Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odszkodowanie zakaz konkurencji

 • 12.06.2013Dochodzenie roszczeń zbiorowych - KE nalega na zmiany
  Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim wprowadzenie jednolitych mechanizmów dochodzenia roszczeń zbiorowych. Dzięki temu powstać ma skuteczniejsza gwarancja dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
  • 15.05.2013Podatki dochodowe: Odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody pozasądowej
   W sytuacji, kiedy dochodzi do zawarcia porozumienia, na mocy którego jednej ze stron zostaje wypłacona należność pieniężna jako forma odszkodowania, np. związana z wypadkiem pracownika przy pracy, powstaje pytanie, czy kwota takiej należności podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z reguły tego typu odszkodowania stanowią zapłatę, której celem jest zaspokojenie wszelkich roszczeń jednej ze stron i uniknięcie sporu sądowego. Wątpliwości wzbudza również kwestia możliwości zaliczenia takiego odszkodowania do kosztów uzyskania przychodu przez pracodawcę.
   • 11.04.2013Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy a przychód pracownika
    Pytanie podatnika: Czy zasądzone przez sąd pracy odszkodowanie dla pracownika na podstawie przepisów Kodeksu pracy za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
    • 04.04.2013VAT: Odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej
     Pytanie podatnika: Czy powstrzymywanie się przez Wnioskodawcę od działalności konkurencyjnej w zamian za odszkodowanie wypłacane na jego rzecz przez spółkę stanowić będzie odpłatne świadczenie usług opodatkowane podatkiem VAT?
     • 05.11.2012Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
      Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
      • 26.10.2012Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich a PIT
       Pytanie podatnika: Czy kwota odszkodowania za naruszenie autorskich praw majątkowych (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) otrzymana na podstawie ugody sądowej podlega zwolnieniu przedmiotowemu z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z treścią art. 21 ust. 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
       • 31.05.2012Transakcje na rynku wierzytelności: Przedawnienie w prawie cywilnym
        Przedawnienie się roszczenia może wywierać negatywne skutki podatkowe – możliwość optymalizacji podatkowej w przypadku roszczeń przedawnionych jest zdecydowanie mniejsza, niż w przypadku roszczeń wymagalnych. Warto poznać więc zasady rządzące przedawnieniem.
        • 12.03.2012Zasady odpowiedzialności pracownika: Zakaz konkurencji
         Zgodnie z art. 1011 § 1 Kodeksu pracy w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).
         • 05.03.2012Zadatek a podatek dochodowy
          Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wraz z mężem sprzedawała dom. Biuro nieruchomości znalazło klienta, który wyraził chęć zakupu ww. budynku. Na skutek negocjacji ustalono cenę sprzedaży na kwotę 935 000 zł. Klient wpłacił kwotę 60 000 zł tytułem zadatku, a następnie wycofał się z zakupu domu. Małżonkowie zatrzymali zadatek, traktując go jako odszkodowanie. Czy z tytułu otrzymanego zadatku należy zapłacić podatek dochodowy?
          • 13.02.2012Opodatkowanie PIT odprawy pieniężnej
           Pytanie: Zawarłam ugodę sądową z pracodawcą. Na podstawie tej ugody pracodawca zobowiązał się do zapłacenia mi odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, a także odprawy pieniężnej. Czy kwota odprawy jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
           • 28.09.2011Odszkodowanie za przewlekłość postępowania a PIT
            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do odprowadzenia na rzecz Skarbu Państwa podatku od osób fizycznych w kwocie 344 zł z tytułu otrzymanego zadośćuczynienia?
            • 15.07.2011Odszkodowanie z tytułu zaniżonej liczby akcji pracowniczych a PIT
             Odszkodowanie z tytułu przyznania zaniżonej liczby akcji korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji jego wypłata nie rodzi obowiązku podatkowego w PIT – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 5 lipca 2011 r. nr IPTPB2/415-59/11-2/KK.
             • 22.06.2011Odszkodowanie za zwolnienie z pracy a PIT
              Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę korzysta ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jego wysokość oraz zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, tj. Kodeksu pracy – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 9 czerwca 2011 r. nr IPTPB2/415-50/11-2/MP.
              • 10.05.2011Odszkodowania i ugody a PIT
               Zwolnione z podatku dochodowego są odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z ustaw lub aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, bądź też inne odszkodowania lub zadośćuczynienia wynikające z wyroków czy ugód sądowych – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 20 kwietnia 2011 r. nr IPPB4/415-29/11-6/JK.
               • 20.12.2010Rekompensata za rozwiązanie umowy o pracę nie jest odszkodowaniem
                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w dniu 28.03.2010 r. zawarła umowę o pracę z dniem rozpoczęcia wykonywania pracy wyznaczonym na 01.05.2010 r. Jednakże spółka postanowiła rozwiązać umowę o pracę. Podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Zgodnie z artykułem 3 porozumienia spółka wypłaciła rekompensatę w wysokości 22.500 zł oraz dodatkowo jednorazową rekompensatę w wysokości 10.000 zł. Czy wypłaty rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
                • 17.08.2010Katalog przychodów ze stosunku pracy
                 Stosownie do zapisów art. 12 ust. 1 updof do przychodów z wykonywanej pracy zaliczamy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, którymi są: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
                 • 03.08.2010Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłku pogrzebowego podlegają PIT
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni otrzymała od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację PIT-8C za 2009 r. W informacji tej został wykazany przychód z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowej wypłaty zasiłku pogrzebowego w łącznej kwocie 953,62 zł, w tym kwota 286,38 wypłacona na podstawie art. 85 ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych oraz kwota 667,24 wypłacona na podstawie wyroku Sądu Rejonowego. Czy wypłacone odsetki są odszkodowaniami w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 3b?
                  • 26.05.2010Umowa o zakazie konkurencji zawarta po ustaniu stosunku pracy – kwalifikacja przychodu byłego pracownika
                   Może się zdarzyć, że już po ustaniu stosunku pracy zawrzemy z pracownikiem na gruncie Kodeksu cywilnego umowę o zakazie konkurencji przewidującą wynegocjowane odszkodowanie za powstrzymanie się pracownika od działalności konkurencyjnej w umówionym czasie. Powstaje w tym momencie pytanie: do jakiego źródła przychodów zakwalifikować przychody pracownika, które ten otrzymuje od byłego pracodawcy?
                   • 02.04.2010Odszkodowanie za bezprawne zwolnienie bez podatku
                    Pytanie podatnika: Czy słusznie został naliczony i pobrany podatek od odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę?
                    • 14.10.2009Odszkodowanie dla świadka wolne od PIT
                     Pytanie podatnika: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, przyznane świadkom na ich żądanie odszkodowanie za utracony zarobek z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu?
                     • 12.10.2009MF: Nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z odszkodowaniem
                      Interpelacja nr 11189 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie odszkodowania
                      • 16.09.2009Nie każda kwota pieniężna wynikająca z ugody sądowej jest odszkodowaniem
                       Pytanie podatnika: Czy odszkodowanie z ugody sądowej zawartej w opisanym stanie faktycznym jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                       • 07.08.2009Ugodowe zaspokojenie roszczeń pracowniczych a PIT
                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo potrącając od kwoty 70 000 zł wynikającej z ugody sądowej, zaliczkę na podatek dochodowy?
                        • 02.07.2009Odszkodowanie za wyrządzoną szkodą w majątku pracowników lub osób trzecich bez podatku
                         Pytanie podatnika: Czy wypłacane przez Spółkę odszkodowanie stanowi przychód po stronie osób je otrzymujących, a co za tym idzie czy istnieje po stronie Spółki obowiązek wystawiania PIT–8C?
                         • 23.10.2008Odszkodowanie a franszyza redukcyjna
                          Pytanie podatnika: Czy wypłacone użytkownikom lokali przez spółdzielnię kwoty odszkodowań z tytułu szkód podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, a tym samym nie należy ich wykazywać w PIT-8C?
                          • 11.08.2008Szkoda wyrządzona przez pracownika tymczasowego
                           Pytanie: Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu przez niego pracy?
                           • 14.07.2008Orzecznictwo: Niepodpisanie listy obecności może być uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę
                            W zakładzie pracy, w którym nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie elementów organizacji i porządku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecności w pracy, następuje w drodze poleceń pracodawcy.
                            • 11.07.2008Orzecznictwo: Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa
                             1. Zwolnienie byłych pracowników z zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest równoznaczne z godzeniem się przez byłego pracodawcę na ujawnienie (upowszechnienie) tych informacji przez pracowników lub na uczynienie z nich dowolnego użytku, zwłaszcza sprzecznego z interesem pracodawcy. 2. Także po rozwiązaniu stosunku pracy byli pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy posiadanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
                             • 03.06.2008Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji
                              Pytanie: W jaki sposób określić podstawę wymiaru odszkodowania dla pracownika przy umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?
                              • 03.12.2007Odszkodowanie dla pracownika nie zawsze zwolnione z podatku
                               Pytanie podatnika: Czy wypłacone odszkodowanie byłemu pracownikowi obejmujące jednoroczne wynagrodzenie i koszty czesnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy przepisów art. 21 ust. 1 pkt. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 z późn.zm.)?
                               • 25.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Nielegalne korzystanie z mediów i podatek VAT
                                Przedsiębiorstwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G... wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
                                • 21.03.2007Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych — odszkodowania
                                 Osobie fizycznej może przysługiwać odszkodowanie za poniesioną szkodę na gruncie różnych przepisów prawnych. Celem odszkodowania jest zrekompensowanie poniesionej szkody, a nie wzbogacenie poszkodowanego, w związku z czym przepisy prawa podatkowego zawierają zwolnienie odszkodowań od opodatkowania. Na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3-4, 29, 106, 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), dotyczących omawianych zwolnień podatkowych, można wyróżnić:
                                 • 21.11.2006Zakaz konkurencji
                                  Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji jest dla pracodawcy gwarantem lojalności pracownika wobec zakładu pracy, dochowania tajemnicy informacji, a przede wszystkim pewności, że pracownik nie narazi go na szkody. Działalnością konkurencyjną dla pracodawcy jest podejmowanie przez pracownika czynności, które pokrywają się przynajmniej częściowo z zakresem działalności pracodawcy. Zarówno formę, jak i rodzaje umów o zakazie konkurencji określa rozdział IIa w dziale IV ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: k. p.).
                                  • 15.11.2006Odszkodowanie otrzymane od byłego pracodawcy na mocy ugody sądowej
                                   Pytanie podatnika: dotyczy zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznanych na podstawie ugody od byłego pracodawcy (godziny nadliczbowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop).
                                   • 09.11.2006Odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej
                                    Pytanie: Czy jako płatnik powinnam pobrać i wykazać w informacji o dochodach PIT-11 podatek od postawionego do dyspozycji byłemu pracownikowi świadczenia z tytułu umowy o zakazie konkurencji w sytuacji, gdy świadczenie nie zostało przyjęte?
                                    • 18.10.2006Należność pieniężna otrzymana w wyniku ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą nie jest odszkodowaniem
                                     Pytanie podatnika: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych należność pieniężna otrzymana w wyniku ugody sądowej zawartej pomiędzy podatnikiem a spółką S.A. w związku z nie wypłaceniem przez spółkę świadczenia należnego podatnikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed terminem określonym w "Pakiecie gwarancji socjalnych"?
                                     • 26.07.2006Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
                                      Pytanie: Pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy, tj. z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Dodatkowo rozwiązując ze mną umowę o pracę pracodawca wiedział, że jestem w ciąży, a zatem podlegam szczególnej ochronie. W związku z powyższym wniosłam przeciwko pracodawcy pozew do sądu pracy, żądając przywrócenia do pracy oraz wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Sąd uznając, że rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 Kp było bezpodstawne przywrócił mnie do pracy i zasądził na moją rzecz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy pod warunkiem podjęcia pracy. Czy wypłacone wynagrodzenie należy traktować jako odszkodowanie zwolnione z opodatkowania, czy też podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym?