Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracje

 • 19.02.2018WSA. Ewidencja pomyek zarejestrowanych w kasie fiskalnej
  Z uzasadnienia:W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej - gdzie dokumentem potwierdzajcym fakt sprzeday jest paragon fiskalny, a cech pamici fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeday za dany okres rozliczeniowy z tytuu oczywistej pomyki podatnik winien posiada odrbn ewidencj oraz oryginay paragonów, które to dokumenty s niezbdne do prawidowego wypenienia deklaracji VAT. Niespenienie tych warunków skutkuje niemonoci skorygowania wartoci sprzeday zaewidencjonowanej na kasie rejestrujcej.
  • 19.02.2018Sprzeda mieszkania a ulga w PIT: Cel mieszkaniowy musi by wasny
   Pytanie: 5 marca 2015 r. sprzedaam mieszkanie, natomiast 25 marca 2015 r. kupiam nowe mieszkanie a reszt pienidzy wydaam na remont mojego domu w którym zamieszkuj. W mieszkaniu nie zamieszkuj, pomieszkuje tam mój tata .Czy zakup mieszkania w którym nie zamieszkuj bdzie stanowi wydatek na wasny cel mieszkaniowy?
   • 14.02.2018Kwartalne deklaracje VAT w 2018 r.
    Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
    • 09.02.2018Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej a deklaracje VAT i JPK_VAT
     Prowadz ma jednoosobow dziaalno gospodarcz. Jestem czynnym podatnikiem VAT, Z powodów losowych musz zawiesi dziaalno. Nie wiem jednak, co bdzie z moimi obowizkami dotyczcymi VAT. Czy w okresie zawieszenia musz skada zerowe deklaracje VAT? Czy musz wysya pliki JPK VAT?
     • 05.02.2018E-mikrofirma - bezpatna aplikacja do wysyania JPK
      Ministerstwo Finansów poinformowao o udostpnieniu bezpatnej aplikacji, kierowanej do mikroprzedsibiorców, sucej do wysyania plików JPK, przypominajc jednoczenie o nowych obowizkach, naoonych równie na najmniejszych przedsibiorców.
      • 02.02.2018E-mikrofirma - bezpatna aplikacja do wysyania JPK
       Ministerstwo Finansów poinformowao o udostpnieniu bezpatnej aplikacji, kierowanej do mikroprzedsibiorców, sucej do wysyania plików JPK, przypominajc jednoczenie o nowych obowizkach, naoonych równie na najmniejszych przedsibiorców.
       • 01.02.2018Podatki 2018: Nowe rozporzdzenie ws. wzorów deklaracji akcyzowych
        Resort finansów przygotowa nowe rozporzdzenie dotyczce wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewntrzwspólnotowego. Nowy akt zosta ju opublikowany w Dzienniku Ustaw, a w efekcie zmianie uleg wzór deklaracji AKC-U/A. Formularz dostosowano do wprowadzanego opodatkowania akcyz pynu do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyrobów nowatorskich.
        • 25.01.2018PIT za 2017: Papierowy PIT-11 do US do koca stycznia
         Od 2015 r. patnicy i inne podmioty niepenice funkcji patnika, zobowizani s do sporzdzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych wycznie w sposób elektroniczny. Wyjtkowo, podmioty, które przesyaj informacje do urzdów skarbowych dla nie wicej ni 5 podatników, mog nadal skada te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeeniem, e dokumentów tych nie skada w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowizuje ich krótszy termin (o miesic) w stosunku do terminu okrelonego dla przesyania urzdom skarbowym dokumentów elektronicznych, tj. 31 stycznia.
         • 24.01.2018PIT za 2017: Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
          Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wedug skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejnoci ulega obnieniu o kwot skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Naley pamita, e odliczeniu podlega jedynie cz skadki zdrowotnej. Odliczana kwota nie moe przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej skadki. Dodajmy take, e ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadki do podatku wynikajcego z przychodów, którego uzyskanie byo podstaw poniesienia skadki, tzn. jeeli podatnik z powodu niskiego podatku z dziaalnoci gospodarczej nie ma moliwoci odliczenia penej wysokoci skadek, to moe odliczy dalsz cz skadek od podatku wynikajcego np. ze stosunku pracy.
          • 24.01.2018PIT za 2017: Papierowy PIT-11 do US do koca stycznia
           Od 2015 r. patnicy i inne podmioty niepenice funkcji patnika, zobowizani s do sporzdzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych wycznie w sposób elektroniczny. Wyjtkowo, podmioty, które przesyaj informacje do urzdów skarbowych dla nie wicej ni 5 podatników, mog nadal skada te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeeniem, e dokumentów tych nie skada w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowizuje ich krótszy termin (o miesic) w stosunku do terminu okrelonego dla przesyania urzdom skarbowym dokumentów elektronicznych, tj. 31 stycznia.
           • 23.01.2018Wysyajc JPK uyj eGo - ten profil zaoysz bezpatnie nie wychodzc z domu
            Na stronie Ministerstwa Finansów moemy zapozna si od paru dni z zacht do zaoenia profilu zaufanego eGo - dziki niemu mikroprzedsibiorcy mog wg. zapewnie ministerstwa atwo, szybko i bezpiecznie wysya obowizkowe pliki JPK_VAT.
            • 23.01.2018PIT za 2017: Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
             Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wedug skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejnoci ulega obnieniu o kwot skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Naley pamita, e odliczeniu podlega jedynie cz skadki zdrowotnej. Odliczana kwota nie moe przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej skadki. Dodajmy take, e ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadki do podatku wynikajcego z przychodów, którego uzyskanie byo podstaw poniesienia skadki, tzn. jeeli podatnik z powodu niskiego podatku z dziaalnoci gospodarczej nie ma moliwoci odliczenia penej wysokoci skadek, to moe odliczy dalsz cz skadek od podatku wynikajcego np. ze stosunku pracy.
             • 19.01.2018Wysyajc JPK uyj eGo - ten profil zaoysz bezpatnie nie wychodzc z domu
              Na stronie Ministerstwa Finansów moemy zapozna si od paru dni z zacht do zaoenia profilu zaufanego eGo - dziki niemu mikroprzedsibiorcy mog wg. zapewnie ministerstwa atwo, szybko i bezpiecznie wysya obowizkowe pliki JPK_VAT.
              • 16.01.2018NSA: Tylko podatnik moe zoy wniosek o zwrot nadpaty
               Równie nienalenie zapacony podatek, o którym stanowi art. art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej wiza naley z wpat dokonan przez podatnika w rozumieniu art. 7 § 1 tej ustawy, a nie przez osob pozostajc poza wzem wynikajcym z obowizku podatkowego. Organ podatkowy stwierdzajc u osoby skadajcej wniosek o stwierdzenie nadpaty brak statusu podatnika, czego wymaga art. 75 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, zobligowany jest do odmowy wszczcia postpowania podatkowego na podstawie art. 165a § 1 tej ustawy, który expressis verbis mówi o daniu wniesionym przez osob niebdc stron - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
               • 15.01.2018Wydatki przed zaoeniem firmy. Jak wypeni VAT-R by odliczy podatek?
                Pytanie: Czy prawidowe jest zoenie zgoszenia rejestracyjnego VAT-R z wykazan w poz. 38 dat wczeniejsz ni data zoenia tego zgoszenia, w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów w okresie sprzed zoenia zgoszenia rejestracyjnego VAT-R?
                • 03.01.2018Podatki 2018. Mikroprzedsibiorca i JPK: MF udostpni bezpatn aplikacj
                 Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczono do pobrania bezpatn aplikacj e-mikrofirma. Jest to prosta aplikacja dla mikroprzedsibiorców, która umoliwia:  wystawianie faktur krajowych,  zapisywanie faktur zakupu,  automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów.
                 • 02.01.2018Podatki 2018. Mikroprzedsibiorca i JPK: MF udostpni bezpatn aplikacj
                  Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczono do pobrania bezpatn aplikacj e-mikrofirma. Jest to prosta aplikacja dla mikroprzedsibiorców, która umoliwia:  wystawianie faktur krajowych,  zapisywanie faktur zakupu,  automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów.
                  • 02.01.2018Faktury korygujce dot. WNT w ewidencji VAT i JPK
                   Pytanie: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym do celów wewntrzwspólnotowych i posiada aktywny VAT-UE. Zdarza si, e faktury zawieraj bd w cenie. Ceny ustalone byy jeszcze przed dostaw. Wystawiane s wtedy korekty „do zera”. Za jaki miesic naley rozliczy podatek w deklaracji VAT i pliku JPK w takim przypadku? Czy moliwe jest ujcie podatku jedynie na podstawie ostatniej prawidowej faktury (wówczas w rejestrze VAT i pliku JPK pokazana bdzie jedynie nowa, prawidowa faktura a faktura pierwotna i korekta „do zera” nie bd pokazane w ogóle)?
                   • 29.12.2017VAT: Przy metodzie kasowej deklaracje kwartalne
                    Mali podatnicy, którzy wybrali metod kasow, skadaj w urzdzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesica nastpujcego po kadym kolejnym kwartale.
                    • 28.12.2017Zawieszenie prawa do korekty deklaracji VAT
                     Podstaw prawn dokonania korekty deklaracji podatkowej jest przepis art. 81 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z pón.zm.) Uprawnienie do dokonania korekty to jedno z podstawowych uprawnie podatnika, któremu nie mona odmówi prawa do naprawienia popenionego przez siebie bdu odkrytego w rozliczeniach z fiskusem.
                     • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
                      Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
                      • 19.12.2017ZUS: Deklaracje podatkowe PIT za 2017 r. dla emerytów i rencistów
                       Na przeomie stycznia i lutego 2018 r. Zakad Ubezpiecze Spoecznych bdzie wysya deklaracje podatkowe PIT-40A/11A za 2017 r. Deklaracje otrzymaj wszystkie osoby, które w 2017 roku chocia raz pobray wiadczenie z ZUS. 
                       • 18.12.2017Oszuci podszywaj si pod KAS i KE
                        Do resortu finansów i Krajowej Administracji Skarbowej docieraj informacje o wiadomociach e-mail, których autorzy podszywaj si pod KAS. Takim wiadomociom towarzysz faszywe deklaracje podatkowe, które w rzeczywistoci zawieraj zoliwy kod. Podobne problemy zgaszaa niedawno take Komisja Europejska.
                        • 15.12.2017Oszuci podszywaj si pod KAS i KE
                         Do resortu finansów i Krajowej Administracji Skarbowej docieraj informacje o wiadomociach e-mail, których autorzy podszywaj si pod KAS. Takim wiadomociom towarzysz faszywe deklaracje podatkowe, które w rzeczywistoci zawieraj zoliwy kod. Podobne problemy zgaszaa niedawno take Komisja Europejska.
                         • 12.12.2017Korygowanie pustej faktury
                          Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z 11 wrzenia 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemajca osobowoci prawnej lub osoba fizyczna wystawi faktur, w której wykae kwot podatku, jest obowizana do jego zapaty. Oznacza to, e podatnik który wystawi pust faktur ma obowizek zapaci VAT wynikajcy z tego dokumentu. Zatem, przepis ten stanowi zupenie odrbn od generalnej zasady opodatkowania transakcji podstaw prawn do zapaty VAT przez podatnika.
                          • 11.12.2017Korygowanie pustej faktury
                           Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z 11 wrzenia 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemajca osobowoci prawnej lub osoba fizyczna wystawi faktur, w której wykae kwot podatku, jest obowizana do jego zapaty. Oznacza to, e podatnik który wystawi pust faktur ma obowizek zapaci VAT wynikajcy z tego dokumentu. Zatem, przepis ten stanowi zupenie odrbn od generalnej zasady opodatkowania transakcji podstaw prawn do zapaty VAT przez podatnika.
                           • 11.12.2017Korekta skadki na ubezpieczenie zdrowotne wykazanej w PIT-11
                            Pytanie: Czy Wnioskodawca dokonujc korekty informacji PIT-11 za lata 2012-2016 poprzez usunicie z pozycji przychód/dochód kwot stypendium doktoranckiego wypaconego uczestnikom studiów doktoranckich powinien jednoczenie pozostawi w tych informacjach kwot skadki zdrowotnej nienalenie potrconej w poszczególnych latach z kwot wypaconego stypendium doktoranckiego, czy te skorygowa t skadk do kwoty nalenej?
                            • 16.11.2017Umowy zlecenia i o dzieo: Zaliczki na podatek w jednostkach samorzdu terytorialnego
                             Poniewa przepisy prawa nie przyznaj samorzdowej jednostce organizacyjnej zdolnoci prawnej (poza stosunkiem pracy), a jedynie nadaj uprawnienie do wystpowania w imieniu JST w granicach udzielonego penomocnictwa (w tym zawierania umów zlecenia lub o dzieo z osobami fizycznymi nieprowadzcymi dziaalnoci gospodarczej oraz niebdcymi pracownikami tej jednostki), stron takiej umowy jest JST a nie samorzdowa jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej.
                             • 07.11.2017E-rachunek od osoby prywatnej jako dokument potwierdzajcy koszt
                              Pytanie: Czy wydatek wnioskodawcy, pozostajcy w bezporednim zwizku z dziaalnoci gospodarcz prowadzon przez podatnika, udokumentowany rachunkiem w formie zapisu elektronicznego, wygenerowanym przez osob fizyczn nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej, potwierdzony dowodem przelewu nalenoci, mona zakwalifikowa jako koszt uzyskania przychodów wnioskodawcy?
                              • 11.10.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
                               Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
                               • 22.09.2017NSA: Sankcyjny podatek PCC - wystarczy wszczcie czynnoci sprawdzajcych
                                Z uzasadnienia: Podkreli w tym kontekcie take naley, e gdyby przyj tok rozumowania, zgodnie z którym zoenie deklaracji podatkowej oraz zapata podatku mog mie miejsce równie w toku czynnoci sprawdzajcych, doprowadzioby to w rezultacie do nieuprawnionej moliwoci legalizowania nieujawnionych róde przychodów.
                                • 21.09.2017Podatki 2017: Nowe deklaracje akcyzowe
                                 W padzierniku zacznie obowizywa nowe rozporzdzenie, w którym okrelone zostan dwie odrbne deklaracje uproszczone dla podatku akcyzowego – AKC-U/A dla wyrobów akcyzowych oraz AKC-U/S dla samochodów osobowych. Zmiany maj utrudni zanianie podstawy opodatkowania w odniesieniu do nabywanych wewntrzwspólnotowo samochodów osobowych.
                                 • 20.09.2017Rozliczanie wewntrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
                                  Z dniem 1 sierpnia 2016 r. zmianie ulegy zasady rozliczania VAT z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, których wytwarzanie lub obrót nimi wymaga uzyskania koncesji w wietle ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 220, z pón. zm.) i wymienionych w zaczniku nr 2 do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 43, z pón. zm.). Zatem, aby zmienione zasady rozliczania VAT od takich wyrobów miay zastosowanie towar musi spenia jednoczenie dwa warunki:
                                  • 15.09.2017Ty pytasz o mnie, ja pytam o Ciebie: Rzd przyj projekt ws. rozlunienia tajemnicy skarbowej
                                   Rzd zamierza zmieni przepisy dotyczce tajemnicy skarbowej. W efekcie kady przedsibiorca ma uzyska prawo do zapytania Krajowej Administracji Skarbowej o to, czy jego kontrahent uczciwie i terminowo paci podatki. Odpowiedni projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej zosta ju przyjty przez Rad Ministrów.
                                   • 14.09.2017Ty pytasz o mnie, ja pytam o Ciebie: Rzd przyj projekt ws. rozlunienia tajemnicy skarbowej
                                    Rzd zamierza zmieni przepisy dotyczce tajemnicy skarbowej. W efekcie kady przedsibiorca ma uzyska prawo do zapytania Krajowej Administracji Skarbowej o to, czy jego kontrahent uczciwie i terminowo paci podatki. Odpowiedni projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej zosta ju przyjty przez Rad Ministrów.
                                    • 11.09.2017Rejestracja jako podatnik VAT
                                     Podatnikami podatku VAT s podmioty prowadzce samodzielnie dziaalno gospodarcz, bez wzgldu na cel i rezultat takiej dziaalnoci. Jeeli przedsibiorca jest zarejestrowany w CEIDG, co do zasady, nie ma obowizku rejestracji jako podatnik VAT. Kiedy zatem naley zarejestrowa si jako podatnik VAT? Kto jest zwolniony z tego obowizku?
                                     • 11.09.2017NSA. Termin odliczenia VAT poprzez korekt deklaracji
                                      Okolicznoci uzasadniajce odstpienie od terminu z art. 86 ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug musz mie charakter wyjtkowy i nadzwyczajny. Jedynie moe by to konsekwencj wadliwej implementacji prawa unijnego, powodujc niedopuszczalno skorzystania z prawa do obnienia kwoty podatku nalenego, bd te niekonstytucyjno przepisu prawa krajowego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                      • 08.09.2017Rejestracja jako podatnik VAT
                                       Podatnikami podatku VAT s podmioty prowadzce samodzielnie dziaalno gospodarcz, bez wzgldu na cel i rezultat takiej dziaalnoci. Jeeli przedsibiorca jest zarejestrowany w CEIDG, co do zasady, nie ma obowizku rejestracji jako podatnik VAT. Kiedy zatem naley zarejestrowa si jako podatnik VAT? Kto jest zwolniony z tego obowizku?
                                       • 08.09.2017Podatek VAT w gminach - Odliczenie VAT bez czekania na zawarcie docelowych umów
                                        Z uzasadnienia: Stwierdzi naley, e kade nabycie towarów i usug, przeznaczonych do przyszego wykorzystania ich do czynnoci opodatkowanych w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej bez wzgldu na to jakie faktycznie bd efekty tej dziaalnoci, naley uzna w momencie jego dokonania za zwizane z wykonywaniem czynnoci opodatkowanych.
                                        • 09.08.2017Odliczenie VAT z faktur od niezarejestrowanego podatnika
                                         Sam fakt otrzymania faktury z wykazanym podatkiem VAT nie jest wystarczajc przesank do realizacji prawa do dokonania obnienia podatku nalenego. Skoro podatnik nie dooy w trakcie realizacji umowy naleytej starannoci, nie mona skutecznie powoywa si na okolicznoci, e nie wiedzia, e transakcje zawierane z kontrahentem stanowi naduycie podatkowe. W przypadku braku dooenia naleytej starannoci podatnika nie chroni zasady neutralnoci i proporcjonalnoci podatku VAT.
                                         • 08.08.2017Prewspóczynnik i proporcja w deklaracji VAT-7
                                          Podatnik dla faktur zakupowych, powizanych ze sprzeda opodatkowan stosuje trzy metody odliczenia VAT: bezporedni, proporcj z art. 86 ustawy o VAT oraz proporcj z art. 90 ustawy o VAT. Czy podatnik powinien wykazywa w deklaracji VAT-7 w pozycjach 43 i 45 warto netto nabywanych towarów i usug bez uwzgldnienia ww. proporcji?
                                          • 03.08.2017Prewspóczynnik i proporcja w deklaracji VAT-7
                                           Podatnik dla faktur zakupowych, powizanych ze sprzeda opodatkowan stosuje trzy metody odliczenia VAT: bezporedni, proporcj z art. 86 ustawy o VAT oraz proporcj z art. 90 ustawy o VAT. Czy podatnik powinien wykazywa w deklaracji VAT-7 w pozycjach 43 i 45 warto netto nabywanych towarów i usug bez uwzgldnienia ww. proporcji?
                                           • 02.08.2017Obowizek skadania VAT-8 przy WNT
                                            Zawiadomienie naczelnika urzdu skarbowego o zamiarze wykonywania wewntrzwspólnotowych naby towaru czego potwierdzeniem jest zarejestrowanie si jako podatnik VAT-UE i uzyskanie stosownego numeru, a ponadto posugiwanie si numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym PL dla transakcji wewntrzwspólnotowego nabycia towarów - stanowi dobrowoln rezygnacj z prawa okrelonego w art. 10 ust. 2 ustawy o VAT (wyczenie nabycia z WNT ze wzgldu na nieprzekroczenie kwoty 50 tys. z) - wyjani Dyrektor KIS.
                                            • 28.07.2017Kwartalne deklaracje VAT w 2017 r.
                                             Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                                             • 12.07.2017Podatki 2017: Wykrelenie z rejestru VAT
                                              Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy z 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), naczelnik urzdu skarbowego wykrela z urzdu z rejestru jako podatnika VAT bez koniecznoci zawiadamiania o tym podatnika, jeeli: podatnik nie istnieje, lub  mimo podjtych udokumentowanych prób nie ma moliwoci skontaktowania si z podatnikiem albo jego penomocnikiem, lub  dane podane w zgoszeniu rejestracyjnym oka si niezgodne z prawd, lub  podatnik albo jego penomocnik nie stawia si na wezwania naczelnika urzdu skarbowego, naczelnika urzdu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
                                              • 12.07.2017VAT. Prawo do obnienia podstawy opodatkowania przy braku potwierdzenia odbioru e-faktury korygujcej
                                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jeli nie otrzyma od klienta potwierdzenia odbioru elektronicznej faktury korygujcej, bdzie uprawniony do obnienia podatku nalenego za okres rozliczeniowy wystawienia i wysania takiej faktury do klienta w przypadku, gdy wysanie powyszej faktury nastpi na uzgodniony adres mailowy klienta i Wnioskodawca bdzie posiada elektroniczne potwierdzenie wysania temu Klientowi wiadomoci zawierajcej zacznik w postaci faktury korygujcej?
                                               • 11.07.2017Podatki 2017: Wykrelenie z rejestru VAT
                                                Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy z 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), naczelnik urzdu skarbowego wykrela z urzdu z rejestru jako podatnika VAT bez koniecznoci zawiadamiania o tym podatnika, jeeli:  podatnik nie istnieje, lub  mimo podjtych udokumentowanych prób nie ma moliwoci skontaktowania si z podatnikiem albo jego penomocnikiem, lub  dane podane w zgoszeniu rejestracyjnym oka si niezgodne z prawd, lub  podatnik albo jego penomocnik nie stawia si na wezwania naczelnika urzdu skarbowego, naczelnika urzdu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.