Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nakłady inwestycyjne

 • 21.12.2007Śląsk najbardziej atrakcyjny dla inwestorów
  W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów, przygotowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, województwo śląskie zajęło pierwsze miejsce. W ścisłej czołówce znalazły się również województwa dolnośląskie i mazowieckie.
  • 19.12.2007Budżet 2008: 52 poprawki mniejszości
   Rekordową – w porównaniu z poprzednimi latami – liczbę 52 poprawek zgłosili posłowie w toku prac nad projektem budżetu w Komisji Finansów Publicznych. We wtorek odbyło się w Sejmie drugie czytanie ustawy.
   • 19.12.2007Rząd dofinansuje Centrum Usług w Krakowie
    Na wniosek ministra gospodarki rząd ustanowił program wieloletni, w ramach którego dofinansuje powstające w Krakowie Centrum Usług Wsparcia Biznesu. Zatrudnienie w nim znajdzie ćwierć tysiąca specjalistów IT.
    • 07.12.2007Nowe fabryki w Łodzi
     Łódź wzbogaciła się w tym tygodniu o dwie fabryki. Budowę pierwszej rozpoczęła firma Amcor, drugą uruchomiła firma Schaumaplast-Organika.
     • 04.12.2007Wartość początkowa rozbudowanego budynku
      Pytanie podatnika: Czy można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej budynku, ustalonej w oparciu o wycenę biegłego z roku 2006? Przy czym budynek nabyty w w roku 1989 i rozbudowywano w latach 1994-97.
      • 19.11.2007Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
       Pismo PL-832/61/07/AP/600 Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z 16 sierpnia 2007 r. do burmistrza miasta i gminy (…)
       • 17.09.2007Podstawa opodatkowania sprzedaży przedmiotu dzierżawy
        Pytanie podatnika: Co jest podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług, w związku z dokonaniem czynności polegającej na przeniesieniu prawa własności gruntu zabudowanego budynkiem, który w trakcie jego używania został przez dzierżawcę zmodernizowany z jego środków?
        • 01.08.2007Polska gospodarka po 6 miesiącach 2007 r.
         Rok 2006 był bardzo dobry dla polskiej gospodarki - wzrost PKB sięgnął 6,1% przy wysokim wzroście spożycia indywidualnego. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2007 r. było jeszcze lepiej – wszystko wskazuje na to, że tempo wzrostu PKB wyniosło 6,7 – 6,8%. W tym optymistycznym obrazie pojawiają się jednak pęknięcia: bariery podażowe, które utrudniają utrzymanie dotychczasowej dynamiki rozwoju gospodarki.
         • 20.07.2007Orzecznictwo: Sprzedaż nakładów i VAT
          Przedmiotem skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 1095/04 z dnia 28 lutego 2005 r., mocą, którego uchylono zaskarżoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „D.” Sp. z o.o. decyzję tego organu z dnia 30 czerwca 2004 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2003 r.
          • 06.07.2007MG: Zwiększyło się zaufanie inwestorów do polskiej gospodarki
           W 2006 r. firmy zainwestowały 100 mld zł, napłynęło też 11 mld euro bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co najmniej tyle samo spodziewanych jest w roku bieżącym. Wpływ na to oprócz warunków makroekonomicznych ma zaufanie do polskiej polityki gospodarczej, w tym jej stabilności.
           • 04.04.2007Zwrot nadwyżki podatku VAT w przypadku braku sprzedaży opodatkowanej
            Dość często się zdarza, że przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej ponosi jedynie nakłady inwestycyjne, natomiast nie odnotowuje żadnej sprzedaży. Jeżeli odlicza od zakupów inwestycyjnych podatek naliczony, a nie posiada żadnej sprzedaży, powstaje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Nie jest to większy problem, jeżeli podatnik zamierza w najbliższym czasie rozpocząć dokonywanie dostaw lub świadczyć usługi, z tytułu których będzie występował podatek należny. Schody zaczynają się wtedy, gdy podatnik rozpoczyna długoletnią inwestycje (np. budowę), a nie będzie dokonywał dostawy towarów lub świadczenia usług.
            • 26.01.2007PKPP Lewiatan: Uwagi do oceny realizacji przez Polskę Krajowego Programu Reform w roku 2006
             Komisja Europejska opublikowała niedawno obszerny raport na temat realizacji przez wszystkie kraje członkowskie ich krajowych programów reform przewidzianych w ramach Strategii Lizbońskiej. Zwróciła się też do rządów państw członkowskich o skomentowanie skierowanych do nich rekomendacji dotyczących tych programów i skonsultowanie tych odpowiedzi z partnerami społecznymi. Poniżej przedstawiamy treść uwag przekazanych Ministerstwu Gospodarki przez PKPP Lewiatan w ramach tych konsultacji:
             • 28.11.2006PKPP Lewiatan: Przedsiębiorstwa się rozwijają, ale za mało inwestują
              Wyniki przedsiębiorstw w pierwszych 9 miesiącach br. potwierdzają ich powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu. Przychody tego sektora wzrosły o 14% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, przy wzroście kosztów o 13,3%. Inwestycje firm wzrosły o ponad 24 proc., ale są wciąż niewystarczające w stosunku do rosnącego popytu. Jeśli potrzeby popytowe zaspokoi import, przedsiębiorstwa stracą udziały w rosnącym rynku.