Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nakłady inwestycyjne

 • 20.08.2012Nakłady inwestycyjne na modernizację części wspólnych budynku
  Skoro udziały w częściach wspólnych budynku oraz udziały w gruncie są ściśle związane z lokalem, przez co stanowią części składowe lokalu będącego odrębną własnością, to ich wartość wraz z wartością lokalu stanowi zgodnie z art. 16g ust. 1 ustawy o p.d.o.p. wartość początkową środka trwałego. W takim przypadku po myśli art. 16g ust. 13 ustawy o p.d.o.p. nakłady inwestycyjne poniesione na modernizację części wspólnych (ocieplenie ścian), podnoszą według wielkości udziału wartość początkową środków trwałych w postaci wyodrębnionych lokali.
  • 04.06.2012Polityka klimatyczna – PKB Polski spadnie o 12%
   Realizacja unijnej polityki klimatycznej niesie ze sobą wiele zagrożeń – twierdzi Krajowa Izba Gospodarcza. Z jej wyliczeń wynika, że do 2050 r. wymagane nakłady inwestycyjne wzrosną o ok. 330-360 mld zł, a PKB Polski będzie mniejsze w 2050 r. o 10-12% (600 mld zł) w porównaniu do scenariusza bez polityki klimatycznej.
   • 09.05.2012Amortyzacja: Zmiana przeznaczenia budynku mieszkalnego
    Pytanie podatnika: Czy po zmianie przeznaczenia budynku mieszkalnego na budynek niemieszkalny, Wnioskodawca będzie miał prawo do kontynuowania indywidualnie ustalonej stawki amortyzacji, o której mowa w treści przepisu art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, czy konieczna będzie zmiana dotychczasowej stawki amortyzacji na stawkę określoną w wykazie stawek amortyzacyjnych, o których mowa w treści art. 22i ust. 1 ustawy lub stawkę amortyzacji, o której mowa w treści art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy?
    • 08.05.2012BCC zarzuca rządowi ukrywanie długu
     Business Centre Club krytycznie ocenia plany zawarte w przyjętym przez rząd pod koniec kwietnia „Programie Konwergencji, aktualizacja 2012”. Zdaniem prof. Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty BCC, rząd Donalda Tuska – poprzez zabiegi statystyczne – ukrywa część długu publicznego. Były wiceminister finansów negatywnie odnosi się też do planów znacznego ograniczenia nakładów inwestycyjnych.
     • 04.05.2012Darowizna firmowej nieruchomości a VAT
      Pytanie podatnika: Firma (osoba fizyczna) w 1997 r. zakupiła nieruchomość w postaci prawa użytkowania wieczystego działek gruntu, budynków i budowli ze stawką VAT zwolnioną (nieruchomość używana). Czy darowizna na rzecz córki ww. nieruchomości będzie zwolniona z VAT oraz, czy spowoduje obowiązek dokonania korekty podatku VAT naliczonego w wyniku dokonywanych przez firmę w latach 2001-2010 ulepszeń, których rezultatem był wzrost wartości nieruchomości?
      • 03.04.2012Polska straci setki miliardów na polityce klimatycznej
       Unijna polityka klimatyczna negatywnie wpłynie na kondycję polskiego systemu energetycznego, a także na rozwój gospodarczy i stan przemysłu oraz gospodarstw domowych. Poniesione koszty będą liczone w setkach miliardów złotych – oto główne wnioski z końcowej wersji raportu nt. wpływu wprowadzenia w Polsce celów redukcji emisji CO2 wg planu KE – „Roadmap 2050”, przygotowanego na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej.
       • 30.03.2012Niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym jako koszt
        Pytanie podatnika: Czy można traktować jako koszt niezamortyzowaną część inwestycji w obcy środek trwały?
        • 09.01.2012Sprzedaż nieruchomości po likwidacji działalności gospodarczej
         Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą polegającą na produkcji wyrobów piekarniczych w nowo wybudowanym budynku piekarni, wpisanym do ewidencji środków trwałych. W czasie prowadzenia działalności dokonywano odpisów amortyzacyjnych. Wnioskodawca w kwietniu 2010 r. zlikwidował ww. działalność. W przyszłości zamierza dokonać sprzedaży budynku piekarni, już jako osoba „prywatna”, nie prowadząca działalności. Jakie konsekwencje w podatku dochodowym rodzi sprzedaż nieruchomości po likwidacji działalności gospodarczej?
         • 25.11.2011Ożywienie w specjalnych strefach ekonomicznych
          Obecny rok może być jednym z najlepszych dla Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w ostatnim pięcioleciu – do końca roku wydanych zostanie ok. 200 nowych zezwoleń na działalność gospodarczą, co będzie oznaczać wzrost rzędu 10% w stosunku do 2010 r. – wynika z najnowszej edycji raportu firmy doradczej KPMG, poświęconego funkcjonowaniu SSE w Polsce. Od momentu powstania SSE firmy w nich działające zainwestowały przeszło 75 mld zł.
          • 22.11.2011Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym a CIT
           Pytanie podatnika: Czy strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych może zostać zaliczona przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w części niepokrytej sumą dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych inwestycji w momencie wykreślenia danej inwestycji w obcym środku trwałym z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z ich likwidacją?
           • 08.11.2011Usługi doradcze w kosztach uzyskania przychodów
            Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie firmy doradczej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, potrącany w dacie jego poniesienia (koszt pośredni)?
            • 18.10.2011Rola przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie
             Dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwo powinno generować dodatnie przepływy pieniężne. Dla przedsiębiorstwa ważne jest czy przepływy pieniężne powstały z podstawowej działalności przynoszącej dochód, czy z działalności finansowej, która w przyszłości spowoduje wypływ środków pieniężnych. Sytuacja firmy jest korzystna, jeżeli wynik finansowy netto odpowiada rzeczywistym wpływom środków pieniężnych.
             • 11.10.2011Niezamortyzowana wartość inwestycji a koszty
              Pytanie podatnika: Czy Spółka w związku ze zmianą miejsca wykonywania działalności z powodów racjonalnych i uzasadnionych, będzie mogła zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym przy ul. X?
              • 22.09.2011Większa Łódzka SSE
               Rząd we wtorek zdecydował o poszerzeniu granic Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki temu w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim i Opocznie pracę znajdzie ok. sześćset osób. Kolejnych ponad 1,1 tysiąca etatów powstanie dzięki przyłączeniu do SSE 26,5 ha terenów publicznych.
               • 07.09.2011Amortyzacja ulepszonego środka trwałego
                Poniesione nakłady, które są ulepszeniem środka trwałego, zwiększają jego wartość początkową. Od tak ustalonej wartości początkowej podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych według przyjętej stawki amortyzacyjnej aż do pełnego zamortyzowania. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 23 sierpnia 2011 r. nr IPTPB1/415-56/11-2/ASZ.
                • 19.08.2011Firmy budowlane rozszerzają obszary swej działalności
                 Nakłady inwestycyjne w Unii Europejskiej w sektorze budowlanym zostały obniżone w ubiegłym roku o 3,6%. W obecnym roku prognozowany wzrost może wynieść maksymalnie 0,2%. Wiele firm poszukuje sposobu na pokonanie trudności w rozszerzaniu i większym zróżnicowaniu obszarów działalności gospodarczej – oto główne wnioski z raportu pn. „Europejskie Potęgi Budowlane 2010”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.
                 • 12.08.2011Koszty uzyskania przychodów w działalności firmy
                  Pytanie podatnika: Czy wskazane wydatki, mające wpływ na rozwój działalności Spółki i w konsekwencji na wysokość uzyskiwanych przychodów, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
                  • 29.06.2011NBP o aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw
                   W 2010 r. zanotowano niewielki spadek inwestycji w gospodarce narodowej, co wpłynęło na spadek stopy inwestycji. Spadek inwestycji odnotowano także w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych, choć na mniejszą skalę niż w 2009 r. – wynika z opublikowanej w tym tygodniu przez Narodowy Bank Polski „Oceny kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r. w świetle danych F-01/I-01”.
                   • 16.06.2011WSA: Ocieplenie ścian budynku podnosi wartość początkową lokali
                    Skoro udziały w częściach wspólnych budynku oraz udziały w gruncie są ściśle związane z lokalem, przez co stanowią części składowe lokalu będącego odrębną własnością, to ich wartość wraz z wartością lokalu stanowi zgodnie z art. 16g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość początkową środka trwałego. W takim przypadku po myśli art. 16g ust. 13 ustawy o CIT nakłady inwestycyjne poniesione na modernizację części wspólnych (ocieplenie ścian), podnoszą według wielkości udziału wartość początkową środków trwałych w postaci wyodrębnionych lokali.
                    • 01.06.2011GUS: 4,4 proc. wzrostu PKB
                     W pierwszym kwartale roku PKB wzrósł, w porównaniu z analogicznym okresem roku 2010 o 4,4 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny.
                     • 25.03.2011Jak udokumentować sprzedaż na raty nakładów inwestycyjnych
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca zrezygnował z dalszego użytkowania dzierżawionego budynku. Poniesione nakłady inwestycyjne wraz z wyposażeniem figurującym w ewidencji środków trwałych firmy zostały wycenione i sprzedane innemu podmiotowi gospodarczemu. W umowie kupna-sprzedaży zawarto zapis, że kupujący dokona zapłaty jednorazowej za wyposażenie, natomiast za nakłady inwestycyjne w 96 ratach miesięcznych na podstawie wystawianych co miesiąc faktur częściowych. Czy sprzedaż nakładów inwestycyjnych może zostać dokumentowana częściowymi fakturami - zgodnie z harmonogramem płatności wpisanym do umowy?
                      • 14.03.2011NSA: Podatek od nieruchomości nie zawsze będzie kosztem
                       Z uzasadnienia: Skoro Spółka w analizowanej sytuacji nie osiąga żadnych przychodów z tytułu posiadania (czy eksploatowania) omawianego gruntu, to nie można mówić o związku przyczynowo-skutkowym pomiędzy zapłatą podatku od nieruchomości a przychodami strony. W chwili poniesienia wydatku w postaci zapłaty podatku od nieruchomości, wydatek ten nie mógł przyczynić się do osiągnięcia przychodu z tego względu, iż grunt nie był wykorzystywany w sposób generujący przychody. W konsekwencji, choć Spółka przekonuje o powstaniu przychodu w bliżej nieokreślonej przyszłości, podatek od nieruchomości płacony przez stronę - jako właściciela gruntu niewykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej - nie stanowi kosztów uzyskania przychodów tego podmiotu.
                       • 03.03.2011Prywatyzacja PKP Cargo
                        Spółka PKP Cargo zostanie sprzedana inwestorowi strategicznemu, któremu zostanie zaoferowany większościowy pakiet 50 proc. plus jedna akcja, co umożliwi mu przejęcie kontroli w spółce – przewiduje zaakceptowana przez rząd informacja w sprawie strategii prywatyzacji kolejowej spółki. PKP Cargo SA jest drugim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem rzeczy w państwach Unii Europejskiej.  
                        • 03.03.2011Wzrost PKB przyspieszył pod koniec ubiegłego roku
                         W IV kwartale 2010 r. PKB w stałych cenach średniorocznych poprzedniego roku wzrósł realnie o 4,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy – podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z poprzednim kwartałem, w okresie od października do grudnia ubiegłego roku PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 0,8 proc.  
                         • 25.02.2011Infrastruktura energetyczna wymaga inwestycji wartych setki miliardów złotych
                          Polskie elektrownie, sieci przesyłowe i dystrybucyjne są zdekapitalizowane w ponad 70 proc., a ich modernizacja wymaga nakładów rzędu 200 mld zł – podkreślali uczestnicy debaty „Plan Marshalla dla infrastruktury – finansowanie strategicznych inwestycji” zorganizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA oraz Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji.  
                          • 17.02.2011WSA: Niezamortyzowane inwestycje w obcym budynku czy lokalu są kosztem
                           Z uzasadnienia: Skoro przyczyna straty powstałej w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego jest inna aniżeli wskazana w treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. inna niż zmiana rodzaju działalności), to z wnioskowania a contrario tego przepisu wynika, że podlega ona zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że przepis art. 16 ustawy zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, a wśród tych wydatków ustawodawca nie wymienia strat powstałych w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te zostały zlikwidowane z innych przyczyn aniżeli wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy. Oznacza to zatem, że straty te podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.
                           • 03.02.2011W 2011 r. wzrost PKB nie przyspieszy?
                            Według prognozy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2011 roku wyniesie 3,7 proc, a więc będzie niemal identyczne, jak w poprzednim roku. Z kolei w 2012 roku wzrost PKB w Polsce wyniesie – zdaniem IBnGR – 4,1 proc, co będzie możliwe między innymi dzięki rosnącym inwestycjom oraz poprawie sytuacji na rynku pracy.  
                            • 02.02.2011Planowanie spadkowe w rodzinie – pułapki dziedziczenia ustawowego
                             Obowiązujące powszechnie przepisy z zakresu dziedziczenia nieraz przyczyniały się do powstania niepowetowanych strat, zarówno majątkowych, jak i innych, trudniej policzalnych (bo jak przeliczyć na pieniądze trwały rozpad relacji rodzinnych?). Przyjrzyjmy się wybranym ryzykom, z którymi się tu spotykamy.
                             • 26.01.2011Tarnobrzeska SSE będzie większa
                              Powstanie około 2,4 tys. nowych miejsc pracy i wzrost nakładów inwestycyjnych o 620 mln zł to efekty, jakie ma przynieść podjęta przez rząd decyzja o powiększeniu tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Do strefy zostaną włączone m.in. Radom i Stalowa Wola, a jej powierzchnia sięgnie blisko 1,6 tys. ha.  
                              • 29.12.2010Zmiany w programach wieloletnich dla inwestorów zagranicznych
                               28 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła zmiany w programach wieloletnich dla Sharp Manufacturing Poland, Bridgestone Stargard, UniCredit Business Partner Socjeta per Azioni i BA-CA Administrartion Services GmbH. Są one wynikiem weryfikacji planów inwestycyjnych koncernów w obliczu światowego kryzysu gospodarczego, który skutkował znacznym spadkiem zapotrzebowania na towary i usługi oferowane przez te firmy.
                               • 14.12.2010Orzecznictwo: Kiedy organ podatkowy powinien zwrócić się do sądu
                                Tezy informacyjne: I. Co do zasady organ podatkowy powinien samodzielnie przeprowadzić postępowanie podatkowe i rozstrzygnąć o wszystkich istotnych z prawnopodatkowego punktu widzenia okolicznościach sprawy a dopiero w przypadku zaistnienia wątpliwości, co do istnienia stosunku prawnego lub prawa powinien wystąpić z powództwem do sądu powszechnego na podstawie art. 199a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej: O.p.) . II. Użyte w art. 199a § 3 O.p. pojęcie "wątpliwości" należy rozumieć w kategoriach obiektywnych. To oznacza, że nie można ich postrzegać przez pryzmat subiektywnego przekonania organu podatkowego, że tych wątpliwości nie ma lub są, jak również subiektywnego przekonania podatnika, że te wątpliwości istnieją lub nie istnieją.
                                • 01.12.2010Wzrost PKB w III kwartale powyżej 4 proc.
                                 W porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo, czyli w średniorocznych, stałych cenach z poprzedniego roku, wzrósł realnie w III kwartale br. o 4,2 proc. - wynika z wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Czynnikiem decydującym o tempie wzrostu PKB był popyt krajowy - wpływ ten wyniósł 4,2 pkt proc. PKB wyrównany sezonowo - w cenach stałych przy roku odniesienia 2000 - był wyższy niż przed rokiem o 4,7 proc. i wzrósł realnie o 1,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.  
                                 • 15.11.2010Zysk górnictwa za 2009 r. - niespełna 9 mln zł
                                  W ubiegłym roku sektor górniczy wypracował wynik finansowy na poziomie 8,6 mln zł – wynika z przyjętej przez rząd informacji o wykonaniu w 2009 r. strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015. O niskiej zyskowności sektora zdecydowały przede wszystkim straty odnotowane przez Jastrzębską Spółkę Węglową.
                                  • 09.11.2010Liczba inwestycji w SSE wzrośnie o jedną czwartą
                                   Według najnowszego raportu Firmy Doradczej KPMG „Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Edycja 2010”, wraca zainteresowanie inwestorów SSE. Zgodnie z prognozami zarządzających strefami, w 2010 r. wzrośnie zarówno liczba wydanych zezwoleń, jak i miejsc pracy. Przewiduje się, że wydanych zostanie 166 nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref. Oznacza to wzrost liczby nowych inwestycji o 27 proc. w porównaniu z 2009 rokiem.
                                   • 20.10.2010Mikroprzedsiębiorstwa: W 2009 r. ubyło najmniejszych firm
                                    O 6,4 proc. - do 1 mln 666,1 tys. - spadła w ubiegłym roku, w stosunku do 2008, liczba przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób – podał Główny Urząd Statystyczny. W grupie najmniejszych firm 1 mln 555,7 tys. stanowiły jednostki należące do osób fizycznych, natomiast 91,1 tys. – osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Największy odsetek ogółu mikroprzedsiębiorstw stanowiły jednostki handlowe (29,2 proc.), budowlane (13,1 proc.), prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną (10,7 proc.) oraz przemysłową (9,6 proc.).
                                    • 07.10.2010Krakowska SSE: Zmiana granic, nowe inwestycje
                                     Ułatwienie realizacji nowych inwestycji w województwach małopolskim i podkarpackim to cel wprowadzonych przez rząd zmian obszaru i granic krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Według szacunków Ministerstwa Gospodarki na włączonych do Krakowskiego Parku Technologicznego terenach może zostać zainwestowanych około 70 mln zł i powstać około 400 nowych miejsc pracy w samej strefie oraz około 75 w jej otoczeniu.
                                     • 15.09.2010Pomoc publiczna dla IBM i Nidec
                                      Minimum 33 mln zł wyniesie rządowa pomoc dla inwestycji realizowanych w Polsce przez IBM Global Services Delivery Centre oraz Nidec Motors & Actuators. Rada Ministrów podjęła decyzję o ustanowieniu wieloletnich programów wsparcia dla Centrum Usług Wspólnych IT-IDC (Integrated Delivery Center) we Wrocławiu i fabryki silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego w Niepołomicach pod Krakowem.
                                      • 14.09.2010VAT: Pozostawienie ulepszeń w wynajmowanym lokalu nie jest usługą
                                       Pytania podatnika: 1. Czy podatek od towarów i usług odliczony w momencie ponoszenia nakładów powinien zostać skorygowany zgodnie z dyspozycją art. 91 ustawy o VAT? 2. Czy w omawianej sprawie mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem poniesionych nakładów na lokal, w związku z tym pozostałą niezamortyzowaną część należy opodatkować VAT należnym?
                                       • 03.09.2010Rozliczenie podatkowe otrzymanej dotacji
                                        Pytania podatnika: 1. W sytuacji kiedy zakupy dotyczące projektu zostały sfinansowane w 100% zaliczki to w którym momencie 15% wartości faktury powinny być dane w koszty podatkowe czy w momencie pomniejszenia kolejnej refundacji o 15%? 2. Jeśli te wydatki były poczynione w 2009 r. a do końca kwietnia Wnioskodawca złoży zeznanie podatkowe a refundację otrzyma po kwietniu 2010 r. to czy powinien skorygować zeznanie roczne PIT-36L? 3. Po wykorzystaniu zaliczki Wnioskodawca najpierw sam finansował zakupy dotyczące projektu a później składał wniosek o refundację - czy w tej sytuacji powinien odnosić wszystkie koszty na bieżąco w dacie poniesienia wydatku, czyli w dacie faktury a w momencie refundacji robiąc korektę kosztów?
                                        • 30.08.2010Wzrost PKB w II kwartale wyniósł 3,5 proc. rok do roku
                                         Według opublikowanych przez GUS wstępnych szacunków dynamiki wzrostu gospodarczego, produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) w II kwartale tego roku wzrósł realnie o 3,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2000) był wyższy niż przed rokiem o 3,8 proc.
                                         • 25.08.2010Modernizacja środka trwałego amortyzowanego indywidualną stawką
                                          Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji spółka może kontynuować ustaloną wcześniej dla budynku zakupionego, a obecnie zmodernizowanego i rozbudowanego, indywidualną stawkę amortyzacyjną, tj. 10% w stosunku do całości nakładów, łącznie z nakładami na budowę placu magazynowego?
                                          • 12.08.2010Sprzedaż składnika majątku firmy wniesionego aportem
                                           Pytanie podatnika: Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych stanowiących element przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które na moment dokonania aportu stanowiły środek trwały w budowie i nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki wnoszącej aport, natomiast na moment sprzedaży w wyniku zakończenia procesu inwestycyjnego stanowią środki trwałe Spółki?
                                           • 23.07.2010Pomoc publiczna dla trzech inwestorów
                                            Przyznanie prawie 8,7 mln zł pomocy publicznej przewidują podjęte w tym tygodniu przez rząd uchwały ustanawiające wieloletnie programy wsparcia dla trzech inwestorów: Tieto Poland Sp. z o.o., Geoban są oraz Citibank International Plc. Firmy objęte pomocą mają zainwestować niespełna 7 mln zł i utworzyć prawie 1300 miejsc pracy.
                                            • 15.07.2010Specjalne Strefy Ekonomiczne: Przedsiębiorcy czekają na zmianę przepisów
                                             Ponad 36 proc. przedsiębiorców inwestujących w specjalnych strefach ekonomicznych uważa, że w obecnej sytuacji rynkowej najtrudniejszym warunkiem do spełnienia staje się obowiązek minimalnego poziomu zatrudnienia, określonego w zezwoleniu na prowadzenie działalności strefie – wynika z najnowszego badania firmy doradczej Deloitte. Zgodnie z obowiązującym dziś prawem, obowiązek ten nie może zostać zmieniony. Nowelizacja prawa w tym zakresie może przyczynić się do utrzymania poziomu inwestycji w SSE.
                                             • 15.07.2010Wydatki na nadzór nad inwestycją należącą do podmiotu trzeciego nie są kosztem podatkowym
                                              Wydatki poniesione na nadzór nad realizacją inwestycji budowlanej, będącej własnością podmiotu trzeciego, nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Wydatki te nie mogą zostać także uznane za inwestycję w obcym środku trwałym, jeśli przedsiębiorca nie jest jego dzierżawcą w trakcie budowy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
                                              • 14.07.201010 proc. gazu z biogazowni do 2020 roku?
                                               Zgodnie z zapisami „Kierunków rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”, które na wniosek ministra gospodarki zaakceptował rząd, roczna krajowa produkcja biogazu może wynieść około 1,7 mld m sześc. Taka ilość biogazu po oczyszczeniu mogłaby pokryć 10 proc. zapotrzebowania na gaz lub w całości zabezpieczyć potrzeby odbiorców z terenów wiejskich, a dodatkowo dostarczyć 125 tys. MWhe energii elektrycznej i 200 tys. MWhc energii cieplnej.
                                               • 25.06.2010Moment opodatkowania przekazania części budynku na cele osobiste
                                                Pytanie podatnika: W którym momencie nastąpi przekazanie na cele osobiste części budynku i wystąpi podatek VAT należny zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - czy w miesiącu lutym 2010 r. (w momencie złożenia wniosku), czy w miesiącu kwietniu 2010 r. tj. w momencie otrzymania decyzji zmieniającej ze starostwa, a może dopiero po dokonanym odbiorze technicznym?
                                                • 17.06.2010Centra usług: Rządowe wsparcie dla dwóch inwestycji
                                                 Centra biznesowe tworzone we Wrocławiu i w Warszawie otrzymają ponad 12 mln zł pomocy publicznej – zdecydował rząd. Pierwsza inwestycja to Biznesowe Centrum Innowacji i Transformacji, które w latach 2010-2012 stworzy Global e-Business Operations sp. z o.o., druga to  RBS Global Hub Europe, które do 2011 r. uruchomi ABN Amro Bank N.V.SA. Jednocześnie rząd – na wniosek inwestora – zrezygnował ze wspierania Centrum Badawczo-Rozwojowego w Poznaniu,  realizowanego przez Roche Polska.
                                                 • 02.06.2010VAT: Sprzedaż budynku wybudowanego na cudzym gruncie
                                                  Pytanie podatnika: W październiku 2002 r. Wnioskodawca oddał do użytkowania wytworzony we własnym zakresie budynek stacji dializ posadowiony na cudzym (dzierżawionym) gruncie należącym do szpitala. Czy do sprzedaży opisanego budynku Wnioskodawca może zastosować zwolnienie na podstawie art. 43 pkt 10 i czy w związku ze sprzedażą winien skorygować VAT naliczony, o który obniżył VAT należny w okresie budowy proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do upływu 10 lat? Czy też sprzedaży tej nie należy uznać za dostawę towaru, lecz za usługę polegającą na sprzedaży nakładów i opodatkować 22% stawką VAT?
                                                  • 31.05.2010PKB wzrósł o 3 proc. w I kwartale
                                                   Od stycznia do marca tego roku PKB niewyrównany sezonowo, czyli w cenach stałych średniorocznych poprzedniego roku, wzrósł realnie o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego – podał GUS. PKB wyrównany sezonowo - w cenach stałych przy roku odniesienia 2000 - wzrósł realnie o 0,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,8 proc.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »