Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

import kosztów

 • 29.03.2010Jak rząd obniżał podatki
  Interpelacja nr 13901 do ministra finansów w sprawie obietnicy obniżenia podatków
  • 11.01.2010Łatwiej o pomoc dla firm zwalniających z powodu kryzysu
   Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) złagodził kryteria pomocy przedsiębiorcom dotkniętym przez kryzys, m.in. zwiększając poziom współfinansowania z budżetu UE kosztów kwalifikowanych ujętych we wniosku oraz obniżając minimalne progi liczby zwalnianych pracowników z tysiąca do pięciuset osób w okresie 9 miesięcy. Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, może się to przyczynić do szerszego zainteresowania tym instrumentem ze strony polskich firm.
   • 08.01.2010Orzecznictwo WSA: Błędy w fakturach a utrata prawa do odliczenia VAT
    Z uzasadnienia: Ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani rozporządzenia MF nie operują pojęciami "oczywistych błędów w fakturach VAT", ani "wad mniejszej wagi", które pozwalałyby uznać, iż pomimo braku pewnych elementów dają się zidentyfikować strony obrotu gospodarczego i posiadanie faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego. Granica tej wadliwości zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie prawidłowo została zakreślona przez organy podatkowe. Nie uznano jako prawidłowych tych faktur, które opiewały na zupełnie inny podmiot o zupełnie innym nr NIP. Bez znaczenia jest okoliczność, także z uwagi na zasadę neutralności z art. 86 ust. 1 ustawy, kto był faktycznym odbiorcą kwestionowanych towarów i usług, skoro skarżąca Spółka nie legitymowała się prawidłowo wystawionymi na jej firmę lub skorygowanymi fakturami, bądź notami korygującymi.
    • 07.01.2010Dotacja i amortyzacja – wybrane zagadnienia
     Niewątpliwą korzyścią związaną z członkowstwem Polski w Unii Europejskiej jest możliwość korzystania przez podmioty krajowe z unijnej pomocy finansowej. Oczywiście otrzymując takie zewnętrzne finansowanie, należy zastanowić się nad tym, czy – a jeżeli tak, to jakie – skutki podatkowe implikuje uzyskanie tego rodzaju wsparcia w przypadku nabycia środków trwałych.
     • 05.01.2010Samochód osobowy jako środek trwały – wybrane zagadnienia
      Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że polski prawodawca podatkowy – z bliżej niezdefiniowanych powodów – nie lubi samochodów osobowych. Żaden chyba składnik majątku podatnika – warto dodać, że często składnik majątku o szerokim zastosowaniu w działalności gospodarczej – nie jest tak dyskryminowany podatkowo.
      • 05.01.2010Amortyzacja lokalu użytkowego
       Pytania podatnika: 1. Czy w sytuacji, gdy kredyty przyznane zostały na inny cel, a wykorzystane na działalność gospodarczą można: a) zwiększyć wartość nieruchomości o koszty finansowe (odsetki, prowizje od kredytów i różnice kursowe), b) poniesione do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania, koszty finansowe powstałe po oddaniu środków trwałych do użytkowania zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy po skorygowaniu wartości początkowej środków trwałych należy zmienić wartość odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środków trwałych do użytkowania?
       • 03.12.2009Tanio kupiony samochód i podatek akcyzowy
        Przedmiotem sporu w sprawie jest kwestia oceny prawidłowości zastosowanych przez organy podatkowe zasad oraz trybu określenia stronie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w kwocie 15.259 zł z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego.
        • 23.11.2009Orzecznictwo WSA: Nieaktualne dane w VIES a prawo do 0-proc. stawki VAT
         1. Podatnik, któremu na wniosek złożony w trybie art. 97 ust 17 ustawy o podatku od towarów i usług biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzędu skarbowego potwierdziło, na ściśle wskazaną we wniosku datę, zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na piśmie, faksem lub telefonicznie albo pocztą elektroniczną (ust 19), zachowuje nadal prawo do rozliczenia dostawy towarów jak wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, podlegającej opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 42 ust 1 ustawy o VAT, nawet wówczas, gdy w wyniku dokonania późniejszego zaktualizowania danych w europejskim systemie - VAT Exchange Information System (VIES) okaże się, iż w rzeczywistości podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy nie posiadającego już wówczas ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. 2. Warunkiem do skorzystania z tego prawa jest jednakże wykazanie, że dokonując dostawy, podatnik działał w dobrej wierze, czyli nie był w posiadaniu wiedzy o nieaktualności informacji udzielonej mu przez organy o zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, lub też nie mógł z łatwością przy istnieniu powiązań personalnych, kapitałowych czy osobistych, wiedzą taką dysponować.
         • 17.11.2009Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - projekt zmian
          tekst jednolity: Dz. U. z 29.04.2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 - od 22.10.2009 r. Zmiany wprowadzono na podstawie projektu z dnia 17 listopada 2009 r.: Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (projekt został opublikowany 7 grudnia br. w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)
          • 12.11.2009Rząd: Najważniejsza poprawa efektywności energetycznej
           Zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię, rozwój infrastruktury wytwórczej i transportowej, zmniejszenie uzależnienia od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej, wypełnienie międzynarodowych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska i, przede wszystkim, poprawa efektywności energetycznej gospodarki – to najważniejsze cele przyjętej przez rząd polityki energetycznej Polski do 2030 r.
           • 12.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 6
            Rozpoczynamy dzisiaj rozważania dotyczące ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów różnego rodzaju kosztów. Rozpoczynamy od kosztów zakupu towarów i materiałów oraz kosztów ubocznych zakupu. Na zakończenie dzisiejszego odcinka prezentujemy kilka stanowisk organów podatkowych w odpowiedzi na indywidualne zapytania podatników, dotyczące często występujących problemów związanych z ewidencjonowaniem kosztów zakupu towarów.
            • 06.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Wierzytelności w kosztach tylko w kwocie netto
             Z uzasadnienia: Z art. 14 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Tak więc podatek od towarów i usług nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, gdyż zgodnie z art. 14 ust. 1 zdanie 2 cytowanej ustawy nie podlega on zaliczeniu do przychodów należnych. W konsekwencji za przychód należny w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy podatkowej nie można uznawać wartości brutto wierzytelności, w przypadku gdy dotyczy ona sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.
             • 19.10.2009Indywidualna stawka amortyzacyjna dla samochodu używanego
              Pytania podatnika: 1. Czy Wnioskodawca właściwie ustalił wartość początkową tego środka trwałego, stanowiącą podstawę amortyzacji? 2. Czy Wnioskodawca właściwie przyjął metodę amortyzacji wynikającą z art. 22j tj. przez ustalenie indywidualnej stawki jak dla używanego środka trwałego?
              • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - już w najbliższą środę w Warszawie
               W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Akademię Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwóch dni konferencji zostaną wyczerpująco omówione bieżące problemy i zmiany, zarówno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji będzie MSR / MSSF. Konferencję poprowadzą znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
               • 02.10.2009Orzecznictwo podatkowe: Brak podstaw prawnych do opodatkowania premii pieniężnych
                Z uzasadnienia: Przesłanką uznania danego zdarzenia za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest istnienie bezpośredniego beneficjenta tego świadczenia, gdyż stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym. W związku z tym, interpretacja dokonana przez organ w tej sprawie nie jest zgodna z prawem, a szczególności z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż premie pieniężne otrzymywane przez nabywcę od dostawcy towarów przez niego nabywanych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                • 10.09.2009Odliczenia podatku VAT naliczonego (1) – Prawo do rozliczania podatku naliczonego
                 Poprzez regulacje prawa podatkowego dotyczące odliczania podatku naliczonego ustawodawca podatkowy wprowadził do polskiego systemu prawnego – typową dla unijnego VAT – zasadę neutralności (zasada taka realizowana jest również przez zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i podatku naliczonego – zagadnienia te będą przedmiotem odrębnego opracowania). Owa zasada neutralności leży u podstaw nowoczesnego podatku od wartości dodanej i polega na tym, że zarejestrowany podatnik podatku obrotowego, który wykonuje czynności z prawem do rozliczenia, może pomniejszyć podatek należny o naliczony we wcześniejszej fazie obrotu, płacąc tym samym jedynie podatek od własnej wartości dodanej.
                 • 07.09.2009Amortyzacja majątkowego prawa autorskiego
                  Pytanie podatnika: Czy nabyte majątkowe prawo autorskie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop w okresie 24 miesięcy zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 updop?
                  • 13.08.2009Orzecznictwo: Usługi świadczone przez nierezydentów
                   Z uzasadnienia: Warto podkreślić natomiast, że wbrew wnoszącemu skargę kasacyjną, istotą zmiany przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957; dalej: ustawa zmieniająca) nie było określenie zobowiązania podatkowego poprzez wskazanie konkretnych świadczeń (usług), których świadczenie przez podmiot z siedzibą poza terytorium Polski rodziłoby obowiązek podatkowy. Pomimo w.w. zmiany katalog świadczeń zawarty w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., nie ma bowiem nadal charakteru zamkniętego, o czym świadczy użycie zwrotu "oraz świadczeń o podobnym charakterze". Każdorazowo więc celem uznania, że określone świadczenie odpowiada hipotezie art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., należy stwierdzić, czy należy ono do jednej z kategorii tam wymienionych, bądź czy ma charakter podobny.
                   • 05.08.2009Opodatkowanie aportu podatkiem VAT
                    Od 1 kwietnia 2009 r. w polskim systemie podatkowym nie występuje już zwolnienie, które byłoby dedykowane konkretnie przekazaniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oraz zbyciu prawa w formie aportu (czyli wkładu niepieniężnego do spółki).
                    • 14.07.2009Orzecznictwo: Gadżet dołączany do książki
                     Z uzasadnienia WSA: W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, słusznie w zaskarżonej decyzji zwrócono uwagę, że jeżeli wybrane towary zostały objęte preferencją w postaci możliwości zastosowania zerowej stawki VAT, to nie można tejże stawki stosować w przypadku dostawy innych towarów, nawet wówczas, gdy towary opodatkowane preferencyjną stawką oraz towary nie objęte obniżoną stawką podatku VAT stanowią przedmiot jednej dostawy. Sąd pierwszej instancji, argumentował przy tym, że wszelkie preferencje w zakresie stosowania niższych stawek podatku VAT należy poddawać wykładni zawężającej.
                     • 23.06.2009Orzecznictwo: Sprawdź, czy nie jesteś podatnikiem VAT
                      Skarżący wywodził, iż podatnikiem nie był, a swoje przekonanie w tej kwestii opierał na tym, iż pomimo zarejestrowania działalności gospodarczej w branży remontowo - budowlanej nie świadczył on usług w tym zakresie, a skoro zatem co podkreślał firma ta istniała jedynie "na papierze" nie ciążył też na nim obowiązek rejestracji tej działalności na użytek podatku od towarów i usług w urzędzie skarbowym, jak również nie miał obowiązku prowadzenia stosownej ewidencji, a co za tym idzie obliczania i odprowadzania podatku należnego od osiągniętego obrotu. Ponadto co podkreślał, nabywanie samochodów używanych na terenie państw Wspólnoty Europejskiej, ich import do kraju, a następnie sprzedaż, nawet wielokrotna, jako że nie mieści się w zakresie działalności remontowo - budowlanej, nie może być uznana za czynności podlegające opodatkowaniu, albowiem nie zostały dokonane w ramach profesjonalnej (formalnie zarejestrowanej) działalności handlowej.
                      • 02.06.2009Co zrobić z pamięcią fiskalną po zakończeniu pracy kasy
                       Z uzasadnienia: W konsekwencji, po zakończeniu pracy przez kasę rejestrującą w trybie fiskalnym i po przeprowadzeniu czynności opisanych w załączniku nr 4 do powołanego rozporządzenia, przy jednoczesnym obowiązku przestrzegania pozostałych przepisów rozporządzenia w tym dotyczących przechowywania wydruków z kasy rejestrującej nie zachodzi w ocenie sądu konieczność dalszej ochrony pamięci fiskalnej kasy rejestrującej, która zakończyła pracę w trybie fiskalnym.
                       • 21.05.2009Orzecznictwo: Umowa zawarta z nierezydentem i obowiązek poboru zaliczek
                        Z uzasadnienia: Warto podkreślić natomiast, że wbrew wnoszącemu skargę kasacyjną, istotą zmiany przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957; dalej: ustawa zmieniająca) nie było określenie zobowiązania podatkowego poprzez wskazanie konkretnych świadczeń (usług), których świadczenie przez podmiot z siedzibą poza terytorium Polski rodziłoby obowiązek podatkowy. Pomimo w.w. zmiany katalog świadczeń zawarty w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., nie ma bowiem nadal charakteru zamkniętego, o czym świadczy użycie zwrotu "oraz świadczeń o podobnym charakterze".
                        • 11.05.2009Nowe taryfy gazowe
                         Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił nowe, niższe od dotychczas obowiązujących, stawki opłat za gaz, kończąc tym samym postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryf Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. (OGP) oraz sześciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PGNiG (OSD).
                         • 15.04.2009BIEC: Inflacja nadal groźna
                          Według Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC, w Polsce nie ustępuje zagrożenie wzrostu cen. Świadczy o tym najnowsze notowanie Wskaźnika Przyszłej Inflacji (WPI), który w kwietniu wzrósł po raz kolejny.
                          • 15.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Odliczanie VAT przy zakupie paliwa do samochodów użytkowanych przez firmy
                           W konsekwencji przekroczenia z dniem 1 maja 2004 r. przez państwo polskie granic dopuszczalnych ograniczeń wyznaczonych przez art. 17 ust. 6 akapit drugi Szóstej Dyrektywy, od tego dnia nie mają zastosowania wszelkie określone w prawie krajowym ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego zawartym w zakupach dotyczących wydatków na nabycie paliwa do samochodów wykorzystywanych w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W szczególności nie ma w całości zastosowania obowiązujący obecnie (tj. w brzmieniu od 22 sierpnia 2005 r.) art. 88 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.
                           • 14.04.2009Naprawy gwarancyjne a podatek VAT
                            Pytanie podatnika: Czy rozliczanie kosztów napraw gwarancyjnych na podstawie noty kredytowej wystawianej przez Producenta jest prawidłowe w myśl przepisów ustawy, czy otrzymana nota kredytowa nie stanowi podstawy do rozliczeń podatku od towarów i usług?
                            • 05.03.2009VAT 2009: Podatek naliczony – zmiany w zakresie rozliczania
                             Jednym z ważniejszych (o ile nie najważniejszym) uprawnień zarejestrowanego czynnego podatnika VAT jest prawo do rozliczania z podatkiem należnym VAT naliczonego w cenie towarów i usług służących wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT, a niezwolnionych, oraz świadczeń niepodlegających opodatkowaniu, ale z prawem do rozliczenia (zaznaczyć trzeba, że jest to prawo, a nie przywilej podatnika).
                             • 02.03.2009MF: Raport „Paying Taxes 2009” nie odzwierciedla sytuacji obecnej
                              Interpelacja nr 6970 do ministra finansów w sprawie zmian w systemie podatkowym
                              • 25.02.2009Samochody i odliczenie VAT – Pismo ministra Finansów PT3/812/4/15//CZE/09/185 z 13 lutego 2009 r. do Dyrektorów Izb Skarbowych i urzędów kontroli skarbowej
                               W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (TSWE) z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie, dotyczącym interpretacji przepisów szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. WE L 145 z 13.06.1977, str. 1 z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 9, t. 1, str. 23 z późn. zm.), w kontekście uregulowań ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) – uprzejmie wyjaśniam:
                               • 24.02.2009Wartość początkowa samochodu osobowego na kredyt
                                Pytanie podatnika: Jaką wartość początkową środka trwałego należy zastosować w opisanej sytuacji? Czy w przypadku uznania za wartość początkową ceny nabycia wynikającej z faktury zakupu można powiększyć wartość początkową środka trwałego o poniesione odsetki od udzielonego kredytu na zakup tego samochodu?
                                • 23.02.2009Samochód w firmie: MF potwierdza prawo do odliczenia VAT
                                 Ministerstwo Finansów opublikowało oficjalne stanowisko w sprawie skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (TSWE) z 22 grudnia 2008 r., dotyczącego prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia na potrzeby działalności gospodarczej pojazdu o ładowności powyżej 500 kilogramów, a także paliwa wykorzystywanego do napędzania takich samochodów.
                                 • 16.02.2009BIEC: Rośnie presja na wzrost cen
                                  Według Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), w lutym po raz kolejny wzrósł Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem ruchy cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).
                                  • 05.02.2009Orzecznictwo: Usługa elektroniczna czy finansowa?
                                   Z orzeczenia: ... sam fakt komunikowania się usługodawcy z klientem np. za pomocą poczty elektronicznej nie jest jeszcze tożsamy ze świadczeniem usługi elektronicznej. Nie wszystkie usługi oferowane za pośrednictwem dróg elektronicznych stanowią usługi elektroniczne, zwłaszcza, gdy są to usługi jedynie ogłaszane i zamawiane tą drogą, a faktycznie realizowane manualnie, w sposób tradycyjny, bez automatyzacji za pomocą technologii informacyjnych. Sam tylko elektroniczny sposób komunikacji między stronami nie czyni danego świadczenia "usługą elektroniczną".
                                   • 07.01.2009Możliwość zaliczania VAT do kosztów uzyskania przychodu
                                    Pytanie podatnika: Czy nie odliczony podatek naliczony od zakupu środków trwałych Wnioskodawczyni może zaliczyć i zaksięgować w koszty uzyskania przychodu?
                                    • 02.12.2008Przedsiębiorcy o planach rządu
                                     Krajowa Izba Gospodarcza i Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozytywnie oceniły ogłoszony przez rząd „Plan stabilności i rozwoju”. Niektóre propozycje zawarte w rządowej propozycji spotkały się jednak z krytyczną oceną ze strony przedsiębiorców.
                                     • 27.11.2008Kiedy stawka 0 proc. przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?
                                      Potwierdzenie posiadania przez nabywcę właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanego przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, wraz z potwierdzeniem dokonania dostawy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (dokumenty spedycyjne lub oświadczenie nabywcy) upoważniają podatnika do zastosowania stawki podatku 0 proc. dla dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
                                      • 20.10.2008Zdrożeje gaz
                                       Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził pod koniec ubiegłego tygodnia podwyżkę ceny paliw gazowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), obowiązujących gospodarstwa domowe. Przedsiębiorstwo domagało się podwyżki w wysokości 24,2 proc. (17,37 proc. na rachunku odbiorcy końcowego). Prezes URE zgodził się na podwyżkę, ale mniejszą – w wysokości 7,9 proc. (na rachunku odbiorcy).
                                       • 09.10.2008Sawicki: Pogarsza się sytuacja w rolnictwie
                                        Wzrost cen środków do produkcji rolnej o 300-400 proc. przy spadku cen produktów o 50-60 proc. powoduje, że pogarsza się sytuacja rolników – alarmuje szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.
                                        • 08.10.2008Ostatnie miejsca na konferencję: Problemy podatkowe 2008/2009
                                         Już w poniedziałek i wtorek (13 i 14.10.2008 r.) w warszawskim hotelu Polonia Palace odbędzie się współorganizowana przez MDDP Akademia Biznesu i www.podatki.biz konferencja „Problemy podatkowe 2008/2009 ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy o podatku VAT”.  
                                         • 07.10.2008KPP: Braki w strategii dla energetyki
                                          Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, przygotowany przez resort gospodarki projekt polityki energetycznej Polski do 2030 roku nie zawiera odniesień do obecnie obowiązującej polityki, brak w nim także szczegółowego harmonogramu realizacji zaplanowanych działań oraz wskazania instytucji odpowiedzialnych za jego wdrażanie.
                                          • 25.09.2008Opodatkowanie VAT zwrotów kosztów napraw gwarancyjnych
                                           Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) rozliczenia z dostawcą z tytułu napraw gwarancyjnych, podlegają opodatkowaniu VAT?
                                           • 15.09.2008Brak rejestracji działalności nie może rodzić negatywnych skutków dla kontrahentów
                                            Sam fakt braku rejestracji, jako podmiotu gospodarczego, drugiej strony umowy nie może rodzić dla kontrahenta ujemnych skutków i nie jest automatycznie dowodem, że transakcja nie miała miejsca — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
                                            • 03.09.2008Konferencja: Podatki 2008/2009 - Warszawa
                                             W dniach 13.10 i 14.10.2008 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez MDDP Akademia i www.podatki.biz. Tematem konferencji będą bieżące problemy podatkowe i planowane zmiany w VAT, CIT i PIT, które omówią zaproszeni do uczestnictwa w konferencji znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
                                             • 25.08.2008Raport MG: Przedsiębiorczość w Polsce w 2007 r.
                                              Kondycja przedsiębiorstw na tle sytuacji makroekonomicznej kraju, warunki, w jakich firmy prowadzą działalność, a także próba określenia obszarów, w których konieczne są usprawnienia – to główne tematy szóstej edycja raportu „Przedsiębiorczość w Polsce”, opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki.
                                              • 22.08.2008Odpowiedź rządu na wzrost kursu złotego
                                               Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld zapewnił podczas konferencji „Sposób na silną złotówkę”, zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą, że rząd nie pozostaje bezczynny wobec groźnego dla części przedsiębiorców wzmocnienia złotego wobec obcych walut.
                                               • 05.08.2008Kwalifikowalność VAT a dotacje
                                                Podstawą systemu VAT jest zasada neutralności podatku od towarów i usług dla podatników VAT wykonujących czynności opodatkowane. Z założenia, podatek od towarów i usług ma obciążać podatnika VAT w zakresie, w jakim dokonał on podwyższenia wartości sprzedawanych towarów i usług. Zatem faktycznie podatek ten obciąża finalnego konsumenta, który nie ma możliwości przerzucenia ciężaru opodatkowania na inne podmioty.
                                                • 23.07.2008KPP: Szybko do strefy euro!
                                                 Konfederacja Pracodawców Polskich apeluje o jak najszybsze rozpoczęcie starań o przystąpienie Polski do strefy euro. Jeśli obecność kraju poza unią walutową będzie się przedłużać, polskie firmy  będą ponosić z tego powodu coraz wyższe koszty, a ich sytuacja ulegnie rychłemu pogorszeniu – przekonują przedsiębiorcy. 
                                                 • 27.06.2008Dokumenty traktowane jak faktury
                                                  Co do zasady prawo odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi jedynie wtedy gdy posiada on oryginał faktury VAT lub dokumentu celnego. Na mocy przepisów rozporządzenia Minister Finansów określił jednak dokumenty, które można traktować na równi z fakturami VAT.
                                                  • 25.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Protokół kontroli nie jest protokołem z czynności urzędowych
                                                   W świetle art. 290 § 2 O.p. nie ma obowiązku podpisywania przez kontrolowanego protokołu kontroli, lecz na podstawie art. 290 § 6 O.p. koniecznym jest doręczenie kontrolowanemu jednego egzemplarza protokołu kontroli, w celu powiadomienia go o jego treści i stworzenia gwarancji obrony przez niego swoich interesów. Na podstawie art. 292 O.p. do protokołu kontroli nie ma odpowiedniego zastosowania art. 173 § 2 O.p.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] następna strona »