Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aport

 • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
  Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
  • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
   Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
   • 24.04.2020NSA. VAT od aportu znaku towarowego otrzymanego w darowinie
    Cho wniesienie aportu do spóki jawnej ma charakter odpatnego wiadczenia usug, bowiem dokonujcy tej czynnoci otrzymuje w zamian wymiern korzy majtkow w postaci ogóu praw i obowizków wspólnika w teje spóce, to samo stwierdzenie, e dana czynno stanowi odpatne wiadczenie usug nie jest wystarczajc przesank skutkujc opodatkowaniem tej czynnoci podatkiem od towarów i usug. Dla wystpienia opodatkowania przy wniesieniu aportu konieczne jest dodatkowo stwierdzenie dokonania tej czynnoci przez podatnika VAT i to dziaajcego w takim charakterze przy tej czynnoci - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
    • 17.03.2020Podstawa opodatkowania w VAT przy aporcie samochodu do spóki
     Spóka obja 49 udziaów o wartoci nominalnej 1000 z kady i cznej wartoci nominalnej 49 000 z i pokrya je m.in aportem o wartoci netto w kwocie 162 849 z w postaci dwóch samochodów ciarowych, za który obja 4 udziay o cznej wartoci nominalnej 4000 z. Nadwyka ceny nabycia udziaów w zamian za aport ponad ich cen nominaln przelana zostaa na kapita zapasowy spóki. Czy podstaw opodatkowania VAT przy wniesieniu samochodów stanowi bdzie kwota 4000 z pomniejszona o kwot nalenego podatku VAT?
     • 25.02.2020WSA. Samochód osobowy w kosztach: Kiedy zmiana umowy leasingu ma znaczenie?
      Zmiana umowy co do podmiotu korzystajcego (leasingobiorcy) nie wpywa na prawa i obowizki w zakresie prawa podatkowego odnoszce si do treci umowy leasingu, która w tym zakresie nie ulega zmianie. Mianowicie aneksem nie dokonano, np. zmiany przedmiotu umowy lub jego wartoci, czy te iloci lub wysokoci rat. W konsekwencji rozliczenie umowy leasingu, która jako element przedsibiorstwa zostaa wniesiona aportem do spóki cywilnej, podlega zasadom okrelonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowizujcym do koca 2018 r. - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
      • 29.11.2019NSA: Zmniejszenie udziau w spóce osobowej nie jest opodatkowane pdof
       Z uzasadnienia: (...) jest oczywistym, e kwoty, o które zmniejszony zosta wkad do spóki, nie mog by uznane za przychód podlegajcy opodatkowaniu. Czciowy zwrot w pienidzu lub w naturze wczeniej wniesionego wkadu nie moe spowodowa powstania dochodu po stronie podatnika, gdy w efekcie do jego majtku wraca ta cz, która wczeniej zostaa wniesiona do spóki. W efekcie podatnik nie uzyskuje przyrostu majtku i tym samym przychodu.
       • 10.10.2019VAT: Przygotowanie dziaki do inwestycji dla przyszego nabywcy nosi znamiona dziaalnoci
        Podejmowanie zorganizowanych dziaa, takich jak podzia gruntu na mniejsze dziaki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewntrznych, uzyskanie przed sprzeda decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynnoci marketingowych, wiadczy o tym, e czynnoci zwizane ze sprzeda dziaki maj form zawodow (profesjonaln).
        • 07.10.2019WSA. Samo wystawienie weksla nie generuje kosztu
         Z uzasadnienia: Zamieszczenie w treci przepisu dodatkowego, w stosunku do zasad ogólnych, warunku w postaci stwierdzenia "faktycznie poniesione" wskazuje, e kosztem w tym wypadku moe by koszt faktycznie poniesiony, a wic zrealizowany do dnia osignicia przychodu i skutkujcy rzeczywistym zmniejszeniem zasobów majtkowych podatnika (...) wrczenie weksla nie jest spenieniem wiadczenia (zapat) w rozumieniu prawa zobowiza, lecz moe suy, jak ju wyjaniono, co najwyej jako odnowienie.
         • 03.10.2019Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu dla celów amortyzacji
          W najczsciej wystpujcym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) wartoci pocztkow samochodu jest cena nabycia. A cen nabycia jest kwota nalena zbywcy, powikszona o koszty zwizane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do uywania - w szczególnoci o koszty transportu, zaadunku i wyadunku, ubezpieczenia w drodze, montau, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (jeli taki przypadek wystpi), opat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.
          • 02.10.2019Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu dla celów amortyzacji
           W najczsciej wystpujcym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) wartoci pocztkow samochodu jest cena nabycia. A cen nabycia jest kwota nalena zbywcy, powikszona o koszty zwizane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do uywania - w szczególnoci o koszty transportu, zaadunku i wyadunku, ubezpieczenia w drodze, montau, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (jeli taki przypadek wystpi), opat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.
           • 27.09.2019Czy przeksztacenie spódzielni w spók powinno by zakazane?
            Przepisy Kodeksu Spóek Handlowych wyczaj zawizanie spóki z o.o. jedynie przez jednoosobow spók z o.o., a utworzenie spóki z o.o. przez spódzielni naley zaliczy do czynnoci lecej w zakresie wolnoci prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
            • 24.09.2019MF: Najczciej zadawane pytania w zakresie CIT-TP i PIT-TP
             Poczwszy od transakcji realizowanych w 2017 r., podatnicy zobowizani s do skadania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin zoenia uproszczonych sprawozda wynosi 9 miesicy po zakoczeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 wrzenia br. w zakresie transakcji realizowanych w 2018 roku. Aby zapewni podatnikom jak najwiksz pewno prawn w procesie wywizywania si z nowych obowizków, Ministerstwo Finansów opublikowao odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania dotyczce raportowania CIT-TP i PIT-TP. Zagadnienia zawarte w niniejszej informacji pozostaj aktualne take w odniesieniu do obowizków sprawozdawczych w zakresie CIT-TP/ PIT-TP za rok 2018.
             • 24.09.2019Katowice: Przeksztacenia przedsibiorstw - aspekty prawne i podatkowe
              Szkolenie przedstawia sytuacje zwizane z przeksztaceniami podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz i dziaania konieczne dla przeprowadzenia przeksztace. Zaprezentowane zostan konkretne przykady przeksztace wraz z ich ocen z prawnego i podatkowego punktu widzenia, przy uwzgldnieniu skutków ekonomicznych. Skutki prawne i podatkowe oceniane s ze szczególnym uwzgldnieniem najnowszych zmian w prawie. Ocena skutków ekonomicznych uwzgldnia bdzie równie koszty dokonania przeksztacenia obejmujce midzy innymi koszty administracyjne, sdowe, kwalifikowanych jako koszty zewntrzne, ale i koszty wewntrzne, wynikajce z koniecznoci dokonania zmian w strukturze kapitaowej, organizacyjnej czy personalnej.
              • 23.09.2019NSA. Zwrot czci wkadu nie jest przychodem wspólnika
               Z uzasadnienia: W przypadku czciowego zwrotu w pienidzu lub w naturze wczeniej wniesionego wkadu nie dochodzi do powstania u podatnika dochodu, gdy w jego efekcie do majtku podatnika wraca ta jego cz, która wczeniej zostaa ulokowana w spóce. Zmienia si tylko wkad do spóki na rodki pienine lub niepienine (...) warto, o któr zostaje zmniejszony wkad do spóki osobowej w drodze wypaty pienidzy lub przez przekazanie skadnika majtku spóki, nie moe by traktowana jako przychód podatkowy.
               • 19.09.2019Amortyzacja znaków towarowych
                Pojcie znaków towarowych jest zdefiniowane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo wasnoci przemysowej (dalej: p.w.p.). I tak, zgodnie z art. 120 tej ustawy, znakiem towarowym moe by kade oznaczenie umoliwiajce odrónienie towarów jednego przedsibiorstwa od towarów innego przedsibiorstwa. Znakiem towarowym moe by w szczególnoci wyraz, wcznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztat towaru lub opakowania, a take dwik. Jednoczenie, ilekro w ustawie jest mowa o znakach towarowych – rozumie si przez to take znaki usugowe. W konsekwencji przepisy dotyczce znaków towarowych odnosz si take do znaków usugowych, czyli oznacze, które nadaj si do odrónienia usug jednego przedsibiorstwa od usug innego przedsibiorstwa.
                • 18.09.2019Amortyzacja znaków towarowych
                 Pojcie znaków towarowych jest zdefiniowane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo wasnoci przemysowej (dalej: p.w.p.). I tak, zgodnie z art. 120 tej ustawy, znakiem towarowym moe by kade oznaczenie umoliwiajce odrónienie towarów jednego przedsibiorstwa od towarów innego przedsibiorstwa. Znakiem towarowym moe by w szczególnoci wyraz, wcznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztat towaru lub opakowania, a take dwik. Jednoczenie, ilekro w ustawie jest mowa o znakach towarowych – rozumie si przez to take znaki usugowe. W konsekwencji przepisy dotyczce znaków towarowych odnosz si take do znaków usugowych, czyli oznacze, które nadaj si do odrónienia usug jednego przedsibiorstwa od usug innego przedsibiorstwa.
                 • 10.09.2019Neutralna podatkowo wymiana udziaów midzy wspólnikami polskiej i zagranicznej spóki
                  Wyrokiem z 4 lipca 2019 r. Naczelny Sd Administracyjny oddali wniesion przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skarg kasacyjn w rozstrzygnitej przez WSA sprawie, dotyczcej neutralnoci podatkowej wymiany udziaów, dokonanej przez wspólnika nieposiadajcego 50% akcji. W swym rozstrzygniciu NSA powoa si na utart lini orzecznicz, wyraon m.in. w wyroku z 24 marca 2016 r., zgodnie z któr: „...zrónicowanie podatkowych skutków dziaa majcych ten sam cel tylko w zalenoci od dopuszczalnej w wietle przepisów prawa iloci osób, które zawizay spók, mogoby zniweczy cel zaoony przez ustawodawc w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. poprzez ograniczenie jego stosowania i prowadzi do niczym nieuzasadnionego zrónicowania sytuacji prawnopodatkowej wspólników spóek kapitaowych podejmujcych tosame, zgodne z prawem, dziaania restrukturyzacyjne w zalenoci od tego, jaki pakiet udziaów (akcji) posiadali” (sygn. akt II FSK 117/14).
                  • 22.08.2019E-szkoa VAT
                   VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
                   • 16.08.2019Spóka jawna: wycofanie skadników majtku z jednej spóki w celu wniesienia ich do innej
                    Aporty wnoszone do spóek osobowych, niezalenie od tego jak maj posta (jednego skadnika majtku, zespou skadników majtkowych itp.) zwolnione s z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieodpatne przekazanie uprzednio wniesionego aportu do majtku osobistego wspólnika równie jest neutralne w kontekcie podatku dochodowego od osób fizycznych.
                    • 01.08.2019Konwersja dugu na kapita zakadowy - skutki podatkowe
                     Konwersja dugu (wierzytelnoci) to szczególny sposób podwyszenia kapitau zakadowego, nie unormowany w przepisach Kodeksu Spóek Handlowych. Warto bliej pozna nastpstwa takich dziaa dla poyczkodawcy i wierzyciela, oraz przyjrze si ich skutkom podatkowym.
                     • 24.07.2019NSA. Wniesienie do spóki jawnej wkadu niepieninego z majtku osobistego a VAT
                      Z uzasadnienia: Definicja dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usug wyranie nawizuje do obrotu profesjonalnego, czego nie mona odnie do samej czynnoci wniesienia wkadu niepieninego. W niniejszym przypadku trudno te dostrzec, aeby wykorzystywanie wartoci niematerialnej i prawnej nastpowao w sposób cigy do celów zarobkowych, skoro wniesienie wkadu jest czynnoci prawn jednorazow. Przez cige wykorzystywanie skadników majtku trzeba bowiem rozumie takie wykorzystanie, które charakteryzuje si powtarzalnoci lub dugim okresem trwania.
                      • 18.06.2019NSA. VAT od aportu nie jest przychodem wspólnika
                       Z uzasadnienia: Pojcie "naleny podatek od towarów i usug", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, naley rozumie jako element wartoci transakcji, a nie jako publicznoprawne, nieodpatne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pienine na rzecz Skarbu Pastwa. Jeeli zatem dokonanie okrelonej czynnoci wie si z nalenym podatkiem od towarów i usug, to zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. kwota ta nie stanowi przychodu.
                       • 29.05.2019NSA o pierwszym zasiedleniu w VAT po wyroku TS UE
                        Z uzasadnienia: Wskazane przepisy teje dyrektywy naley interpretowa w ten sposób, e nie sprzeciwiaj si one, aby takie przepisy krajowe uzaleniay owo zwolnienie od warunku, zgodnie z którym w wypadku "ulepszenia" istniejcego budynku poniesione wydatki nie mog przekroczy 30% pocztkowej wartoci tego budynku, o ile rzeczone pojcie "ulepszenia" jest interpretowane w taki sam sposób jak pojcie "przebudowy" zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy VAT, to znaczy tak, e odnony budynek powinien by przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczcej zmiany warunków jego zasiedlenia.
                        • 22.05.2019Niedozwolona optymalizacja: Zwrotny transfer nieruchomoci - informacja szefa KAS
                         W niniejszej informacji Szef KAS zwraca uwag na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w których podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych d do uzyskania wyjanie przedstawiajc stan faktyczny lub zdarzenie przysze, których centralnym elementem jest obrót posiadanymi nieruchomociami w celu „urynkowienia” ich wartoci oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wyszej wartoci pocztkowej i tym samym zawyanie kosztów uzyskania przychodu (skutkujce uzyskaniem korzyci podatkowej).  
                         • 17.05.2019Niedozwolona optymalizacja: Zwrotny transfer nieruchomoci - informacja szefa KAS
                          W niniejszej informacji Szef KAS zwraca uwag na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w których podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych d do uzyskania wyjanie przedstawiajc stan faktyczny lub zdarzenie przysze, których centralnym elementem jest obrót posiadanymi nieruchomociami w celu „urynkowienia” ich wartoci oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wyszej wartoci pocztkowej i tym samym zawyanie kosztów uzyskania przychodu (skutkujce uzyskaniem korzyci podatkowej).  
                          • 15.05.2019WSA: Opata licencyjna za znak towarowy w kosztach podatkowych
                           Z uzasadnienia: Tre przepisu art. 23 ust. 1 pkt 64 ustawy o PIT nie wprowadza wymogu tosamoci podmiotowej zbywcy prawa (który by jego wytwórc lub nabywc) i ponoszcego wydatki z tytuu korzystania z tego prawa na innej podstawie ni wasno. Nie mona uzna, e wyczenie z kosztów uzyskania przychodu wydatków za korzystanie z prawa dotyczyy wycznie takiej sytuacji, gdy nabywca lub wytwórca po zbyciu prawa korzystania z niego w oparciu o umow cywilnoprawn. Takie ograniczenie nie wynika z treci omawianego przepisu.
                           • 25.04.201929.04.2019: Aporty, poczenia, podziay i inne dziaania restrukturyzacyjne - aspekty podatkowe
                            Coraz wicej podmiotów gospodarczych uczestniczy w rónego rodzaju dziaaniach restrukturyzacyjnych. Czasami jest to spowodowane konsolidacj w ramach jednej grupy kapitaowej, innym razem ma to zwizek ze zmieniajcym si profilem dziaalnoci. W kadym jednak przypadku przed rozpoczciem dziaa restrukturyzacyjnych konieczne jest przeanalizowanie skutków podatkowych. Przygotowalimy e-kurs: Aporty, poczenia, podziay i inne dziaania restrukturyzacyjne - aspekty podatkowe. Jego celem jest omówienie rónych, najczciej wystpujcych w praktyce, rodzajów restrukturyzacji prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. W zalenoci od rodzaju, charakteru i wielkoci prowadzonej dziaalnoci moliwy bdzie szereg rozwiza, które mog spowodowa nie tylko wiksz efektywno prowadzonej dziaalnoci ale równie mniejsze obcienia podatkowe. W trakcie kursu zostan przyblione nie tylko same przepisy podatkowe dotyczce poszczególnych form restrukturyzacji ale równie praktyka organów podatkowych, które w licznych interpretacjach podatkowych wyjaniaj rozumienie czsto nieprecyzyjnych przepisów.
                            • 18.04.2019NSA: Wany wyrok dla gmin zbywajcych nieruchomoci nabyte nieodpatnie
                             Z uzasadnienia: Dla kwalifikowania skarcej jako wykonujcej dziaalno gospodarcz istotne znaczenie ma bowiem to, e skarca jest gmin, która jest podatnikiem VAT w zakresie obrotu nieruchomociami i której aktywno na gruncie obrotu nieruchomociami nie tylko ma wpyw na przysparzanie skarcej staych dochodów ale równie w istotny sposób ksztatuje rynek obrotu nieruchomociami.
                             • 27.03.2019NSA. VAT od aportu nie jest przychodem wspólnika
                              Z uzasadnienia: Pojcie "naleny podatek od towarów i usug", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, naley rozumie jako element wartoci transakcji, a nie jako publicznoprawne, nieodpatne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pienine na rzecz Skarbu Pastwa. Jeeli zatem dokonanie okrelonej czynnoci wie si z nalenym podatkiem od towarów i usug, to zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy kwota ta nie stanowi przychodu (...) kwota podatku od towarów i usug zwizana z wniesieniem aportu przez Skarcego, jako kwota podatku nalenego, stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, nie bdzie stanowia jego przychodu.
                              • 21.03.2019NSA: Jak rozstrzyga w przypadku istnienia luki prawnej
                               Z uzasadnienia: ...W demokratycznym pastwie prawnym (art. 2 Konstytucji RP) strona nie moe ponosi konsekwencji ewidentnych bdów i zaniedba prawodawcy, w tym zwaszcza takich, które powoduj luk w prawie naruszajc podstawowe zasady porzdku konstytucyjnego. Luk tak w wyjtkowych przypadkach wypeni mona w drodze analogii. Brak przepisu wyczajcego analogi z procesu interpretacji i stosowania materialnego prawa sprawia bowiem, e na zasadzie wyjtku mona si posuy t metod dla usunicia ewidentnych narusze porzdku konstytucyjnego
                               • 01.03.2019NSA: Moment uzyskania dochodu z instrumentów finansowych
                                Z uzasadnienia: Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tosamy z momentem ich nabycia bez wzgldu na form tego nabycia (w niniejszej sprawie - w wyniku nieodpatnego otrzymania akcji w ramach programu motywacyjnego). Cech papierów wartociowych, jakimi s akcje, jest to, i generuj dochód w przyszoci: w postaci dywidendy, czy te - w przypadku ich odpatnego zbycia - w postaci rónicy pomidzy przychodem ze sprzeday a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. W momencie za otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytuu uzyskuje dana osoba, niezalenie od róda i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne.
                                • 13.02.2019Opodatkowanie VAT darowizny przedsibiorstwa na rzecz syna
                                 Pytanie: Wnioskodawca planuje przekaza cae przedsibiorstwo swojemu synowi aktem darowizny sporzdzonym aktem notarialnym. Po podpisaniu umowy darowizny u notariusza i przekazaniu przedsibiorstwa synowi, Wnioskodawca zamierza zlikwidowa swoj dziaalno gospodarcz, a syn bdzie kontynuowa t dziaalno pod swoj firm. Jak naley rozliczy te darowizn w zakresie podatku VAT? 
                                 • 04.02.2019PIT: Jak ustali dochód przy likwidacji dziaalnoci gospodarczej
                                  Na podatnikach bdcych osobami fizycznymi, prowadzcych dziaalno gospodarcz, w przypadku jej likwidacji ci obowizki , których zasady zostay uregulowane w ustawie z dnia 26 lipca 1996 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne oraz rozporzdzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów.
                                  • 01.02.2019PIT: Jak ustali dochód przy likwidacji dziaalnoci gospodarczej
                                   Na podatnikach bdcych osobami fizycznymi, prowadzcych dziaalno gospodarcz, w przypadku jej likwidacji ci obowizki , których zasady zostay uregulowane w ustawie z dnia 26 lipca 1996 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne oraz rozporzdzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów.
                                   • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
                                    VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
                                    • 14.12.2018Zbycie nieruchomoci komercyjnych i podatek VAT - objanienia podatkowe MF
                                     W Ministerstwie Finansów, w wyniku konsultacji prowadzonych od wrzenia 2018 r. opracowano objanienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usug transakcji zbycia nieruchomoci komercyjnych. Celem konsultacji byo wypracowanie kryteriów oceny - czy dostawa nieruchomoci komercyjnych jest opodatkowana VAT (dostawa skadników majtkowych), czy podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych (sprzeda przedsibiorstwa lub zorganizowanej czci przedsibiorstwa). W objanieniach przyjto zasad opodatkowania VAT zbycia nieruchomoci komercyjnej. Wskazane s przesanki, po spenieniu których nieruchomo stanowi przedsibiorstwo lub zorganizowan cz przedsibiorstwa. Przesanki te byy uzgadniane ze stron spoeczn. Objanienia maj zwikszy pewno obrotu nieruchomociami komercyjnymi, a take ograniczy ilo sporów z organami podatkowymi.
                                     • 13.12.2018NSA: Kontynuacja praw i obowizków to nie sukcesja
                                      Z uzasadnienia: ...Cigo podmiotu prawa w zwizku z przeksztaceniem przesdza o tym, e w wyniku przeksztacenia dochodzi do kontynuacji praw i obowizków spóki przeksztaconej, co oznacza tym samym, e w tym zakresie nie mamy do czynienia z sukcesj (tak jak to ma miejsce np. w razie czenia czy podziau spóek). Wskazuje na to take wykadnia jzykowa art. 553 § 1 i 2 k.s.h., w których mówi si o tym, e spóce przeksztaconej "przysuguj" prawa i obowizki spóki przeksztacanej oraz e spóka ta "pozostaje" podmiotem praw przyznanych spóce przed przeksztaceniem (podczas gdy w przypadku czenia, czy podziaów spóek stanowi si wyranie o tym, e prawa i obowizki poprzednika prawnego "przechodz" np. na spók powsta w wyniku czenia si spóek).
                                      • 04.12.2018Przychód ze zbycia udziaów w spóce osobowej a wynagrodzenie za wystpienie z niej – skutki podatkowe
                                       W przeciwiestwie do spóek kapitaowych prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w formie spóki osobowej pozwala unikn niekorzystnego mechanizmu podwójnego opodatkowania wypracowanego zysku, zarówno na poziomie spóki, jak i na poziomie jej wspólników. Zgodnie bowiem z treci ustawy CIT oraz ustawy PIT spóki osobowe co do zasady nie s podatnikami podatku dochodowego, w konsekwencji ciar opodatkowania podatkiem dochodowym spoczywa jedynie na ich wspólnikach. O ile kwestia opodatkowania przychodów wspólników w spóce osobowej nie budzi wikszych wtpliwoci, to samo zbycie udziaów lub wystpienie ze spóki osobowej czsto przysparza problemów interpretacyjnych, zwaszcza w przedmiocie przyporzdkowania takiej czynnoci do odpowiedniego róda przychodów na gruncie ustawy o PIT.
                                       • 29.11.2018NSA: Koszty uzyskania przychodów przy objciu udziaów w zamian za nieruchomo
                                        Wzniesienie budynku lub rozpoczcie wznoszenia budynku na gruncie sprawia, e ten do kogo grunt naley, staje si równie wacicielem budynku, a take nieukoczonej budowy budynku, jako czci skadowej gruntu. Jeeli zatem waciciel gruntu poniós koszty budowy, kosztem nabycia takiej, zabudowanej ju nieruchomoci lub z rozpoczt jego budow, bd wydatki na zakup gruntu oraz wydatki na wzniesienie lub wznoszenie budynku.
                                        • 23.11.2018Koczymy zapisy na e-kurs: Aporty, poczenia, podziay i inne dziaania restrukturyzacyjne
                                         Coraz wicej podmiotów gospodarczych uczestniczy w rónego rodzaju dziaaniach restrukturyzacyjnych. Czasami jest to spowodowane konsolidacj w ramach jednej grupy kapitaowej, innym razem ma to zwizek ze zmieniajcym si profilem dziaalnoci. W kadym jednak przypadku przed rozpoczciem dziaa restrukturyzacyjnych konieczne jest przeanalizowanie skutków podatkowych. Dlatego zapraszamy Pastwa na e-kurs: Aporty, poczenia, podziay i inne dziaania restrukturyzacyjne. Celem e-kursu jest omówienie rónych, najczciej wystpujcych w praktyce, rodzajów restrukturyzacji prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. W zalenoci od rodzaju, charakteru i wielkoci prowadzonej dziaalnoci moliwy bdzie szereg rozwiza, które mog spowodowa nie tylko wiksz efektywno prowadzonej dziaalnoci ale równie mniejsze obcienia podatkowe. W trakcie kursu zostan przyblione nie tylko same przepisy podatkowe dotyczce poszczególnych form restrukturyzacji ale równie praktyka organów podatkowych, które w licznych interpretacjach podatkowych wyjaniaj rozumienie czsto nieprecyzyjnych przepisów.
                                         • 22.11.2018NSA: Wymiana udziaów i póniejsze ich zbycie - ustalenie kosztów uzyskania przychodu
                                          Z uzasadnienia: ...Wymaga zaakcentowania, e celem ustawodawcy przy konstruowaniu przepisów dotyczcych wymiany udziaów byo nieopodatkowywanie samej transakcji wymiany udziaów, przy jednoczesnym odroczeniu momentu zaliczania w poczet kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie (objcie) udziaów (akcji) spóek zbywanych (wnoszonych) w drodze teje transakcji.
                                          • 19.10.2018NSA: Gmina po zmianie sposobu wykorzystywania inwestycji ma prawo do korekty VAT i odliczenia podatku
                                           Z uzasadnienia: Infrastruktura wodno - kanalizacyjna przez dwa lata po oddaniu do uytkowania bya udostpniona nieodpatnie spóce komunalnej, a wic nie bya wykorzystywana do celów dziaalnoci gospodarczej gminy, nie moe przesdza o tym czy Gmina K. w czasie wytwarzania infrastruktury dziaaa w charakterze podatnika podatku od towarów i usug.
                                           • 09.10.2018NSA. Prawo do ulgi na zakup kas w przypadku wydzielenia
                                            Z uzasadnienia: W momencie wydzielenia spóka, z której nastpi podzia dokonaa ju odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kadej z kas rejestrujcych zgoszonych na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania. Skorzystano zatem z prawa okrelonego w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Jest to zatem swoisty "stan zamknity". (...) Zatem spóka, prowadzc nadal sprzeda, która podlega ewidencjonowaniu, korzystajc z zorganizowanej czci przedsibiorstwa nie moe skorzysta niejako ponownie z prawa z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Prawo to bowiem zostao niejako skonsumowane i nie moe na nowo powsta.
                                            • 25.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz III
                                             Zbliajce si wejcie w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej stanowi dobr okazj, aby omówi sposoby przekazania sukcesorowi lub sukcesorom firmy, prowadzonej w formie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej - jeli tacy si pojawi. W czci drugiej omówilimy przeksztacenie firmy jednoosobowej zarejestrowanej w CEiDG w jednoosobow spók kapitaow. Dzi o paru innych moliwociach.
                                             • 24.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz II
                                              Zbliajce si wejcie w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej stao si okazj, aby omówi zagadnienia zwizane z przekazaniem sukcesorowi lub sukcesorom firmy, prowadzonej w formie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. W pierwszej czci zastanawialimy si nad sposobami postpowania w przypadkach, w których z rónych powodów nie mona wskaza sukcesora. Dzisiaj jednym ze sposobów postpowania w sytuacji znacznie korzystniejszej - w której osoba lub firma sukcesora jest znana, i firm mona przekaza lub do przekazania przygotowa.
                                              • 24.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz III
                                               Zbliajce si wejcie w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej stanowi dobr okazj, aby omówi sposoby przekazania sukcesorowi lub sukcesorom firmy, prowadzonej w formie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej - jeli tacy si pojawi. W czci drugiej omówilimy przeksztacenie firmy jednoosobowej zarejestrowanej w CEiDG w jednoosobow spók kapitaow. Dzi o paru innych moliwociach.
                                               • 21.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz I
                                                Ju wkrótce, 25 listopada 2018 r., wejdzie w ycie opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 1629 z 24 sierpnia 2018 r. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej. Przedsibiorcy prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz lub dziaalno w formie spóki cywilnej zyskaj now moliwo zabezpieczenia kontynuacji dziaalnoci firmy - po swojej mierci. To nowy sposób na dokonanie sukcesji - dotychczasowe moliwoci przedsibiorców jednoosobowych planujcych sukcesj byy do ograniczone (cho pozwalajce osobom zdecydowanym na ochron firmy).
                                                • 21.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz II
                                                 Zbliajce si wejcie w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej stao si okazj, aby omówi zagadnienia zwizane z przekazaniem sukcesorowi lub sukcesorom firmy, prowadzonej w formie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. W pierwszej czci zastanawialimy si nad sposobami postpowania w przypadkach, w których z rónych powodów nie mona wskaza sukcesora. Dzisiaj o jednym ze sposobów postpowania w sytuacji znacznie korzystniejszej - w której osoba lub firma sukcesora jest znana, i firm mona przekaza lub do przekazania przygotowa.
                                                 • 20.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz I
                                                  Ju wkrótce, 25 listopada 2018 r., wejdzie w ycie opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 1629 z 24 sierpnia 2018 r. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej. Przedsibiorcy prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz lub dziaalno w formie spóki cywilnej zyskaj now moliwo zabezpieczenia kontynuacji dziaalnoci firmy - po swojej mierci. To nowy sposób na dokonanie sukcesji - dotychczasowe moliwoci przedsibiorców jednoosobowych planujcych sukcesj byy do ograniczone (cho pozwalajce osobom zdecydowanym na ochron firmy).
                                                  • 11.09.2018WSA. Sprzeda nieruchomoci przez spók komandytow a ródo przychodu w PIT
                                                   Z uzasadnienia: Przychód uzyskany ze sprzeday przez spók komandytow nieruchomoci mieszkalnej nie moe by zakwalifikowany do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Przepis art. 5b ust. 2 ustawy przesdza bowiem o tym e wszelkiego rodzaju przychody pozyskane przez wspólnika spóki niebdcej osob prawn s przychodami z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Bez znaczenia przy tym dla takiej kwalifikacji przychodu pozostaje rodzaj prowadzonej przez spók dziaalnoci oraz róde, z których spóka ta uzyskuje przychody.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 10 ] nastpna strona »