Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

import kosztów

 • 03.06.2008Użytkowanie samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego – skutki prawnopodatkowe (1)
  Przez umowę leasingu, na podstawie art. 709 Kodeksu cywilnego, finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe, co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
  • 28.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodów osobowych
   Podmiot, któremu przysługuje zwrot akcyzy na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 254 ze zm.), nie musi przedstawić faktury dostawy, jeżeli przedstawił inne dokumenty, potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, z wymienionych w ust. 2 tego artykułu i par. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. nr 74, poz. 673).
   • 21.04.2008Wykorzystywanie obcych składników majątku w działalności gospodarczej
    Prowadząc działalność gospodarczą podatnicy niejednokrotnie wykorzystują składniki majątku będące własnością osób trzecich. Bogactwo bowiem wypracowuje się poprzez wykorzystywanie majątku, a nie tylko z samego faktu posiadania do niego prawa własności. Podstawą wykorzystywania majątku może być zarówno stosunek zobowiązaniowy (umowa najmu, dzierżawy, użyczenia i im podobne) jak i bezumowne korzystanie z rzeczy.
    • 17.04.2008Podatek VAT i koszt uzyskania
     Konstrukcja podatku od towarów i usług oparta jest na założeniu, iż powinien on obciążać jedynie konsumentów towarów i usług, dla przedsiębiorców podatek ten winien być neutralny. Wyrazem tej zasady jest art. 86 ust. 1 VAT, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
     • 16.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Sprzedaż programu komputerowego a prawo do odliczenia VAT
      Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1621/07
      • 14.04.2008REACH: Wstępna rejestracja od czerwca
       W terminie od 1 czerwca do 1 grudnia 2008 Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) musi przeprowadzić wstępną rejestrację około 30 tysięcy używanych obecnie chemicznych substancji. Przedsiębiorstwa poddane rejestracji wstępnej uzyskają prawo ukończenia pełnej rejestracji do roku 2010, 2013 lub 2018.
       • 09.04.2008Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów
        Pytanie podatnika: Czy Spółka może dokonać odliczenia podatku naliczonego z dokumentu SAD mimo, że nie rozliczyła się bezpośrednio z agencją celną? Czy w sytuacji gdy agencja celna w imieniu i na rzecz Spółki dokonała zapłaty VAT, cła i innych opłat a następnie kontrahent dokonał rozliczenia z agencją celną, doszło do wygaśnięcia ciążącego na Spółce zobowiązania podatkowego z tytułu VAT i cła?
        • 02.04.2008Korekta podatku naliczonego po zmianie przeznaczenia modernizowanego obiektu
         Pytanie podatnika: Czy jest konieczne dokonanie korekty podatku naliczonego VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie od lutego 2005 r. do marca 2006 r. w przypadku zmiany przeznaczenia obiektu w trakcie trwania modernizacji?
         • 31.03.2008Opodatkowanie zwrotu towarów będących przedmiotem WDT
          Pytanie podatnika: Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym otrzymaną od klienta fakturę, wystawioną w związku z reklamacją można potraktować w całości (tzn. wartość reklamowanego detalu + koszty transportu + koszty obsługi reklamacji) jako WNT?
          • 27.03.2008KPP: Wzrost w I kwartale sięgnie 6 proc.
           Konfederacja Pracodawców Polskich ocenia, że PKB w pierwszym kwartale br. zwiększy się o 6 proc. w porównaniu z okresem styczeń-marzec 2007. – Wpływ recesji na rynku amerykańskim na europejską i polską gospodarkę jest znikomy, a podstawowe parametry ekonomiczne utrzymują się wciąż na wysokim poziomie – podkreślają przedsiębiorcy. Dostrzegają też jednak zagrożenia.
           • 14.03.2008Odliczanie podatku VAT od wydatków na imprezy integracyjne dla pracowników
            Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników w ramach święta branżowego, z wyjątkiem usług noclegowych i gastronomicznych?
            • 20.02.2008Zapraszamy na konferencję: Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzględnieniem „małej” nowelizacji ustawy o VAT
             W dniach 27–28 lutego 2008 roku, w Warszawie, odbędzie sie konferencja Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzględnieniem „małej” nowelizacji ustawy o VAT. Konferencja organizowana jest przez Akademię Biznesu MDDP. Serwis podatki.biz objął patronat medialny nad konferencją. Dla Czytelników www.podatki.biz obowiązuje cena specjalna – warunkiem skorzystania z niej jest zapisanie się na konferencję do 22.02.2008 (piątek), przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj. 
             • 08.01.2008PKPP Lewiatan: Wzrost PKB nie większy niż 5 proc.
              W 2008 roku dynamika PKB nie przekroczy 5 proc. – prognozuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Dla osiągnięcia wzrostu na takim poziomie konieczna jest rozważna polityka rządu – dodaje organizacja.
              • 18.12.2007Szybki wzrost płac niepokoi przedsiębiorców
               Według Konfederacji Pracodawców Polskich obserwowany dynamiczny wzrost wynagrodzeń – postępujący znacznie szybciej niż wzrost wydajności pracy – jest zjawiskiem groźnym dla przedsiębiorczości.
               • 13.12.2007Likwidacja składników majątku a koszty uzyskania przychodów
                Pytanie podatnika: W jaki sposób należy ustalić wartość początkową poszczególnych budynków i budowli, które stanowić będą odrębne środki trwałe? Czy wartość początkowa obiektów, które poddane zostaną rozbiórce powinna zwiększać wartość początkową pozostałych obiektów, czy też może zostać zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonania rozbiórki?
                • 27.11.2007BCC: Wyznaczmy datę przyjęcia euro
                 Business Centre Club wyraził rozczarowanie faktem, że nowy minister finansów nie przedstawił daty planowanego wejścia Polski do strefy euro. Według organizacji mogłoby to nastąpić już w 2011 roku.
                 • 23.11.2007PKPP Lewiatan aktualizuje „Czarną listę barier”
                  O wskazanie barier przedsiębiorczości, które do tej pory nie znalazły się na „Czarnej liście barier” - w katalogu przeszkód, które utrudniają działalność gospodarczą w Polsce - apeluje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych. 
                  • 20.11.2007KPP wzywa do redukcji kosztów pracy
                   „Spada opłacalność tworzenia nowych miejsc pracy i zatrudniania nowych pracowników” - ocenia Konfederacja Pracodawców Polskich, komentując doniesienia GUS o wyjątkowo szybkim wzroście wynagrodzeń. KPP wskazuje, że rzeczywista dynamika płac okazała się już prawie 4-krotnie wyższa od zakładanej w budżecie na bieżący rok.
                   • 23.10.2007Rada Naukowa NBP: Wyższe płace bez wpływu na wzrost cen 
                    Obserwowane obecnie wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw nie powinno mieć istotnego wpływu na wzrost cen – ocenia Rada Naukowa działająca przy zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
                    • 04.10.2007Przedsiębiorcy chcą zmian w podatkach
                     Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Konfederacja Pracodawców Polskich ogłosiły, jakich zmian w systemie podatkowym oczekują od rządzących. Najważniejsze z nich to obniżenie stawek podatkowych oraz wprowadzenie do prawa takich regulacji, które pozwolą zminimalizować ryzyka podatkowe
                     • 28.09.2007Wykazy produktów leczniczych na nowych zasadach
                      Firmy farmaceutyczne, ich przedstawiciele oraz importerzy leków i wyrobów medycznych będą na nowych zasadach składać wnioski o umieszczenie produktów leczniczych w wykazach publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Przepisy w tej sprawie zmieniają się 29 września, kiedy to zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
                      • 27.09.2007Cel RPP: Utrzymać inflację w okolicach 2,5 proc.
                       Rada Polityki Pieniężnej opublikowała założenia, jakimi będzie się kierowała kształtując w przyszłym roku podaż pieniądza. RPP pozostaje przy strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, który został określony na poziomie 2,5 proc. Jeśli presja inflacyjna będzie narastać, Rada zaostrzy politykę pieniężną.
                       • 27.08.2007Orzecznictwo — Nie zaliczysz do kosztów, nie odliczysz VAT
                        Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r. sygn. SA/Rz 1744/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 08.07.2002 r. utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia 1999 r. do stycznia 2000 r.
                        • 27.08.2007Jak odzyskać zapłacony w UE VAT
                         Każde przedsiębiorstwo mające kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabytych za granicą towarów i usług. W znacznej części uprawnienie to dotyczy firm świadczących usługi międzynarodowego transportu, bowiem przedsiębiorstwa te korzystają za granicą z serwisów, napraw, ponoszą wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami oraz usługi parkingowe.
                         • 22.08.2007Usługi transportu międzynarodowego — zakupy za granicą
                          Pytanie: Czy zakupy dokonane za granicą, związane z wykonywaniem usługi transportu międzynarodowego należy księgować brutto, czy netto?
                          • 14.08.2007KPP: Konieczne dodatkowe działania
                           Według raportu opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki polska gospodarka w 2006 roku rozwijała się w tempie 6,1%. W porównaniu do średniego tempa wzrostu w całej Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajów tzw. „starej Unii” wynik ten należy uznać za dobry. Jednak zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, konieczne jest podjęcie przez państwo szeregu działań, aby progresja gospodarcza nie zamieniła się w stagnację.
                           • 01.08.2007Polska gospodarka po 6 miesiącach 2007 r.
                            Rok 2006 był bardzo dobry dla polskiej gospodarki - wzrost PKB sięgnął 6,1% przy wysokim wzroście spożycia indywidualnego. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2007 r. było jeszcze lepiej – wszystko wskazuje na to, że tempo wzrostu PKB wyniosło 6,7 – 6,8%. W tym optymistycznym obrazie pojawiają się jednak pęknięcia: bariery podażowe, które utrudniają utrzymanie dotychczasowej dynamiki rozwoju gospodarki.
                            • 17.07.2007Stanowisko strony pracodawców TK ws. założeń projektu budżetu na 2008
                             W piątek 13 lipca związki pracodawców zrzeszone w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych ogłosiły swoje stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2008. Pracodawcy, prezentując swoje stanowisko do założeń projektu budżetu państwa na 2008 r., chcą po raz kolejny zwrócić uwagę na potrzebę uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych jako punktu wyjścia do każdej debaty o budżecie państwa. Poniżej prezentujemy pełny tekst dokumentu:
                             • 12.07.2007KE opublikowała raport dotyczący ochrony interesów finansowych UE za 2006 r.
                              Centra edukacyjne w Boliwii, na które wystawiano faktury, a których nie wybudowano, księgowy, który wyprowadza pieniądze dokonując fikcyjnych płatności czynszu w przedstawicielstwie Komisji, rolnicy domagający się subsydiów za owoce cytrusowe, których nigdy nie zebrali, importerzy uchylający się od zapłaty kilku milionów euro z tytułu ceł antydumpingowych w związku z przywozem chińskich rowerów do UE: to tylko cztery przykłady ilustrujące w jak różnorodnych sprawach interweniowało w 2006 r. Europejskie Biuro ds. Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF).
                              • 27.06.2007Faktury w walutach obcych – przeliczanie kwot
                               W praktyce obrotu gospodarczego z podmiotami zagranicznymi otrzymujemy, bądź wystawiamy faktury, w których należność za towar, czy też usługę określona jest walucie innej niż złoty. W związku z zasadą walutowości, wyrażoną w art. 358 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), która stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, zobowiązania pieniężne na obszarze kraju mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim, a podatnicy są zobowiązani do przeliczania należności określonych w walutach obcych na złote.
                               • 12.06.2007Skutki braku zaświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych warunków technicznych
                                Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wyróżnia dwie kategorie samochodów: samochody osobowe oraz samochody ciężarowe. Zgodnie z art. 2 pkt. 40 tejże ustawy samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. Z kolei samochód ciężarowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą — wynika to z art. 2 pkt. 42 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
                                • 11.06.2007Jak przeliczać kursy walut
                                 Interpelacja nr 6861 do ministra finansów w sprawie przeliczania wartości wyrażonej w walucie obcej według różnych kursów - odrębnego dla rachunku podatku dochodowego oraz odrębnego dla rachunku podatku od towarów i usług
                                 • 22.05.2007Emisja akcji a odliczenie VAT
                                  Pytanie podatnika: Czy Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na emisję akcji?
                                  • 16.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (1)
                                   Ustalenie wartości początkowej samochodu będącego środkiem trwałym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
                                   • 14.05.2007Kiedy samochód można uznać za środek trwały?
                                    Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają bezpośredniej definicji środków trwałych. Niemniej termin ten można zdefiniować na podstawie art. 22a ust. 1, 2 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT). Niniejsze opracowanie dotyczy definicji środków trwałych wynikającej z art. 22a ust. 1, czyli stanowiących własność lub współwłasność podatnika, nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie, kompletnych i zdatnych do użytku w dniu przyjęcia do używania.
                                    • 27.04.2007Podatek VAT a koszt podatkowy
                                     Zasada neutralności VAT Konstrukcja podatku o towarów i usług oparta jest na założeniu, iż powinien on obciążać jedynie konsumentów towarów i usług – stąd dla przedsiębiorców podatek ten winien być neutralny. Wyrazem zasady neutralności tego podatku w polskim systemie prawa jest art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług1), który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Skorzystanie przez podatnika z uprawnienia, o którym mowa powyżej powoduje, iż podatnik, co do zasady, nie odczuwa ciężaru tego podatku.
                                     • 23.04.2007Nowa dyrektywa VAT (6) - Podstawa opodatkowania podatkiem VAT
                                      Podstawa opodatkowania podatkiem VAT została określona w Tytule VII. (art. 72 do art. 92) dyrektywy 2006/112/WE Rady Europy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347), obowiązującej od 1.01.2007 r. (dalej – dyrektywa). Dyrektywa uporządkowała przepisy w ww. materii oraz doprecyzowała je w stosunku do przepisów uchylonej z tym dniem VI dyrektywy w sprawie sytemu VAT.
                                      • 23.04.2007Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych
                                       Interpelacja nr 6255 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
                                       • 20.04.2007Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego z dnia 16 kwietnia 2007 r.

                                        Ustawa z dnia ........................ 2007 r. o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego
                                        • 29.03.2007PKPP Lewiatan: Jak utrzymać wzrost gospodarczy
                                         Wszyscy pasjonują się doskonałymi wynikami polskiej gospodarki w 2006 r. Mało kto wskazuje prawdziwych autorów tego sukcesu – przedsiębiorstwa, które wytwarzają przecież 70% PKB. W ubiegłym roku udało im się osiągnąć doskonałe wyniki. Teraz czas na ich wykorzystanie, ale nie w sposób, w który planują to zrobić politycy – dokonując redystrybucji dochodu narodowego.
                                         • 20.03.2007Zakup samochodu na fakturę VAT marża — czy podatnik zyskuje, czy traci?
                                          W sytuacji, gdy podatnik nabędzie samochód osobowy i dokumentem potwierdzającym nabycie tego pojazdu będzie faktura VAT marża, to z całą pewnością można stwierdzić, że samochód został zakupiony od podmiotu zajmującego się nabywaniem i dalszą odsprzedażą samochodów używanych. Teza ta poparta jest uregulowaniami zawartymi w art. 120 ust. 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie ze wskazanym przepisem prawa uzyskana marża może być podstawą opodatkowania tylko w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności gospodarczej lub importowanych w celu odsprzedaży. Wykorzystanie więc procedury opodatkowania marży zastrzeżone jest tylko dla pewnej grupy przedsiębiorców. Zawężając tę grupę do podmiotów zajmujących się dostawą samochodów, będą to przede wszystkim podmioty prowadzące komisy samochodowe oraz podmioty zajmujące się popularnie zwanym auto handlem.
                                          • 07.01.2007Wynajem nieruchomości a VAT
                                           Umowa najmu nieruchomości jest jedną z częściej zawieranych umów. Regulują ją przepisy Kodeksu cywilnego oraz, odnośnie lokali mieszkalnych, ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.). Pod pojęciem wynajmu, rozumiemy oddanie komuś do korzystania (w najem) nieruchomości bądź inne rzeczy. Zawarcie umowy rodzi dla wynajmującego określone skutki podatkowe, w tym również w sferze podatku VAT.
                                           • 14.12.2006Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy a możliwość odliczenia VAT
                                            Pytanie: Czy podatek naliczony VAT od zakupionych środków trwałych częściowo refundowanych w kwocie brutto przez Fundusz Pracy podlega odliczeniu od podatku należnego? Dodam, że nabyte środki przeznaczone są na doposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego i służą pośrednio do wytworzenia towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT.
                                            • 04.12.2006Przepisy ustawy o pdof, dotyczące amortyzacji, w wersji obowiązującej od 1.1.2007 r.
                                             W tekście wytłuszczoną czcionką zaznaczone są dodane lub zmienione przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2007 r. Przepisy obowiązujące dotychczas bez wyróżnień.
                                             • 28.11.2006PKPP Lewiatan: Przedsiębiorstwa się rozwijają, ale za mało inwestują
                                              Wyniki przedsiębiorstw w pierwszych 9 miesiącach br. potwierdzają ich powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu. Przychody tego sektora wzrosły o 14% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, przy wzroście kosztów o 13,3%. Inwestycje firm wzrosły o ponad 24 proc., ale są wciąż niewystarczające w stosunku do rosnącego popytu. Jeśli potrzeby popytowe zaspokoi import, przedsiębiorstwa stracą udziały w rosnącym rynku.
                                              • 05.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (2)
                                               Kontynuujemy omawianie zmian w ustawie o pdof. W poprzedniej części pisałem o zmianach dotyczących nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego, o zakresie obowiązywania ustawy i o ewentualnych pułapkach związanych z realizowaniem umów o dzieło i umów zlecenia. Dzisiaj między innymi o nowej definicji samochodu osobowego, pojawieniu się w ustawie kategorii małego podatnika i kilku innych zmianach.
                                               • 24.10.2006Dla kogo zwrot wydatków z tytułu podniesienia akcyzy na olej opałowy?
                                                Interpelacja nr 3899 do ministra finansów w sprawie projektu ustawy o zwrocie wydatków ponoszonych w latach 2006-2012 na ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych oraz o zmianie niektórych ustaw
                                                • 04.10.2006Odliczenie podatku VAT przy wykonywaniu czynności nie podlegających opodatkowaniu oraz przy wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku
                                                 W art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) ustawodawca zawarł ogólną zasadę dotyczącą prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Otóż, najważniejszym warunkiem umożliwiającym skorzystanie przez podatnika z prawa do odliczenia podatku naliczonego od należnego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta posiada jednak szereg wyłączeń.
                                                 • 28.09.2006Akcyza i banderole
                                                  Zgodnie z przepisami prawa podatkowego określone wyroby podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Załącznik nr 3 do Ustawy o podatku akcyzowym zalicza do nich: produkty rafinacji ropy naftowej, preparaty zawierające w masie 70% olejów mineralnych, oleje do różnych celów, piwo otrzymywane ze słodu, wina musujące gronowe, wina ze świeżych winogron, napoje fermentowane, różnego rodzaju napoje alkoholowe, cygara, papierosy i tytoń do palenia. Powszechnie stosowanymi znakami akcyzy są przede wszystkim banderole, rzadziej odciski pieczęci lub znaki cechowe.
                                                  • 13.09.2006Ewidencja księgowa i podatkowa WDT, WNT, importu i eksportu towarów, miejsce opodatkowania, fakturowanie, różnice kursowe - przykłady liczbowe i księgowe
                                                   I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - podatek VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z Polski do innego kraju unijnego w wykonaniu czynności opodatkowanych, w określonych ustawowo warunkach. Firma polska nie jest obciążona podatkiem VAT (0%), a przysługuje jej jeszcze prawo odliczenia VAT od zakupów służących WDT. Obciążonym podatkiem VAT z tytułu WDT jest nabywca unijny, dla którego transakcja jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT) w jego kraju ze stawką krajową. Polski dostawca – podatnik VAT UE podlega opodatkowaniu z tytułu WDT według stawki 0%, pod warunkiem, że w szczególności:

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] następna strona »