów:   remanentu likwidacyjnego dla celów PIT,  remanentu likwidacyjnego dla celów VAT.
                                 • 06.08.2019Zakupy zwizane z wynajmowanymi lokalami a odliczenie VAT
                                  Wynajem nieruchomoci moe przybra zasadniczo dwie formy - wynajmu dugoterminowego i krótkoterminowego. Pierwszy rodzaj moe by regulowany w formie umowy na czas okrelony lub nieokrelony, na okres miesicy bd lat. Drugi natomiast przybiera posta wycznie umowy na czas okrelony i dotyczy okresów dziennych lub tygodniowych. Róni si one midzy sob znaczco pod wzgldem opodatkowania VAT.
                                  • 05.08.2019Czy konieczny jest remanent likwidacyjny dla celów VAT?
                                   Remanent likwidacyjny oznacza koniec istnienia podmiotu gospodarczego, cho moe bardziej odpowiednie jest twierdzenie przeciwne – zakoczenie bytu firmy przynosi w konsekwencji obowizek sporzdzenia remanentu likwidacyjnego.  Remanent likwidacyjny naley sporzdzi na dzie likwidacji firmy. W okrelonych sytuacjach moe zaj konieczno sporzdzania dwóch remanentów:  remanentu likwidacyjnego dla celów PIT,  remanentu likwidacyjnego dla celów VAT.
                                   • 05.08.2019WSA. Odsprzeda usug hotelarskich i gastronomicznych bez odliczenia VAT
                                    Z uzasadnienia: W odniesieniu do nabywanych przez wnioskodawc usug hotelarskich i gastronomicznych, które w caoci s odsprzedawane i w caoci s te zwizane z czynnociami opodatkowanymi podatkiem VAT, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug.
                                    • 02.08.2019MF: Mechanizm odwrotnego obcienia VAT 
                                     1. Mechanizm odwrotnego obcienia polegajcy na przesuniciu obowizku rozliczenia podatku od towarów i usug z dostawcy na nabywc dotyczy towarów wymienionych w zaczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usug w sytuacji gdy:
                                     • 31.07.2019Podatki 2020: Faktura tylko do paragonu z NIP
                                      Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw, która zostaa przedwczoraj podpisana przez Prezydenta, sprzedawca bdzie móg wystawi nabywcy (podatnikowi VAT) faktur do paragonu tylko jeli paragon ten bdzie zawiera NIP nabywcy. Za naruszenie tego przepisu sprzedawcy bdzie grozia sankcja w wysokoci 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Powysze zmiany nie bd dotyczyy podatników wiadczcych usugi taksówek osobowych, z wyczeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowc (PKWiU 49.32.11.0).
                                      • 31.07.2019Jak przechowywa faktury aby byo to zgodne z prawem
                                       Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug faktura jest to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast faktur elektroniczn, w myl art. 2 pkt 32 teje ustawy, jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Zapis taki wskazuje, i ustawodawca stawia na równi ze sob oba rodzaje faktur. Skoro tak, czy sposób przechowywania tych dokumentów jest identyczny?
                                       • 30.07.2019Jak przechowywa faktury aby byo to zgodne z prawem
                                        Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug faktura jest to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast faktur elektroniczn, w myl art. 2 pkt 32 teje ustawy, jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Zapis taki wskazuje, i ustawodawca stawia na równi ze sob oba rodzaje faktur. Skoro tak, czy sposób przechowywania tych dokumentów jest identyczny?
                                        • 29.07.2019Dodatkowe badanie samochodu decyduje o odliczeniu VAT
                                         Pytanie: Czy w sytuacji, w której Spóka uzyskaa dodatkowe badanie techniczne i zawiadczenie VAT-1 dopiero w dniu 4 marca 2019 r., Spóce przysugiwao prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujcych zakupy paliwa i opat leasingowych dotyczcych samochodu ciarowego marki Peugeot Boxer przed dniem 4 marca 2019 r.?
                                         • 26.07.2019Same zeznania to jeszcze nie dowody - konieczna jest ocena wiarygodnoci
                                          Z uzasadnienia: „Nowe okolicznoci (...) nie mog by równowane znaczeniowo temu, co tkwi w zoonych zeznaniach (i wyjanieniach) okrelonych osób. (...) okolicznoci nie jest bezporednio to, o czym osoby przesuchiwane zeznaj, czyli twierdzenia (treci) zawarte w owych zeznaniach. Dopiero bowiem na podstawie procesu oceny wiarygodnoci zoonych zezna mona poczyni ustalenia o wystpieniu lub braku okrelonych zdarze, sytuacji, stanów, co do których wypowiadaj si wiadkowie.
                                          • 25.07.2019Odliczenie VAT od samochodów uywanych przez pracowników na wasne potrzeby
                                           Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug zasad jest, e w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z takich zakupów. Ograniczenie to nie ma – na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a wyej powoanego przepisu – zastosowania w przypadku wykorzystywania takich pojazdów wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika. Oznacza to, e samochód oddany do prywatnego uytku pracownikowi powinien nadal u pracodawcy stanowi przedmiot dziaalnoci gospodarczej. Bdzie mona uzna, e sytuacja taka ma miejsce, gdy pracownicy bd pacili pracodawcy - podatnikowi VAT wynagrodzenie z tego tytuu.
                                           • 24.07.2019Odliczenie VAT od samochodów uywanych przez pracowników na wasne potrzeby
                                            Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug zasad jest, e w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z takich zakupów. Ograniczenie to nie ma – na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a wyej powoanego przepisu – zastosowania w przypadku wykorzystywania takich pojazdów wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika. Oznacza to, e samochód oddany do prywatnego uytku pracownikowi powinien nadal u pracodawcy stanowi przedmiot dziaalnoci gospodarczej. Bdzie mona uzna, e sytuacja taka ma miejsce, gdy pracownicy bd pacili pracodawcy - podatnikowi VAT wynagrodzenie z tego tytuu.
                                            • 24.07.2019Najem samochodów do firmy
                                             Najem samochodów jest rozwizaniem dla kadej wielkoci przedsibiorstwa, w tym take maych i rednich firm, które dziki niemu nie musz szuka pienidzy na zakup samochodów. Najem naley do umów, na podstawie których najemca (przedsibiorca prowadzcy dziaalno) otrzymuje do korzystania pojazd pacc w zwizku z tym najem okrelony czynsz najmu (opaty) wynajmujcemu. Po zakoczeniu umowy przedmiot najmu zwracany jest wynajmujcemu.
                                             • 18.07.2019VAT mara: Towar nowy, ale uywany
                                              Osoby, zajmujce si kupnem i sprzeda rónego rodzaju przedmiotów od osób fizycznych czasem wchodz w posiadanie towaru handlowego, który jest fabrycznie nowy. Posiada oryginalne opakowanie, pen lub ograniczon gwarancj producenta, nigdy nie by przez pierwotnego posiadacza uywany. Nabywcy, podatnicy VAT, kupujc ten towar nie zyskuj prawa odliczenia podatku - sprzedawca nie wystawia przecie faktur VAT. Aby odsprzeda miaa sens ekonomiczny, konieczne jest zastosowanie do rozliczenia podatku procedury VAT mara. Czy jednak mona j zastosowa w sytuacji sprzeday towaru nowego, skoro ustawa o VAT mówi o tej procedurze w odniesieniu do towaru uywanego? Oto (korzystne dla podatnika) rozstrzygnicie KIS w takiej wanie sprawie.
                                              • 18.07.2019Karty paliwowe w wietle VAT
                                               Karta paliwowa to bardzo poyteczny instrument sucy do rozliczania wydatków eksploatacyjnych na samochody firmowe. Oszczdza ona znacznie formalnoci zwizane z zakupem na stacji benzynowej poprzez skrócenie czasu transakcji. Sprzedawca nie musi bowiem przyjmowa zapaty i drukowa dokumentu zakupu. Operacja zakupu sprowadza si do obcienia w drodze elektronicznej karty paliwowej. Jej rozliczenie nastpuje najczciej w okresach miesicznych, a faktura obejmuje wszelkie transakcje zrealizowane w tym okresie.
                                               • 17.07.2019Karty paliwowe w wietle VAT
                                                Karta paliwowa to bardzo poyteczny instrument sucy do rozliczania wydatków eksploatacyjnych na samochody firmowe. Oszczdza ona znacznie formalnoci zwizane z zakupem na stacji benzynowej poprzez skrócenie czasu transakcji. Sprzedawca nie musi bowiem przyjmowa zapaty i drukowa dokumentu zakupu. Operacja zakupu sprowadza si do obcienia w drodze elektronicznej karty paliwowej. Jej rozliczenie nastpuje najczciej w okresach miesicznych, a faktura obejmuje wszelkie transakcje zrealizowane w tym okresie.
                                                • 11.07.2019Czy mona odliczy VAT od usug noclegowych i gastronomicznych?
                                                 Nie mona, ale jednak nie do koca. Zasad jest, e vatowiec nie moe odliczy podatku naliczonego w cenie usugi hotelarskiej i gastronomicznej. To, i podstawowy warunek skorzystania z prawa do odliczenia, czyli wykorzystanie nabytych usug do wiadczenia opodatkowanego tym podatkiem nie jest przesdzajce o moliwoci skorzystania z tego prawa.
                                                 • 10.07.2019Skutki w VAT przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu z opónieniem
                                                  Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zasad stanowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika a dotyczcej wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi. To ograniczenie prawa do odliczenia nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe wykorzystywane s wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jak wynika z art. 86a ust 3 pkt 1 lit. a powoanej ustawy. W myl art. 86a ust. 4 ustawy o VAT pojazdy uznawane s za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika gdy:
                                                  • 10.07.2019Czy mona odliczy VAT od usug noclegowych i gastronomicznych?
                                                   Nie mona, ale jednak nie do koca. Zasad jest, e vatowiec nie moe odliczy podatku naliczonego w cenie usugi hotelarskiej i gastronomicznej. To, i podstawowy warunek skorzystania z prawa do odliczenia, czyli wykorzystanie nabytych usug do wiadczenia opodatkowanego tym podatkiem nie jest przesdzajce o moliwoci skorzystania z tego prawa.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 54 ] nastpna strona »