Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

internet

 • 24.05.2018Nowe prawa konsumentów w zwizku z RODO
  Od 25 maja obowizywa bdzie Generalne Rozporzdzenie o Ochronie Danych (RODO). Co ono tak naprawd oznacza, jakie zmiany wprowadzi i czy rzeczywicie dane konsumentów bd w sieci bezpieczniejsze? Komisja Europejska informuje obszernie na swoich stronach o prawach konsumentów zwizanych z RODO. Publikujemy otrzyman od KE informacj, przedstawiajc nie tylko ogólnie prawa konsumentów zwizanych z ochron ich danych osobowych, ale równie odnoniki do szczegóowych informacji dotyczcych poszczególnych zagadnie.
  • 23.05.2018Ogoszenia sdowe i komornicze – MS szykuje zmiany ws. zasad publikacji
   Ogoszenia sdowe i komornicze bd publikowane w Monitorze Sdowym i Gospodarczym, a take na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwoci i poszczególnych sdów – wynika z projektu nowelizacji, który przedstawi resort sprawiedliwoci. W efekcie ogoszenia nie bd ju publikowane w prasie drukowanej.
   • 23.05.2018MF utrudnia rozwój rynku bukmacherskiego – twierdz Pracodawcy RP
    Przed zbliajcymi si mistrzostwami wiata w pice nonej legalnie funkcjonujcy w Polsce bukmacherzy chc odpowiednio dostosowa swoj ofert, ale utrudnia im to Ministerstwo Finansów – twierdz Pracodawcy RP. Zrzeszajca ponad 19 tys. firm organizacja wskazuje, e resort przeciga w czasie procedury dotyczce zmiany regulaminów zakadów bukmacherskich.
    • 23.05.2018„Prezenty” z Chin na celowniku fiskusa
     W kwestii tzw. "prezentów" o wartoci do 45 euro Ministerstwo Finansów wyjania, e w przypadku zakupów towarów dokonanych w sklepie internetowym (Aliexpress), które s nastpnie importowane do Polski, nie ma zastosowania przepis art. 52 ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z tym przepisem zwolniony jest od podatku VAT import towarów umieszczonych w przesyce wysyanej z terytorium pastwa trzeciego przez osob fizyczn i przeznaczony do osoby fizycznej przebywajcej na terytorium kraju tylko jeeli spenione s wymienione w tym przepisie warunki. Samo wskazanie na przesyce „gift”, „prezent” nie uprawnia jeszcze do takiego zwolnienia.
     • 22.05.2018Koszty uzyskania przychodów: Patno kryptowalut a limit patnoci gotówkowych
      Czynny podatnik VAT w ramach prowadzonej dziaalnoci pozyskuje jednostki wirtualnej waluty (kryptowaluty), w tym w szczególnoci tzw. „bitcoin”. Przedsibiorca nabywa sprzt komputerowy konieczny do wydobywania kryptowalut („Koparki”). Zdarzaj si sytuacje, kiedy paci za Koparki kryptowalutami (kadorazowo otrzymuje faktur). Transakcje te czasami przekraczaj 15 000 z netto. Czy podatnik bdzie uprawniony do zaliczenia do kosztów przychodów wydatków na zakup Koparki w wysokoci przekraczajcej 15 000 z dokonany za porednictwem kryptowalut?
      • 22.05.2018Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu a podpis pracownika - fiskus zmienia zdanie
       Jeli podpis skadany w formie elektronicznej, zoony z imienia i nazwiska upowanionego pracownika spóki (podatnika), umieszczany automatycznie na ewidencji po uprzednim uyciu stosownego, zindywidualizowanego hasa/loginu umoliwia jednoznaczne wskazanie jego autora, to mona uzna go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT.
       • 21.05.2018Koszty uzyskania przychodów: Patno kryptowalut a limit patnoci gotówkowych
        Czynny podatnik VAT w ramach prowadzonej dziaalnoci pozyskuje jednostki wirtualnej waluty (kryptowaluty), w tym w szczególnoci tzw. „bitcoin”. Przedsibiorca nabywa sprzt komputerowy konieczny do wydobywania kryptowalut („Koparki”). Zdarzaj si sytuacje, kiedy paci za Koparki kryptowalutami (kadorazowo otrzymuje faktur). Transakcje te czasami przekraczaj 15 000 z netto. Czy podatnik bdzie uprawniony do zaliczenia do kosztów przychodów wydatków na zakup Koparki w wysokoci przekraczajcej 15 000 z dokonany za porednictwem kryptowalut?
        • 18.05.2018NSA: Okolicznoci uzyskania dochodu naley uprawdopodobni
         Z uzasadnienia: Wg Sownika Jzyka Polskiego PWN uprawdopodobni, to "sprawi, e co staje si prawdopodobne". Z kolei przez prawdopodobn naley rozumie sytuacj, która wydaje si by prawdziwa; jest dua szansa, e si wydarzya. W ocenie rozpatrujcego spraw skadu orzekajcego do uprawdopodobnienia uzyskania okrelonych przychodów nie wystarcza jedynie wskazanie, e podatnik w okrelonych okolicznociach faktycznych móg uzyska przysporzenie we wskazywanej wysokoci. Istotne jest równie przedstawienie dodatkowych faktów (okolicznoci), a nawet dowodów uwiarygodniajcych przypuszczenie, e z dziaalnoci takiej podatnik rzeczywicie móg okrelone dochody uzyska, e byo to prawdopodobne oraz, e dochody (przysporzenia) te zostay opodatkowane lub byy wolne od opodatkowania.
         • 18.05.2018Zbieg tytuów do ubezpiecze - ZUS tropi fikcyjne umowy?
          Najczstsz przyczyn powstania obowizku podlegania ubezpieczeniom spoecznym z tytuu umowy zlecenia, jest ustalenie, e zawarcie jednej z umów zlecenia/umowy o wiadczenie usug byo pozorne w rozumieniu przepisu art. 83 § 1 Kodeksu cywilnego albo w celu obejcia przepisów ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych w rozumieniu przepisu art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego - stwierdzi jeden z czonków zarzdu ZUS w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
          • 17.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych - wersja pdf
           Przez ostatnie siedem dni publikowalimy kolejne odcinki praktycznego poradnika dla pocztkujcych powiconego dziaalnoci nierejestrowej. Dzisiaj udostpniamy dla wszystkich poradnik w wersji pdf. W poradniku odpowiadamy na wiele pyta, które pojawiay si w trakcie analizy nowych przepisów ustawy Prawo Przedsibiorców, wyjaniamy te rónego rodzaju wtpliwoci i pokazujemy puapki, na jakie mog natkn si rozpoczynajcy t nieewidencjonowan dziaalno.
           • 17.05.2018E-sklepy musz odsya do nowej platformy ODR
            Kady e-przedsibiorca, który dziaa w Unii Europejskiej, powinien w swoim sklepie internetowym zamieci link do platformy ODR – przypomina Krajowa Izba Gospodarcza. Obowizek wynika z unijnego rozporzdzenia z 2013 r. Obecnie tylko ok. 34 proc. polskich e-sklepów zawiera odpowiednie cza do platformy ODR.
            • 16.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych - wersja pdf
             Przez ostatnie siedem dni publikowalimy kolejne odcinki praktycznego poradnika dla pocztkujcych powiconego dziaalnoci nierejestrowej. Dzisiaj udostpniamy dla wszystkich poradnik w wersji pdf. W poradniku odpowiadamy na wiele pyta, które pojawiay si w trakcie analizy nowych przepisów ustawy Prawo Przedsibiorców, wyjaniamy te rónego rodzaju wtpliwoci i pokazujemy puapki, na jakie mog natkn si rozpoczynajcy t nieewidencjonowan dziaalno.
             • 16.05.2018E-sklepy musz odsya do nowej platformy ODR
              Kady e-przedsibiorca, który dziaa w Unii Europejskiej, powinien w swoim sklepie internetowym zamieci link do platformy ODR – przypomina Krajowa Izba Gospodarcza. Obowizek wynika z unijnego rozporzdzenia z 2013 r. Obecnie tylko ok. 34 proc. polskich e-sklepów zawiera odpowiednie cza do platformy ODR.
              • 16.05.2018Podatki 2018: Ustawa o PIT bdzie dostosowana do nowego typu umowy
               Ju 18 maja br. wejd w ycie regulacje dotyczce nowego typu umowy cywilnoprawnej – tzw. umowy o pomocy przy zbiorach. Do zmian dostosowana zostanie take ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
               • 16.05.2018Striptiz przed kamer internetow to dziaalno artystyczna
                Pytanie: Wnioskodawczyni planuje prowadzi transmisje internetowe za porednictwem portalu (pokazy artystyczne, take erotyczne). Nie jest to jej gówne zajcie tylko praca dodatkowa, niemniej jednak, o ile pozwoli jej na to czas, planuje prowadzi transmisje kadego dnia przez kilka godzin. Zarobione na portalu etony planuje wymienia raz w miesicu na gotówk. Prawdopodobnie Zainteresowana bdzie otrzymywaa rodki pienine z portalu regularnie. Trudno na t chwile okreli jakie to bd kwoty. Czy opisana dziaalno stanowi dziaalno wykonywan osobicie?
                • 15.05.2018Podatki 2018: Ustawa o PIT bdzie dostosowana do nowego typu umowy
                 Ju 18 maja br. wejd w ycie regulacje dotyczce nowego typu umowy cywilnoprawnej – tzw. umowy o pomocy przy zbiorach. Do zmian dostosowana zostanie take ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
                 • 14.05.2018WSA. Zawinione niedobory powoduj konieczno korekty VAT
                  W przypadku niedoborów zawinionych przez podatnika, nie przysuguje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, a jeli podatnik z tego prawa skorzysta, zobowizany jest dokona korekty podatku naliczonego - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
                  • 14.05.2018Czy od handlu kryptowalutami trzeba paci PCC? - MF wyjania
                   Wobec braku w przepisach prawa podatkowego odrbnych regulacji odnoszcych si do kwestii obrotu walutami wirtualnymi zastosowanie znajduj ogólne zasady opodatkowania odnoszce si do obrotu prawami majtkowymi, bowiem waluty te zostay zakwalifikowane do tej kategorii, co potwierdza orzecznictwo sdowoadministracyjne. Obrót tymi prawami podlega podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych, jedynie w zakresie, w jakim nie jest objty przepisami ustawy o VAT. W praktyce wystpuj take czynnoci dotyczce walut wirtualnych, które pozostaj poza zakresem przedmiotowym PCC. W efekcie tylko cz czynnoci zwizanych z obrotem walutami wirtualnymi stanowi moe przedmiot podatku od czynnoci cywilnoprawnych - poinformowao Ministerstwo Finansów.
                   • 14.05.2018Moment rozliczenia korekty faktury szacunkowej
                    Pytanie: Spóka wiadczy szeroko pojte usugi telekomunikacyjne. Ceny zakupu ustalane s szacunkowo, a nastpnie podlegaj weryfikacji i s uaktualniane w oparciu o rzeczywiste dane bdce podstaw kalkulacji ceny w cigu roku. W przypadku, gdy wczeniej obliczone koszty (szacunkowe) róni si bd od ponownie obliczonych, rzeczywistych kosztów nabycia, wówczas Spóka dokonuje korekty kosztów uzyskania przychodów. Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo rozpoznajc tak korekt w okresie rozliczeniowym w którym zosta uprzednio ujty korygowany koszt?
                    • 11.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (5)
                     W poprzednich odcinkach poradnika wyjanilimy, na jakich zasadach opodatkowany jest dochód z dziaalnoci nierejestrowej, w jaki sposób ustali przychód i wstpnie - jakie wydatki mog stanowi koszty uzyskania przychodu. Wspomnielimy równie, e wydatki te powinny zosta prawidowo udokumentowane. Ale co oznacza „prawidowo udokumentowane?”
                     • 11.05.2018Uchwaa NSA: Uiszczanie to nie uiszczenie, ale decydujce jest uznanie rachunku
                      W przypadku, w którym opata sdowa uiszczana jest za porednictwem porednika patniczego innego ni bank, w którym prowadzony jest rachunek waciwego sdu, moment uiszczania opaty sdowej (tj. dokonywania zapaty przez stron) nie pokrywa si z momentem jej uiszczenia (czyli uznaniem rachunku bankowego). Jednak przy patnoci gotówkowej na rachunek bankowy sdu za moment uiszczenia opaty sdowej na uytek oceny dochowania terminu na wykonanie takiej czynnoci procesowej w postpowaniu przed sdami administracyjnymi mona przyj dat wczeniejsz, ni faktyczna data uznania tego rachunku kwot nalenej opaty, pod warunkiem uznania rachunku bankowego sdu nalen kwot - stwierdzi NSA, rozstrzygajc zagadnienie prawne budzce powane wtpliwoci.
                      • 10.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (4)
                       Prowadzcy dziaalno nierejestrow teoretycznie nie powinien martwi si o kwestie zwizane z VAT. Jednak gdyby zupenie zaniedba zagadnienia zwizane z tym podatkiem, wkrótce mogyby pojawi si spore kopoty. Dzieje si tak dlatego, e ustawa o podatku od towarów i usug zawiera wiele wycze, wyklucze i wyjtków - które mog dotyczy równie dziaalnoci nierejestrowej. Równie obowizek rejestrowania przychodów w kasie rejestrujcej (kasie fiskalnej) moe w specyficznych sytuacjach obj prowadzcego dziaalno w tej formie, mimo, i nie zostaj przekroczone adne limity.
                       • 10.05.2018Rzd zapowiada zmiany w dowodach osobistych i nowy e-podpis
                        Dowody osobiste bd zawiera specjaln warstw elektroniczn, która pozwoli na posugiwanie si uwzgldnionymi w niej rodkami elektronicznymi – wynika z projektu zmian w ustawie o dowodach osobistych. Nowe dowody maj by wyposaone w tzw. profil osobisty. Nowela wejdzie w ycie prawdopodobnie w marcu 2019 r.
                        • 09.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                         Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                         • 09.05.2018Rzd zapowiada zmiany w dowodach osobistych i nowy e-podpis
                          Dowody osobiste bd zawiera specjaln warstw elektroniczn, która pozwoli na posugiwanie si uwzgldnionymi w niej rodkami elektronicznymi – wynika z projektu zmian w ustawie o dowodach osobistych. Nowe dowody maj by wyposaone w tzw. profil osobisty. Nowela wejdzie w ycie prawdopodobnie w marcu 2019 r.
                          • 09.05.2018ZUS: Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
                           O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych moemy mówi:  w przypadku zbiegu tytuów do ubezpiecze, tj. gdy dana osoba spenia warunki do podlegania ubezpieczeniom spoecznym z kilku tytuów i z jednego z nich ubezpieczenia maj charakter obowizkowy, a z pozostaych tytuów - dobrowolny,  w przypadku wskazanym w art. 7 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych.  Wyjanienia zawarte w poradniku dotycz tej drugiej sytuacji.
                           • 09.05.2018Podatki 2018: Split payment w przypadku rachunków powierniczych
                            W przypadku usug budowlanych obowizuj specjalne zasady rozliczania podatku VAT z podwykonawcami takich usug. Podmiotem zobowizanym do rozliczenia podatku VAT na zasadach tzw. odwróconego obcienia jest nabywca usug, w tym take lider konsorcjum realizujcego kontrakty budowlane poprzez podwykonawców. Oznacza to, e w rozliczeniach za usugi budowlane pomidzy liderem konsorcjum a podwykonawcami usug budowlanych nie jest naliczany podatek VAT. W konsekwencji nie bdzie moliwoci dokonywania na tym etapie rozlicze patnoci z uyciem MPP niezalenie od tego, czy dokonywane s one z rachunku rozliczeniowego, czy byyby dokonywane z rachunku powierniczego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                            • 09.05.2018Zwolnienie z VAT tylko przy wynajmie na cele mieszkalne
                             Pytanie: Wnioskodawca wynajmuje miejsca noclegowe w lokalu mieszkalnym. Najemcami s osoby fizyczne, które pochodz gównie z zagranicy, a w Polsce przebywaj w celu wiadczenia pracy. Wnioskodawca przyznaje najemcy prawo do wycznego korzystania z jednego miejsca noclegowego, przez co rozumie jedno óko oraz prawo do korzystania z kuchni oraz azienki w niezbdnym wymiarze uwzgldniajcym potrzeby pozostaych najemców. Czy ww. usugi najmu wiadczone przez Wnioskodawc korzystaj ze zwolnienia z opodatkowania VAT?
                             • 08.05.2018Naleyta staranno w VAT: Miaa by lista, s wytyczne dla skarbówki
                              Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa we wspópracy ze stron spoeczn wypracoway wskazówki pomocne urzdnikom skarbowym w ocenie dochowania naleytej starannoci w VAT przez przedsibiorców. Dokument, „Metodyka w zakresie oceny dochowania naleytej starannoci przez nabywców towarów w transakcjach krajowych", przedstawiono 25 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu z przedstawicielami przedsibiorców, którzy uczestniczyli w konsultacjach, wzili udzia minister finansów prof. Teresa Czerwiska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Bana oraz wiceminister finansów Pawe Gruza.
                              • 07.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
                               Prawo Przedsibiorców obowizujce od 30.04.2018 r. umoliwio wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Mimo, e dziaalno nierejestrowa moliwa jest dopiero od 30.04.2018 r., naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce pilnej odpowiedzi. 
                               • 02.05.2018MF opublikowao pierwsze dane najwikszych podatników
                                Z kocem kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowao na swojej stronie internetowej pierwszy pakiet indywidualnych danych podatkowych duych przedsibiorstw oraz podatkowych grup kapitaowych. Dane dotycz lat 2012-2016 i obejmuj m.in. informacje nt. przychodów, podstawy opodatkowania i nalenego podatku.
                                • 02.05.2018Naleyta staranno w VAT: Miaa by lista, s wytyczne dla skarbówki
                                 Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa we wspópracy ze stron spoeczn wypracoway wskazówki pomocne urzdnikom skarbowym w ocenie dochowania naleytej starannoci w VAT przez przedsibiorców. Dokument, „Metodyka w zakresie oceny dochowania naleytej starannoci przez nabywców towarów w transakcjach krajowych", przedstawiono 25 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu z przedstawicielami przedsibiorców, którzy uczestniczyli w konsultacjach, wzili udzia minister finansów prof. Teresa Czerwiska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Bana oraz wiceminister finansów Pawe Gruza.
                                 • 02.05.2018ZUS: Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
                                  O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych moemy mówi:  w przypadku zbiegu tytuów do ubezpiecze, tj. gdy dana osoba spenia warunki do podlegania ubezpieczeniom spoecznym z kilku tytuów i z jednego z nich ubezpieczenia maj charakter obowizkowy, a z pozostaych tytuów - dobrowolny,  w przypadku wskazanym w art. 7 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych.  Wyjanienia zawarte w poradniku dotycz tej drugiej sytuacji.
                                  • 02.05.2018NSA. Stawka 8% VAT tylko dla twórcy i wspótwórcy programu
                                   Art. 41 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usug w zw. z pozycj 181 zacznika nr 3 do ustawy o VAT, naley interpretowa w ten sposób, e obniona stawka podatku przewidziana w tym przepisie ma zastosowanie do twórców programów komputerowych w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co wycza moliwo skorzystania z obnionej stawki przez podatnika, który naby kody programistyczne na podstawie umowy o dzieo i nie dokona w nich adnej czynnoci, któr mona by uzna za wyraanie programu komputerowego, czy te tak jego modyfikacj, która wprowadzaaby zmiany do formy wyraenia programu, a w konsekwencji pozwalaa uzna nabywc za takiego twórc - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                   • 27.04.2018Jeszcze ostrzejsze kary za faszowanie faktur? MS szykuje zmiany
                                    Walka z przestpczoci gospodarcz ma zosta zaostrzona – wynika z programu zmian pn. „Sprawiedliwo i bezpieczestwo”, który przedstawi w rod resort sprawiedliwoci. Ostrzejsze kary maj dotyczy m.in. apówek, faszowania faktur i ustawiania przetargów. Nowe regulacje bd wprowadzone w cigu dwóch kolejnych lat.
                                    • 26.04.2018KE zapowiada nowe przepisy ws. spóek
                                     Przenoszenie dziaalnoci w Unii Europejskiej bdzie prostsze w ramach jednolitego rynku – zapowiada Komisja Europejska. Bruksela przedstawia nowe propozycje dotyczce prawa spóek. Efektami zmian maj by uatwienie czenia, dzielenia i przenoszenia spóek, a take zwikszenie skutecznoci walki z naduyciami podatkowymi.
                                     • 26.04.2018Jeszcze ostrzejsze kary za faszowanie faktur? MS szykuje zmiany
                                      Walka z przestpczoci gospodarcz ma zosta zaostrzona – wynika z programu zmian pn. „Sprawiedliwo i bezpieczestwo”, który przedstawi w rod resort sprawiedliwoci. Ostrzejsze kary maj dotyczy m.in. apówek, faszowania faktur i ustawiania przetargów. Nowe regulacje bd wprowadzone w cigu dwóch kolejnych lat.
                                      • 26.04.2018Prawa i obowizki na zwolnieniu lekarskim
                                       W odpowiedzi na interpelacj poselsk MRPiPS wyjanio m.in., e osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, niezalenie od tego czy lekarz leczcy na zwolnieniu lekarskim wskaza, e „chory powinien lee” albo, e „chory moe chodzi”, powinna powstrzyma si od wykonywania czynnoci sprzecznych z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególnoci takich, które mog przeduy okres niezdolnoci do pracy. Moe ona jednak wykonywa zwyke czynnoci ycia codziennego oraz czynnoci zwizane z jej stanem zdrowia, np. moe uda si do apteki, po codzienne zakupy ywnoci, na badania lub wizyt u lekarza.
                                       • 26.04.2018Dropshipping czyli porednictwo - kiedy powstaje przychód i jak go dokumentowa
                                        Za dat powstania przychodu z tytuu wiadczenia usug porednictwa handlowego w oparciu o model dropshippingu naley uzna dzie wpywu rodków pieninych na rachunek bankowy porednika (dzie uregulowania nalenoci), a nie dzie przekazania tych rodków (po wczeniejszym potrceniu prowizji) na konto dostawcy, poniewa zdarzenie to ma miejsce przed wykonaniem usugi.
                                        • 26.04.2018NSA: Podatek od czynnoci cywilnoprawnych (PCC) po rozpoczciu czynnoci sprawdzajcych
                                         Sankcyjna stawka podatku od czynnoci cywilnoprawnych ma zastosowanie, gdy naleny podatek od czynnoci cywilnoprawnych nie zosta wpacony do dnia rozpoczcia czynnoci sprawdzajcych, w toku których podatnik powouje si na fakt zawarcia umowy poyczki.
                                         • 25.04.2018Prawa i obowizki na zwolnieniu lekarskim
                                          W odpowiedzi na interpelacj poselsk MRPiPS wyjanio m.in., e osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, niezalenie od tego czy lekarz leczcy na zwolnieniu lekarskim wskaza, e „chory powinien lee” albo, e „chory moe chodzi”, powinna powstrzyma si od wykonywania czynnoci sprzecznych z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególnoci takich, które mog przeduy okres niezdolnoci do pracy. Moe ona jednak wykonywa zwyke czynnoci ycia codziennego oraz czynnoci zwizane z jej stanem zdrowia, np. moe uda si do apteki, po codzienne zakupy ywnoci, na badania lub wizyt u lekarza.
                                          • 24.04.2018Odwrotne obcienie VAT przy refakturowanie usug budowlanych
                                           Sprzedawca, czynny podatnik VAT, sprzedaje urzdzenia i przyrzdy pomiarowe ciepa i wody. Czasami lokatorzy bdcy czonkami spódzielni mieszkaniowej zwracaj si do spódzielni z wnioskiem o zainstalowanie podzielników ciepa w ich mieszkaniach. W rezultacie czego spódzielnia mieszkaniowa podpisuje stosown umow na mocy której wykonywane s usugi montau. W tym przypadku koszty wykonania usugi s refakturowane przez spódzielni mieszkaniow na kadego z lokatorów, u których wykonywane s te usugi. Czy spóka bdzie zobowizana do wystawienia faktury w ramach procedury odwrotnego obcienia?
                                           • 24.04.2018PIT za 2017: Ile mona zaoszczdzi dziki ulgom podatkowym?
                                            Podatnicy rozliczajcy si za rok 2017 mog liczy na kilka rodzajów ulg. Najpopularniejsz z nich jest ulga na dzieci, dziki której rodzice i opiekunowie mog odliczy nawet ponad 1,1 tys. z przy jednym dziecku. Z ulg skorzysta moe równie m.in. cz uytkowników internetu i krwiodawcy. Odliczy mona take niektóre darowizny oraz wpaty na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
                                            • 23.04.2018Odwrotne obcienie VAT przy refakturowanie usug budowlanych
                                             Sprzedawca, czynny podatnik VAT, sprzedaje urzdzenia i przyrzdy pomiarowe ciepa i wody. Czasami lokatorzy bdcy czonkami spódzielni mieszkaniowej zwracaj si do spódzielni z wnioskiem o zainstalowanie podzielników ciepa w ich mieszkaniach. W rezultacie czego spódzielnia mieszkaniowa podpisuje stosown umow na mocy której wykonywane s usugi montau. W tym przypadku koszty wykonania usugi s refakturowane przez spódzielni mieszkaniow na kadego z lokatorów, u których wykonywane s te usugi. Czy spóka bdzie zobowizana do wystawienia faktury w ramach procedury odwrotnego obcienia?
                                             • 20.04.2018Firmy z siedzib z zagranic te pac podatki w Polsce - ale mogyby wicej
                                              Posiadajce na terytorium Polski siedzib spóki zalene (od spóek majcych siedzib w innym kraju), co do zasady, opodatkowane s na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy CIT. W tym przypadku spóka zalena, bdca podatnikiem podatku dochodowego (tj. spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, spóka akcyjna lub spóka komandytowo-akcyjna) posiada na terytorium Polski rezydencj podatkow i ciy na niej nieograniczony obowizek podatkowy od dochodów osiganych na terytorium Polski.
                                              • 17.04.2018KRUS z now e-usug
                                               Z pocztkiem kwietnia br. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego uruchomi ma now usug elektroniczn. E-skadka KRUS pozwoli ubezpieczonym i zgoszonym do ubezpieczenia czonkom ich rodzin na opacanie skadek poprzez bezporednie patnoci internetowe.
                                               • 17.04.2018MF o odliczaniu VAT z faktur od niezarejestrowanego podatnika
                                                Brak zarejestrowania dostawcy towaru/usugodawcy jako podatnika VAT czynnego w zwizku z realizacj procesu rejestracji, jako taki nie pozbawia nabywcy automatycznie towaru/usugi prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jednoczenie jednak nabywca towarów w przypadku pojawiajcych si wtpliwoci odnonie kontrahenta powinien zachowa szczególn ostrono i przedsiwzi wszystkie dziaania, jakich mona od niego racjonalnie oczekiwa, w celu upewnienia si, e dokonywana przez niego transakcja nie prowadzi do udziau w przestpstwie podatkowym - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                                • 17.04.2018Najem krótkotrway moe by opodatkowany ryczatem
                                                 Pytanie: Czy Wnioskodawczyni najem na krótki okres jako osoba fizyczna nieprowadzca pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, osigajca przychody z tytuu najmu moe – jak dotychczas przy najmie dugoterminowym – rozlicza przychody zryczatowanym podatkiem dochodowym w wysokoci 8,5% dla przychodów do 100 000 z zgodnie z art. 2 ust 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3a ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne?
                                                 • 16.04.2018Korepetycje - dziaalno gospodarcza, dziaalno wiadczona osobicie, dziaalno nieewidencjonowana
                                                  Szczliwie dla korepetytorów wkrótce (30.04.2018) wejd w ycie przepisy nowego Prawa Przedsibiorców, przewidujce moliwo prowadzenia tzw. dziaalnoci nieewidencjonowanej - czyli dziaalnoci w niewielkim rozmiarze przychodowym. Dlaczego to ma by szczególnie fortunne dla korepetytorów? Ano dlatego, e po pojawieniu si nowych przepisów bd mogli spokojnie zaj si tym, co potrafi najlepiej - czyli nauczaniem, zamiast zgbia meandry polskiego prawa. Na razie nie mog mie adnej pewnoci co do sposobu zakwalifikowania przez administracj podatkow wykonywanego przez nich zajcia.
                                                  • 16.04.2018Rozliczenie PIT z dzieckiem: Samotny rodzic? To nie takie proste!
                                                   Rodzic, który jest stanu cywilnego i w pojedynk troszczy si o zaspokojenie biecych potrzeb dziecka, nie traci statusu osoby samotnie wychowujcej dziecko z racji utrzymywania sporadycznych kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica lub pacenia alimentów. W konsekwencji rodzic, który nie troszczy si o biece potrzeby dziecka, a jedynie wypenia cicy na nim z mocy prawa obowizek alimentacyjny oraz bierze niewielki udzia w innych aspektach wychowania, nie moe by uznany za osob samotnie wychowujc dziecko - stwierdzio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] ... [ 80 ] nastpna strona »